Terecht gewezen - Johannes 21:20-22

Samenvatting toespraak zondagmorgen 23-4-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. 
W: www.bijsimondelooier.nl Thema toespraak: ‘Terecht gewezen’  n.a.v. Johannes 21:20-22
 
Verband van de geschiedenis
Sommige mensen willen soms het naadje van de kous weten. Ze blijven doorvragen. 
Dat kan vervelend zijn en dan moeten ze terecht worden gewezen. 
In onze geschiedenis zie je dit bij Petrus. We zeggen weleens dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. Zo was het bij Petrus. Hij had de Heere Jezus verloochend. En dat was niet zomaar iets. 
Met vloeken en zweren had Petrus gezegd niet bij Jezus te horen toen hij in het nauw kwam.
In een intiem gesprek met Petrus was de Heere Jezus daarop teruggekomen. 
Dat doet de Heere altijd. Hij stapt niet over onze zonden heen. Daar moet je rekening mee houden. Wij kunnen onze zonden wel vergeten en onszelf vergeven, maar Hij komt erop terug.  
Dat heeft de Heere Jezus ook bij Petrus gedaan. Hoe dat gebeurd is, staat niet in de Bijbel. Dat is te intiem geweest. 
Wel staat in de Bijbel hoe Petrus weer in z’n ambt hersteld is. Dat is gebeurd in het bijzijn van alle discipelen. Dit heeft de Heere Jezus heel liefdevol gedaan. Hij had Petrus ook de les kunnen lezen in het bijzijn van de andere discipelen. Zo is de Heere hier niet. 
Na dit herstel van Petrus in z’n ambt, krijgt hij van Jezus een belangrijke les mee. Petrus moet bij het ouder worden leren dat hij door Jezus wordt gebracht waar hij liever niet wil komen. Maar de Heere zal met hem meegaan. Ook als hij zal moeten sterven vanwege het geloof in de Heere Jezus. 
Ook dat zegt de Heere tegen Petrus. Petrus zal dit alleen maar kunnen als hij de Heere Jezus volgt. Daarom zegt de Heere tot hem: Volg Mij.  Alleen maar volgen Petrus. Meer niet. Niet omkijken. 

Volgen
Petrus heeft te verstaan gekregen wat hem in dit leven wacht. Hij lijkt amper te beseffen hoe ernstig de woorden van de Heere Jezus zijn. Volgen, sterven…Het dringt nog niet erg door bij Petrus. 
Dat blijkt wel uit het vervolg. 
De Heere Jezus heeft dit nog maar net gezegd, of Petrus draait zich om. Hij ziet dat Johannes de Heere Jezus volgt en vraagt wat er met Johannes zal gaan gebeuren. 

Dit is nu uitgesproken Petrus. Impulsief, op de voorgrond tredend en wat bemoeierig. 
Wat een verschil met z’n collega Johannes. Hij is de schrijver van dit Evangelie. Maar nooit noemt hij zichzelf. Hier schrijft hij over zichzelf als de discipel dien Jezus liefheeft. Waar Petrus z’n mond voorbij praat, zwijgt Johannes. Waar Petrus voorop gaat, stappen zet en actie onderneemt, blijft Johannes een geduldige volgeling. Wat een genade had Johannes. Hij volgt de Heere Jezus door dik en dun. Johannes is vol van de liefde van de Heere Jezus. Er is geen apostel die zoveel over Jezus’ liefde heeft geschreven als Johannes. En liefde doet volgen zonder vragen.
Niet dat Petrus de Heere Jezus niet liefhad. Dat had hij beleden. Maar de liefde van Johannes is dieper. Is rijker. En deze liefde maakte Johannes volgzaam.
Zie Johannes Jezus volgen in onze geschiedenis. Hij gaat in het voetspoor van zijn Meester. 
Hij heeft ongetwijfeld het gesprek tussen Jezus en Petrus gehoord. Toch redeneert hij niet, maar doet wat hij moest doen, Jezus volgen.  

Wat is dat mooi als we zo de Heere Jezus mogen volgen. Volgen zonder vragen. Dan zijn we volgzaam gemaakt door de Heilige Geest. Vanuit onszelf zijn we niet zo volgzaam. 
Sterker: we liggen daar tegenaan. We zijn er vijanden van. Alleen door de genade van de Heilige Geest worden we volgzaam. Dat gaat over het algemeen niet zonder slag of stoot. Maar de liefde van de Heere overwint. Tegen deze liefde moet je het afleggen. Steeds opnieuw. Wat een liefde. 
Ben jij al door Zijn liefde aangeraakt? 

Terecht gewezen
De Heere Jezus neemt geen blad voor Zijn mond en wijst Petrus terecht. Vrij vertaald zegt de Heere Jezus: Jij moet gewoon doen wat Ik je heb opgedragen. Het gaat jou niets aan wat Ik met anderen van plan ben. Bemoei je daar niet mee Petrus. Jij moet Mij alleen maar volgen. Dat is duidelijke taal.
Kijk zo is de Heere Jezus ook. Liefde is ook duidelijk naar anderen. Liefde draait niet om de zaken heen. Maar kan de andere ook geducht de waarheid zeggen. Liefde is ook rechtvaardig. 
Deze kant van de Heere Jezus moeten we niet vergeten. 

Nog steeds wijst de liefde van de Heere Jezus mensen terecht. Hij wijst ze door de Heilige Geest op hun zonden. Met dat ‘terechtwijzen’ wil Hij mensen volgeling van Hem maken. 
Dat kan soms hard lijken, maar er zit liefde achter. Hierdoor wil Hij mensen volgeling van Hem maken. Weer een vraag: ben jij al door déze kant van Zijn liefde aangeraakt?    
Herkenning
Zoals ik al zei, zijn Petrus en Johannes totaal verschillende mensen. Misschien herken je je in Johannes. Zijn bescheidenheid en volgzaamheid spreken je aan. Ook zijn wijze en liefdevolle woorden.
Vergeet niet dat Johannes dat niet van zichzelf had. Nee, dat zijn vruchten, gevolgen van de Geest.
Van wedergeboorte, geloof en bekering. 
Een christen herkent zich bij tijden ook in Petrus. Zijn weerbarstigheid, hardheid en soms ‘haantje de voorste’ willen zijn. Ook zij willen zelfverzekerd, slagvaardig, ferm en flink in het leven staan. 
In de praktijk komt een christen vaak uit de strijd als een kwetsbare en weerbarstige. Iemand die nog veel van zijn Meester moet leren, maar ook moet afleren. Een christen is hier nooit uitgeleerd. 
Jezus wordt niet moe zulke mensen steeds weer onder handen te nemen. Te resetten. 

Harde kantjes
Het kost Jezus veel tijd om de harde kantjes van een christen weg te hakken. Wat een hakwerk moet er door Hem verricht worden. Heel veel moet er worden weggesnoeid. Zijn kinderen bevinden zich steeds op de ‘schaafbank’ van de Heilige Geest. Hij schaaft dag en nacht aan hun karakter. 
Hij wil ze vormen naar Zijn beeld. En Zijn kinderen willen dat uit liefde tot Hem, ook zelf.  
Wat moet Hij een eindeloos geduld hebben met Zijn christenen. Wat een verdriet kost het Hem dat Zijn kinderen vaak zo eigenwijs en eigenzinnig zijn. Wat bemoeien ze zich soms met dingen waar ze zich niet mee moeten bemoeien. 

Als je een christen bent geworden door Zijn genade weet je van bovenstaande dingen. Het is dan niet alleen Zijn verdriet dat Zijn kinderen zo zijn, maar ook jouw verdriet. 
Dan is dit geen vreemde taal voor je. Het zit dan niet alleen in je verstand, maar vooral in je hart. 
Hij maakt Zijn kinderen bereidwillig. Zo gaan ze Hem gehoorzamen en volgen. Zo leren ze het steeds meer af om Hem voor de voeten te lopen. 
Herken je je in deze dingen? Geef Hem de eer voor Zijn genade. Herken je hier niets van, of herken je het alleen met je verstand? Laat je dan overwinnen door Zijn liefdevolle terechtwijzingen. Daar zit maar een bedoeling achter: om ook jou een volgeling van de Heere Jezus te maken. Volg Hem! 

‘Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed!’ (Gezang 176:1).

English version

Summary speech Sunday morning 23-4-2017. Pastor/ evangelist Johan Krijgsman. T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl.
W: www.bijsimondelooier.nl Theme speech: "Admonished," John 21: 20-22
 
Relationship of the history
Some people sometimes want to know the in and outs. They continue to ask. That can be annoying and they should be reproved.
In our history you see this with Peter. We sometimes say that if a cat sees no way out it makes strange jumps. Thus it was with Peter. He had denied the Lord Jesus. And that was not just something trivial.
By cursing and swearing, Peter had said that he did not belong to Jesus when he was in a scrape.
In an intimate conversation with Peter, the Lord Jesus had reverted to it.
That’s what the Lord always does. He does not wink at our sins. That has to be taken into account. We can forget our sins and forgive ourselves, but He returns to it.    
That's what the Lord Jesus did to Peter too. How that happened  the Bible does not relate it to us. That has been too confidential.
However, the Bible says us how Peter has been restored to his office. That has happened in the presence of all disciples. This has been lovingly  done by the Lord Jesus. He could have lectured Peter in the presence of the other disciples. Thus the Lord does not do here.
After this restoration of Peter in his office, he receives an important lesson from Jesus. Growing older Peter must learn to be brought by Jesus at a place he does not want to come. But the Lord will go with him. Even if he will have to die because of the faith in the Lord Jesus. This also is what the Lord says to Peter. Peter will only be able to do this if he follows the Lord Jesus. Therefore the Lord says to him: Follow me. Just follow Peter. No more. Do not look back.

Follow
Peter has got to understand what he is waiting for in this life. He scarcely seems to realize how serious the words of the Lord Jesus are. Follow, die ... Peter does not really bother. It does not get through with him. This is apparent from the sequel.
The Lord Jesus’words were scarcely spoken out, or Peter turns around. He sees that John follows the Lord Jesus and asks what will happen to John.

This is now unmistakably Peter. Impulsive, pushy and somewhat meddlesome.
What a difference with his colleague John. He is the author of this Gospel. But he never mentions himself. Here he writes about himself as the disciple who loves Jesus.
Where Peter is shooting off his mouth, John is silent. Where Peter takes the lead, takes steps and takes action, John remains a patient follower. What a grace John had. He follows the Lord Jesus through thick and thin. John is full of the love of the Lord Jesus. There is no apostle who wrote so much about Jesus' love as John. And love follows without question.
Not that Peter did not love the Lord Jesus. He had professed  that. But John's love is deeper. Is richer. And this love made John submissive.
Watch how John follows Jesus in our history. He walks in the footsteps of his Master. He undoubtedly heard the conversation between Jesus and Peter. Still, he does not reason, but does what he had to do, follow Jesus.

What is that beautiful if we may follow the Lord Jesus in this way. Following without question. Then we are made amenable by the Holy Spirit. From ourselves, we are not that humble. Stronger: we take offence at it. We are enemies of it. Only by the grace of the Holy Spirit we become submissive. That generally does not work without a blow . But the love of the Lord overcomes. Against this love you have to give in. Again and again. What a love. Have you aleady been touched by His love?

Reproved
The Lord Jesus does not mince His words and rebukes Peter. Freely translated the Lord Jesus says: You just have to do what I have commanded you. It’s none of your business what I intend to deal with others. Do not interfere  Peter. You only have to follow Me. That is clear language.
Look, so is the Lord Jesus too. Love is also clear to others. Love does not beat about the bush. But is also able to awfully give the other a piece of its mind. Love is also justified. We must not forget this side of the Lord Jesus.
The love of the Lord Jesus still admonishes people. He points them through the Holy Spirit to their sins. With that "admonishing" He wants to make people follow Him. That may sometimes seem hard, but there is love behind it. By doing so, He wants to make people discipels of Him. Another question: Have you been touched by this side of His love?

Recognition
As I said, Peter and John are totally different people. Perhaps you recognize yourself in John. His humility and meekness  appeal to you. Also his wise and loving words.
Do not forget that John did not own that from himself. No, those are fruits, the effects of the Spirit. Of rebirth, faith and repentance.
A Christian also recognizes himself at times in Peter. His stubbornness, hardness and sometimes a tendency to be "cock of the walk". They also want to be self-confident, alert and firm.
In practice, a Christian often comes out of battle as a vulnerable and tenacious one. Someone who has to learn quite a lot from his Master, but also unlearn a habit. A Christian is never proficient.
Jesus does not get tired of dealing with such people again and again. In other words: to reset.

Hard edges
It takes a lot of time for Jesus to chop away the hard sides of a christian. What a chopping work must be done by Him. A lot of things have to be pruned away. His children are always on the 'joiner’s bench' of the Holy Spirit. He is ‘smoothing’ their character day and night. He wants to shape them to His image. And His children want that themselves also out of love for Him.
What endless patience He must have with His christians? What a sadness does it cost Him that His children are often so wayward and pig-headed. What do they sometimes interfere with things they  have no right to interfere with.

If you have become a Christian by His grace, you know of the above things. It is not only His grief that His children are so, but also your sorrow.
Then this is not a strange language for you. It is not only in your mind, but especially in your heart.
He makes His children lenient. Thus they will obey and follow Him. Thus, they continue to unlearn again and again to be in His way.
Do you recognize these things? Give Him the honour for His mercy. Do not you recognize anything of it, or do you only recognize it with your mind? Then let yourself be overcome by His loving reprimands. Only one intention is behind it: to make you a follower, a disciple  of the Lord Jesus. Follow him!

'Learn me to follow without questions.
Father, what You do is good!
Just teach me bearing the day
with a quiet and calm courage!’