Een slapende Jezus - Mattheüs 8:24b

Samenvatting toespraak zondagmorgen 21-5-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel. 020-6227742
Thema toespraak: ‘Een slapende Jezus’  n.a.v. Mattheüs 8:24b

Volgen
Iemand volgen die je liefhebt, kost geen inspanning. Dat doe je uit liefde. Zo is het ook met de discipelen. Ze volgen de Heere Jezus waar Hij ook heengaat. Dat lezen we ook in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Eerst gaan we na, in welk verband deze geschiedenis staat. 
De discipelen volgen de Heere Jezus als Hij in een schip gaat. Let op: zij volgen Hem. De Heere Jezus wil naar de overkant van het meer van Galilea varen. Naar het land van de Gadarenen. Daar moet Hij een wonder gaan doen (Mattheüs 8:28-34) 
Vlak voordat Jezus in de boot stapt, heeft hij een ontmoeting met een aantal mensen. Ze willen Jezus volgen. Dat is mooi als mensen de Heere Jezus willen volgen. Waren er maar meer met deze begeerte. Maar de Heere Jezus gaat niet over één nacht ijs. Nee, Hij vertelt deze mensen wat het volgen van Hem inhoudt. Volgen van Hem betekent geen makkelijk leven. Dat is een onrustig en onzeker leven. Dat is Hem boven alles en iedereen liefhebben. Hem volgen vraagt radicale en totale toewijding. Dat is volgen zonder vragen. 
We lezen niet wat dit radicale antwoord van Jezus voor uitwerking had in deze mensen. Maar één ding is zeker: de discipelen hebben dit antwoord ook gehoord. Ook zij zullen merken dat het volgen van Jezus een onrustig leven inhoudt. Dat zullen ze snel merken als ze Jezus volgen in het schip. 

De Heere Jezus is eerlijk. Hij houdt de mensen de waarheid voor. Daar kunnen wij van leren. Sommige predikers doen net of het volgen van Christus alleen maar voordeel oplevert. Een glansrijke toekomst lacht je dan toe. Een bloeiende carrière en een goed en gezegend huwelijk. Zou het zo zijn?
Let dan eens op de geschiedenis van Job. Als er iemand was die de Heere volgde, in Hem geloofde, was het Job wel. Maar wat een zwaar leven heeft hij gehad. Wij kennen nog een gezegde uit deze geschiedenis: ‘Zo arm als Job’. Nee, het volgen van Jezus is geen garantie voor een succesvol leven. 
Wel voor een garantie van een gezegend leven in de Heere. Dat is heel wat anders dan een succesvol leven. Het volgen van Jezus geeft innerlijk vreugde door de tranen van dit leven. Je hebt dan altijd een adres waar je kunt uithuilen. Op Zijn schouder. Het volgen van Hem geeft garantie voor het leven na dit leven. Of geloof je niet (meer) in een leven na dit leven? Lees dan de toespraak van vorige week nog eens door. Volgens de Bijbel ben je dan een dwaas. 

Storm
Ze zijn nog maar net op weg, of er steekt een geweldige storm op. Dat kan zomaar gebeuren op het meer van Galilea. Toen en nu. Het is niet zomaar een storm, maar ín de zee staat er. Dat woordje ‘in’, wil zeggen dat het water hevig in de weer is. Er is geen houden aan. De golven slaan over het schip. Het schip loopt vol water. Het dreigt te zinken. 
Is dit nu het volgen van Jezus? Ja, want het volgen van Christus is geen garantie van een rustig leven. 
Dat had de Heere toch zojuist gezegd?
Misschien en ik hoop het, volg jij door genade ook de Heere. Je wilt niet meer anders. Je voelt het: dit is het beste leven. Er is geen beter leven. Wat een liefde ervaar je van Hem. Ondanks jouw blijvende dwarsigheid. Jouw zonden. En dan zoveel liefde. En dat voor jou? Je kunt het niet op.
Maar toch…Sinds je Hem volgt, lijkt alles tegen te zitten in je leven. Het wordt er wat dat betreft niet beter op. Figuurlijk gesproken stormt het in je leven. En…soms lijkt het wel alsof de Heere niet van Zich laat horen. Hoe je ook bidt en roept tot Hem. 
Het bidden laten, kun je ook niet. Maar toch, het wordt er niet eenvoudiger op. Het stormt in je leven.

Slapen
Terwijl de discipelen in grote nood zijn, slaapt Jezus in het schip. Waarschijnlijk slaapt Hij op een hoger gedeelte van het achterschip. Hij is het waarschijnlijk goed zat geweest. Dat is te begrijpen. 
Hij stond altijd voor iedereen klaar. Niets was Hem teveel. Maar intussen was Hij wel, naast Zijn Godheid, ook gewoon Mens. Een Mens met beperkingen. Een Mens Die erg moe kon worden. 
Zelfs zo moe, dat Hij sliep terwijl het noodweer was. 
Wat doen de discipelen? Laten ze Hem met rust? Gaan ze zelf aan de gang om het schip drijvende te houden? Er waren tenslotte ervaren vissers bij. Ze waren wel meer stormen gewend.
Nee, ze doen het beste wat er is in die en alle omstandigheden. Over het heen en weer slingerende schip, gaan ze naar Jezus. Ze schudden Hem wakker en zeggen: Heere, behoed ons, wij vergaan. 
In de parallelgeschiedenis staat: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan (Markus 4:38).     

Dit is vragen naar de bekende weg. Natuurlijk is de Heere Jezus bekommerd over Zijn kinderen. 
Het lot van hen trekt Hij Zich extra aan. Het zijn Zijn oogappels. Nog veel meer dan kinderen de oogappels zijn van moeder. 
De Heere Jezus bekommert Zich om het lot van allerlei mensen (1 Timotheüs 2:4). Hij wil dat allerlei mensen Hem leren kennen door een echt geloof. Daarom laat Hij overal het Evangelie preken. Heb jij Zijn stem al gehoord met de ‘oren’ van je hart? En was volgen van Hem door het geloof, het gevolg?

Misschien is jouw leven wel te vergelijken met dat van de discipelen in de storm. Het stormt aan alle kanten. Je levensschip wordt heen en weer geslingerd. Terwijl je door genade de Heere Jezus hebt leren volgen. Je weet heel goed dat en hoe Hij je riep. Zijn roep kon en wilde je niet weerstaan. 
En nu zit je in grote problemen. En ze nemen alleen maar toe. En Jezus slaapt voor je gevoel. 
Weet je wat je moet doen? Het voorbeeld volgen van de discipelen. 
Ga over je heen en weer schuddende leven naar de Heere Jezus. Hoe dan ook. Wek Hem op door je gebed. Zeg Hem maar wat je dwars zit. Net als de discipelen. Ze geven je de woorden in de mond. Zeg het ze maar na: Heere, behoed mij, ik verga. 
Ken je Hem nog niet met de oren van je hart? En zit je in problemen? Ga naar Hem en bid tot Hem. 
Hij legt je de woorden in de mond. ‘Neem deze woorden met u en bekeert u tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren (=offers) van onze lippen’ (Hoséa 14:3). Wat moet je nog meer? Spreek deze worden uit in je gebed tot die (onbekende) God. Hij geeft je de garantie dat Hij je zal helpen (Hoséa 14:5). 

Stilte
De Heere Jezus geeft Zijn discipelen een standje. Hij is verwonderd over de angst en het kleingeloof van de discipelen. Ze moeten toch beter weten? Hoe vaak hebben ze Hem al wonderen zien doen? 
Dan gaat Hij staan en bestraft de winden en de zee. 
Het woordje ‘bestraffen’ betekent vanuit het oorspronkelijke: beboeten. Wij krijgen een boete als we een overtreding hebben begaan. Zo krijgen de winden en de zee van Christus een boete. Ze moeten met die overtreding stoppen. Anders zwaait er wat. Dat doen ze ogenblikkelijk. Er komt een grote stilte. Het oorspronkelijke woord betekent dat er een grote kalmte komt op het water. Hoe is het mogelijk! Ja, dit is alleen mogelijk omdat Christus de Baas is over alles. Ook over de natuur.
Dus ook over jouw levensstormen. Heb je er last van? Misschien zit het op alle fronten tegen. 
Daarbij word je heen en weer geslingerd door verzoekingen. Ga ermee naar Jezus en laat Hij hen beboeten. Dan komt er grote stilte op Zijn tijd en wijze. 

Verwondering
Wat is het gevolg? Nu goed lezen. De mensen verwonderen zich over de Heere Jezus. Mensen? 
Wie zijn dat? Dat zijn de discipelen. Ze volgden Hem als discipelen het schip in. Ze verlaten straks het schip als mensen. Met dit woord mensen worden ze voor even teruggezet op hun plek. Het zijn maar hele gewone mensen. Ze stellen niets voor. Ook al zijn ze discipelen. Ze zijn en blijven vanuit zichzelf bange, twijfelachtige en zondige mensen. 
Zo handelt de Heere met Zijn kinderen. Hij zet ze steeds weer terug op hun plek. Denken ze even iets te zijn, dan heeft Hij allerlei middelen om ze terug te zetten. Hier is dat onder andere deze storm.
Zo kwam er opnieuw verwondering bij de discipelen over Zijn almacht en genade. Lees vers 27 maar.
Dit is het wat de Heere wil zien in het leven van Zijn discipelen. Tot vandaag toe. Zo wordt Christus steeds liefelijker en groter voor hen. 
Ben jij al een discipel, een volgeling van Hem? Je weet niet wat je mist als dat nog niet het geval is. Wat een liefde ervaar je als je Hem mag volgen. Er is geen beter leven. Vraag het maar aan Zijn volgelingen. Ondanks alles, willen ze niet anders.  
Kom en bid: trek mij, wij zullen U nalopen. Leer mij de zonden haten en U liefhebben. Amen.

English version

Summary speech Sunday morning 21-5-2017.  Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel. 020-6227742
Theme speech: "A sleeping Jesus" in Matthew 8: 24b

Following
Follow someone who loves you does not make any effort. You are doing this out of love. Likewise, it is with the disciples. They follow the Lord Jesus wherever he goes. We also read that in the history that demands our attention this morning. First, we will look into the context in which  this history is related.
The disciples follow the Lord Jesus when he embarks a ship. Notice: they follow Him. The Lord Jesus wants to sail across the lake of Galilee. To the country of the Gergesenes There he must do a miracle (Matthew 8: 28-34) Just before Jesus gets into the ship, He encounters a number of people. They want to follow Jesus. That's nice when people want to follow the Lord Jesus, isn’t it ? Were there more with this desire. But the Lord Jesus doesn’t move in too hurried a manner. No, He tells these people what it means to follow Him. Following Him does not mean an easy life. That's a restless and insecure life. That's to love Him above everything and everyone. Follow Him requires a radical and total devotion. That means following Him without questions.
We do not read how this radical answer of Jesus affected these people. But one thing is certain: the disciples have heard this answer too. They will also notice that following Jesus means a restless life. They will soon notice that when they  follow Jesus in the ship.

The Lord Jesus is honest. He makes the truth explicit to the people. We can learn from that. Some preachers  pretend that following Christ only brings in benefits. A bright future smiles at you. A prosperous career and a good and blessed marriage. Would it be like that?
Take a look at the history of Job. If any one following the Lord and believing in Him, it was Job. But what a hard life he had. We still have a saying from this story: "As poor as Job". No, following Jesus is not a guarantee for a successful life.
But a sure guarantee of a blessed life in the Lord. That's a lot different from a successful life. Following Jesus gives  inner joy through the tears of this life. You will always have an address where you can weep out. On His shoulder. Following Him gives a guarantee of a life after this life. Or do you not believe (any more) in a life after this life? Then read the last week's speech. Then, according to the Bible, you are a fool.

Storm
They are just on their way, or a heavy storm arises. That may unexpectedly and suddenly happen on the lake of Galilee. Then and now. It is not just a storm, but it says: in the sea . That word 'in' means that the water is in an untamed motion . It couldn’t be checked. The waves go over the ship. The ship runs full of water. It is in danger of sinking.
Is this now following Jesus? Yes, because following Christ is not a guarantee of a quiet life.
Wasn’t that what the Lord just said?
Maybe, and I hope so, you follow the Lord also by grace. You do not want otherwise. You feel: this is the best life. There is no better life. What a love  you experience from Him. Despite your persistent stubborness. Your sins. And then so much love. And that for you? You can not handle it.
But yet ... Since you follow Him, everything seems to turn in a complete wash-out in your life. It does not get any better . Figuratively speaking, it rages in your life. And ... sometimes it seems that the Lord does not listen or react. However much you pray and cry to Him.
Stop praying, you can not. But nevertheless, it doesn’t become  easier. It's storming in your life.

Sleeping
While the disciples are in great need, Jesus sleeps in the ship. Probably, he sleeps on the stern of the ship. He probably has been well fed up with the situation. That is understandable.
He was always ready to oblige everyone. Nothing was too much for Him. But in the meanwhile He was, besides His Divinity, also an ordinary Man. A Man with restrictions. A man who could get very tired. Even so tired that He slept while there was a raging storm.
What’s the reaction of the disciples? Do they leave Him alone? Are they trying to keep the ship floating? Finally, they were experienced fishermen. They were used to heavy storms.
No, they do the best thing there is in these and in all circumstances. Over the back and forth swaying ship, they go to Jesus. They wake Him up and say: Lord, save us, we perish.
In the parallel history it is stated: Master, doesn’t it worry that we perish (Mark 4:38).

This is asking what they know already . Of course, the Lord Jesus is concerned about His children.
He interests Himself in their behalf. They are His eyeballs. Far more than children are the eyeballs of their mothers.
The Lord Jesus worries about the fate of all kinds of people (1 Timothy 2: 4). He wants that all sorts of people learn to know Him through a true faith. That's why He has the gospel preached everywhere. Have you already heard his voice with the "ears" of your heart? And was following Him by faith the result?

Perhaps your life can be compared to that of the disciples in the storm. It storms on all sides. Your lifeboat is being tossed back and forth. As you have learned to follow the Lord Jesus by grace. You know very well that and also how He called you. You could and would not resist His call.
And now you are in big trouble, ar your wit’s end and knows no way out. And they only grow bigger and bigger. And Jesus is sleeping after your feelings.
Do you know what to do? Follow the example of the disciples. Go back to the Lord Jesus with your life tossed back and forth. Anyway. Wake Him up by your prayer. Just tell Him what's wrong with you and what troubles you. Just like the disciples. They give you the words in the mouth. Just copy them: Lord, keep me, I perish.
Do not you know Him with the ears of your heart? And are you in a scrape? Go to Him and pray to Him.
He puts you the words in the mouth. ‘Take these words with you, and repent to the LORD; Say to Him, Take away all iniquity and receive us graciously, so will we render the calves of our lips' (Hosea 14: 3). What else do you need? Speak these in your prayer to that (unknown) God. He gives you the guarantee that He will help you (Hosea 14: 5).

Silence
The Lord Jesus scolds His disciples. He is astonished at the disciples' fear and little faith. They need to know better? How often have they seen Him do miracles?
Then He stands up and punishes the winds and the sea.
The word "punish" means from the original: fining. We will be fined if we have violated the law. Thus, the winds and the sea are fined by Christ. They must stop with that violation. Otherwise they are in for a scolding. They do that immediately.  a great silence follows. The original word means that there is a great calm on the water. How is it possible! Yes, this is only possible because Christ is the Ruler about everything. Also about nature.
So also about your lifestyles. Do you suffer from it? Perhaps luck is against you on all fronts. In addition, you are tossed about by temptations. Go to Jesus to have them  be fined.
Then there will be great silence on His time and in His way.

Astonishment
What is the result? Now read well. The People wonder about the Lord Jesus. People?
Who are they? Those are the disciples. They boarded with Him as disciples. They will shortly leave the ship as people. With this word they are for a moment put back to their place. They are just ordinary people. They are next to nothing. Even though they are disciples. They are and stay in themselves fainthearted, doubtful and sinful people.
Thus the Lord acts with His children. He  puts them back in their place again and again. If they think to be something, then He has all kinds of means to put them back. Here He uses this storm.
Thus there came again amazement among the disciples about His omnipotence and mercy. Only read verse 27 .
This is what the Lord wants to see in the life of His disciples. Until today. Thus Christ becomes more and more lovely for them.
Are you already a disciple, a follower of Him? You do not know what you're missing if it's not yet the case. What a love you experience if you are allowed to follow Him. There is no better life. Just ask His followers. Despite everything, they do not want anything else.
Come and pray: draw me and we will run after Thee. Teach me to hate the sins and love You. Amen.