De bekering van Saulus - Handelingen 9:1-9

Samenvatting toespraak zondagmorgen 11-6-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel. 020-6227742
Thema toespraak: ‘De bekering van Saulus’  n.a.v. Handelingen 9:1-9

Beroemd
Paulus, wie heeft nog nooit van hem gehoord? Zelfs ongelovigen hebben weleens van hem gehoord. Dikke boeken zijn over hem geschreven. Zijn leven is ook meerdere keren verfilmd. 
Wat is dat toch met deze man. Hij leeft tenslotte allang niet meer. Hij is geboren in ca. 3 na Christus in Tarsen. Een stad aan de Middellandse Zee in het zuiden van Turkije met nu ongeveer 240.000 inwoners. Paulus is gestorven in Rome in het jaar 64 of 67. Dus dat is nu zo’n 1950 jaar geleden. Ondanks dat Paulus al zolang geleden is overleden, blijft hij velen boeien. Hoe komt dat toch? 
Wat dat betreft lijkt hij op Jezus. Ook van Hem zijn films en boeken verschenen. Sterker, van Hem hebben we nog steeds een Boek, de Bijbel. Veel mensen zijn daardoor gefascineerd geworden door Jezus. Terwijl ze eerst niets van Hem moesten hebben. 
Hoe komt dat toch dat mensen zoals Paulus en Jezus beroemd blijven? Dat geldt zeker voor Jezus.
Paulus leeft niet meer, maar Jezus Christus leeft tot in eeuwigheid. Hij blijft beroemd. Ondanks dat velen niets van Hem moeten hebben. Toch leeft Hij tot in alle eeuwigheid. Waarom raken mensen gefascineerd door Hem? Waarom komen mensen tot geloof in Jezus? 
Weet je hoe dat komt? Daar zorgt de Heilige Geest voor. Die Geest is uitgestort op aarde. 
Daar hebben we vorige week van gehoord met het Pinksterfeest. 
Die Geest zorgt er ook voor dat mensen zoals Paulus en anderen tot bekering en geloof komen. 

Saulus’ jeugd
Saulus’ ouders waren godsdienstige Joden. Ze behoorden tot de stam van Benjamin. Benjamin uit het Oude Testament was één van de zonen van vader Jakob. Dit kun je lezen in het bijbelboek Genesis.
Saulus kwam uit een gegoede familie. Bij de geboorte noemden z’n ouders hem Saul naar Israëls eerste koning Saul. Ook die kwam uit de stam van Benjamin. 
Saul of Saulus is een Hebreeuwse naam en betekent ‘Afgebeden’. Na zijn bekering kreeg hij de Romeinse naam Paulus wat ‘De kleine’ betekent. Die naam kom je consequent tegen vanaf Handelingen 13:9.   
Door geboorte is Saulus een Romeins staatsburger. In die tijd niet onbelangrijk. Saulus heeft er later nog gemak van als hij zich daarop beroept.
Saulus krijgt van zijn ouders een strenge, farizeese opvoeding. Op jonge leeftijd gaat hij naar Jeruzalem. Daar wordt hij discipel van de belangrijke farizeese rabbi Gamaliël. Dit was een Israëlitisch hoogleraar die colleges gaf van ongeveer 25-50 na Christus. Die colleges zou je nu kunnen vergelijken met een master opleiding theologie. Saulus krijgt dus een gedegen opleiding. 

Christenvervolger
Saulus was een jonge tijdgenoot van Jezus. Maar nergens lezen we dat ze elkaar gezien hebben zoals wij elkaar zien en ontmoeten. Toch hebben ze elkaar wel gezien al was het wel een bijzondere ontmoeting. Luister maar eens.
Na zijn opleiding is Saulus een verwoed christenvervolger geworden. Zijn naam als christenvervolger komen we voor het eerst tegen bij de steniging van de christen Stéfanus. Zie Handelingen zeven. 
Bij die steniging en dood van Stéfanus heeft Saulus het buitengewoon naar zijn zin. Hij bewaakt zelfs de kleren van hen die Stéfanus stenigen. Voor het gemak hebben zij hun kleren uitgedaan. Kunnen ze makkelijker gooien en raken. Saulus is het hartelijk met de stenigers, moordenaars, van Stéfanus eens. Het moet maar eens afgelopen zijn met die Jezus en Zijn volgelingen. 
Hij voegt iets later de daad bij het woord. Hij gaat naar Damascus in Syrië om de christenen daar een lesje te leren. Hij zal ze mores leren. Het moet maar eens afgelopen zijn met die onzin. Met dat geloof in ene Jezus. Hij wilde hen die van de sekte van ‘De weg’ zijn, gevangen nemen en hen voor het gerecht in Jeruzalem slepen. (Handelingen 9:2). Volgens Saulus zijn ze de weg kwijt. 
Het spoor bijster. Weg met hen die van ‘De weg’ zijn.

De weg.
In Handelingen wordt veel gesproken van ‘de weg’ of ‘de weg des Heeren’. Daarmee wordt bedoeld die groep mensen die geloven in Jezus als Messias. Als de Christus. Als God en als enige Redder. 
‘De weg’ is in Handelingen ook een beeld van het Evangelie. Dat is de weg tot zaligheid, tot redding door het geloof in Jezus Christus. Christus zegt van Zichzelf: Ik ben de Weg (Johannes 14:6).


Het geloven in Hem wordt vergeleken met het wandelen op ‘de smalle weg’ naar het leven. Het echte leven. Het zalige leven in de hemel na het sterven (Mattheüs 7:13,14). Alleen door het geloof in Jezus Christus Die Zichzelf de Weg noemt, kan het onheil worden ontlopen. Zorg dat je op deze Weg komt. 

Naar Damascus
Daar gaan ze. Saulus en een afdeling van de tempelpolitie. Op weg naar Damascus over de weg. 
Hij zál ze, die van die sekte ‘De weg’ zijn. 
Terwijl ze op weg zijn naar de sekte ‘De weg’ gebeurt het. Terwijl Saulus haastig reist, omschijnt hem plotseling en snel een licht van de hemel. Saulus valt op de grond. 
Even tussendoor. Er zijn er die beweren dat als je bekeerd wordt, het omgekeerde gebeurt. 
Je ‘valt’ niet, maar je stijgt. Volgens hen betekent bekering dat een mens terplekke en alsmaar beter wordt. Je wordt heiliger en vromer. Steeds beter. Zo goed zelfs, dat je vrijwel geen zonden meer doet. Maar in de bekeringsgeschiedenis van Saulus gaat het anders. Al het vrome van Saulus moet eraf. Terwijl hij op de grond ligt, wordt hij krachtig tot de orde geroepen. 
Een stem uit de hemel zegt tot hem: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Mij? Ja, want wie hen die van ‘De weg’ zijn vervolgen, vervolgt Jezus Zelf. Zo nauw zijn ze met elkaar verbonden. Hij, Die de Weg is, reist altijd mee met hen die op deze weg leven. Wat een liefde.

Vragen naar de weg
De theoloog Saulus weet het dan niet meer. Wat een zegen. Hij vraagt dan ook: wie zijt Gij, Heere? 
Dit is een bange vraag van een man die dacht dat hij alles wist. Zeker op theologisch gebied. 
Deze stem zette alles op losse schroeven. 
Zo gaat dat als God je bekeert. Dan weet je het niet meer. Je komt er dan achter dat je in een totaal andere denkwereld leeft, dan de juiste denkwereld. Al je zekerheden vallen weg. Je gaat dan je zekerheden bij de Heere zoeken. Wat een zegen.  
Het woord Heere maakt duidelijk dat Saulus beseft met een machtig Persoon van doen te hebben. Later zegt hij dan ook dat hij Jezus heeft gezien op dat ogenblik. Maar dat beseft hij nu nog niet.
Het antwoord wat Saulus krijgt is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is zeer gevaarlijk om Mij te vervolgen en bewust je tegen Mij te verzetten.
Niet geloven in Hem, is ten diepste Hem vervolgen. Dan kan fijntjes en venijnig zijn. 
Zul je het onthouden? 
Vol ontzag vraagt Saulus daarna: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? Dat is vragen naar de weg aan de Weg. Saulus moet doorreizen naar Damascus en daar zal hem gezegd worden wat hij doen moet. 
Daar hopen we volgende week meer over te horen.  

Blind
Saulus moet door de mannen die met hem zijn, geleid worden naar Damascus. De ontmoeting met Jezus, het Licht der wereld, heeft hem blind gemaakt. Letterlijk en figuurlijk. Zo gaat dat als Jezus je bekeert door de actie van de Pinkstergeest. 
Saulus moest opnieuw leren kijken. Met andere ogen, geestelijke ogen, moest hij zich een geheel nieuwe zienswijze eigen maken. Beter gezegd: dat moest hem geleerd worden door de Heilige Geest. 
Zo gaat dat als je tot bekering komt. Geestelijk kun je dan geen hand voor ogen zien. Terwijl je wel de Bijbel met de bril van de Heilige Geest gaat lezen. Wat je dan leest, houd je niet voor mogelijk. 
Gods rechtvaardigheid en straf over de zonden worden dan werkelijkheden voor je. Maar ook Gods onbevattelijke liefde en genade in en door Christus worden dan werkelijkheid. Wat een zegen. 

Paulus
Zoals we hoorden wordt Saulus na zijn bekering Paulus genoemd. Dit is de naam zoals wij hem nu nog kennen. Wie in Israel een ander mens is geworden, krijgt vaak een andere naam. Ook wij kennen zoiets. Als iemand bekeerd is van de kroeg naar de kerk, zeggen we: je kent hem of haar niet meer terug. Het lijkt wel een ander iemand. 
Misschien hoor jij je ‘naam’ wel noemen. Anderen herkennen jou niet meer. Voorheen was je verslaafd aan van alles en nog wat. Je leefde voor het vaderland weg. Als god in Frankrijk. 
Als God al bestond voor je, dacht je zelden aan Hem. Je hield in ieder geval geen rekening met Hem.  
Sinds dat je bekeerd bent en je bekeerd hebt, ben je een ander mens. Je houdt nu terdege rekening met de Heere God. Je weet dat Hij oneindig goed, maar ook rechtvaardig is. Je wilt nu de Heere Jezus volgen en op Hem lijken. Dat gaat met vallen en opstaan. 
Ken je Jezus nog niet met je hart? Breng daar verandering in. Laat je met God verzoenen door Christus en kom op de Weg. Zoals Paulus. Hij liet zich leiden.

English version 

Summary speech Sunday morning 11-6-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel. 020-6227742
Theme speech: 'The conversion of Saul' according to Acts 9: 1-9

Famous
Paul, who has never heard of him? Even unbelievers have heard of him. Thick books are written about him. His life has also been filmed several times.
What's up with this man? After all, he's no longer alive. He was born in Tarsen in about 3 AD. A town on the Mediterranean Sea in southern Turkey with about 240,000 inhabitants. Paul died in Rome in the year 64 or 67. So that's about 1950 years ago. Although Paul has died so long ago, he contimues to captivate lots of people. What’s the secret of this?
In that regard, he seems to look like Jesus. Movies and books have also been published from Him. Stronger, from Him,we still have a Book, the Bible. Many people have therefore been fascinated by Jesus. While at first they did not like Him and ignored Him.
How does it happen that people like Paul and Jesus remain famous? That certainly applies to Jesus.
Paul no longer lives, but Jesus Christ lives forever. He remains famous. Despite the fact that many don’t want to do anything with Him.Yet He lives forever and ever. Why do people get enthralled by him? Why do people get faith in Jesus?
Do you know how that is? That’s the work of the Holy Spirit. That Spirit has been poured out on earth. That’s what we heard at Pentecost last week.
That Spirit also sees to it that people like Paul and others come to repentance and faith.

Saul's youth
Saul's parents were religious Jews. They belonged to the tribe of Benjamin. Benjamin from the Old Testament was one of the sons of father Jacob. You can read this in the bible book Genesis.
Saul came from a wealthy family. At birth, his parents called him Saul after Israel's first king Saul. Saul also was descended from the tribe of Benjamin.
Saul or Saulus is a Hebrew name and means "Devoted." After his conversion, he received the Roman name Paul, meaning "The little one ." You regularly come across that name starting from Acts 13: 9.
By birth, Saul is a Roman citizen. At that time not unimportant. Lateron it will come in handy when he pleads having Roman citizenship. Saul receives a strict, Pharisean education from his parents. At a young age he goes to Jerusalem. There he becomes a disciple of the important Pharisean rabbi Gamaliël. This was an Israeli professor who gave lectures about 25-50 AD. These colleges could now be compared you with a master's degree in theology. So Saul gets therefore a thorough training.

Prosecutor of christians
Saul was a young contemporary of Jesus. But nowhere do we read that they have seen each other like we see and meet each other. Yet they did see each other even though it was a special and exceptional encounter. Just listen.
After his training, Saul became a furious persecutor of Christians. For the first time we come across his name as a persecutor of Christians at the stoning of  Stéfanus. See Acts 7.
Saul extremely enjoys the stoning and death of Stephen. He even watches over the clothes of those stoning Stephen.  To have more elbow room they took off their clothes  to be able to throw and hit more easily. Saul heartely agrees with the murderers of Stéphanus. Jesus and His followers must be stopped now.
Some time later He suit the action to the word. He goes to Damascus in Syria to teach the Christians a lesson. He will teach and give them a piece of his mind. That nonsense ought to be stopped having faith in some Jesus. He wanted to capture those who are of that sect of 'The Way' and drag them to court in Jerusalem. (Acts 9: 2). According to Saul they are out of their mind and on the wrong track. Away with those who are from 'The Way'.

The way
In Acts, much is said of "the way" or "the way of the Lord". By these expressions are meant that group of people who believe in Jesus as Messiah. As the Christ. As God and as the only Saviour.
‘The Way’ is also an image of the Gospel in Acts. That is the way to salvation, to redemption through faith in Jesus Christ. Christ says of Himself: I am the way (John 14: 6).
Believing in Him is compared to walking on the narrow way to life. The real life. The blissful life in heaven after dying (Matthew 7: 13,14). Only by faith in Jesus Christ, who calls Himself the Way, evil can be eluded. Make sure you get on this way.

To Damascus
There they go. Paul and a temple police department. On the way to Damascus by road.
They will smart for it, those who are of the sect of 'The Way'.
While they are on their way to the sect 'The Way' it happens. As Paul travels quickly, he is suddenly and quickly surrounded by a fierce light from heaven. Saul falls on the ground face down.
Just in between. There are those who claim that if you are converted, the reverse happens.
You're not falling, but you're rising. According to them, repentance means that a man is getting better on the spot and afterwards. You become holier and more devout. Ever better. So good that you  hardly ever do sins. But in the history of Saul’s conversion it's different. All the piousness of Saul has to be done away with.  As he is lying on the ground, he is fiercely summoned to .order
A voice from heaven says to him, Saul, Saul, what are you persecuting me? Me? Yea, for who  persecute those who are of ‘The way’ percecute Jesus Himself. So closely connected they are. He Who is the Way always travels with those who live on this way. What a love.

Questions about the way
The theologian Saulus is at a loss He no longer pretends to know. What a blessing. He asks, "Who art Thou, Lord?"
This is a scared question of a man who thought he knew everything. Certainly in the theological field. This voice puts everything unsettled.
That's how God converts people . Then you will be at a loss. You will then find out that you live in a totally different mindset than the right mindset. All your assurrances fall away. You will then seek your assurances in the Lord. What a blessing.
The word Lord makes clear that Saul realizes having to do with a mighty Person. Lateron, he says that he saw Jesus at that moment. But he does not realize that yet.
The answer given to Saul is not susceptible for two reasons. I am Jesus whom you persecute. It is very dangerous to persecute Me and consciously and deliberately oppose Me.
Not believing in Him is actually percecute Him.  That can take place underhand and venomously.
Will you bear that in mind?
Standing in awe Saul asks: "What do You want me to do?" These are questions about the way to the Way.
Saul has to travel to Damascus and there will be told him what to do.
We hope to hear more about this next week.

Blind
Saul must be led by the men who are with him to Damascus. The encounter with Jesus, the Light of the World, made him blind. Literally and figuratively. Thus it goes , if Jesus converts you through the action of the Spirit of Pentecost.
Saul has to learn to see again. With other eyes, spiritual eyes. He had to familiarize himself  entirely with a new mindset. Better said, that he had to be taught by the Holy Spirit.
This is how it happens when you come to repentance. Spiritually, you can’t see a hand before your eyes While you do read the Bible through the glasses of the Holy Spirit. What you read then does not seem to be possible.
God's justice and punishment about sins then become realities for you. But also God's immaculate and incomprehensible love and grace in and through Christ become reality. What a blessing.

Paul
As we heard, Saul is called Paul after his conversion. This is the name as we still know him. Whoever has become another human being in Israel often gets a different name. We also know such a thing. If someone is converted from the pub to the church, we say: you do not know him or her again.He seems like someone else.
Perhaps you may hear call your ‘name’. Others do not recognize you anymore. Previously you were addicted to everything and something. You painted the town red and lived like being in the clover.
If God would exist for you, you rarely thought about Him. At least you did not take Him into account.
Since you are converted and repented, you are another human being. You are now paying close attention to the Lord God. You know that He is infinitely good but also just. You now want to follow the Lord Jesus and look like Him. That is going with ups and downs.
Don’t you know Jesus with your heart yet? Make a change. Let youself reconcile with God through Christ and come on the Way. Like Paul. He allowed himself be guided.