De vakantie van Paulus - Handelingen 21:8-14

Samenvatting toespraak zondag 30-7-2017. Thema: ‘De vakantie van Paulus’ n.a.v. Handelingen 21:8-14. Voorganger: evangelist J. Krijgsman. Tel. 020-6227742.
Uit de Bijbel: Handelingen 21:8-14
8  En des anderen daags Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Cesaréa; en gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist (die een was van de zeven), bleven wij bij hem.
9  Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.
10  En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judéa, met name Ágabus;
11  En hij kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en zijns zelfs handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de Heilige Geest: Den man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden, en overleveren in de handen der heidenen.
12  Als wij nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem.
13  Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den Naam des Heeren Jezus.
14  En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: De wil des Heeren geschiede.

‘De vakantie van Paulus’ n.a.v. Handelingen 21:8-14
Deze weken zijn veel mensen nog op vakantie. Het is goed als je even afstand neemt van je dagelijkse bezigheden. De Heere Jezus zegt dat het goed is om zo nu en dan uit te rusten (Markus 6:31). Ook Paulus nam zo nu en dan afstand van z’n werk. Daar gaat het vandaag over.

Broeders (vers 8)
Voor onze vakantie hebben we Paulus een tijdje gevolgd. We zagen hem bezig in Thessaloníca en Korinthe. We ontmoeten Paulus vanmorgen in het huis van Filippus, de evangelist. 
Filippus woonde in Cesaréa, een plaatsje aan de Middellandse zee. 
Filippus en Paulus kennen elkaar nog van een aantal jaren terug. Toen waren het geen vrienden, maar vijanden van elkaar. Paulus had dingen gedaan tegen christenen waar Filippus vervelende herinneringen aan had overgehouden. Maar na de bekering van Paulus was dat veranderd. 
Vandaar dat we ze nu broederlijk bij elkaar zien zitten in het huis van Filippus. 
Gods genade doet verbroederen. Dan worden vroegere dingen uitgepraat, bijgelegd en vergeven. 
Dat is een trek van christenen. Hopelijk heb jij ook die ervaring. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. 

Zware jaren
Terwijl ze hier bij elkaar zijn, is Paulus bijna aan het einde van z’n derde zendingsreis. Paulus heeft zware jaren achter de rug. Mentaal en psychisch is hij behoorlijk uitgeput. Steeds was hij onderweg, prekend van plaats tot plaats. Tegenstand op tegenstand incasserend. 
In die tijd had je uiteraard nog geen OV of vervoermiddelen. Daarom was Paulus te voet onderweg. 
Dat alles gaat je niet in de koude kleren zitten. Tegenwoordig zouden we zeggen dat Paulus tegen een burn-out aanzit. Dan is het wijs als je gas terugneemt. Bovendien weet Paulus dat er nog zware jaren zullen volgen. Daarom neemt Paulus even rust in het huis van Filippus, die hem hartelijk ontvangt. 

Daar kunnen we van leren. Jakker je altijd maar door? Meen je dat je geen vakantie nodig hebt? 
Of dat je geen vakantie mag nemen? Dan ben je niet goed bezig. Dan vraag je om problemen. 
Filippus ontvangt Paulus gastvrij. Hoe is het met onze gastvrijheid? De Bijbel zegt dat we gastvrij moeten zijn. Niet alleen voor geloofsgenoten, maar voor iedereen (Romeinen 12:13; Hebreeën 13:2).

Verbonden
Paulus heeft het goed naar z’n zin bij Filippus. Als broeders spreken ze met elkaar van hart tot hart. Ze begrijpen elkaar als ze over zonde en genade spreken. Als ze over de Heere Jezus spreken. 
Ze praten niet alleen over Hem, maar leven ook uit Hem. In Hem zijn ze met elkaar verbonden.
Als we zo met elkaar spreken, gaat het goed. Is er verbondenheid. 
Zodra we met elkaar gaan praten over allerlei bijzaken, raken we de weg kwijt en de verbondenheid. 

Dochters (Vers 9)
Filippus heeft vier dochters die bij de gesprekken zitten van Paulus en Filippus. 
Het is een kerkje in het klein in het huis van Filippus. 
Ouders: herken je dit? Praat je met je kinderen over de geloofszaken, ook in de vakantie?  

Van de vier dochters van Filippus worden twee dingen gezegd. 
Ten eerste dat ze nog maagden zijn. Dit betekent dat ze nog ongehuwd zijn. 
De bedoeling van deze opmerking kan zijn dat deze vrouwen vrijwillig afzien van een huwelijk. 
Ze willen hun leven helemaal in de dienst van de Heere Jezus geven (1 Korinthe 7:32). 
Misschien herken je dit als meisje of als vrouw. Je bent (tot nu toe) ongehuwd. Dat kan soms best moeilijk zijn. Toch is er een begeerte in je om je leven in dienst van de Heere te geven. 
Je weet uit ervaring wat schuld en vergeving betekenen. Je weet wie de Heere Jezus voor je is. Dit wil je graag doorgeven aan anderen. Als je ongehuwd bent, krijg je veel mogelijkheden om dit te doen.  

Ten tweede wordt er van deze dochters gezegd dat ze profeteerden. Hier wordt de pinksterbelofte vervuld uit Joël 2:28. Daar staat dat zonen en dochters zullen profeteren. 
Dat betekent dat ze door de Heilige Geest de geheimen van het Evangelie mogen uitleggen. 
Ook betekent het dat de Heere Jezus door hen de nabije toekomst zo nu en dan bekendmaakte. 
Je kunt je indenken dat het voor Paulus een verademing is geweest bij Filippus. 
Stil heeft hij geluisterd, niet alleen naar Filippus, maar ook naar z’n dochters. 

Jongens en mannen: laat dit soort vrouwen ons tot lering zijn. Vrouwen die uit ervaring spreken over bekering en geloof. Vrouwen die van de Heere déze wijsheid hebben ontvangen.
Meisjes en vrouwen: bid om déze wijsheid. Doe er je winst mee in kerk en maatschappij.

Onverwachts bezoek (Vers 11)
Paulus weet dat hij na zijn vakantieperiode een moeilijke, zware tijd tegemoet gaat. Dit zal hij niet verzwegen hebben in de gespreken met Filippus en zijn dochters. Als je een band en daarbij ook een geestelijke band hebt, heb je immers geen geheimen voor elkaar. 
Wat er gaat gebeuren met Paulus wordt duidelijk als ze onverwachts bezoek krijgen. Het is de profeet Agabus die bij Filippus binnenkomt. Hij heeft een boodschap van de Heere voor Paulus. 
We weten niet veel van deze Agabus. Het enige dat we weten is, dat het een profeet in de jonge gemeente was. Hij heeft net als de dochters van Filippus, de gave van de profetie gekregen. 
Met een voorbeeld maakt Agabus duidelijk, dat Paulus moeilijke tijden krijgt. Hij pakt de gordel van Paulus en bindt daarmee zijn eigen handen en voeten. Dan zegt hij: dit zegt de Heilige Geest: de man van wie deze gordel is, zal zo worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem. Daarna zullen ze hem aan de heidenen uitleveren. Dit is duidelijke taal, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. 

Standvastig  (Vers 12,13)
Dan zie je opnieuw de sterke band tussen de mensen daar. Vanuit hun hele hart doen ze een beroep op Paulus om niet naar Jeruzalem te gaan. Hoe lief ook bedoeld, maar Paulus is niet van z’n plannen af te brengen. Hij blijft bij zijn besluit. Sterker: Hij is bereid voor de Naam, voor de Persoon van de Heere Jezus de dood in te gaan. De Heere is immers met hem en dan mogen mensen met hem doen wat ze willen. Hij blijft standvastig. Ondanks het smeken van z’n vrienden om z’n besluit te herzien. Hier heb je het profiel van een ware apostel van de Heere Jezus.

Wat doen wij als er vervolging dreigt? Zijn wij dan standvastig? We leren er ook uit dat we soms tegen onze allerbeste vrienden, nee moeten zeggen. Dat we standvastig blijven bij ons besluit. 
Dit kan zijn in gezinssituaties, in de relatiesfeer of in de werksfeer. 
Het belangrijkste is dat we onze besluiten nemen met en in de Heere.

De wil van de Heere staat voorop (Vers 14)
Het is heel mooi wat we lezen aan het eind van deze geschiedenis. Ze worden niet boos op Paulus omdat hij bij z’n besluit blijft. Ze zeggen niet: wat ben je toch eigenwijs en je zoekt het zelf maar uit.
Nee, ze doen er het zwijgen toe en zeggen: de wil van de Heere geschiede. 
De rust en de overgave die van Paulus uitgaat, straalt hij uit op de anderen. 
Paulus is hier een lichtend licht en een stad op een berg voor de Persoon van Jezus. 
Daarom geven de anderen zich helemaal over aan de wil van de Heere. 
Ze brengen in praktijk de bede vanuit het Onze Vader: Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Staat in ons leven de wil van de Heere voorop? Normaal gesproken is dat niet zo. Dan volgen we onze eigen wil. Alleen als Jezus met Zijn liefdeswil ons leven binnengekomen is, wordt het anders. Dan is ons gebed: wat wilt U dat ik doen zal? Zoek Zijn wil biddend te kennen. Dan ontvang je genade om Jezus te gehoorzamen. Bid: neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. 
Zo kan Paulus na z’n ‘vakantie’ weer verder. Zo hopen wij dat jullie na de vakantieperiode ook weer verder kunnen. Dat je uitgerust en wel, de Heere ijverig zoekt.

English version

Summary speech Sunday 30-7-2017. Theme: "Paul's Holidays" according to Acts 21: 8-14. Forerunner: evangelist J. Krijgsman. Tel. 020-6227742.
From the Bible: Acts 21: 8-14 : And on the other day Paul and we who were with him went from there to Caesarea; And gone in the house of Philip, the evangelist (who was one of the seven), we stayed with him.
9 This one had four daughters, still virgins, who prophesied.
10 And if we had stayed there many days there came a certain prophet from Judea whose name was Ágabus;
11 And he came to us, and took the belt of Paul, and even bound his hands and feet, saying, This saith the Holy Ghost: The man whose belt this is, the Jews shall bind in Jerusalem and deliver in the Hands of the Gentiles.
12 When we heard this, both of us and those of that place prayed that he should not go up to Jerusalem.
13 But Paul answered, What are you doing that you are weeping and making my heart a weak? For I am prepared not only to be bound but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus.
14 And when he didn’t not let dissuade himself, we pleased ourselves, saying, The will of the Lord be done.

"Paul's holidays" according to Acts 21: 8-14
These weeks, many people are still on vacation. It is good to keep aloof from your daily activities. The Lord Jesus says that it is good to rest now and then (Mark 6:31). Also, Paul occasionally  stood away from his job. We will handle it today.

Brothers (verse 8)
Before our holiday we followed Paul for a while. We saw him busy in Thessalonica Corinth. We meet Paul this morning in the house of Philip, the evangelist.
Philip lived in Cesaréa, a town on the Mediterranean.
Philip and Paul still know each other from a number of years ago. Then they were no friends but enemies of each other. Paul had done things to Christians that Philip had left with unpleasant memories. But after Paul's conversion, that had changed.
Hence, we are now seeing them brotherly together in the house of Philip.
God's mercy conciliates . Then old things are patched up, settled and forgiven.
That is a trait of Christians. Hopefully you also have that experience. How difficult it may be.

Heavy years
While they are together, Paul is almost at the end of his third missionary journey. Paul has heavy years behind him. Mentally and psychologically, he is quite exhausted. He was always on his way, preaching from place to place. Opposition after opposition.
At that time, of course, you did not have any OV or means of transport. That's why Paul was on his way on foot.
All of this takes it out of you. Today we would say Paul is close to a burnout. Then it's wise if you throttle down. Moreover, Paul knows that there will be many years to come. Therefore Paul takes a rest in the house of Philip, who receives him warmly.

We can learn from that. Are you always hustling? Do you think you do not need a vacation?
Or that you are not allowed to take a vacation? Then you are not acting properly. Then you ask for problems.
Philip receives Paul hospitably. What about our hospitality? The Bible says we must be hospitable. Not just for believers, but for everyone (Romans 12:13, Hebrews 13: 2).

Togetherness
Paul likes it very much at Philip’s . As brothers, they speak from heart to heart. They understand each other when they speak of sin and grace. When they speak about the Lord Jesus.
They do not only talk about Him, but also live from Him. In Him they are connected.
When we talk to each other in such manner, it's all right. Then there is sympathy.
As soon as we talk about all kinds of things we lose the way and the solidarity.

Daughters (Verse 9)
Philip has four daughters who are present at the conversations of Paul and Philip.
It is a small church in the house of Philip.
Parents: Do you recognize this? Do you talk to your children about  religious affairs, even during the holidays?

About the four daughters of Philip are said two things.
First of all, they are still virgins. This means that they are still unmarried.
The purpose of this remark may be that these women voluntarily waive a marriage.
They want to give their lives entirely to the service of the Lord Jesus (1 Corinthians 7:32).
Perhaps you recognize this as a girl or as a woman. You are (until now) unmarried. This can sometimes be difficult. Yet there is a desire in you to give your life to the Lord's service.
You know from experience what debt and forgiveness mean. You know who the Lord Jesus is for you. This you would like to pass on to others. If you are unmarried, you get a lot of options to do this.

Secondly, the bible tells us that these daughters prophesy. Here the promise of Pentecost is fulfilled mentioned in Joel 2:28. It says that sons and daughters will prophesy.
That means they are allowed to explain the secrets of the gospel through the Holy Ghost.
It also means that the Lord Jesus made known, through them, the near future now and then.
You can imagine that it has been a relief for Paul at Philip’s house.
Silently he listened not only to Philip, but also to his daughters.

Boys and Men: Let this kind of women be a tuition for us. Women who speak of experience about repentance and faith. Women who have received this wisdom from the Lord.
Girls and women: pray for this wisdom. Make it your profit in church and society.

Unexpected visit (Verse 11)
Paul knows that after his holiday season he is having a difficult, tough time. He will not have hushed this up in the conversations with Philip and his daughters. If you have a bond and also a spiritual bond, you have no secrets for each other.
What will happen to Paul becomes clear when they get an unexpected visitor. It is the prophet Agabus who comes to Philip. He has a message from the Lord for Paul.
We do not know much about this Agabus. All we know is that it was a prophet in the budding congregation. Like the daughters of Philip, he received the gift of prophecy.
By way of example, Agabus makes it clear that Paul gets difficult times. He grabs Paul's belt and binds his own hands and feet. Then he says: This says the Holy Ghost: The man of whom this belt is  will be so bound by the Jews in Jerusalem. Then they will deliver him to the Gentiles. This is clear language, not for a two-way explanation.

Persistent (Verse 12, 13)
Then you'll see again the strong connection between the people there. From the bottom of their hearts, they call on Paul not to go to Jerusalem. How lovely it may sound, but Paul is unyielding, sticking to his plans. He sticks to his decision. Stronger: He is prepared to die for the Name, for the Person of the Lord Jesus. After all the Lord is with him and then people may do with him whatever they want. He remains unshakable. Despite his friends’ entreaties to review his decision. Here you have the profile of a true apostle of the Lord Jesus.

What do we do if prosecution threatens? Are we steadfast? We also learn that sometimes we should say no to our very best friends. That we remain firm in our decision.
This can be in family situations, in the business environment or in the work environment.
The most important thing is that we make our decisions with and in the Lord.

The will of the Lord is foremost (verse 14)
It is very beautiful what we read at the end of this history. They do not get angry with Paul because he remains in his decision. They do not say: what are you stubborn or: have your own way.
No, they keep silent and say: The will of the Lord be done.
The rest and surrender Paul issues  goes out to the others.
Paul is a bright light and a city on a mountain for the Person of Jesus.
Therefore, the others are completely surrendering to the will of the Lord.
They practice the prayer from Our Father: Your will be done in heaven, even in the earth.

Is in our life the will of the Lord of prominent importance? Normally, that is not the case. We always tend to follow our own will. Only if Jesus has entered our life with His love's will, it will be different. Then our prayer is: what do you want me to do? Seek to know His will in prayer. Then you receive mercy to obey Jesus. Pray: take my life, let it be dedicated to Your honour.
In this state of mind Paul is able to carry on  after his "holiday". That's also how we hope that you are able to continue after the holiday season. That you, after your physical rest, will seek the Lord diligently