Mozes geboren - Exodus 2:1-10

Samenvatting toespraak zondagmorgen 6-8-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Mozes geboren’  n.a.v. Exodus 2:1-10

Israël
De komende weken wil ik een aantal toespraken houden over Mozes. Mozes, de man die het volk Israël uit Egypte geleid heeft. Honderden jaren hebben de Israëlieten immers gevangen gezeten in Egypte. Na die bevrijding zijn ze door de woestijn op reis gegaan naar het land Kanaän, 
het tegenwoordige Israël. Die bevrijding en de reis vonden plaats in de jaren 1446-1406 voor Chr.
In deze geschiedenis zien we dat Israël Gods volk is. Dat was toen zo en dat is nog zo. 
God had toen grote plannen met dat volk. Israël mocht en kon niet in Egypte blijven en ten onder gaan. De Messias of te wel Christus, moest immers naar de belofte geboren worden uit dit volk.  
De Heere heeft ook nu grote plannen met dit volk. Alles wat met het einde van de wereld te maken heeft, concentreert zich rondom dit volk. 
In de tijd voor en tijdens Mozes was dit volk niet uit te roeien. Zo is het nog. Ook al willen verschillende landen rondom Israël dit wel. Het zal ze nooit lukken. Gods plan vindt doorgang. 

God laat Zijn plannen niet doorkruisen door onze plannen. Hij trekt Zijn eigen spoor en weg. Ook in jouw leven. Hoe je ook tegensputtert. Hoe onbegrijpelijk en moeilijk je leven soms ook kan zijn. 
Ook al geloof je soms helemaal niet meer in God. Geef je leven toch over in Zijn handen. 
Bid: Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer. 

Moeilijke tijd
De vader en moeder van Mozes waren Amram en Jochebed. Daarnaast hadden ze nog twee kinderen. Mirjam, een oudere zus, en Aäron, een ongeveer drie jaar oudere broer van Mozes. 
Amram en Jochebed hadden de Heere lief. Die liefde kwam naar buiten in woorden en daden.
Ze zaten net zoals andere Israëlieten gevangen in Egypte. Een voor hen vreemde wereld waarin ze zich niet thuis voelden. Ondanks de moeilijke tijd waarin ze leefden, kregen ze kinderen. 
In die moeilijke tijd vertrouwden ze op de Heere.  
Ze waren niet zoals veel mensen vandaag. Die willen geen kinderen. Ze zeggen: zullen we kinderen op deze verziekte wereld zetten? In deze moeilijke en chaotische tijd? Wat voor toekomst hebben ze in deze wereld? Mij niet gezien. 
Zo ga je wel denken en praten als je niet (meer) vertrouwt, gelooft in God. Dan geloof je niet dat God alle dingen in Zijn macht heeft. Hoe chaotisch en ernstig de tijd er ook voor staat. 

Ook de Heere Jezus werd geboren in een moeilijke tijd. De Romeinen hadden het toen voor het zeggen in Israël. Toch werd Hij als de Beloofde Messias door het onmogelijke heen geboren. 
Hij wil mensen in deze moeilijke en chaotisch tijd vertrouwen en geloof geven. Door dat geloof leg je de chaos van deze tijd in Zijn handen. Daar is het in goede, Vaderlijke handen.

Ongehoorzaam...
Farao had bepaald dat alle jongetjes van de Israëlieten na de geboorte gelijk verdronken moesten worden. Hij wilde zo de grote groei van het volk Israël in Egypte voorkomen. 
Dit gebod konden Amram en Jochebed onmogelijk gehoorzamen toen Mozes geboren werd. Aan deze ‘abortus - en euthanasiepraktijk’ wilden ze niet meedoen. Die ongehoorzaamheid van Amram en Jochebed was geen burgerlijke ongehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid aan de Heere. 
Het is Bijbels om ‘Gode meer gehoorzaam te zijn dan de mensen’. Zeker als er wetten worden afgekondigd die tegen de wetten van de Heere ingaan. Had de Heere niet gezegd: gij zult niet doden? Die gehoorzaamheid wil de Heere zegenen.

Geloof
Voor deze ‘ongehoorzaamheid’ was geloof nodig. Door dit geloof verzetten Amram en Jochebed bergen van onmogelijkheden en gevaren. Daarom doodden ze Mozes niet toen hij geboren werd. 
Ze geloofden dat God een plan had met Mozes. Door dit geloof lieten ze Mozes in leven en waren niet bang voor de dreiging van Farao (Hebreeën 11:23). 
Drie maanden lang verborgen ze Mozes thuis. Ondanks het gebod van Farao om jongetjes gelijk na de geboorte te verdrinken in de rivier de Nijl. Wat een geloof van Mozes’ ouders.  
Dit geloof werkt vandaag nog zo. Veel is er sinds de ouders van Mozes veranderd, maar niet dit geloof. Dit geloof is net zo oud als de wereld is. Dit geloof is tijdloos. 
Dit geloof put z’n krachten uit de Grondlegger en Voltooier van het geloof, Jezus. Hij gaat voor. 
Geloof begint bij Jezus, bij God. Hij werkt door Zijn Heilige Geest in mensen en geeft hen geloof. 
Hij zorgt ook dat ze volhouden in dit geloof. Het geloof richt zich op de Heere Jezus. 
Op Hem vertrouwen christenen, gelovigen mensen met een sterk of zwak geloof.    

Vroeger had je een reclame van de Marine met de slogan: zorg dat je erbij komt.
Ook voor dit geloof zeg ik: zorg dat je erbij komt. Zorg dat je gaat horen bij alle gelovigen. Je hoeft er niets voor te doen. Alleen maar te geloven dat de Heere ook jou dit geloof wil geven. Zelfs dat geloof in dat geloof wil Hij je geven door Zijn Heilige Geest. Dat is pas leven.
Dat is geen naar en vervelend leven. Dat is een rijk leven. De Bijbel zegt: Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u echt vrij zijn (Johannes 8:36). 
  
Geadopteerd
Na drie maanden kunnen Amram en Jochebed Mozes niet langer verborgen houden. Ze leggen Hem als vondeling in ‘een kistje met biezen belijmd met pek’, aan de oever van de Nijl. 
Op hoop van zegen houdt Mirjam, Mozes’ zus, op afstand een oogje in het zeil. Ze wacht af wie Mozes in het waterdichte rieten mandje zal vinden. 
Dat het geloof nooit teveel kan verwachten, blijkt ook hier. De Heere bestuurt het dat de dochter van Farao Mozes vindt langs de oever van de Nijl. Als ze Mozes ziet, krijgt ze diep medelijden met het baby’tje Mozes. 
Mirjam ziet dit van een afstand. Ze merkt dat de prinses Mozes voor zichzelf wil houden. Ze komt tevoorschijn. Mirjam stelt voor om voor de prinses een vrouw te zoeken die het kindje de borst kan geven. De prinses vindt dit goed. Mirjam roept haar moeder. Jochebed mag van de prinses haar eigen zoon tegen beloning nog enkele jaren borstvoeding geven. Zo mogen Mozes’ ouders nog ongeveer vier jaar voor Mozes zorgen. 
Daarna adopteert de prinses Mozes als haar zoon. Ze geeft hem ook de naam Mozes, wat ‘uit het water getrokken’ betekent. 

Gods leiding
Als je Gods leiding wilt opmerken, moet je deze geschiedenis maar veel lezen. God leidt alle dingen. 
De eerste levensjaren, die zo belangrijk zijn, bracht Mozes door Gods genade thuis door. Daar is hij gevormd. De Heere heeft die opvoeding gebruikt. Hij kreeg daardoor de Heere lief. Wat een opvoeding al niet kan bewerken… Ouders: weet je verantwoordelijkheid in dezen. Wijs je kinderen al zo jong mogelijk op de trouw en liefde van de Heere. 
Toen Mozes eenmaal geadopteerd was door de prinses, zat het geloof in Mozes. En waar het geloof gegeven is, kan het nooit meer weggaan. Mozes zag door het geloof op de eens komende Christus. Van Hem verwachtte Mozes alles. Dat zullen we de komende tijd nog horen.

Hoe je leven er ook uitziet: Volg het voorbeeld van Mozes’ ouders en van Mozes zelf. Door de genade van het geloof leer je dan je leven verliezen in Christus Jezus. Daardoor bekeer je je, richt je je leven op de Heere Jezus alleen. Dan heb je toekomst en merk je Gods leiding op in je leven. Amen.

English version

Summary speech Sunday morning 6-8-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: "Moses born" w.r.t Exodus 2: 1-10

Israel
In the coming weeks, I want to hold a number of speeches about Moses. Moses, the man who led the people of Israel out of Egypt. For hundreds of years, the Israelites have been oppressed and imprisoned in Egypt. After the liberation they traveled through the desert to the land of Canaan, present-day Israel. The liberation and the journey took place in the 1446-1406 B.C.
In this history, we see that Israel is God's people. That was then so and is now not otherwise.At the time God had great plans with that people. Israel was not allowed and could not stay in Egypt and taste defeat. The Messiah or Christ, indeed, had to be born from this people according to the promise.
Also in our days the Lord has great plans with this people. Everything that has to do with the end of the world concentrates around this people.
In the time before and during Moses, this people could not be eradicated. That's still the case. Even though different countries around Israel are eager to do so. They will never succeed. God's plans can’t be thwarted.

God does not let His plans cross by our plans. He pulls his own track and the manner after which. Also in your life. Whatever  your resistence may be. How incomprehensible and difficult your life may be. Even though you do not believe in God at all. Submit your life in His hands. Pray: Take my life and let it be dedicated to Your honour.

Hard time
The father and mother of Moses were Amram and Jochebed. In addition, they had two more children. Miriam, an older sister, and Aaron, an about three-year-old brother of Moses.
Amram and Jochebed loved the Lord. That love came out in words and deeds.
They were held in detention in Egypt just like all other Israelites. A strange world in which they did not feel at home. Despite the difficult time in which they lived, they were blessed with children. In that trying time they trusted in the Lord.
They were not like many people today. Those who do not want children. They say: Shall we put children on this spoiled and wicket world? In this awkward and chaotic time? What future do they have in this world? Nothing doing !
That's how you think and talk, if you do not trust (any longer), believe in God. Then you do not believe that God has all things in His power. How chaotic and serious our time features.

Also the Lord Jesus was born in a burdensome time. The Romans held sway over Israel for the time being. Yet He was born as the promised Messiah through the impossible.
He wants to give trust and faith to people in this difficult and chaotic time. By that faith, you are able to put the chaos of this time in His hands. There it is secure and in good, Fatherly hands.

Disobedient
Pharaoh had determined that all the boys of the Israelites had to be drowned right after birth. He thus wanted to prevent the great growth of the people of Israel in Egypt.
This commandment could impossibly be obeyed by Amram and Jochebed when Moses was born. In this 'abortion and euthanasia practice' they did not want to participate. That disobedience of Amram and Jochebed was no civil disobedience but obedience to the Lord.
It is biblical to ‘show more obedience to God than to men’ Certainly if laws are proclaimed that go against the laws of the Lord. Did not the Lord say, You shall not kill? The Lord will surely bless that obedience.

Faith
For this "disobedience" courage and faith was needed. By this faith, Amram and Jochebed could cope with mountains of impossibilities and dangers. Therefore, they did not kill Moses when he was born.
They believed that God had a plan with Moses. Through this faith, they left Moses alive and did not fear the threat of Pharaoh (Hebrews 11:23).
For three months they concealed Moses at home. Despite Pharaoh's command to drown boys right after birth in the river Nile. What a faith from Moses' parents.
This faith is still working today. Much has changed since Moses' parents, but not this faith. This belief is as old as the world is. This belief is timeless.
This faith draws its strengths from the Founder and Finisher of the faith, Jesus. He leads the way and is in command. Faith begins with Jesus, with God. He works in His people through His Holy Spirit and gives them faith.
He also ensures that they persist in this faith. The faith focuses on the Lord Jesus.  Christians, believers put their trust in Him, either with a strong or weak faith.

In the past, you had an advertisement of the Navy with the slogan: make sure you join.
Also for this faith, I say, make sure you join. Make sure you are going to belong to all believers. You do not have to do anything for it. Just believing that the Lord wants to give you this faith too. Even believing in that faith is what He wants to give you through His Holy Spirit. That's real life.
That is not a miserable and boring life. That's a rich life. The Bible says, "If then the Son will have made you free, you will be truly free (John 8:36).
  
Adopted
After three months, Amram and Jochebed can no longer hide Moses. They lay him as a abandoned child in 'a box made of rush and plastered with pitch', on the banks of the Nile.
Hoping for blessing, Miriam, Moses' sister, remotely keeps an eye upon it . She awaits who will find Moses in the waterproof wicker basket.
That faith can never expect too much, also appears here. The Lord controls that the daughter of Pharaoh finds Moses along the banks of the Nile. When she sees Moses, she deeply has compassion on the baby Moses.
Mirjam sees this from a distance. She senses that the princess wants to keep Moses for herself. She comes forward. Mirjam suggests to the princess to find a woman who can give the baby  breast feeding. The princess agrees. Of course, Miriam takes Moses back home to his mother. So Moses's parents are allowed to take care of Moses for about four years.
Then the princess adopts Moses as her son. She also gives him the name of Moses, which means "drawn from the water."

God's guidance
If you want to notice God's guidance, you need to read this story a lot. God governs all things.
Moses’ first years of life, which are of paramount importance, were spent, through God's mercy, at home. There he has been formed. The Lord has used that upbringing. He therefore started to love the Lord. What  education can not bring about ... Parents: You know your responsibility in this. Tell your children at their tender age about the loyalty and love of the Lord.
Once Moses was adopted by the princess, faith was imbedded in Moses. And where faith is given, it can never be wiped out. Moses saw by faith on the coming Christ. Moses expected everything from Him. We will hear that in the coming period.

Whatever your life looks like: Follow the example of Moses' parents and of Moses himself. By the grace of faith you will then learn to lose your life in Christ Jesus. Through this process you repent and you focus your life on the Lord Jesus alone. Then your future is secure and you notice God’s guidance in your life. Amen