Mozes en het Pascha - Exodus 12:1-13 en 29-38

Samenvatting toespraak zondagmorgen 27-8-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Mozes en het Pascha’  n.a.v. Exodus 12:1-13 en 29-38

Belofte maakt schuld
Negen plagen of straffen zijn er inmiddels over Egypte gekomen. Hoe zwaar en erg het land en de mensen ook getroffen zijn, Farao blijft halsstarrig. Hij laat de Israëlieten niet gaan. Hij is tenslotte koning en vecht tegen God. En vechten tegen God is onbegonnen werk. Dat zal hij merken.  
Wel zijn er momenten geweest dat Farao zei de Israëlieten vrij te laten. Tot vijfmaal toe zelfs. 
Dan was hij zo onder de indruk van de straffen, dat hij van alles beloofde. Maar zodra de straf over was, trok hij zijn belofte in. Daarna verhardde hij zich extra en ging door op de verkeerde weg. Dat belofte schuld maakt – ook schuld bij God – interesseerde hem niets. 

Beloften
Opnieuw moeten we Farao maar niet te ver weg zoeken. Farao is heel modern. Farao zijn jij en ik. Ook wij doen niet altijd wat we beloofd hebben. Toen je bijvoorbeeld zeer ernstig ziek was bad je: Heere als U mij beter maakt, dan… En je werd beter en nu? Heb je deze belofte tegenover de Heere waargemaakt? Of is je belofte op bed blijven liggen terwijl jij genezen bent? 
Gelukkig is de HEERE niet zo. Wat Hij belooft, doet Hij. De Bijbel is één grote vrije toegankelijke bibliotheek van beloften voor iedereen. Voor elke situatie is er een belofte. De inhoud en de bron van de beloften is Christus. Door de beloften in de Bijbel wordt Christus dicht bij ons gebracht.
Je kunt het vergelijken met kraanwater. Door lange leidingen komt het water tot ons uit een waterbron. Daardoor kun je uit de kraan drinken of een emmer onder de kraan zetten. 
Zo is het met de beloften in de Bijbel. Christus is de Waterbron Die in de hemel is. De beloften zijn de leidingen uit de hemel die bij de Bron Christus vandaan komen. Christus wordt dicht bij ons gebracht door de ‘leidingen’ van de beloften. De Bijbel is de ‘kraan’ waarop de leidingen van de belofte aangesloten zijn. Die kraan staat open. Met andere woorden: je mag gebruikmaken van de Bijbel. 
De Heilige Geest wil je mond aan de kraan leggen en je laten drinken. Als je maar ‘dorst’ hebt. 
Jezus zegt: Indien iemand dorst, die kome tot Mij (gelove in Mij) en drinke (Johannes 7:37). 

Laatste plaag
Gods geduld is zeer groot, maar niet eindeloos. Dat hebben Farao en de Egyptenaren gemerkt. 
De Heere laat door Mozes de laatste plaag aankondigen (Exodus 11:1). Na deze plaag zal Farao de Israëlieten laten gaan. Hij zal zelfs aandringen te vertrekken. Wat gebeurt er in die nacht? 

’s Nachts zal er een engel door Egypte gaan. In alle huizen zal hij komen en de eerstgeborene doden. Niemand uitgezonderd. Iedere eerstgeborene zal de doodsengel doden. Ook van de dieren. 
Egypte zal weten dat er met de God van Israël niet te spotten valt. Dit geldt tot vandaag. De wereld zal eens weten dat er met God niet te spotten valt. 
De engel zal de Israëlieten in Egypte sparen. Waarom? Waren ze beter dan de Egyptenaren? Nee en nog eens nee. Waarom slaat die engel dan de huizen van de Israëlieten over? Die huizen van de Israëlieten waren herkenbaar. Nee, het waren geen mooiere huizen. Integendeel zelfs. Wat dan? 

Pascha
De Heere heeft tegen Mozes gezegd wat er moet gebeuren. Op de tiende dag van de maand Abib moet iedere Israëlitische vader een lam nemen. Dat lam moet een mannetje zijn van één jaar en helemaal gaaf zijn. 
Na vier dagen dat het lam in huis is geweest, moet de vader het slachten. Het moet geslacht worden tussen twaalf uur ’s middags en zonsondergang. Het bloed van het lam moet worden opgevangen in een schaal. Daarna moet het bloed met een bosje kruidentakjes aan de bovendorpel en de zijposten van de voordeur gestreken worden. De Israëlieten moeten binnenblijven tot de volgende vroege morgen. Na deze ceremonie moet het lammetje gebraden en opgegeten worden met ongezuurd brood en bittere saus. Dat eten moet snel gebeuren. Er is haast bij. De Israëlieten moeten startklaar zijn om te vertrekken. Ze moeten alvast hun sandalen aanhebben en hun staf in de hand hebben. 
Wat gaat er namelijk die nacht gebeuren?
Zoals ik al zei zal de engel die nacht door Egypte gaan en alle eerstgeborenen doden. Behalve daar, waar bloed aan de zijposten en de bovendorpel te zien was. Daar is de ‘dood’ al geweest. Daar is een lammetje geslacht. Dat was dus bij alle Israëlieten. 


Dat bloed aan de posten maakte onderscheid. Dat onderscheid lag dus niet aan de Israëlieten omdat ze beter waren of wat dan ook. Nee, het bloed van het lam maakte onderscheid. Probeer dat goed te onthouden. Ik kom daar zo op terug. 

Deze hele ceremonie van dat lam, het slachten en het bloed, noemen we het Pascha. 
Niet te verwarren met ons Pasen. Dan gedenken we dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood. 
Nee, Pascha betekent voorbijgang. De doodsengel ging de huizen van de Israëlieten voorbij omdat er bloed aan de posten zat. Alleen daarom. 
Deze ceremonie moeten de Israëlieten gedenken tot in lengte van dagen. Zelfs de Israëlitische kalender is erop aangepast. De maand van de bevrijding geldt vanaf dat moment als de beginmaand van het Joodse jaar. Dit is de maand Abib. Abib valt samen met ons eind maart, begin april.

Tiende plaag
De HEERE voert de aangekondigde straf uit. Middenin de nacht worden alle eerstgeborenen in Egypte gedood. De doodsengel maakt geen onderscheid. Ook in het paleis sterft een eerstgeborene.   
Farao roept Mozes en Aäron en zegt dat ze zo snel mogelijk móeten vertrekken. De Egyptenaren zijn bang dat ze allemaal zullen sterven (Exodus 12:33). De Israëlieten vertrekken hals over kop. 
Ze gaan eindelijk op reis naar het beloofde land. Niet omdat zij zo goed waren, maar omdat de Heere Zijn beloften altijd nakomt. Al gaat het door het onmogelijke heen. Maar Hij is getrouw. 

Bloed van het Lam
Het Lam heb ik met een hoofdletter geschreven. Ook dit gedeelte is in het rood geschreven. De kleur van het bloed. Dat doe ik niet voor niets. Waarom moest Mozes het Pascha instellen? Deze ceremonie wijst ergens op. Het gaat hier om de kern van de Bijbel.

Dat lam stierf in de plaats van de eerstgeborenen. Dat lam gaf dus zijn leven, zijn bloed, om het leven van die eerstgeborene in Israël te redden. Wat betekent deze hele ceremonie van het Pascha? 
Dit lam is een voorbeeld van de Heere Jezus Die komen zou. Hij is het Lam Gods. Het Lam Dat God gaf om een wereld in nood en dood te redden. 
Dat lammetje bij de Israëlieten werd geslacht, geofferd tussen twaalf uur ’s middags en zonsondergang. Ook Christus stierf aan het kruis tussen twaalf uur ‘s middags en zonsondergang. 
Hij werd aan het kruis als een lam geslacht, geofferd. Hij gaf Zijn leven niet zozeer voor eerstgeborenen, maar voor iederéén die in Hem gelooft. Hun plaats nam Hij in zoals het lam de plaats van de eerstgeborene innam. Wat een liefde.

Geloof
De Israëlieten moesten het bloed van het lam aan de posten smeren. Dat bloed maakte het onderscheid met de Egyptenaren. 
Wij moeten en mogen het ‘bloed’ van Christus aan de ‘deur’ van ons leven smeren. 
Dit betekent niets anders dan in Hem geloven. Geloven in Zijn bloed. Dit betekent geloven in Zijn leven en in Zijn plaatsvervangend sterven. 
De Heilige Geest wil dit geloof geven. Alleen als je dit geloof hebt, gaat de ‘doodsengel’ van de straf over je zonden voorbij. 
Zijn die gelovigen in de Heere Jezus dan beter dan ongelovigen? Nee, absoluut niet. 
De Heilige Geest geeft deze mensen geloof in Christus. En dat geloof in Christus maakt het onderscheid met ongelovigen. Niets meer en niets minder.
Dat ‘bloed’ – dat leven te kennen met Jezus – is levensnoodzakelijk. Vandaar dat Johannes de Doper uitroept: Zie het Lam Gods Dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Met andere woorden: Bekeer je en geloof, geloof deze blijde boodschap.  

Tob je met je zonden?  Leg je mond aan de kraan van deze belofte: Het bloed – het volmaakte leven en kruisoffer – van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden 
(1 Johannes 1:7). Tob je met ongeloof? Leg je mond aan de kraan van deze belofte: wend u naar Mij toe en word behouden (Jesaja 45:22). 

Geloof je door Gods genade in het kruisoffer van Christus? Misschien geloof je met veel twijfelingen. Toch ligt er een opdracht. Christus offerde Zichzelf op. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. Volg het voorbeeld van Christus en offer jezelf op voor anderen. 
Leef om te dienen en niet om te heersen. Dan eer je de Heere en ben je tot zegen voor je naaste. Amen. 

English version

Summary speech Sunday morning 27-8-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: "Moses and the Passover", Exodus 12: 1-13 and 29-38

Promise is debt
Nine plagues or sentences have now come across Egypt. However severely and abominably the country and people had suffered, Pharaoh remains stubborn. He does not let the Israelites go. After all, he is king and fights against God. And fighting against God is flogging a dead horse, an endless task. He will notice that.
However, there have been moments that Pharaoh said to release the Israelites. Even up to five times.
At the time of the start of it he was so impressed of the punishment that he promised everything. But as soon as the sentence stopped, he rescinded his promise. After the punishment had gone he became even more obdurate  and continued on the wrong road. That promise makes debt - also guilt before God - did not interest him.

Promises
Again, we must seek Pharaoh not too far away. Pharaoh is very modern. Pharaoh is you and me. Also we do not always what we promised. For example, when you were very seriously ill, you prayed: Lord if You make me better then ... And you got better and now? Have you fulfilled this promise to the Lord? Or did you leave your promise on bed while you are healed?
Fortunately, the Lord is not so. What He promises, He does. The Bible is one great free accessible library of promises for all. For every situation there is a promise. The content and source of promises is Christ. Through the promises in the Bible, Christ is brought close to us.
You can compare it with tap water. Through long pipes, the water comes to us from a water source. This allows you to drink from the tap or put a bucket under the tap.
Similarly are the promises in the Bible. Christ is the water source that is in heaven. The promises are the pipes from heaven that come from the Source which is Christ. Christ is brought close to us by the "pipes" of the promises. The Bible is the "tap" to which the promises are connected. The tap is open. In other words, you may use the Bible.
The Holy Spirit wants to put your mouth to the tap and make you drink. If you're just thirsty.
Jesus says: If somebody thirsts, they come to Me (believe in Me) and drink (John 7:37).

Last plague
God's patience is miraculous, but not endless. That is what Pharaoh and the Egyptians have noticed.
The Lord has Moses proclaim the last plague (Exodus 11: 1). After this plague, Pharaoh will let the Israelites go. He will even insist they leave. What's going on in that night?

At night there will go an angel through Egypt. In all houses he will come and kill the firstborn. No one excepted. The angel of death will kill every firstborn. Also of the animals. Egypt will know that there is no mockery with the God of Israel. This is true until today. The world will know that God is not to be triffled with.
The angel will save the Israelites in Egypt. Why? Were they better than the Egyptians? No and no again. Why then does this angel pass over the houses of the Israelites? The houses of the Israelites were recognizable. No, they were no nicer houses. On the contrary. What then was the reason?

Passover
The Lord has said to Moses what should happen. On the tenth day of the month of Abib, every Israelite father must take a lamb. That lamb must be a male of one year and be absolutely without any impediment or blemish.
After four days the lamb has been with the family, the father had to kill it. It must be slaughtered between twelve o'clock in the afternoon and sunset. The blood of the lamb must be collected in a bowl. Then the blood must be applied with a bunch of herbs to the doorframe ( lintel and side posts). The Israelites must stay inside until the next early morning. After this ceremony, the lamb must be roasted and eaten with unleavened bread and bitter sauce. The process of eating must be done rapidly. It must be done in a hurry. The Israelites must be ready to to take off. They must already wear their sandals and have their staffs in hand. What is going to happen that night?
As I said, the angel will pass through Egypt this night and kill all firstborns. Except there, where blood was seen at the side posts and the lintel. There's been the 'death' already. There a lamb has been slaughtered. That ceremony was done in all the homes of the Israelites.

That blood at the posts made a distinction. That distinction was therefore not due to the Israelites because they were better or whatever else. No, the blood of the lamb made the distinction. Try to remember that well. I'll be back on that again.
This whole ceremony of that lamb, the slaughter and the blood, we call the Passover. Not to be confused with our Easter. Then we remember that the Lord Jesus rose from the dead.
No, Passover means passing by. The angel of death skipped the houses of the Israelites because there was blood on the posts. Just for that reason.
This ceremony must be remembered by the Israelites for many years to come. Even the Israeli calendar has been adapted to it. The month of liberation applies from that moment as the beginning of the Jewish year. This is the month of Abib. Abib coincides with our late March, early April.

Tenth plague
The Lord executes the announced punishment. In the dead of night all firstborns are killed in Egypt. The angel of death makes no distinction. Also in the palace, a firstborn dies.
Pharaoh calls Moses and Aaron, saying that they had to leave as soon as possible. The Egyptians are afraid that they will all die (Exodus 12:33). The Israelites leave  heads over heels.
They finally go to the Promised Land. Not because they were so good, but because the Lord always fulfills His promises. Even though it is impossible. But He is faithful.

Blood of the Lamb
The Lamb I wrote with a capital letter. This section is also written in red. The color of the blood. I didn’t do that for nothing. Why did Moses have to set up the Passover? This ceremony points to something. It is the core of the Bible.

That lamb died in the place of the firstborn. That lamb thus gave his life, his blood, to save the life of that firstborn in Israel. What does this whole ceremony of Passover  mean?
This lamb is an example of the Lord Jesus who would come. He is the Lamb of God. The Lamb that  God gave to save a world being in need and death.
That lamb was slaughtered by the Israelites, offered between twelve o'clock in the afternoon and sunset. Christ also died at the cross between twelve o'clock in the afternoon and sunset.
He was slaughtered amd sacrificed as a lamb on the cross . He did not just give His life for the firstborns, but for anyone who believes in Him. He substituted their place as the lamb substituted for the firstborn. What a love.

Faith
The Israelites had to apply the blood of the lamb to the door posts. That blood made the distinction with the Egyptians. We must and may put the "blood" of Christ to the "door" of our lives. This means nothing else but believing in Him. Believing in His Blood. This means believing in His life and in His substitute dying.
The Holy Spirit wants to give this faith. Only if you have this faith the "death angel" of the punishment for your sins will pass.
Are those believers in the Lord Jesus better then unbelievers? No absolutely not.
The Holy Spirit gives these people faith in Christ. And that faith in Christ makes the distinction with unbelievers. Nothing more and nothing less.
That "blood" - living with Jesus - is vital. Hence John the Baptist calls out: See the Lamb of God, taking away the sins of the world (John 1:29). In other words, repent and believe, believe the gospel.

Do you fret your sins? Put your mouth to the tap of this promise: The blood - the perfect life and crucifixion - of Jesus Christ, the Son of God, cleanses from all sins (1 John 1: 7).
Are you worrying about your unbelief? Put your mouth to the tap of this promise: turn to Me and be saved (Isaiah 45:22).

Do you believe, by God's grace, in the sacrifice of Christ on the cross? Perhaps you believe but attacted by a myriad of doubts. Nevertheless, there is an assignment. Christ offered Himself. Not for friends but for enemies. Follow the example of Christ and sacrifice yourself for others.
Live to serve and not to rule. Then you honour the Lord and are a blessing to your neighbour. Amen.