Mozes en de wet - Exodus 20

Samenvatting toespraak zondagmorgen 17-9-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Mozes en de wet’  n.a.v. Exodus 20.

Indrukwekkend
Het volk van de Israëlieten trekt verder naar het beloofde land. Vandaag ontmoeten we ze bij de berg Sinaï oftewel de berg Horeb. Deze berg ligt ten zuiden van het Sinaï-schiereiland. Bij deze berg krijgen ze van de Heere de Tien Geboden. De tien liefdesregels. 
Het is een indrukwekkend moment als de Heere deze wet aan de Israëlieten geeft. De Heere kwam tot Mozes in een dikke wolk. Niemand van het volk mocht de berg aanraken anders zouden ze gedood worden. Intussen was er donder en bliksem en het geluid van een bazuin. De grote berg beefde en rookte omdat de Heere in vuur naar beneden kwam. Het geheel was indrukwekkend en aangrijpend. Het hele volk was er diep van onder de indruk. Het hele gebeuren sprak van Gods majesteit, almacht en heiligheid. Ook de wet zelf is heilig omdat de wet van de heilige God komt. 
De wet is ook volmaakt omdat God volmaakt is. Kortom de Israëlieten zijn vol ontzag voor Gods majesteit. Hoe kan het ook anders. Wie met God te maken krijgt, vergaat het menselijk denken over de Heere. Je kunt niet anders dan vol eerbied en ingetogenheid luisteren en buigen. Je voelt je tegenover de almacht van de Heere als niets en schuldig. Hoe klein kunnen we ons voelen tijdens een hevige onweersbui. De lichtflitsen en donders zijn niet van de lucht. Wie kan zo’n hevige onweersbui tegenhouden? Wie kon orkaan Irma tegenhouden?

Inleiding
Voordat de Heere de wet gaat uitspreken, geeft Hij eerst een inleiding op de wet. Het is een soort voorwoord, zoals wij dit kennen in een boek. Maar dit is nog meer dan een voorwoord.
In die tijd noemde een vorst eerst zijn namen en titels wanneer hij een gebod uitschreef. 
Daarmee zette hij de toon. Je kent misschien wel het gezegde: ‘een wet van Meden en Perzen’.  
We bedoelen dan: het staat vast. Je kunt het niet meer veranderen. Zo is het hier.
De Heere zegt eerst tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Dus de Heere begint niet met: Dit moet je doen en dat mag je niet. 
Nee, eerst een liefdevol woord: Ik ben de HEERE uw God. Terwijl de Israëlieten niet van die lieverdjes waren. De Naam HEERE betekent: Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Dit ziet op Gods onveranderlijkheid en onafhankelijkheid. Hij gaat Zijn eigen weg. 

Verbond
De Naam HEERE ziet ook op Gods verbond. Wat is dat? Als een man en vrouw met elkaar trouwen beloven ze elkaar trouw. Dat trouw beloven aan elkaar is een verbond met elkaar maken. 
Het zichtbare teken van dat verbond is de trouwring. Wat mooi en wat een houvast. Dus weg met al die alternatieve samenlevingsvormen. Dat hokken met elkaar. De huwelijksacte is meer dan een boterbriefje. Het is een teken van trouw en toewijding. Het er voor elkaar zijn én blijven. 
Dan is er nog een verschil. Als een man en vrouw trouwen, beloven ze elkaar trouw. Dat komt van twee kanten. Het bijzondere van Gods verbond is dat het van één kant komt. Van Gods kant. 
Dit verbond is de door Gód beloofde trouw tot en voor een ontrouw en hardnekkig volk. De HEERE maakte dit verbond met Abraham, de stamvader van de Israëlieten. En Hij houdt Zich eraan.  
Steeds als ze de wet hoorden waren de inleidende woorden: Ik ben HEERE uw God (…).Dit zijn de ‘verbondswoorden’. Hoe slecht ze het er ook afgebracht hadden, deze woorden klonken. 
Door steeds zo te spreken laat de Heere zien dat Hij recht op de Israëlieten heeft. Hij wil maar één ding, dat is dat de Israëlieten zich zullen bekeren. Dat ze door het geloof alles van Hem zullen verwachten. Hij heeft het beste met hen voor. Hij heeft hen immers verlost uit Egypte. 

De wet in 2017
Ook wij horen elke zondagmorgen de wet voorlezen. Ook met deze inleidende woorden: Ik ben de HEERE uw God. Daarmee laat de Heere horen dat Hij onze Schepper is. Weg met alle flauwekul van de evolutietheorie. De Heere God is de Schepper van alles.  
Maar de HEERE laat door die woorden nog meer horen. Hij heeft er recht op dat we Hem gehoorzamen en eren. Dat we tot bekering en geloof komen. Dat we Hem hartelijk liefhebben. 
Hij wil ons bevrijden van de zonden. Elke week de wet horen, is meer dan een formaliteit. Het is een hoorbare proclamatie dat de HEERE recht op ons heeft. Zijn geboden zijn heilzaam voor jezelf, maar ook voor de maatschappij. Als de komende regering zich aan deze wet houdt, is dat tot zegen voor ons land. Als we nog meer deze liefdeswet van de Heere verlaten, is dat een ramp voor ons land. 


Zijn wet geldt voor de hele wereld. God vraagt vriendelijk aan iedereen Hem te eren en Zijn wet te houden. Zo niet dan wordt het een puinhoop waar we middenin zitten. 
De NAVO-chef zegt dat de wereld op een heel gevaarlijk punt is gekomen. Grootmachten liegen alles aan elkaar en geven elkaar de schuld. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un speelt met levensgevaarlijke kernwapens. Denk aan de klimaatveranderingen. De chaos is compleet. Dat krijg je ervan als je God aan de kant zet. De Bijbel zegt: wie Gods wet verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dit is de kern van alle ellende. Ook geldt: wie op Hem vertrouwt, zal gezegend worden. 

Het geheim
Hoe kan een heilig en rechtvaardig God ondanks alles zeggen: Ik ben de HEERE uw God? Wij brengen het er slecht vanaf. Als we een kind hebben dat zo is, wijzen we hem voor altijd de deur. 
De Heere deed dit niet met de Israëlieten en doet het niet met ons. Nog niet…
Hoe kan dit? Het geheim ligt in Christus. Hij heeft ervoor borg gestaan dat deze woorden – Ik  ben de HEERE uw God – gerealiseerd konden worden. Dit heeft Hij gedaan door Zijn leven, lijden, sterven en opstanding. Daardoor maakte Hij heel wat wij kapot hebben gemaakt.  

Het doel van de wet
De bedoeling van de wet is dat je met de ‘ogen en oren van je hart’ ziet en hoort dat je schuldig staat aan de hele wet. Hoe mooi je je ook voordoet. Dit ‘zien en horen’ noemt de Bijbel wederom geboren worden. Zo leer je de gééstelijke, de diepere betekenis van de wet kennen. 
De wet houdt ons een spiegel voor. Die spiegel laat ons zien dat het er niet best met ons voorstaat. Als je dit door de Heilige Geest inziet, krijg je behoefte aan Christus. Dan ga je in Hem geloven. 
Dit betekenen de woorden in de Bijbel: het einde of het doel van de wet is Christus tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft (Romeinen 10:4). Of: het horen van de wet moet je tot de Houder van de wet, tot geloof in Christus brengen. Dan stop je met jezelf op te poetsen voor God. 
Je vroom voor te doen.   
Brand in een huis moet iemand niet van de reddende brandweerman afhouden, maar in zijn reddende armen drijven. Wij staan geestelijk in brand omdat we de wet niet houden. Daarom staat er dat God ‘een verterend vuur is bij Wie niemand wonen kan’ (Hebreeën 12:29). Deze wetenschap moet je in de reddende handen van de Redder Christus drijven. Hij wil je uit je geestelijk brandende huis halen. Wees verzekerd van de grote gewillige reddende liefde van Jezus. Twijfel daar toch niet aan. 
Mensen die beléven schuldig te staan aan de wet, zoeken hun heil bij Christus. Ze kunnen niet anders. Ze krijgen ook verlangen om Gods geboden te houden. Niet om de hemel te verdienen, maar uit dankbaarheid. Omdat de Heere voor dé Redder Jezus zorgde. Dit kunnen ze niet klein krijgen. 

De wet komt in de hele Bijbel voor. Hieronder zie je een tabel waar je dit kunt lezen. Laat de wet een spoorslag zijn om Christus te leren kennen of steeds beter te leren kennen. Als je Christus kent met 
de liefde van je hart, wil je niet anders dan Zijn wet houden uit dankbaarheid. Amen

English version 

Summary speech Sunday morning 17-9-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: "Moses and the Law" as expounded in Exodus 20.

Impressive
The people of the Israelites move on to the promised land. Today we meet them at Mount Sinai or Mount Horeb. This mountain is located south of the Sinai Peninsula. At this mountain, they receive the Ten Commandments from the Lord. The ten rules of love.
It's an impressive moment when the Lord gives this law to the Israelites. The Lord came to Moses in a thick cloud. No one of the people should touch the mountain or they would be killed. Meanwhile there was thunder and lightning and the noise of a trumpet. The great mountain trembled and smoked because the Lord came down in fire. The whole was impressive and heart rending. All the people were deeply impressed. The whole happening spoke of God's majesty, omnipotence and holiness. Also the law itself is holy because the law originates from the holy God .
The law is also perfect because God is perfect. In short, the Israelites are full of awe for God's majesty. How could it be different. Whoever gets to do with God will perish with human thought about the Lord. You can’t but  listen and bend without reverence and moderation. You feel like nothing and guilty to the Lord's omnipotence.
How small can we feel during a heavy thunderstorm. The flashes and thunder are not out of the air. Who can stop such a severe thunderstorm? Who could stop hurricane Irma?

Introduction
Before the Lord declares the law, He first gives an introduction to the law. It is a kind of foreword, as we know this at the beginning of a book. But this is more than a preface.
At that time, a ruler first mentioned his names and titles when he wrote a command. With that he set the tone. You may know the saying: 'A law of the Medes and Persians'.
We mean then: it is fixed,determined. You can not change it anymore. That’s the case here.
The Lord first says to the Israelites, "I am the LORD your God, who led you out of the land of Egypt from the house of bondage. So the Lord does not begin with: This must be done and that isn’t allowed. No, first a word of love: I am the LORD your God. While the Israelites were anything but  dear ones. The name LORD means, I will be that which I am. This refers to God's immutability and independence. He is going his own way.

Covenant
The name of the LORD also refers to the covenant of God. What is that? When a husband and wife marry each other, they promise loyalty. Promising loyalty to each other is a covenant with each other.
The visible sign of that covenant is the wedding ring. What beautiful and what a support. So, away with all the alternative forms of society. Shacking up together. The marriage act is more than marriage lines. It is a sign of loyalty and devotion. Being there for each other and sticking together in prosperity and adversity.
Then there is another difference. When husband and wife marry, they promise loyalty. That comes from two sides. The uniqueness of God's covenant is that it comes from one side. From God's side.
This covenant is the promise made by God to and for an unfaithful and stubborn people. Yahweh made this covenant with Abraham, the ancestor of the Israelites. And He sticks to it.
Whenever they heard the law, the introductory words were: I am the LORD your God (...). These are the covenant words. However badly they came off, these words sounded.
By continually speaking so, the Lord shows that He has a claim to the Israelites. He only wants one thing, that is that the Israelites shall repent. That they will expect everything from Him through faith. He means well with them. He has redeemed them from Egypt.

The law in 2017
We also hear the law every Sunday morning. Even with these introductory words, I am the LORD your God. With these words the Lord tells us that He is our Creator. Away with all the foolness of evolution theory. The Lord God is the Creator of all things.
But the LORD lets us hear  more with those words. He is entitled  to our obedience and honour. That we come to repentance and faith. That we love Him warmly.
He wants to free us from sin. To hear the law every week  is more than a formality. It is an audible proclamation that the Lord has a claim to us. His commandments are beneficial to yourself, but also to society. If the coming government adheres to this law, it will surely be a blessing for our country. If we abandone this law of love of the Lord, it is a disaster for our country.
 

His law applies to the whole world. God kindly asks everyone to honour Him and keep His law. If not, it will then becomes a mess we are in the middle of.
The NATO boss says the world has come to a very dangerous point. Major powers are terrible liars and try to blame each other. The North Korean leader Kim Jong-Un plays with life-threatening nuclear weapons. Consider the climate change. The chaos is complete. That's the outcome if you cast God aside. The Bible says, "Whoever forsakes God's law has to fear sorrow after sorrow. This is the core of all misery. However it also holds: anyone who trusts in Him will be blessed.

The secret
How can a holy and righteous God say, I am the LORD your God? We ae coming off badly. If we have such a wayward ,uncorrigible child, we turn it unexorably out.
The Lord did not do this with the Israelites and does not do it with us. Not yet…
How is this possible? The secret lies in Christ. He has guaranteed that these words - I AM the LORD your God - could be realized. He did this through His life, suffering, death, and resurrection. Only through Christ can God say to people again: I am the LORD your God.

The purpose of the law
The purpose of the law is to see and hear with your very ‘eyes and ears of your heart’ that you stand guilty of all the law. However beautiful you pretend to be. This 'seeing and hearing' calls the Bible ‘to be born again’. Thus, you learn the spiritual, the deeper meaning of the law.
The law holds a mirror in front of us. That mirror shows us that we are in a desperate conditon. If you realize this through the Holy Spirit, you will need Christ. Then you will believe in Him. That’s what these words mean in the Bible: the end or purpose of the law is Christ to righteousness of anyone who believes (Romans 10: 4). Or: hearing the law must brings us to the ‘Áccomplisher’ of the Law, to faith in Christ. Then you stop to brush up yourself up for God. To pretend to be pious.
Fire in a house should not keep someone away from the fireman who tries to rescue you, but drive in his arms where it is safe. We are spiritually burning because we do not keep the law. Therefore, it says that God is "a consuming fire with Whom no one can live" (Hebrews 12:29). This science must drive you into the saving hands of the Saviour Christ. He wants to rescue you out of your spiritually burning house. Be assured of the great willingness and saving love of Jesus. Please, do not doubt it.
People who experience finding themselves guilty of the law seek their salvation with Christ. They can not do otherwise. They also get a desire to keep God's commandments. Not to earn heaven, but from gratitude. Because the Lord guarantees them the Saviour Jesus. This they can’t possibly understand.

The law occurs throughout the Bible. Let the law be an impetus  to get to know Christ or continue to know Him better. If you know Christ with the love of your heart, you can’t but keep His law from gratitude. Amen