Mozes en het gouden kalf - Exodus 32

Samenvatting toespraak zondagmorgen 24-9-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Mozes en het gouden kalf’  n.a.v. Exodus 32

Twijfel
Zoals we hoorden, hebben de Israëlieten de wet van de Heere ontvangen. Vol ontzag hebben ze daarnaar geluisterd. De berg rookte, het bliksemde en het geluid van een bazuin was te horen. 
Nog onder de indruk van dit alles, pakten ze het leven van alle dag weer op. Hoe snel mensen indrukwekkende dingen kunnen vergeten, zullen we horen. 
Mozes was nog steeds op de berg Horeb waarvandaan ze de wet gehoord hadden. Hij is daar veertig dagen en nachten en al die tijd zorgt de Heere voor hem. Maar sinds de eerste dag dat Mozes weg is, hebben de Israëlieten niets meer van hem gehoord. Ze vragen zich af waar Mozes blijft. Misschien komt hij nooit meer terug? Ze raken in onzekerheid. Ze gaan twijfelen en twijfel is een valstrik. 
Van deze twijfel zal de duivel handig gebruik gaan maken. Dat doet hij vandaag ook. Vandaar dat zoveel mensen vraagtekens zetten bij de Bijbelse waarheid. Dat zovelen het geloof vaarwel zeggen.
Twijfel maakt veel kapot in allerlei verbanden. Twijfel heeft z’n duizenden verslagen. Met twijfel zaaien is het begonnen in het Paradijs (Genesis 3:1). 

Ongeduld 
Na veertig dagen gewacht te hebben, vinden ze het mooi genoeg geweest. Volgens hun berekeningen komt Mozes niet meer terug. Hij die voor hen de vertegenwoordiger was van de Heere, is weg. 
Voor hun gevoel is nu de band met God ook weg. Nu Mozes weg is, willen ze een zichtbare god hebben. Iets tastbaars. Iets wat ze zichtbaar kunnen aanbidden. 
Ze komen met hun vraag bij Aäron, de broer van Mozes en de te zalven hogepriester. Hij moet maar voor een oplossing zorgen. Aäron weet een oplossing. Hij vraagt de gouden sieraden van de vrouwen, zonen en dochters. De mannen hoeven niets in te leveren. Zij moeten het verzamelen. 
Veel wordt er opgehaald. Het zijn sieraden die voor een groot deel niet eens van de Israëlieten zelf zijn. Ze hebben dit meegekregen van de Egyptenaren toen ze vertrokken uit Egypte.

Gouden kalf
Aäron giet die gouden sieraden in een mal en maakt daarvan een stierkalf. Een gouden kalf. 
Niets meer dan een afgod. In verdwaasdheid zeggen ze: dit is de god die ons bevrijd heeft uit Egypte. 
Dat is een feestje waard. De volgende dag dansen ze om het gouden kalf. Dat gaat er wild aan toe. De drank vloeit overmatig en er wordt meer dan genoeg gegeten. Het is een groots feest. Ook op zedelijk gebied nemen ze het niet zo nauw. Het volk ging zich te buiten aan vruchtbaarheidsrituelen. Deze gewoonte hadden ze overgenomen van de Egyptenaren. Hoe is het ook alweer? Waar je mee omgaat, word je mee besmet.   

Mozes
Eindelijk komt Mozes de berg af. De twee stenen tafelen met daarop Gods wet, heeft hij vast. 
De HEERE had hem al op de hoogte gebracht van wat er beneden aan de hand is. Dat Hij daarom het volk wilde uitroeien. Toen Mozes dat hoorde, sprong hij in de bres voor het volk. Mozes wees de Heere op Zijn verbond met het voorgeslacht. Menselijkerwijs gesproken laat de Heere Zich overhalen door Mozes. Hij doet niet wat Hij van plan was met de Israëlieten.   
Zo komt Mozes beneden. Als hij het gefeest ziet rond het gouden kalf, wordt hij onnoemelijk kwaad. 
De stenen tafelen die in zijn handen zijn, gooit hij kapot op de grond. Daarmee laat Mozes zichtbaar zien dat ze het verbond met de Heere verbroken hebben. Dat is een ernstige zonde.
Mozes slaat ook het gouden kalf in stukken. Vermaalt het en strooit de as ervan in het water en laat het volk daarvan drinken. Zo drinken ze hun eigen afgod op. Er blijft niets van over dan wat uitwerpselen. Dit is een symbool van totale vernedering van de afgod en van het volk.  
Daarna roept Mozes Aäron ter verantwoording. Aäron geeft het ongeduld van het volk de schuld. 
Over schuld afschuiven gesproken. 
Daarna gaat Mozes bij de ingang van het legerkamp staan. Hij roept alle Israëlieten bij zich die niet mee hebben gedaan met dit feest. 
De stam van Levi heeft niet meegedaan met verering van het gouden kalf. De Levieten moeten als straf op deze zonde drieduizend man met het zwaard doden. Ze mogen geen uitzondering maken. Ook vrienden en bekenden moeten ze doden. 
Hieraan zien we dat de Heere geen loopje neemt met de zonden. Zullen we er rekening mee houden?
Breek met je zonden en bekeer je ervan. Belijd je zonden aan Christus. Hij vergeeft ze graag. 

Mozes, de voorbidder
Als er één is die aanvoelt hoe ernstig de situatie is, dan is het Mozes wel. Hij vertelt dit ook eerlijk aan het volk. Als de Heere naar Zijn ‘recht’ tewerk gaat, blijft er niet één van het volk in leven. 
Mozes gaat daarom ook bemiddelen tussen de Heere en het volk. Dan gaat Mozes opnieuw naar de Heere. Nu met de zware last van deze zonden van het volk bij zich. 
Het is ontroerend om te lezen hoe Mozes voor het volk pleit bij de Heere. Hij cijfert zichzelf helemaal weg. Hij vraagt om vergeving voor de zonden van het gouden kalf. Zo niet, dan moet de Heere hem maar uit Zijn boek schrappen.  Mozes biedt zich aan. Hij wil in plaats van het volk sterven. Wat een bemiddelaar is Mozes. 

De Heere Jezus
Mozes is hier een voorbeeld van de Heere Jezus. Hij wordt niet voor niets Bemiddelaar of Middelaar genoemd. Ook Hij cijferde Zichzelf helemaal weg. Ook Hij kwam met de zware last van de zonden van Zijn volk tot God Zijn Vader. Zijn gebed tot Zijn Vader kunnen we lezen in Johannes 17. Zijn voorbede is nog veel ontroerender dan die van Mozes. 
Mozes kon niet in plaats van zijn volk sterven. De Heere Jezus is wel in plaats van Zijn volk gestorven.
Hij boette voor hun zonden aan het kruis. Lees in de Bijbel het ontroerende Jesaja 53. 
Christus is gestorven in de plaats van allen die in Hem geloven of zullen gaan geloven. Het is de Heilige Geest Die mensen overtuigt van hun zonden. Diezelfde Geest brengt mensen tot geloof in Christus. Hem krijgen ze lief. Voor Hem willen ze leven. Als het kon, zonder zonden. 
           
Moderne gouden kalveren
Uit deze geschiedenis zien we wie een mens is en blijft: hardnekkig en ongelovig. Zelfs als we de Heere mogen kennen met ons hart. 
Zullen we deze Israëlieten niet te ver weg zoeken? Deze ‘Israëlieten’ zitten bij jou en mij vanbinnen. Wat een gouden kalveren hebben wij die we aanbidden. Voor de één is dit z’n studie of werk of z’n tweede huis of z’n auto. Voor velen is hun lichaam en seks hun gouden kalf. Wat een afgoden zijn dat. Zelfs je elektrische fiets en/of auto kan een gouden kalf zijn, of je borreltje en sigaretje.   
Wat een gouden kalveren hebben we aan sporthelden, aan voorgangers en/of aan kerken en groepen. We dansen wat af. Iedereen op z’n eigen melodie. Ik las dat de nieuwe IPhone 8 of X door sommigen een gouden kalf, een afgod wordt genoemd. Over moderne gouden kalveren gesproken…
Weet je: eigenlijk is alles een gouden kalf waar we teveel tijd en energie in steken. Iets wat we buiten de Heere meer eer geven dan aan Hem. Denk niet dat je vrijuit gaat. Iedereen staat hieraan schuldig.  
Het grootste gouden kalf zijn we zelf. Wat een afgod is dat. We dansen wat af om onze eigen eer. Hoe dan ook: jij en ik komen er niet best vanaf. Wat een schuld voor de Heere en elkaar. 
Kom, laat je gouden kalveren eens wat meer met rust. Gebruik je tijd voor nuttige dingen. Belijd de Heere je schuld in dezen en zoek de Middelaar bij uitstek, Jezus. Nog steeds bidt Hij bij Zijn Vader voor allen die het zonder Hem niet meer kunnen stellen (Hebreeën 7:25). 
Het is van tweeën een. Je aanbidt een gouden kalf of de Heere. Aanbid Christus. Hij heeft een gouden kroon op Zijn hoofd als teken van heerlijkheid en macht (Openbaring 14:14). Hij geeft je een wijze raad: ‘De Heere uw God zult u aanbidden en Hem alleen eren’ (Mattheus 4:10). Amen. 

English version

Summary speech Sunday morning 24-9-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: "Moses and the Golden Calf", Exodus 32

Doubt
As we heard, the Israelites received the law of the Lord. They listened to it full of awe. The mountain was smoking, there were flashes of lightning and the sound of a trumpet was to be heard.
Still impressed with all this, they picked up the daily routine life again.  How soon people can forget  captivating things, we'll hear.
Moses was still on Mount Horeb from where they heard the law. He stays there forty days and nights, and all that time the Lord takes care of him. But since the first day Moses left, the Israelites heard nothing more of him. They wonder where Moses is staying. Maybe he will never come back? They become uncertain. They get into a qualm and doubt is a trap. This devil is quick to make use of their situation. He does that today as well. Hence, so many people question the Biblical truth and many say goodbye to the truth.  Doubt causes much damage in all sorts of relationships. Doubt has defeated its thousands.  Sowing doubt has begun in Paradise (Genesis 3: 1).

Impatience
After waiting for forty days, they were fed up with it. According to their calculations, Moses will not return. He who was the representative, the advocacy of the Lord for them is gone.
In their intuition, the bond with God is also gone. Now Moses has gone, they want to have a visible god. Something tangible. Something that they can worship visibly.
They come with their question to Aaron Moses' brother and the high priest to be annointed. He’s the one who should provide a solution. Aaron knows a solution. He asks the golden jewelry of the women, sons and daughters. The men do not have to hand in anything. They have to collect it.
Much is being picked up. It's jewelry that even, for the greater part,didn’t actually belong to the Israelites themselves. They got this from the Egyptians when they left Egypt.

Golden calf
Aaron pours those gold jewelry into a mold and makes a bull calf. A golden calf. Nothing more than an idol. In foolishness they say, this is the god who delivered us from Egypt.
That's worth a party. The next day they dance around the golden calf. They go on a spree. The beverage flows excessively and they indulge in extravagant eating. It's a big party. Even in a moral sense, they are anything but particular. The people yield  to fertility rituals. They had copied this custom of the Egyptians. How is the saying again? What you deal with is being infected with you.

Moses
Finally, Moses comes down the mountain. He holds the two stone tables with God's law.
The Lord had already told him about what's going on down the mountain. That He therefore wanted to wipe out the people. When Moses heard that, he stood in the breach for the people. Moses pointed the Lord, to His covenant with the ancestry. Humanly speaking, the Lord let Himself persuade by Moses. He does not do what He intended to do with the Israelites.
With this prescience Moses is coming down. When he sees the feast around the golden calf, he becomes angry beyond words.
He smashes the stone slabs that are in his hands to atoms. With this action Moses shows visibly that they have broken the covenant with the Lord. That is a serious sin.
Moses also dashes the golden calf to pieces. Crushes it and sprinkles its ashes into the water and let the people drink of it. Thus they drink their own idol. There is nothing left than some excrements. This is a symbol of total humiliation of the idol and of the people.
Then Moses calls Aaron to account. Aaron blames the impatience of the people. Talking about passing the buck ( shifting the blame to someone else).
Then Moses is standing at the entrance of the camp. He calls all the Israelites who did not participate in this party.
The tribe of Levi has not participated with the worship of the golden calf. The Levites must kill three thousand men with the sword as punishment for this sin. They should not make an exception. They must also kill friends and acquaintances.
To this we see that the Lord does not turn a blind eye to their sins. Should we keep that in mind?
Break with your sins and repent. Confess your sins to Christ. He will forgive them.

Moses, the intercessor
If there is one who senses how serious the situation is, then it is Moses. He also honestly tells this to the people. If the Lord would work according to His "right", not a single person would stay alive.
Moses therefore starts to mediate between the Lord and the people. Then Moses returns to the Lord. Now together with the heavy burden of these sins of the people .
It is touching to read how Moses pleads for the people with the Lord. He entirely effaces himself.  He asks forgiveness for the sin of worshipping the golden calf. If not, then the Lord, Moses says, must remove him from His book. Moses sacrifices himself. He wants to die instead of the people. What a mediator is Moses.

The Lord Jesus
Here Moses is an example of the Lord Jesus. He is not called Mediator or Go-between for nothing. He also puts Himself completely aside. He also came with the heavy burden of the sins of His people to God His Father. His prayer to His Father can be read in John 17. His plea is even far more moving than Moses's.
Moses could not die instead of his people as the Lord Jesus did instead of His people.
He expiated for their sins on the cross. Read in the Bible the gripping words of Isaiah 53.
Christ died in the place of all who believe in or will believe in Him. It is the Holy Spirit that convinces people of their sins. That same Spirit brings people to faith in Christ. They start to love Him. They want to live for Him . If possible without sins.
           
Modern golden calves
From this history we see what a person is and remains: stubborn and unbelieving. Even if we may know the Lord with our hearts.
Shan’t we seek these Israelites too far away? These 'Israelites' are with you and me inside. What  golden calves  have we which we adore. For the one is it his study or work or his second home or his car. To many, their body and sex are their golden calf. What idols are these? Even your electric bicycle and / or car can be a golden calf, or your gin and cigarette.
What golden calves we have as to sportsmen, to pastors and / or churches and groups. We dance a lot. Everyone to his own tune. I read that the new IPhone 8 or X is called a golden calf, an idol by some. Talking about modern golden calves ...
You know: actually everything is a golden calf where we put  too much time and energy in. Something we give more honour to things outside the Lord than to the Lord. Do not think you're going free. Everyone is guilty of this.
The largest gold calf we are ourselves. What an idol is that. We dance quite often and a lot around our own honour. Anyway, you and I do not get off cheaply. What a blame to the Lord and to each other.
Come on, let your golden calves have a little more rest. Use your time for useful things. Confess your guilt to the Lord in this and seek the Mediator par excellence, Jesus. Still, He prays to His Father for all who can no longer live without Him (Hebrews 7:25).
It is one of the two. Either you worship a golden calf or the Lord. Worship Christ. He has a golden crown on His head as a sign of glory and power (Revelation 14:14). He gives you a wise counsel: "Thou shalt worship the Lord thy God and Him only shalt thy serve". (Matthew 4:10). Amen.