Mozes en de koperen slang - Numeri 21:8

Samenvatting toespraak zondagmorgen 8-10-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Mozes en de koperen slang’  n.a.v. Numeri 21:8

Inleiding
Vandaag gaat het opnieuw over het volk Israël tijdens de woestijnreis in de jaren 1447-1407 voor Chr. Ze zijn op weg naar het beloofde land Kanaän. Ze zijn al een eind op weg. 

Gebeten door de slang.
Het zit tijdens die woestijnreis niet altijd mee. Het wordt een eentonig verhaal, maar Israël is weer in opstand gekomen. Wat is er gebeurd? Ze zijn opnieuw in een oorlog verwikkeld. Enkelen van hen zijn als krijgsgevangenen door de vijand meegenomen (vers 1). Hoe moet het verder? Israël zoekt hulp bij de Heere. Dat is een goed teken. Wanneer dan ook, je mag Hem altijd om hulp vragen.  
Ze beloven de Heere: Als U de vijand aan ons overgeeft, dan zullen wij hun steden vernietigen (vers 2). Dat is geen grootspraak, maar ze menen het. Zo gezegd, zo gedaan. De Heere komt hun te hulp en Israël doodt de vijand en vernietigt hun steden (vers 3.) Als je zo geholpen bent door de Heere, dan haal je het toch niet in je hoofd je opnieuw tegen Hem te verzetten? 
Wat gebeurt er echter? De Israëlieten reizen verder en ze moeten een omweg maken. 
Terwijl het beloofde land in zicht is. Dat valt tegen en opnieuw komen ze in opstand. 
Ze ballen hun vuisten tegen de Heere en Mozes. Ze zeggen: we hadden beter in Egypte kunnen blijven. Daar was het beter dan hier in de woestijn (vers 5). Wat een zonde! 

De straf kan niet uitblijven. Er komen slangen (vers 6). Overal krioelt het opeens van de slangen. Voordat iemand het weet is hij gebeten en sterft. Ook in hun tenten zijn ze niet veilig. De slangen komen onder het tentzeil door. Vreselijk, overal slangen. Wat een paniek. Mensen en kinderen rennen heen en weer. Mensen sterven door de beet. Anderen liggen te stuiptrekken van de koorts en dorst. Steeds meer mensen worden gebeten. Door de beet jaagt het gif door hun aderen. Ze zijn radeloos. 

De zonde straft zichzelf.
Israël heeft van zich af gebeten door tegen de Heere te murmureren. Nu worden ze door de slangen gebeten. Wat de mens zaait zal hij ook oogsten. 
Wij hoeven niet meer gebeten te worden. Wij zijn al gebeten aan het begin van de wereldgeschiedenis door de slang in het Paradijs. Dodelijk gebeten door de duivel. 
In Adam en Eva verklaarden wij God de revolutie. Wij kozen voor de duivel. Daarom komen wij als gebetenen ter wereld. ‘Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen’ (Psalm 51:7). Onze hele natuur is vergiftigd door die beet. De zonde jaagt door onze aderen. Overdreven, zeg je? Waar komt dan al die ellende op de wereld vandaan? Dat is niet Gods schuld, maar jouw en mijn schuld. De zonde straft zichzelf. Kunnen wij daar iets aan doen? 
Niet door ónze inspanningen. ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’, blijft van kracht. Maar daarmee haal je niet het zondengif uit je lévensaderen. Dat zit ín ons. Toch is er één Middel. 

Gekeken naar de slang. 
Mozes gaat voor de Israëlieten bidden. Dat had hij al zo vaak gedaan als ze weer in opstand waren gekomen. Dat hebben we vorige week nog gehoord. Ook nu doet hij dat nadat de Israëlieten schuld hebben bekend (vers 7). Zo gaat dat: eerst schuld bekennen, dan de oplossing. 
Dat geldt tot de dag van vandaag. ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid’  (1 Johannes 1:9). 

Het gebed van Mozes kan niet één slang onschadelijk maken. Nee, de Heere zorgt voor een middel. Een middel dat niemand zou bedacht hebben. Er moet een vurige slang gemaakt worden, een koperen slang. Een getrouwe afbeelding van de slangen die overal krioelen. Die slang moet aan een stang worden vastgemaakt (vers 8). 
Misschien denk je: waarom een slang? Omdat de straf op de zonde uit slangen bestond. Wie op de slang keek, werd herinnerd aan zijn zonde en Gods straf daarover. Maar die slang was ook tegelijk een middel tot genezing. Die slang kon niet genezen. Dat kan alleen de Heere. Maar wie niet redeneerde, maar naar de slang keek, werd genezen.
Ook Mozes redeneert niet, maar doet wat God hem opdraagt. Hij plaatst de stang met de slang eraan, op een centrale plaats. Iedereen kan hem nu zien. 
Wat is de oplossing? Kijken naar de koperen slang. Dat geeft genezing (vers 8). Wonderlijk middel. 
Stel dat er veel mensen sterven door het eten van bedorven vlees. Om beter te worden moet je alleen maar kijken naar een stuk kunstvlees. Hoe zou jij als zieke reageren? Neen, zo’n eenvoudig en raar middel om te genezen, dat kan niet. Daar erger ik me aan. Hoe reageren de Israëlieten?


Genezen door middel van de slang. 
De Israëlieten hebben geen tijd om na te denken. Steeds meer mensen sterven en anderen zijn doodziek. Ze verlangen maar naar één ding: genezing en dat de slangen verdwijnen.
Intussen snellen de boodschappers langs de tenten om het genezingsmiddel bekend te maken.
‘Zie op de koperen slang en leef’. Hoe wordt die boodschap ontvangen? Daar ligt een gebeten man. Zegt hij: hoe bestaat het dat alleen kijken naar de koperen slang genezing geeft? Dat doe ik niet. 
Dat is te eenvoudig. Verderop ligt een vrouw. Zegt zij: bij mij is het gif al te ver doorgewerkt? 
Ik kan niet meer genezen worden. Daarnaast ligt een meisje. Door de koorts ligt ze uitgeput op de grond. Zegt ze: laat mij maar liggen? Even verderop ligt een jongen die net is gebeten. Zegt hij: ik kijk niet want ik ben nog niet ziek genoeg? Daar ligt iemand en zegt: ik ben nu te ziek? Als ik me wat beter voel zal ik kijken. Reageren ze zo? Neen! Deze mensen willen maar één ding: genezing.   

Daar is er één die niet meer verder kan. Toch sleept hij zich naar een plaats waar hij een glimp van de slang kan zien. Daar zie ik een moeder die met de laatste krachtinspanningen haar zieke kind omhoog tilt. Ze zegt: kijk maar naar de slang, dan zul je genezen. Verderop is een meisje die het hoofd van haar doodzieke vriendin richting de slang draait. Al deze mensen kijken naar de plaats waar redding te verkrijgen is. Of ze de slang groter of kleiner zien. Zien is genezing ontvangen. Wat een eenvoudig middel. Ze hoeven niet naar de slang te lopen. Daar zijn ze te ziek voor. Ze hoeven ook niet in de paal te klimmen om te slang aan te raken. Dat kunnen oudere, gebrekkige mensen niet.  
Alleen kijken is het middel (vers 9). Sommigen konden niet meer met twee ogen kijken. Dan maar met één oog. Al is het een betraand, gebroken oog. Kijken geneest.

Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? 
De Heere Jezus geeft het antwoord in Johannes 3:14 en 15. ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’. ‘Geloven’ is hier een ander woord voor kijken. Dus het gaat om het ware geloof in Christus om gered te worden. Wat een wonderlijk middel. 
De slang werd goed zichtbaar aan een hoge paal bevestigd. Zo kon iedereen hem zien. 
Christus is op Golgotha gekruisigd. Toen voor iedereen zichtbaar. 
Nu moet door middel van de prediking Christus bekend gemaakt worden. Hij moet verhoogd worden. In het middelpunt staan. Dat is de taak van de voorgangers. Dat moet zo gebeuren dat iedereen Hem kan zien. In Hem kan geloven. We zijn tenslotte allemaal doortrokken van het gif van de zonden. 
Of we het beleven of niet. Nu klinkt het voor iedereen: ‘Zie, de Mens’  (Johannes 19:5). Zie op Jezus.

De zieke Israëlieten werden door het zien op de koperen slang herinnerd aan hun zonden. Aan hun opstand. Iedereen mocht kijken. Maar wie gingen kijken naar de slang? Alleen die gebeten waren. 
Je voelt de vergelijking. Wie gaan kijken, geloven in Christus? Alleen die mensen die lást hebben van de zondenbeten. Die meer of minder het gif van de zonden door hun aderen voelen jagen. 
Dan krijgt de oproep ‘Zie, de Mens’ een dubbele betekenis. Aan het kruis zien we wat er van ons is geworden. Daar hangt de bebloede Christus. Wat een walgelijk gezicht. Daardoor worden we herinnerd aan onze afschuwelijke zonden. 

De oproep: ‘Zie, de Mens’  heeft ook nog een rijkere betekenis. ‘Opdat een ieder die in Hem gelooft, (naar Hem kijkt) niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Johannes 3:15). Met twee ogen, met één oog, een betraand oog. Een groot of klein geloof. Het maakt niet uit. Een ieder die in Hem gelooft, naar Hem kijkt, zal genezen worden. Heeft het eeuwige leven. Kijken is het enige redmiddel.  
We zijn gebeten door het gif van de zonden. Heb je er last van? Luister. Een ieder die de redding alleen bij Jezus zoekt, zal genezen worden. De verkondigers van het Evangelie gaan nog de wereld rond. Hun boodschap is: Zie, dé Mens. Niemand wordt uitgesloten. Dat is de ruimte van het Evangelie. ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).
Bid onophoudelijk: Heere Jezus mag ik door het geloof op U zien? Van het zien op Jezus krijg je nooit genoeg. Dat is hét leven. Amen. 

English version

Summary speech Sunday morning 8-10-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.Theme speech: "Moses and the serpent of brass" according to Numbers 21: 8

Introduction
Today it's once again about the people of Israel during their trip through the wilderness  in the years 1447-1407 B.C. They are on their way to the Promised Land of Canaan. They have already covered quite a distance.

Bitten by the snake.
During this desert trip it’s not all beer and skittles. It’s going to become a monotonous story, but Israel has rebelled for the umpteenth time. What happened? They are again involved in a war. Some of them were taken as prisoners of war by the enemy (verse 1). How further now? Israel is seeking help from the Lord. That is a good sign. Anyway, you can always ask Him for help.
They promise the Lord: If you surrender the enemy to us, we will destroy their cities (v. 2). That's no bragging, but they seriously mean it.                                                                                                                                                                                                 So said so done  . The Lord comes to their aid and Israel kills the enemy and destroys their cities (verse 3). If you have been helped by the Lord, then you will think twice to resist Him again?
What happens? The Israelites travel further and they have to make a detour. While the promised land is in sight. That works badly with them and again they are rebellious. They clench their fists against the Lord and Moses. They say: We could have stayed better in Egypt. There it was better than here in the wilderness (verse 5). What a shame!

The punishment can not fail to come. Snakes make their appearance (verse 6). Everywhere it swarms with snakes. Before anyone knows, he is bitten and dies. Also in their tents they are not safe. The snakes creep under the canvas of their tent. Terrible, everywhere snakes. What a panic People and children run back and forth. People die by the bites. Others are twitching with fever and thirst. More and more people are being bitten. The bite chases the poison through their veins. They are desparate, at their wit’s end.

Sin punishes itself.
Israel has clipped their words to murmur against the Lord. Now they are bitten by the snakes. Whatsoever man soweth, he shall also reap.
We do not have to be bitten anymore. We have already been bitten at the beginning of world history through the serpent in Paradise. Deathly bitten by the devil.
In Adam and Eve, we declared God the revolution. We chose the devil. Therefore, we are born as bitten ones in the world. "Behold, I was born in iniquity, and in sin did my mother conceive me" (Psalm 51: 7). Our whole nature is poisoned by those bites. Sin is chasing through our veins. Exaggerated, you say? Where does all that misery come from in the world? That's not God's fault, but your and my fault. Sin punishes itself. Can we do something about it? Not through our efforts. 'Improve the world and start with yourself' remains in force. But with that you do not get the poison of sin washed from your veins of life. That's ingrained in us. Yet there is one Remedy.

Looked at the serpent.
Moses is praying for the Israelites. He had often done so when they rebelled again against the Lord. We heard that last week. Even now, he does so after the Israelites have owned up (verse 7). This is how it used to be: first confess offence, then the solution. This holds until today. "If we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving our sins, and cleansing us from all iniquity" (1 John 1: 9).

The prayer of Moses can,t render harmless one serpent. No, the Lord provides a means. A means that nobody would have imagined. A fiery snake must be made of brass. An identical copy of the snakes that teems everywhere. That snake must be fastened to a rod (verse 8).
Maybe you think: why a snake? Because the punishment consisted of snakes. Who watched the serpent was reminded of his sin and God's punishment about it. But that snake was also a means for cure. The copper snake could not heal. Only the Lord can do that. But those who did not reason, but looked at the serpent, were healed.
Moses also does not reason, but does what God commands him. He places the rod with the serpent at a central position. Everyone can see him now.
What is the solution? Looking at the serpent of brass. That gives healing (verse 8). Wonderful means.
Suppose many people die by eating tainted meat. To get better you just have to look at a piece of artificial meat. How would you react as a sick person? No, such a simple and weird remedy for cure, that’s rediculous. I am annoyed by that. How do the Israelites react?

Healed through the snake.
The Israelites have no time to think. More and more people die and others are at death door. They only desire one thing: to be healed and the snakes destroyed.
Meanwhile, messengers rush past the tents to proclaim the means of remedy. 'Look at the snake of brass and live'. How is that message received? There is a bitten man. Does he say: how is it possible that only looking at the copper snake gives healing? I do not do that. That's too simple.Further on lies a woman. Does she say: the poison has done its work already too far in my body? I can not be healed anymore. Next to her lies a girl, raving and exhausted by the fever. Does she say, let me lie down? A little bit father lies a boy, just bitten. Does he say: I do not look at it because I'm not sick enough yet? There is someone saying, I'm too sick now? If I feel a little better I will look. Do they react so? No! These people only want one thing: healing.

There is one that can not go further. Yet he drags himself to a place where he can see a glimpse of the snake. There I see a mother who, with the last physical efforts, tilts her sick child up. She says: look at the snake, then you will heal. Further on is a girl who turns the head of her deadly girlfriend towards the serpent. All these people look at the place where salvation can be obtained. Whether they see the serpent from far or close by. seeing is getting healed. What a simple means. They do not have to walk to the snake. They are too sick for that. They also do not have to climb the pole to touch the snake. That’s impossible for the elderly and disabled people.
Only watching is the means (verse 9). Some could not look with two eyes anymore. Then but with one eye. Even though it is a tear -stained, broken eye. Looking is being healed.

Why is this history in the Bible?
The Lord Jesus gives the answer in John 3:14 and 15. "As Moses raised the serpent in the wilderness, so shall the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life '. 'Believing' is another word for looking here. So it is about the true faith in Christ to be saved. What a wonderful means.
The serpent was clearly visible fixed to a high post. That way everyone could see him.
Christ was crucified on Calvary. Then visible to everyone.
Now through Christ's preaching Christ must be made known. He needs to be raised. He should be at  the center of our lives. That is the task of the pastors. That must happen in a way that everyone can see Him. Believe in Him. After all, we are all permeated with the poison of sins.
Whether we experience it or not. Now it sounds to everyone: "See, the Man" (John 19: 5). See upon Jesus.

The sick Israelites were reminded of their sins by looking at the serpent of brass. Reminded of their insurgency. Everyone was allowed to watch. But who were watching the snake? Only those who were bitten.
You feel the equation. Who are going to look at, believe in Christ? Only those people who are worried by the bites of sin. Those who more or less feel the poison of sin rage through their veins.
Then the call 'See, the Man' gets a double meaning. On the cross we see what has become of us. There hangs the Christ covered in blood. What a disgusting sight. There, we are reminded of our horrendous sins.

The call: "See, the Man" also has a richer meaning. 'That every one who believes in Him does not perish, but have eternal life' (John 3:15). With two eyes, one eye, a tear- stained eye. A great or little faith. It does not matter. Whoever believes in Him, looks at Him will be healed. Has eternal life. Looking is the only remedy.
We are bitten by the poison of sins. Do you suffer from it? Listen. Anyone who seeks salvation only with Jesus will be healed. The Gospel preachers still go around in the world. Their message is: See, the Man. Nobody is excluded. That is the scope of the gospel. "See, the Lamb of God, taking away the sins of the world" (John 1:29).
Pray unceasingly: Lord Jesus may I see You through faith? From seeing upon Jesus you will never get enough. That's the real life. Amen.