Christenen en ‘MeToo’ - 2 Sam.13:1-22

Samenvatting toespraak zondagmiddag 12-11-2017. Voorganger evangelist Gerrit Baan. 
M: 06-40360546. E: gbaan@evgg.nl. Thema: ‘Christenen en #MeToo’ n.a.v. 2 Samuel 13:1-22

#MeToo. 
Wie heeft er de afgelopen tijd niet van gehoord? #MeToo betekent ‘ik-ook’. Een beweging van slachtoffers van seksuele intimidatie of misbruik die de openbaarheid zoeken. Veel leed komt boven water; daders worden aangeklaagd. Gelukkig dat dit gebeurt. Hoe gaan we als christenen hiermee om? Ook in Refokring waren er in 1 ½ jaartijd 400 meldingen! Iemand vroeg: Waarom wordt er nooit over Tamar gepreekt? Thema is: Christenen en ‘MeToo’ n.a.v. 2 Sam.13:1-22

David is koning in Jeruzalem. De Heere had hem geroepen, bewaard in alle gevaren. Vijanden had hij overwonnen en Jeruzalem als hoofdstad gebouwd en ook de ark daarheen gebracht. Maar dan komt de wending in het leven van David: Vreemdgegaan met Bathseba. God ontdekt en spreekt van vergeving. Maar zonde is bitter, juist voor Gods kinderen; genade is niet goedkoop.

Amnon, de oudste zoon van David verkracht zijn halfzus Tamar; zij is een volle zus van Absalom, ook een zoon van David. Amnon wordt ziek van verliefdheid op Tamar. Zij is een maagd. Amnon beseft dat hij haar onmogelijk kan benaderen. Zijn neef Jonadab geeft hem raad en vader David ‘trapt erin’. Tamar mag Amnon verzorgen. Nadat Amnon iedereen wegstuurt en hij alleen met haar is, grijpt hij haar en zegt: "Kom bij mij in bed." "Doe niet zo! roept ze verschrikt. Doe mij dit niet aan! Je weet heel goed dat dit een grote misdaad is in Israël. Waar zou ik met mijn schande naar toe moeten? En jij zou als één van de grootste dwazen in Israël worden beschouwd. Alsjeblieft, vraag het dan gewoon aan de koning; die zal je heus wel toestaan met mij te trouwen." Zo zoekt ze een uitweg. Maar hij luistert niet en verkracht haar.
Dan slaat de liefde om in haat en hij laat haar als een stuk vuil buiten de deur zetten. Zij droeg een mooie, gekleurde mantel zoals huwbare dochters van de koning droegen. Zij scheurt hem kapot, legt as op haar hoofd als teken van rouw en loopt krijsend door de straten. Haar broer Absalom ontfermt zich over zijn zus en neemt haar in huis. Absalom zint op wraak en laat Amnon twee jaar later vermoorden.

Een diep triest drama, zoals die tot op de dag van vandaag gebeuren. Een doofpotcultuur met alleen maar schuldigen en slachtoffers. Zodra seksualiteit en liefde van elkaar loskomen, gaat het mis. Dat kan zelfs binnen een huwelijk gebeuren. Niet de liefde, maar macht overheerst. Steeds weer worden kwetsbaren mensen, meisjes, jongens, vrouwen en mannen de dupe. God heeft liefde en seksualiteit gegeven als een paradijsbloem om van te genieten, zoals Hij dit heeft bedoeld. Iemand zei: ‘En overal waar de mens probeert met het heilige om te gaan, kan hij slechts falen. Zodra de mens de verantwoordelijkheid in handen krijgt voor iets groots, gaat hij de mist in’.

En de omgeving …?  David wordt boos. Hoewel hij vader, maar ook koning en rechter is, treedt hij niet op. Op deze overtreding stond destijds de doodstraf. Absalom ontfermt zich in ieder geval over zijn zus.  Tamar wordt voor haar hele leven opgesloten: geen openbare schandvlek in de familie! Een doofpot gaat altijd om mensen; wie beseft dat? En de wraak op Amnon? Dat is het recht in eigen hand nemen; heel begrijpelijk, maar niet naar Gods recht.

Waar is God? Een indringende vraag die veel wordt gesteld en terecht! Het lijkt alsof Gods Naam niet wordt genoemd. Toch vinden we Zijn spoor in de uitroep van Tamar: vs. 12 Alzo doet men niet in Israël … In de omringende heidense landen was prostitutie en overspel zelfs een religieus gebeuren, maar de God van Israël verbiedt het. Want het volk is het volk van God! Een heilig, afgezonderd volk. Tamar had hiervan besef en waarschuwt de dader! Onze God wil dit niet. De achterliggende gedachte isdat Hij ons Zijn geboden geeft, opdat we als Zijn volk zullen leven. Om verlost van de slavernij, heilig en rein met Hem en elkaar te leven naar Zijn wet. Daarvan is de kern: God liefhebben en je naaste als jezelf. Maar sinds de val in Adam is dit kapot gemaakt door de boze en de mens volgde en verkocht zich als een slaaf aan de zonde. In de profetenboeken wordt hiervoor het beeld van hoererij gebruikt. Gods liefde vertrappen en eigen liefde ervoor in de plaats stellen. Ons aller beeld. Maar daarmee is alles niet gezegd en kan dit niet als een legitimatie gebruikt worden om de zonde te doen en ook niet om de doofpot te handteren. Soms onder het mom van schijnheilig Bijbelse taal, als: Laten we maar vergeven, want de liefde bedekt vele dingen; dat staat immers in 1 Kor. 13 ...

Maar zo werkt God niet! Hij heeft recht en waarheid lief!
Daarom gaf Hij Zijn Zoon. Die gaf Zichzelf vrijwillig, om zo het recht zijn loop te laten hebben. Hij heeft het volbracht om te betalen met Zijn leven. De straf gedragen om schuldigen te kunnen vergeven. En die waarheid laat Hij verkondigen tot nu toe. Ook aan jou/u. Geen doofpot of iets dergelijks maar recht en waarheid. Zo wijst God ons hoe te handelen. In Luk.17:1-6 zegt Jezus: En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. Allereerst de dader aanspreken, verantwoordelijk maken. Niet om wraak te nemen, maar om het gesprek aan te gaan over het kwaad dat is aangericht.
Verder eerst het recht; dus als het slachtoffer dat wil en kan, aangifte doen om het recht zijn loop te laten hebben. Met de straf kan er eventueel sprake zijn van therapie en eventueel vergeving. Maar weer geldt: Als het slachtoffer dat wil en kan. Uiteraard is hierin begeleiding nodig. Gelukkig zijn er tegenwoordig mogelijkheden en diverse hulpinstanties. Dat kan ook heel onmogelijk lijken. Ook hierin wijst de Heere ons de weg; ook als we niet kunnen of willen vergeven. De omgeving moet oppassen voor de valkuil van te vroege vergeving, voor er recht is gedaan. Ook oppassen om van God een ‘EHBO, eerste hulp bij ongelukken god’ te maken. Daardoor hebben heel wat slachtoffers hun geloof in het bestaan van God afgezworen. 

Heiland. De Heere troost en beschermt de arme en de ellendige. Hij is er altijd bij. Wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot. Hij ondersteunt hem die voor onheil zwicht. Hij troost het hart dat schrijend tot Hem zucht. 
Ook zegt de Heere: Mij komt de wrake toe. Niet het recht in eigen hand nemen. Hij wil ook een Ontfermer zijn voor daders. Stel je in de rechte weg om te kunnen belijden om zo ook vergeving te ontvangen. Met al je spijt, wroeging en zonden: vlucht tot de Heere. Wie zijn zonden belijdt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. 
Vaak blijven er veel waarom vragen. Waar dan heen? Naar Hem alleen. Jezus is Heelmeester, Heiland. Zoek je troost, je wijsheid, maar vooral je schuilplaats bij Hem. Hij is ook de Opstanding en het Leven. Hij maakt een nieuw begin mogelijk dat uiteindelijk uitloopt op het eeuwige heerlijk leven met God. Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.

Bespreekpunten:
1.Wat kun je zeggen n.a.v. deze geschiedenis en MeToo over het verband tussen liefde en seksualiteit?
2.Hoe ziet volgens jou het traject naar vergeving eruit?
3.Wat kun je zeggen over de rol van David? En die van Absalom?