De Passion, toeschouwer of deelnemer? - Lukas 23:35a.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 25-03-2018. Voorganger evangelist Gerrit Baan. M: 06-40360546. E: gbaan@evgg.nl. Thema: ‘De Passion, toeschouwer of deelnemer?’’ n.a.v. Lukas 23:35a.
De Passion, een schouwspel dat ieder jaar duizenden toeschouwers trekt. Bij de eerste opvoering was dat niet anders. Verbazingwekkend hoeveel mensen op de een of andere manier betrokken waren bij de kruisdood van onze Heere Jezus Christus. Een specifieke groep die Lucas noemt zijn ‘de mensen’, of ‘het volk’. Het lijkt wel dat alles wat op die Goede Vrijdag gebeurde, in detail werd bezien door ‘de mensen’, of ‘het volk’. Eerst zien we dat ‘het volk’ riep om de kruisiging van Christus. ‘Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich. Allen schreeuwden luidkeels: Weg met deze. En: “Kruis Hem! Kruis Hem!”. Pilatus komt met de keus tussen Barabbas of Jezus: Ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. Pilatus stemt het toe. De menigte speelde dus een actieve rol in de moord op Jezus. 

Daarna volgt de menigte de kruiselingen. De wenende vrouwen van Jeruzalem worden door Jezus aangesproken. Ongetwijfeld heeft de menigte daarvan ook wat gehoord. Dan worden de kruisen opgezet, nadat de drie veroordeelden daarop gespijkerd en vastgemaakt. Dan klinkt het gebed van Jezus voor Zijn vijanden: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. Op de soldaten schijnt dit geen indruk te maken. Die zijn druk bezig hun geluk te beproeven en dobbelen om Jezus’ kleed. Maar tijdens het hele gebeuren wordt het volk stiller en we zien ze staan, als toeschouwers. ‘Het volk stond en zag het aan’ (=toe te kijken).

Het Griekse woord voor toekijken hier is theoria. Ons woord theoretiseren is daaraan verwant. De mensen bekijken het schouwspel en vragen zich af wat dit te betekenen heeft. Wat gebeurt hier?! De kruisiging, de woorden van Jezus, de spottende woorden van de Joodse leiders: Anderen heeft Hij verlost … Ook de spot van de soldaten: Als je dan een Koning bent … Het opschrift: Deze is de Koning der Joden. Daarna de moordenaar die spot en de andere die tot bekering komt. De woorden van Jezus: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.  De duisternis: 3 uur lang! Dan de roep van Jezus: Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest. En dan Zijn sterven: En het hoofd buigende, gaf de geest. Ze zien dat Jezus sterft! Getuigen van Zijn sterven! De hoofdman die getuigt: Waarlijk deze Mens was … rechtvaardig! Onschuldig dus ter dood gebracht. Vermoord! En dan erbij staan, het aanzien!

Nu zien we de menigte opnieuw: ‘En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten.’ 
Eerst was het volk bijeengekomen om zich aan het schouwspel te vergapen; het Griekse woord theoria betekent ook schouwspel. Ze waren gekomen voor de show, maar terwijl ze keken, begon door te dringen dat het drama dat zich afspeelde, hun eigen leven aanging. Ze begonnen te klagen en zich op de borst te slaan. Het was alsof ze bij een hedendaags toneelstuk aanwezig waren waarbij de toeschouwers een eigen rol, de rol van figuranten moeten spelen. Dat gebeurt nog bij de Passion.

Maar wat er met hen? Kanttek: tot een teken van droefheid. Nu zijn ze meer dan toeschouwers, die vrijblijvend weer kunnen vertrekken. Ze beseffen ze betrokken waren bij wat zich daar afspeelde. Ze hadden geschreeuwd om jezus te kruisigen. Zelfs geroepen: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen. We nemen de volle verantwoordelijkheid! Maar zien het gevolg van hun eigen daden. Dit was niet goed! ieder jaar staat in de lijdenstijd het lijden van Jezus centraal. Jaarlijks wordt de Passion opgevoerd en door duizenden toeschouwers gevolgd. Maar ook in de kerk horen we het steeds weer aan.. Eigenlijk doen we dat steeds als we in de kerk de boodschap horen en bijvoorbeeld het avondmaal en de doop zien; deelnemer of toeschouwer? En voor jou? Een schouwspel of gaat het jou ook aan?

Maar je kunt geen toeschouwer blijven. Het evangelie is niet vrijblijvend aan te horen! Als je het hoort gaat het om jou! Je bent altijd deelnemer. Misschien word je erdoor aangesproken, of juist niet, je keert je ervan af, of je wordt boos. Misschien spot je zelfs, net als de toeschouwers bij de kruisiging eerst ook deden. Maar Gods Woord doet ons altijd wat. 2 Kor.2:16: Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. Eens zullen we ervan voor God verantwoording moeten afleggen: Wat hebt je met Mijn Woord gedaan? Dan is het van tweeën een: tot een oordeel, of tot eeuwig voordeel. Als toeschouwers lijk je niet betrokken. Maar je zult horen: Je hebt niet gewild, dat Ik Koning over u zou zijn. Eeuwig de toorn van God te moeten dragen, terwijl ons hele leven hebben toegezien dat de Heere Jezus nu ook die toorn heeft gedragen, maar we bleven die we waren. Misschien wel op de borst geslagen, geëmotioneerd gezeten, geluisterd, gezongen, gebeden. En toch geen deelgenoot van Zijn lijden. Want wat houdt het in als we er deel aan hebben? Dan ontvangen ook de vrucht ervan: vergeving van zonden en het eeuwig leven met God! Of geldt voor jou nog steeds: en het volk stond en zag het aan? Bekeert u! Dat is wat de Heere van u vraagt. Hoor naar mij en uw ziel zal leven!

Alleen door wedergeboorte en geloof leren we onze verantwoordelijkheid te beseffen. Dat geeft weer een besef van noodzaak van de vergeving van onze zonden. Een verlangen ook om deel te hebben aan de dood van Christus; mensen die door de Heilige Geest plotseling of geleidelijk gaan beseffen dat ze erbij betrokken zijn, dat het hun aangaat. Geen outsider kunnen blijven. En moeten zeggen van Zijn lijden dat ze zo vaak hoorden: ’t En zijn de Joden niet Heer’ Jezus die U kruisten, ik was het … 
Dan ga je op de borst kloppen, teken van innerlijk berouw. Schuldbelijdenis voor de Heere, die in Zijn liefde Zijn Zoon gaf, als een verzoening voor onze zonden!

Hoor Gods genade, Zijn Evangelie van goede boodschap voor verloren zondaars: 2 Corinthiërs 5:21  Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt,  opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Door geloof in Christus schenkt de Heilige Geest dat we deelhebben aan Zijn lijden, maar ook aan Zijn opstanding om eeuwig leven met God te hebben. Al lijkt het gruwelijk, maar het is juist voor mensen als wij; voor zondaren! Daar op Golgotha gaat de deur open naar een herstelde relatie met onze Schepper. Dat is niet zomaar theoria, een schouwspel dat buiten ons omgaat, maar de werkelijkheid waaraan we deelhebben door het geloof in de Heere Jezus. Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die  Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de  verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. 
God zij dank!

 
Er is een heuvel, ver van hier,
zijn naam is Golgotha;
daar stroomde eens de heilsrivier,
vol leven en gena.
Richt naar het kruis uw oog en zie,
daar stierf Gods Zoon voor u;
versmaad, o vriend, dat offer niet,
kom tot de Heiland nu.