Heb ik een afgod? - 1 Koningen 18:21 God straft Israël voor de baälsdienst

Samenvatting toespraak zondagmorgen 10-06-2018. Voorganger evangelist Gerrit Baan. M: 06-40360546. E: gbaan@evgg.nl. Thema: ‘Heb ik een afgod? n.a.v. 1 Koningen 18:21
God straft Israël voor de baälsdienst.

Het heeft al 3 ½ jaar niet geregend in Israël ten tijde van koning Achab. Het is de straf van de Heere, omdat ze naast de Heere, de god Baäl zijn gaan dienen. Baäl is de god die vruchtbaarheid geeft, denken ze. Als je Baäl gunstig beïnvloedt, heb je je leven goed onder controle. Maar waar blijft Baäl nu met de vruchtbaarheid en de welvaart in die 3 ½ jaar?  Achab krijgt de boodschap: Elia is er en hij wil u spreken. Eerst doet de koning heel boos tegen Elia. Maar Elia zegt: Het is niet mijn schuld, maar uw schuld, omdat jullie niet meer de Heere alleen dienen en op Hem alleen vertrouwen, maar veel meer op Baäl. Laat u, het volk en de baälpriesters met mij samen komen op de berg Karmel. Dat gebeurt.

Op de Karmel
Hoe lang hinken jullie op twee gedachten, zegt Elia? Als de Heere echt God is, volg Hem, als Baäl god is, volg hem na. Hij bedoelt: jullie moeten kiezen tussen de Heere en Baäl. We gaan offeren zonder eigen vuur te gebruiken. We vragen ieder of onze God zelf vuur wil geven, dan kunnen we zien wie er echt God is. Dat is goed zegt het volk. Urenlang roepen, bidden en smeken de baälpriesters, maar er gebeurt helemaal niets. Tegen drie uur ’s middags (tijd waarop in Israël het middagoffer werd gebracht) gaat Elia het altaar voor de Heere bouwen (met 12 stenen als teken van eenheid van het volk Israël). Ook laat hij het altaar en het offer kletsnat maken, zodat alle twijfel is uitgesloten.  Dan bidt Elia tot de Heere en de Heere geeft onmiddellijk vuur, waardoor het hele offer en zelfs het altaar verteert. Dan roept het volk: De Heere is God, de Heere is God! Elia is blij dat het volk voor de Heere kiest. De baälpriesters worden gedood, omdat het volk alleen de Heere moet dienen.

Regen
Nu zal de Heere laten zien dat Hij God is en voor regen kan zorgen, zodat alles weer gaat groeien. Er komt regen, zegt Elia. Maar Achab houdt eerst een feestmaaltijd. Elia gaat echter met zijn knecht de berg op en bidt of de Heere regen wil geven. Na aanhoudend bidden ziet de knecht eindelijk een klein wolkje. Haast maken koning, om thuis te komen! Blij loopt Elia voor zijn wagen uit. Hij denkt dat het volk en de koning nu de Heere gaan dienen en de baälsdienst zullen wegdoen. 

Wat is een afgod?
Wij hebben geen Baälbeeld in onze tuin, wijk, stad of dorp.  Dus hebben wij geen afgoden? Waarom diende koning Achab en het volk Baäl? Door Baäl gunstig te stemmen dachten ze welvaart en geluk te hebben. Voor iedereen toch het belangrijkste? Wij doen er toch ook alles aan om echt gelukkig te worden? Dat mag ook zeker wel. Maar wij vragen dat niet aan Baäl, maar aan de Heere. Toch? Vertrouwen wij in alles alleen (!) op de Heere?  We zeggen dat misschien wel, maar zorgen we ook niet op allerlei andere manieren om ons eigen leven goed in te richten?  Afgoden zijn alle manieren om je leven goed onder controle te hebben. Op alles waarop we, zelfs naast de Heere, ons vertrouwen stellen.

Onze afgoden
Ik wil even aandacht vragen: geld, relaties en mijn beeld van God.
Geld en economie is tegenwoordig ontzettend belangrijk, voor iedereen. Geld maakt niet gelukkig, zeggen we. Maar … je kunt wel heel ongelukkig zijn als je geen geld hebt. We hebben allemaal geld nodig. Daarmee zorgt de Heere ook voor ons. Geld kan een afgod zijn, maar het hoeft niet. Geld kan wel heel gauw een afgod worden. Onze hele samenleving is ingericht op geld. Denk alleen maar aan de reclames. En draait alles bij het regeren van ons land niet om DE economie. Als die maar op orde is, hebben we welvaart. Van wie voelen we ons afhankelijk? Wat een gemopper als ze ons gaan korten, de een op zijn rente en de ander op zijn uitkering? Wie kent het niet … ze moesten in Den Haag … en dan komt er heel wat. Geld is ook verleidelijk, want daarmee kun je een heleboel verkeerde dingen doen. Maar je kunt ook zo gierig zijn dat je alles opspaart, alleen voor jezelf. 

Relaties
Relaties kunnen een afgod zijn. Dat hoeft niet per se, maar dat kan zo maar gebeuren. Bijvoorbeeld als je maar genoeg vrienden hebt, of mensen die voor je zorgen, je aandacht geven; ook als ze je leuk vinden, dan ben je gelukkig. Voor jongeren komt daar je social media bij. Geliked worden, je probeert het te beïnvloeden door hoe je je kleedt en ga zo maar door. Graag wil ik aandacht en oh schrik als ik eens even niet online kan zijn! Maar een afgod kun je niet vertrouwen. Echte vriendschap is niet maakbaar door dit soort uiterlijkheden alleen. En natuurlijk is het goed mensen om je heen te hebben; zo heeft de Heere ons ook geschapen. En je mag best voor jezelf opkomen en er goed uitzien enz. Maar het is altijd maar weer: iets of iemand wordt een afgod als ik hem of haar het belangrijkste ga vinden om gelukkig te zijn en op welke plaats komt de Heere in mijn leven? 

Van de Heere een beeld maken
Denken dat ik Hem dien, maar op de verkeerde manier. God proberen te manipuleren, net als die priesters van Baal, om Hem te beïnvloeden: kerkelijk meelevend, je doet niemand te kort, zet je in voor dit en dat. Moet dat niet dan? Natuurlijk, dat vraagt de Heere van ons. Maar … nu gebeurt er iets: je wordt ziek, krijgt tegenslag. Je bidt, want de Heere moet toch wel helpen, nietwaar? Als Hij goddeloze mensen niet hoort, nou ja, dat is logisch, maar iemand die zo volgens zijn regels probeert te leven … Voel je aan hoe verraderlijk deze afgod is? Hoe gauw gaan we de Heere verwijten, of we denken zelfs: zal of kan Hij wel horen, want er gebeurt niets …? Is Hij niet net als Baäl? Als ik Hem nodig heb is Hij er niet! 

Hoe kun je weten of iets of iemand een afgod voor je is? 
Je voelt je diepongelukkig en wordt boos als je het kwijt raakt, of wanner men je erop aanspreekt. Je kan niet zonder. Ik vind het heel belangrijk, geniet ervan, het is mij alles waard. Wat en wie aanbid ik? Niemand dient van nature van harte de Heere. Door de val in het paradijs zijn we alleen maar op onszelf gericht. We maken onze eigen afgoden; de grootste is ons eigen IK. 

Hoe kom ik ervan af?
De Heere wil ons leren Hem te kennen om zo op Hem te vertrouwen, als de God Die ons het ware geluk geeft; alleen door Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij nodigt ook jou: Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer. Jesaja 45:22. Hij geeft een leven in liefde en afhankelijkheid van Hem. Een leven dat ik niet zelf in de hand heb, of mijn regering niet, of … maar dat God leidt. Dan leer ik buigen voor Koning Jezus, Die mij genadig wil redden en mij voor Zijn rekening neemt. Dan ben je meer dan een goudmijn die veel betaalt voor de staatskas, of misschien wel een kostenpost die de gemeenschap alleen maar geld kost. Dan weet je je leven in Gods Hand. Voor eeuwig geborgen in God. Zijn Geest geneest je van het aanbidden van de broze welvaart, de bitterheid en eenzaamheid van deze tijd. Zo is er alle eeuwen door ook een gelukkig volk: Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus, onze Heere.Jezus. Romeinen 8:38,39