Genezing op afstand 2 - Johannes 4:43-54

Samenvatting toespraak zondagmorgen 3-6-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Genezing op afstand 2’  n.a.v. Johannes 4:43-54

Van Jezus gehoord (vers 47)
We gaan verder met de geschiedenis van de officier wiens zoon ernstig ziek is. 
Zondagmorgen zes mei hebben we daarover gehoord. 
Deze man woonde in Kapérnaüm, een plaats aan het meer van Galilea. Zodra hij hoort dat Jezus in Kana is, 30 kilometer verderop, gaat hij naar Jezus. Hij heeft gehoord dat Jezus wonderen doet. 
In Kana heeft Hij nog niet lang geleden water in wijn veranderd. Daarom gelooft hij dat Jezus ook zijn zoon kan genezen. Hij bidt Jezus dat Hij met hem meegaat en zijn zoon zal genezen. 
Hij bidt: Kom af, maak mijn zoon gezond voordat hij sterft (vers 47). Kana lag hoger dan Kapérnaüm bij de zee. Vandaar: kom af, ga mee naar beneden. 
Wat een krediet heeft deze man op Christus. Hij had van Jezus gehoord. Dat bracht hem bij Jezus met de zorgen van zijn leven. 

Hier zien we een beginnend geloof. Dat geloof is ontstaan door het horen over Jezus. Daarom alleen al is het van belang dat je de samenkomsten bezoekt. De samenkomst is de ‘werkplaats’ van de Heilige Geest. Geloof wordt immers door de Heilige Geest gegeven. Dat pakken we niet zelf. 
Zoals een bloem zich naar het licht richt, de kompasnaald naar het noorden draait en de magneet ijzer aantrekt, zo trekt het geloof op Christus aan. Daaraan kun je echt geloof herkennen. Zelfs het allerkleinste geloof. Dit geloof zoekt weer een relatie met God de Vader. Daarvoor is Jezus de Weg.
Ben jij al gekomen tot Hem met je zonden? Letterlijk kan dit niet meer, maar je kunt wel door het gebed tot Hem komen. Hij is de Heiland, de Redder. Ga tot Hem met álles wat je dwars zit. 

Beproeven (vers 48)
Op het eerste gezicht geeft Jezus de man een hard antwoord. Geen begrip en meeleven voor de situatie van de man en zijn zoon. Geen invoelingsvermogen. Is dit nu die vriendelijke Jezus? 
Als dat de christelijke godsdienst is…? Geef mijn portie dan maar aan fikkie.  
Toch zit er in deze afwijzing een wijze les van Christus. Want Hij is niet hard en gevoelloos. 
Nee, Hij is liefdevol, vriendelijk en vol meeleven. Jezus wil deze officier beproeven met Zijn schijnbare afwijzing. Hij wil dat deze man sterker naar verlossing en ontferming gaat verlangen. Je zou dit de pedagogische wijsheid van Jezus kunnen noemen. 

Ook vandaag geeft Hij niet gelijk alles wat je van Hem vraagt op een presenteerblaadje. Nee, het kan soms lang duren voordat je het begeerde van Hem krijgt. Daarmee wil Hij vaak testen waar het mensen nu om te doen is. Houd vol. Die het van Hem verwachten zullen niet teleurgesteld worden.  

De aanhouder wint (vers 49)
Dat dit waar is, blijkt wel uit deze geschiedenis. Ondanks Jezus’ afwijzing, houdt de man vol. 
Zijn gebed is zelfs korter dan de eerste keer. Zie vers 47 en 49. Hij zegt: kom af, eer mijn kind sterft. 
Hieraan zien we opnieuw dat het kleinste geloof het van Jezus verwacht. Maar ook: hoe groter de nood, hoe korter het gebed. Jezus heeft geen lange gebeden van ons nodig.  
Als Jezus dit indringende gebed hoort, kan Hij Zich niet langer inhouden. Zo is Jezus. Welk een Vriend is onze Jezus zingen we in een gezang. Dat zien we hier. Zo is Hij nog. Houd aan bij Hem. 

Genezing op afstand (vers 50,51)
Na dit aanhoudende gebed geeft Christus de officier (!) een bevel. Het zijn twee korte woordjes: 
Ga heen. Deze officier was gewend bevelen te geven. Iedereen sprong in de houding voor hem en gehoorzaamde. Nu krijgt hij een bevel van de hoogste Officier. Zijn bevelen worden altijd opgevolgd.
Hij krijgt niet alleen een bevel, maar ook een korte belofte bij dit bevel: Uw zoon leeft.
Door de inwendige actie van de Heilige Geest gehoorzaamt hij het bevel en gelooft Jezus’ belofte. 
Hij gaat naar huis met de belofte van Christus in zijn hart. Hij ‘omhelst’ die belofte zoals een man zijn vrouw omhelst. Dit is nu geloof. Dat redeneert niet.  

Terwijl de officier naar huis gaat, komt zijn personeel hem tegemoet. Ze hebben een blijde boodschap voor hem: Uw kind leeft. Wat een boodschap moet dit voor die officier geweest zijn. 
Christus sprak in Kana en de genezing voltrok zich 30 km verderop in Kapérnaüm. Dit is nu met recht genezing op afstand. Er is er maar Een Die dit kan en dat is Jezus. Omdat Hij God is, kan Hij alles.

Hieruit zie je dat het wóórd van Jezus hetzelfde is als de áanwezigheid van Hem. Hij is niet tijd – of plaatsgebonden om een wonder te doen. Het maakt ook niet uit of er mensen bij zijn. 
Jezus’ agenda  wordt niet bepaald door mensen, plaatsen en tijden, maar door Zijn Vader.
Dat Hij niet aan tijd en plaats gebonden is, betekent ook dat Hij nu aanwezig is. Waar de Bijbel opengaat, is Hij d.m.v. Zijn Woord en Geest aanwezig. Lees daarom de Bijbel het Boek voor u en luister naar de toespraken. Ook al lijkt Jezus misschien erg ver weg voor je. Onthoud: Geen afstand is te ver voor Hem en geen geval te hopeloos. Laat dat je moed geven. 

Versterking van het geloof (vers 52,53)
De vader twijfelt geen moment aan de boodschap van zijn personeel dat zijn zoon leeft. Daarom vraagt hij hoe laat zijn zoon beter is geworden.     Dat was om één uur ’s middags. Precies de tijd toen Christus tot hem zei: Ga heen, uw zoon leeft. Als hij dát hoort kan hij het wonder niet op. 
Dan staat er opnieuw dat hij gelooft. Dat deed hij al, maar zijn geloof is door dit teken dat Jezus deed, gegroeid. 
Als hij thuis komt, ziet hij met eigen ogen dat zijn kind beter is. Reken maar dat hij de Heere geloofd en gedankt heeft. Ook zijn gezin is door dit teken van Jezus tot geloof gekomen. 
Matthew Henry, een bijbelverklaarder, zegt: Het geloof in Christus brengt zaligheid in een gezin.

Teken (vers 54)
Er staat niet dat Jezus een wonder heeft gedaan, maar een teken. Waarom? Een wonder is sensationeel en spectaculair. Zoiets kleurt het journaal. Maar Jezus is geen showman, een wonderdokter, maar Zaligmaker. Hij maakt vol van God. Dat is zalig-maken. 
Door tékenen laat Hij Zijn héérlijkheid zien (Johannes 2:11). Een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid (Johannes 1:14).

Genade en waarheid
Een waterfontein spuit het water met grote, niet tegen te houden, kracht omhoog. 
Zo is het met de volheid van genade en waarheid die in Christus is. Het is een krachtige Fontein van genade en waarheid tot aan het eind van de tijd. Hoeveel mensen ook gebruik van Hem maken, Hij blijft altijd even vol.  Deze officier maakte gebruik van deze Fontein. 
Genade is de onverdiende goedheid van God voor schuldige zondaren. Het is een ongrijpbaar iets. 
Je kunt het niet pakken maar alleen ontvangen. Bijvoorbeeld de genade van de wedergeboorte en geloof. Genade van de vergeving van je zonden door het bloed, het offer van Jezus. Of opnieuw vergeving als je weer in zonden bent gevallen. Genade die het verzet tegen God breekt. Genade die…
Waarheid is dat wat echt is. In onze tijd is bijna alles corrupt. Denk aan nepmails, liegen en bedriegen tot aan de hoogste niveaus. Waarheid is als het ware het DNA van Jezus. Hij alleen mag zeggen: Ik ben de Waarheid. Tob je met je onwaarachtigheid? Hij weet er raad mee. Bid tot Hem. Tob je met…?
Christus is de Bron, waaruit wij allen behoren te putten (Calvijn). Hij is vol van genade en waarheid.
Doe als deze officier: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd (Hebreeën 4:16).   

English version

Summary speech Sunday morning 3-6-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: 'Healing at distance 2' after John 4: 43-54

From Jesus heard (verse 47)
We continue with the history of the officer whose son is seriously ill. We heard about this on Sunday morning, May 6th.
This man lived in Capernaum, a place on the lake of Galilee. As soon as he hears that Jesus is in Canaan, 30 kilometers away, he goes to Jesus. He has heard that Jesus works miracles.
In Cana He turned water into wine not long ago. That is why he believes that Jesus can also heal his son. He prays Jesus that He will go with him and heal his son. He prays: Come down, make my son healthy before he dies (verse 47). Kana lay higher than Capernaum by the sea. Hence: come down, go come along with me down the hills.
What a credit this man has on Christ. He had heard of Jesus. That brought him to Jesus with the worries of his life.

Here we see a dawning faith. That faith came about through hearing about Jesus. That alone is already important why  visiting the meetings. The meeting is the "workshop" of the Holy Spirit. After all faith is given by the Holy Spirit. We do not grab that ourselves.
As a flower turns toward the light, the compass needle turns to the north and the magnet attracts iron, so the faith attracts on Christ. That’s what true faith makes recognizable . Even the smallest faith. This faith seeks again a relationship with God the Father. Jesus is the Agent, the Way for that.
Have you already come to Him with your sins? Literally this is no longer possible, but you can come to Him through prayer. He is the Saviour, the Redeemer. Go to Him with everything that bothers you.

Testing (verse 48)
At first sight Jesus gives the man a harsh,callous answer. No understanding and sympathy for the situation of the man and his son. No empathy. Is this now that kind Jesus?
If that's the Christian religion ...? Then it may go to the blazes.
Yet there is a wise lesson from Christ in this rejection. Because He is not hard and numb. No, He is loving, kind and full of sympathy. Jesus wants to try this officer with His apparent rejection. He wants this man to long for salvation and mercy. You could call this the pedagogical wisdom of Jesus.

Even today He does not immediately give everything you ask of Him on a silver platter. No, it can sometimes take a long time before you get the desired thing of Him. He often wants to test what people are  after. Hold on. Those who expect it from Him will not be disappointed.

The stickler wins (verse 49)
That this appears obvious from this history. Despite Jesus' rejection, the man persists.
His prayer is even shorter than the first time. See verses 47 and 49. He says: come down, before my child dies.
Here again we see that the smallest faith expects it from Jesus. But also: the greater the need, the shorter the prayer. Jesus does not requires long prayers from us.
When Jesus hears this penetrating prayer, He can no longer hold Himself. That is Jesus. What a Friend is our Jesus we sing in a song. We see that here. That's how He is. Hold on with Him.

Healing from a distance (verse 50.51)
After this persistent prayer, Christ gives the officer (!) a command. They are two short words:
Go along. This officer was used to giving orders. Everyone jumped into the posture for him and obeyed. Now he gets an order from the highest Officer. His orders are always obeyed.
He receives not only an order, but also a brief promise with this order: Your son lives.
Through the inner action of the Holy Spirit he obeys the command and believes Jesus' promise.
He goes home with the promise of Christ in his heart. He 'embraces' that promise as a man embraces his wife. This is faith now. That does not reason.

As the officer goes home, his staff comes to meet him. They have a happy message for him: Your child is alive. What a message this must have been for that officer.
Christ spoke in Cana and the healing took place 30 km away in Capernaum. This is rightfully healing remotely. There is only One Who can do this and that is Jesus. Because He is God, He can do everything.From this you see that the word of Jesus is the same as the presence of Him. 
He is not time-or place-bound to do a miracle. It does not matter if there are people present. Jesus' agenda is not determined by people, places and times, but by His Father.
That He is not bound to time and place also means that He is present now. Where the Bible opens, He is present by means of His Word and Spirit. Therefore read the Bible, the Book for you and listen to the speeches. Even though Jesus may seem very far away for you. Remember: No distance is too far for Him and no case too hopeless. Let that give you courage.

Strengthening faith (verse 52.53)
The father doesn’t doubt a moment concerning the message of his staff that his son lives. That is why he asks what time his son has become better. That was at one o'clock in the afternoon. Exactly the time when Christ said to him, "Go, your son lives. If he hears that he can not cope with the miracle.
Then it says again that he believes. He already did that, but his faith grew through this sign that Jesus did.
When he comes home, he sees with his own eyes that his child is better. You bet that he has believed and thanked the Lord. His family also came to faith through this sign of Jesus. Matthew Henry, a Bible interpreter, says: Faith in Christ brings salvation to a family.

Sign (verse 54)
It does not say that Jesus did a miracle, but a sign. Why? A miracle is sensational and spectacular. Something like that colours the news. But Jesus is not a showman, a witch doctor, but a Saviour. He makes people full of God. That is making people blissful.
 He shows His mercy by signs (John 2:11). A glory as of the Only Begotten of the Father, full of grace and truth (John 1:14).

Grace and truth
A water fountain spouts the water with a strong, unstoppable, force upwards.
So it is with the fullness of grace and truth that is in Christ. It is a powerful fountain of grace and truth until the end of time. No matter how many people use Him, He always stays full. This officer used this Fountain.
Grace is the undeserved kindness of God for guilty sinners. It’s an umcomprehensible goodness.
You can not take it but only receive it. For example, the grace of rebirth and faith. Grace of the forgiveness of your sins through the blood, the sacrifice of Jesus. Or again forgiveness if you have fallen into sin again. Grace that breaks the opposition to God. Grace that is Truth, that which is real. In our time almost everything is corrupt. Think of fake e-mails, lying and cheating to the highest levels. Truth is, as it were, the DNA of Jesus. He alone can say: I am the Truth. Are you bothered about your untruth? He knows what to do with it. Pray to Him. Do you worry about ...?
Christ is the Source from which we all should draw (Calvin). He is full of grace and truth.
Do as this officer: Let us go boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to be helped in the proper time (Hebrews 4:16).