zondag 24 juni 2018

Gezond gemaakt - Handelingen 9:32-35

Samenvatting toespraak zondagmorgen 24-6-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl W: www.bijsimondelooier.nl Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Gezond gemaakt’ n.a.v. Handelingen 9:32-35

Wekelijks zie je ze. Reclamefolders voor middeltjes om gezond oud te worden. Wie wil dit niet? We hangen aan het leven, maar moeten sterven. De levensrelatie met God hebben wij immers verbroken. Daarom al die ellende. Iets daarvan lezen we in dit bijbelgedeelte. Het gaat over de verlamde Enéas. Hij wordt door Jezus Christus gezond gemaakt. Enéas wordt 1) gevonden; 2) genezen en 3) gezien.  

Gevonden
In welk verband staat deze geschiedenis? Door de apostelen zijn in 30-90 na Chr. gemeenten gesticht. De apostelen in Jeruzalem sturen Petrus op visitatiebezoek naar deze gemeenten. 
Op zijn rondreis komt Petrus ook in het plaatsje Lydda. Nu Lod, een voorstad van Tel Aviv. 
Daar bezoekt Petrus de ‘heiligen’. Dit zijn geen supermensen zonder zonden, maar ware gelovigen in Christus. Heiligen zijn ook geen superieure christenen die van de Heilige Geest heel veel geleerd hebben. Nee, alle ware gelovigen in Christus, met meer of minder geloof, zijn heiligen. 
Even een vraagje: ben jij al een heilige? Dat word je door liefdevol ingrijpen van bovenaf. 

In Lydda woont Enéas. We weten niet veel van hem. Zijn Griekse naam betekent ‘lof, de geprezene’. Hij is verlamd en ligt al acht jaar op bed. Hij kan geen kant op. Uitzicht op genezing is er totaal niet. Een hopeloze situatie. Maar niet voor de Heere. Hij bezit alle macht zoals onze weektekst zegt. 
Enéas wordt ‘gevonden’ door Petrus, zonder dat Enéas erom vroeg. Dit vinden, deze ontmoeting móest gebeuren. Deze ontmoeting komt van de Heere en is geen toeval. 

Misschien herken je dit. Gebeurtenissen die niet ‘toevallig’ zijn. Net die ene keer dat je in de samenkomst kwam, sprak de toespraak je geweldig aan. Je vergeet het nooit meer. Of dat gesprek over de Heere met je ongelovige buren, familie of collega’s. Het was totaal onverwachts.  
Hoe reageer jij op al deze schijnbare ‘toevalligheden’? Toeval bestaat niet. Dat zie je in deze geschiedenis. Het is Jézus Die zoekend rond gaat. Alle actie gaat van Hem uit. Altijd en overal. 
Hij vindt mensen zodat mensen zich gevonden weten door Hem. Hij gebruikt daar vaak mensen voor zoals hier Petrus. Door Petrus vindt en ontmoet Enéas de Heere Jezus. Door Petrus heeft Christus een ‘geloofsgesprek’ met Enéas. Het is een gesprek zonder woorden, maar met grote gevolgen. 
   
Genezen
De Heere geeft Petrus macht om Enéas te genezen. Zonder dat Enéas erom vraagt zegt Petrus: Enéas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak je bed op. We lezen niet dat Enéas aan het redeneren gaat van: hoe kan dit? Ik ben al zolang ziek. Hij gelooft door de actie van de Heilige Geest dit woord. Hij staat gelijk op en maakt z’n bed op. Zo ziet men dat hij genezen is, maar ook wat een kracht het Woord heeft. De Bijbel zegt dat het Woord van de Heere een kracht is tot zaligheid een ieder die gelooft (Romeinen 1:16).

De verlamming van Enéas is een teken van wat de zonde veroorzaakt heeft. Wij zijn in religieuze zin dodelijk verlamd. We kunnen geen kant op. Behalve de verkeerde kant. Wij willen altijd net die kant op waarvan de Heere zegt: doe dit nu niet. Stop daarmee. Bekeer je, keer je om naar Mij. Helaas laten we Hem vanuit onszelf praten. Vandaar die ellende in de wereld en misschien in jouw leven. 
Toch geneest God van die ellende. Hoe? Door je schouders eronder te zetten? Door een nieuwe politieke partij op te richten? Nee, weet je hoe? Door mensen deze werkelijkheid van ellende innerlijk voor te houden. Daar heeft Hij verschillende middelen voor. De meest gewone middelen zijn Zijn Woord en Geest. Je wordt dan getroffen door Zijn Woord en je ziet je vergooide leven achter je. 
Eén hopeloze ellende. Maar Woord en Geest genezen je ook door je innerlijke blik te richten op de Heere Jezus. Zijn stem ga je dan horen met je geestelijke hoorapparaten. Zoals hier bij Enéas. 
Om mensen te genezen kan Hij ook een woord van jou uit het Woord gebruiken. Dat Woord doorbreekt alles. 

Probeer in je gesprekken rechtsom of linksom tot déze kernboodschap te komen: Jezus Christus maakt u gezond. Dan horen ze dat we in religieus opzicht verlamd zijn én dat Jezus Christus genezen kan en wil. Dat is ellende én verlossing.

Gezien
Iedereen in Lydda ziet Enéas lopen. Ook in de kuststreek Saron zagen ze Enéas lopen. Wat is het gevolg? Ze bekeerden zich tot de Heere. Even tussen haakjes: dat deze kuststreek Saron gezegend zal worden, was al voorzegt honderden jaren geleden (Jesaja 65:10). 
De HEERE doet altijd wat Hij belooft. Ook al duurt het soms voor ons gevoel lang.  


Er staat niet dat ze bekeerd wérden, maar ze bekéérden zich. Dat was hun plicht. De Heere zette door Zijn Geest deze plicht om in daden. Dat beleden ze achteraf.  

Bekeren is afkeren van en omkeren tot. Sommige mensen bekeren zich bijvoorbeeld van de drank, van het roken of van de porno. Van zo’n bekering zeg ik geen kwaad woord. Waren er maar meer die zich zo bekeerden. De Bijbel roept ons daartoe op. Maar de Bijbel gaat ook een stapje verder. 
Die roept op tot bekering tot de Héére. En dat gebeurt hier in Lydda en Saron. Dit wordt altijd gezien. 
Bekering tot de Héére wil zeggen: tot Jezus Christus, de Kurios, de Machthebber. 
Van Zijn macht zijn ze in Lydda en Saron immers getuigen door de genezing van Enéas. Ze hebben dit gezien. Daarom geven ze zich over om door deze Christus geregeerd en gered te worden. In Hem gaan ze geloven. Deze Heere werd hun leven en ze kregen oog voor hun naaste.  
Dit is een leven van dankbaarheid. Dan wordt Christus meer en jij minder. Wat ik hiermee bedoel? 
Een stratenmaker gaat achteruit en toch vooruit. Het straatje voor hem dat hij gelegd heeft, wordt immers steeds langer. Hij zit daarbij op z’n knieën. 
Zo is het ook met het leven van de dankbaarheid. Deze mensen zijn vaak op hun knieën te vinden. Ze bidden veel. Voor hun gevoel gaan ze achteruit. Ze krijgen steeds minder in de geestelijke melk te brokkelen. Toch is dit geestelijk vooruitgang, is groei. Dit is het paradoxale van het christendom.

Petrus werd gebruikt om Enéas gezond te maken. Maar alles is Gods werk. Dáárom is die man die jij aansprak in de supermarkt tot bekering gekomen. De Heere heeft jou daarvoor gebruikt. Zo kan hij weer tot zegen worden voor anderen. De bekering tot de Heere wordt immers gezien.  

Zijn wíj al gevonden, genezen en gezien door de HEERE? Nog niet? Luister dan naar Zijn elfde gebod: En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. Maak van dit gebod je gebed.