zondag 5 augustus 2018

Een gesprek onder vier ogen (3) - Johannes 3:10-13

Samenvatting toespraak zondagmorgen 5-8-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema: ‘Een gesprek onder vier ogen’ (3) n.a.v. Johannes 3:10-13

We gaan verder met het gesprek dat Jezus en Nicodémus ’s nachts hebben. We hebben al geluisterd waar die twee over spreken. Zie toespraken 8 en 22 juli. Het thema is verdeeld in drieën: 
1) Nicodémus en Jezus; 2) Jezus en Nicodémus en 3) Jezus alleen. Bij dit laatste punt beginnen we.

Een ernstige berisping (Nummer 10)
Na Nicodémus’ opmerking dat hij het niet snapt, zet Jezus Nicodémus op z’n plaats. Hij zegt: snapt u het niet? U bent nota,bene een vooraanstaande leraar in Israël. Moet u anderen leren? U moet weten dat de profeten ook spreken over wedergeboorte, water en Geest. Alleen met andere woorden. 
Zoals een nieuw, besneden hart en nieuwe geest. Een ‘vlesen’ hart in plaats van een ‘stenen’ hart. 

Zie je de berispende vinger van Christus? Temeer omdat er eigenlijk staat: bent u dé  leraar van Israël? U, met uw grote reputatie. Nicodémus kwam tot Jezus met: wij weten dat U een  Rabbi bent. Niet dus de  Rabbi zoals Jezus echt is. Christus grijpt daarop terug door Nicodémus dé rabbi te noemen. Voel je hoe de Heere Nicodémus op z’n plaats zet door Zijn woordspeling? Toch is het liefde waarmee Jezus Nicodémus benadert. 
Laten wij ook zo doen als een ander op z’n plaats gezet moet worden.

Rijkdommen (Nummer 11)
Nummer of vers 11 is een prachtig en leerzaam vers. Dit vers wordt door bijbelverklaarders verschillend uitgelegd. Het mooie is dat deze verschillen elkaar niet hoeven uit te sluiten. 
Ik vind dat ze elkaar aanvullen en de rijkdom van de Bijbel laten zien. Daarom noem ik ze alle drie.
Voor de derde maal zegt Jezus: voorwaar, voorwaar. Nicodémus: let goed op wat Ik nu zeg: Wij spreken wat Wij weten en getuigen wat Wij gezien hebben; en u neemt Onze getuigenis niet aan. 
Wie bedoelt de Heere Jezus met Wij en Ons?

Sommigen zeggen dat de Heere Jezus daar Zichzelf mee bedoelt. Dit is majesteitsmeervoud. 
Iemand verwijst dan naar zichzelf om de eigen belangrijkheid te benadrukken. Vooral verheven personen, zoals monarchen, gebruiken dit soms. Onze koning zegt dan: Wij Willem-Alexander…
Als er Eén recht van spreken heeft om deze Wij-vorm te gebruiken is het Jezus. Hij is dé verheven Persoon. Voor de geboorte van Jezus zei de engel al tegen Maria: Deze zal groot zijn. Niemand is met Hem te vergelijken. Als Hij spreekt, moet iedereen zwijgen. 
Heeft de Heilige Geest aan jou Jezus’ grootheid, verhevenheid al laten zien? Dan ben je door de knieën gegaan. Dan heb je iets beleefd van je eigen waardeloosheid, maar ook van Zijn verhevenheid.  

Anderen zeggen dat de Heere Jezus daar Zichzelf en Johannes de Doper mee bedoelt. De Farizeeën hadden immers het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus niet aangenomen (Johannes 1:11-27). Ook het Zelfgetuigenis van Jezus namen ze niet aan. Terwijl Jezus en Johannes de Doper echt wel wisten waarover ze het hadden. Zij konden terecht zeggen: Wij weten…
Ook Nicodémus zei: wij weten…Maar we hoorden dat Jezus hem dat grondig afleerde. 
Zo gaat dat op Jezus’ school. Bij Hem haal je geen tienen, maar nullen. Als je dit leert ben je goed af.

Weer anderen zeggen dat Christus met Wij en Ons de Drie-eenheid bedoelt. Ook dit is een mooie gedachte. Net zoals de wedergeboorte is de Drie-eenheid niet te doorgronden. 
Sommigen willen dit begrijpen en lopen vast. Dit is niet te begrijpen, alleen te geloven. 
Ik gebruik een voorbeeld om het enigszins duidelijk te maken. Al weet ik dat elk voorbeeld over de Drie-eenheid vastloopt. Toch waag ik een poging en sluit aan bij het voorbeeld van de BMW. 
Weet je nog, die dikke BMW zonder motor. Het embleem, of herkenningsteken van een BMW bestaat uit drie kleuren met daarin de letters BMW. Ontbreekt één van de kleuren of letters, dan is het geen eenheid meer. Een echte liefhebber wil een gaaf embleem. 

Het Goddelijk ‘herkenningsteken’ bestaat – om in het voorbeeld te blijven – ook uit drie ‘Kleuren’. 
De Kleur, of het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze vormen alle Drie een eenheid.
Het werk van de Vader is de verkiezing. Dat van de Zoon de verlossing. Dat van de Heilige Geest is de verlossing brengen in het hart van mensen. Ontbreekt er Eén van deze Drie, dan is het niet compleet. 

Een echte liefhebber van de Heere kan niet zonder Eén van deze Drie. Ook al zien ze dat niet altijd en sommigen leren er meer van dan een ander. Hoe dan ook: de Drie-eenheid, het Wij en Ons, blijft een geheim. Hier heb je Goddelijke rekenkunde waar de knapste wiskundige niet uitkomt. 
Drie is Eén en Eén is Drie. Ben jij al door déze Drie-enige God aangeraakt? 

Getuigenis
Jezus zegt: Wij wéten en getuigen waarover we spreken omdat We het Zelf gezien hebben. 
Wij zijn immers hemels en zijn Zelf de onderwerpen waarover het gaat. Daarom is er alle reden om Zijn woorden aan te nemen. Helaas willen en kunnen we dit niet. De Heere rekent ons dit zwaar aan. Daarom alleen al staan we in de schuld bij God. Lig je daar weleens wakker van?
Matthew Henry, een bekende bijbelverklaarder, zegt bij deze woorden: ‘Wij hebben alle reden om verzekerd te wezen dat de woorden van Christus getrouwe woorden zijn waarop wij onze ziel kunnen wagen. Hij is immers een geloofwaardig Getuige, Die ons niet wil bedriegen. Jezus is ook een bevoegd Getuige, Die Zelf niet bedrogen kan zijn’. 

Aardse en hemelse dingen (Nummer 12 en 13)
Vanaf nummer 12 krijgt het gesprek een wending. Het gesprek gaat dan over van aardse naar hemelse dingen. Die aardse en hemelse dingen zijn geen tegenstellingen. Christus bedoelt hiermee een opklimming. Het gaat bij beide om geestelijke dingen. De hemelse dingen gaan boven de aardse uit. Met aardse dingen bedoelt Jezus wat Hij gezegd had. Zoals de wedergeboorte met de voorbeelden. De hemelse dingen zijn het komen en het opvaren van de Zoon des mensen. 
Zijn verlossing van mensen door Zijn levensoffer aan het kruis. Zijn opstanding, hemelvaart en wederkomst. Hoe zou Nicodémus voor deze hemelse verborgenheden oog en oor hebben? 
Hij begreep al niets van de aardse dingen. 

Christus spreekt over hemelse dingen. Hij komt uit de hemel. Toch is Hij Eén van ons geworden. 
Hij is de Zoon des mensen. Hij heeft om mensen te redden, Zichzelf door dit aardse leven geworsteld. 
Dat kostte Hem Zijn leven. Zo kan Hij het éeuwige leven geven aan mensen die Zijn getuigenis door de Heilige Geest aannemen. Nicodémus is daar een voorbeeld van (Johannes 7:50; 19:39). 
Kom, bid om déze genade van de Heilige Geest. Dan ga je Zijn getuigenis ‘vanzelf’ aannemen. Daar zit de genade van de ‘Wij en Ons’ achter. Daar zit de Drie-enige God achter.   

English version 

Summary speech Sunday morning 5-8-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.Theme: 'A conversation in private' (3) after John 3: 10-13

We continue with the conversation that Jesus and Nicodemus have at night. We have already listened what the two are talking about. See speeches 8 and 22 July. The theme is divided into three:
1) Nicodemus and Jesus; 2) Jesus and Nicodemus and 3) Jesus alone. We start at this last point.

A serious reprimand (Number 10)
After Nicodemus' remark that he does not understand, Jesus puts Nicodemus in place. He says: do not you understand? You are  notebene, a prominent teacher in Israel. Do you have to teach others? You are supposed to know that the prophets also speak of rebirth, water and Spirit. Only in other words. Like a new, circumcised heart and new spirit. A 'flesh' heart instead of a 'stone' heart.

Do you see the admonishing finger of Christ? All the more because it actually says: are you the teacher of Israel? You, with your great reputation. Nicodemus came to Jesus with: we know that You are a Rabbi. So not the Rabbi as Jesus really is. Christ alludes to Nicodemus’calling Him a Rabbi by naming Nicodémus the rabbi. Do you feel how the Lord puts Nicodemus in place by His word-play? Yet it is love with which Jesus approaches Nicodemus.
Let us also do this when someone else has to be put in its place.

Riches (verse 11)
Verse 11 is a beautiful and instructive verse. This verse is interpreted differently by Bible experts. The beauty is that these differences do not have to exclude each other. I think they complement each other and show the richness of the Bible. That's why I call them all three.
For the third time Jesus says: verily, verily. Nicodemus: pay close attention to what I now say: We speak what We know and testify what We have seen; and you do not accept Our testimony.
Who does the Lord  mean with We and Us?

Some say that the Lord Jesus means Himself there. This is a majestic-plural. Someone then refers to himself to emphasize their own importance. Particularly high-ranking persons, such as monarchs, sometimes use this. Our king then says: We Willem-Alexander ...
If there is One who has a right to speak to use this We-form, it is Jesus. He is the lofty Person. Before the birth of Jesus the angel already said to Mary: This one will be great. No one can compare with Him. When He speaks, everyone must be silent.
Has the Holy Spirit already shown to you Jesus' greatness, magnificence? Then you went through the knees. Then you have experienced something of your own worthlessness, but also of His exaltation.

Others say that the Lord Jesus means Himself and John the Baptist. The Pharisees had not accepted the testimony of John the Baptist about Jesus (John 1: 11-27). They also did not accept the Self-testimony of Jesus. While Jesus and John the Baptist really knew what they were talking about. They could rightly say: We know ...
Nicodemus also said: we know ... But we heard that Jesus thoroughly unlearned him that.
That's how it is at Jesus' school. With Him you do not score tens, but zeroes. If you learn this, you are well off.

Still others say that Christ means with We and Us  the Trinity. This is also a nice thought. Just like the rebirth, the Trinity can not be fathomed.
Some want to understand this and get stuck. This can not be understood, only to be believed. I’ll use an example to make it somewhat clear. Even though I know that every example about the Trinity is  failing. Yet I dare to make an attempt and link up with the example of the BMW. You remember, that high performance BMW without an engine.
The emblem, or sign of a BMW, consists of three colours containing the letters BMW. If one of the colours or letters is missing, it is no longer a unit. A true enthusiast wants a flawless logo.

The Divine "identification sign" - in order to remain in the example - also consists of three 'Colours'.
The Colour, or the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They all form a unity.
The work of the Father is the election. That of the Son's redemption. That of the Holy Spirit is bringing salvation into people's hearts. If one of these three is missing, it is not complete.

A true lover of the Lord can not do without One of these Three. Even though they do not always see it and some learn more from it than others. Anyway: the Trinity, the We and Us, remains a secret. Here you have Divine arithmetic where the cleverest mathematician fails to find a solution. Three is One and One is Three. Have you already been touched by this Three-One God?

Testimony
Jesus says: We know and witness what we speak about because We have seen it Ourselves. After all, we are heavenly and are Self the topics that are involved. That is why there is every reason to accept His words. Unfortunately, we can not and will not do this. The Lord is holding us to this heavily. That is already a reason why we are in debt with God. Does that ever made you sleepless?
Matthew Henry, a well-known Bible interpreter, explains these words: "We have every reason to be sure that the words of Christ are faithful words on which we can venture our souls. He is a credible Witness, Who does not want to deceive us. Jesus is also a competent Witness, who Himself can not be deceived. "

Earthly and heavenly things (verses 12 and 13)
From verse 12 the conversation gets a turn. The conversation then transpones from earthly to heavenly things. Those earthly and heavenly things are not opposites. Christ means a climbing up. Both are spiritual things. The heavenly things go above the earthly. By earthly things, Jesus means what He had said. Like the rebirth with the examples. The heavenly things are the coming and the rising up of the Son of man.
His salvation of people through His life sacrifice on the cross. His resurrection, ascension and return. How would Nicodemus have eyes and ears for these heavenly mysteries? He even did not understand anything about earthly things.

Christ speaks about heavenly things. He comes from heaven. Yet He has become One of us. He is the Son of man. He has been struggling to save people, Himself being wrestled through this earthly life.
That cost Him His life. Thus He can give eternal life to people who accept His testimony through the Holy Spirit. Nicodemus is an example of this (John 7:50, 19:39).
Come, pray for this grace of the Holy Spirit. Then you will automatically accept His testimony. That is what the grace of the 'We and Us' works. That is what the Three-One God works.