zondag 12 augustus 2018

Een gesprek onder vier ogen (4) - Johannes 3:14-16

Samenvatting toespraak zondagmorgen 12-8-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema: ‘Een gesprek onder vier ogen’ (4) n.a.v. Johannes 3:14-16

Inleiding
Vorige week hoorden we dat Jezus het gesprek met Nicodémus een wending gaf. Van de aardse dingen, ging Hij naar de hemelse dingen. Het vervolg van het gesprek gaat dan ook over deze hogere dingen. Alleen Christus is aan het woord. Nicodémus luistert aandachtig. We bidden en hopen dat jij ook zo aandachtig luistert. We hebben daar alle belang bij. Spits je oren en bid om de Heilige Geest.
Dit bijbelgedeelte gaat over het levensreddende geloof. De Bijbel zegt dat als we niet geloven in de Heere Jezus, veroordeeld blijven (Johannes 3:18). Daarom is het geloof zo ontzaglijk belangrijk. 

De wedergeboorte en het geloof staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Ik heb dit voor de liefhebbers onderaan de toespraak apart neergezet onder het kopje: Slot en sleutel.  

Verhoogd worden (nummer 14)
Wat het levensreddende geloof is, gaat Jezus aan Nicodémus uitleggen met een voorbeeld. Dat doet Hij met een voor hem bekende geschiedenis uit het Oude Testament. Nicodémus, je voorvaderen op weg naar het beloofde land, waren geen lieverdjes. God was dit een keer goed zat. Hij strafte ze in Zijn rechtvaardige toorn met het sturen van giftige slangen. Eén beet en de dood trad in. In hun radeloosheid beleden de Israëlieten dat ze gezondigd hadden tegen de HEERE. 

De HEERE gaf Zelf een onverdiende oplossing. Mozes moest een slang namaken van koper. 
Deze slang was zonder gif. Wel was deze koperen slang een uitbeelding van de zonde. Door een slang is de zonde immers in de wereld gekomen (Genesis 3). Daarom is de slang een vervloekt beest. 
Mozes moest deze koperen slang aan een lange paal vastmaken en deze zichtbaar neerzetten. Iedereen moest de koperen slang kunnen zien. Daardoor werden ze herinnerd aan hun zonden. 
Ze waren immers om hun zonden gebeten. Maar iedereen die gebeten was en naar deze slang keek, werd óók genezen. De koperen slang was onheilsdier én dier met geneeskracht.  

Móet
Nicodémus: De koperen slang werd verhoogd. Alzo, zo moet ook de Zoon des mensen zichtbaar op Golgotha gekruisigd, verhoogd worden. Daar zit Gods moeten achter. God móet de zonden straffen. De Israëlieten werden door het zien van de verhoogde koperen slang herinnerd aan hun zonden. 
Als we door de Heilige Geest zien op de verhoogde Christus aan het kruis, worden we herinnerd aan onze zonden. Wat een verdriet geeft dit. Maar toch geeft dit zien ook verlossing van het verderf en eeuwig leven. Wat is het middel dat verlossing geeft en eeuwig leven?  

Geloof (nummer 15)
Dat middel is het geloof. Luister maar: ‘Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’. ‘Het geloof in de Heere Jezus is de sleutel tot behoudenis’ (J.C. Ryle; 1816-1900. Engelse voorganger / evangelist). 
Wie keken naar de koperen slang? Die gebeten waren. Zo werden ze genezen. Wie gaan er geloven, of kijken naar Jezus aan het kruis? Alleen zij die meer of minder de dodelijke beet van de zonden voelen. Door het geloof in Christus worden ze genezen van de dodelijke beet van de zonden. 
Ze belijden: ik had daar moeten hangen. Toch worden ze door de Heilige Geest gedreven om op Jezus te zien. Dit is een ‘geloofszien’ met het hart.

Wij hebben in onze tuin een egel. ’s Avonds bij het donker worden, komt hij tevoorschijn. Als er gevaar dreigt, kruipt hij onder de heg. Die heg bedekt en beschermt hem.
De mens die gelooft is net als die egel. Ze voelen het gevaar van Gods toorn, straf over hun zonden. 
Ze kruipen weg onder de ‘heg’ van Gods beschermende beloften in Christus. 
Wil je zo’n belofte horen? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Het geloof steunt met meer of minder zekerheid op zo’n belofte. 
We zingen wel eens: Moede kom ik arm en naakt tot de God Die zalig maakt. Dit doet het geloof. 
Moe van de zonden komen ze tot God. Arm, ik heb niets om de schuld die de zonden maakt bij God te betalen. Naakt omdat het met ‘kleren’ van goede werken niet goed gemaakt kan worden bij God.


Het evangelie in het evangelie (nummer 16)
Hoe kan het dat God gelovige mensen niet verderft zoals in nummer 15 wordt gezegd? God is toch rechtvaardig, Die de zonden moet straffen? Ligt dit misschien aan het geloof van die mensen? Aan hun goede wil? Of dat ze door hun goede werken een streepje voor hebben? 
Nee en nog eens nee! Dit geheim lees je in het begin van nummer 16: Want alzo lief heeft God (…).
Het geheim zit in de woordjes Alzo lief. Dit betekent: met zo’n grote liefde, zo zeer lief, zo innig lief. Hoeveel er in deze kleine woordjes zit, is niet te peilen. Hierin opent zich het eeuwige Vaderhart van God. Dit is eenzijdige, ongevraagde liefde. Dit is welbehagen. Dit is evangelie voor zondaren. 

Wat laat dit hart van God dan zien? Híj heeft de wéreld liefgehad. De van God vervreemde mensenwereld. Waarop mensen wonen die Hem zelfs vijandig gezind zijn. Mensen die Hem niet zoeken uit zichzelf. Mensen die denken het zonder Hem wel te redden. Die denken nergens gebrek aan te hebben. Die het gemaakt hebben. Die denken geen verlossing nodig te hebben. Mensen die… 
Naar zo’n wereld stuurde God Zijn eniggeboren ‘schootzoon’. Zijn innige, enige lieve Zoon. Uit liefde. 
Wacht even met luisteren of met lezen en verwonder je hierover. 

Waarom stuurde God Zijn lieve eniggeboren Zoon? In het slot van 16, wordt nummer 15 herhaald: opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Wie dan ook: een ieder die uit die wereld in Hem gelooft, zal niet verloren gaan. 
Hier wordt een ongevraagd en onbepaald genadeaanzoek gedaan van de rechtvaardige God. 
Dit is toch niet te bevatten? Worden dan álle mensen die ooit geleefd hebben op deze wereld zalig, gered? Ook zij die in de zonden geleefd hebben?
Neen! Het scharnierpunt is het geloof. Scharnieren gebruik je om een deur te openen of te sluiten. 
Alles scharniert om het ware geloof. Dit is het middel om de deur van de zaligheid te openen. 
Daarom wordt dit middel ook tweemaal genoemd (15;16). En even later weer zoals we zullen horen.
De Héére zal zorgen dat mensen uit déze wereld tot geloof in Christus komen. Wat een evangelie. 

Wat erg als je dit volle evangelie afwijst. God nodigt zondaars. Hij biedt je Zijn Zoon aan. Aan wie dan ook. Aan berouwvolle zondaars. Maar ook aan mensen die totaal geen behoefte hebben aan de Heere. Alles wat Hij aanbiedt, wil Hij geven om Jezus’ wil. Zoek dan de Heere en leef. Amen.

English version

Summary speech Sunday morning 12-8-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl.  www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme: 'A conversation in private' (4) referring to John 3: 14-16

Preface
Last week we heard that Jesus gave the conversation with Nicodémus a turn. From the terrestrial things He went to celestial ones. The continuation of the conversation is therefore about these higher things. Only Christ is speaking. Nicodémus listens carefully. We pray and hope that you also listen carefully. We have every interest in that. Prick up your ears and pray for the Holy Spirit.
This part of the Bible is about the life-saving faith. The Bible says that if we do not believe in the Lord Jesus, we will remain condemned (John 3:18). That is why faith is so incredibly important.

Rebirth and faith are in a certain relationship with each other. I put this down for the enthusiasts at the bottom of the speech under the heading: Lock and key.

Being elevated (verse 14)
What the life-saving faith is comes down to, is Jesus going to explain to Nicodemus with an example. He does so with a history from the Old Testament that is familiar to him. Nicodemus, your ancestors on their way to the promised land, were no darlings. Once God was well fed up with it. He punished them in His righteous wrath by sending poisonous snakes. One bite and death occurred. In their desperation the Israelites confessed that they had sinned against the LORD.

The Lord Himself gave an undeserved solution. Moses had to make a serpent of copper. This snake was without poison. However, this copper snake was a representation of sin. After all, sin has come into the world through a snake (Genesis 3). That is why the snake is a cursed beast.
Moses had to attach this copper snake to a long pole and place it visibly for everyone. Everyone should be able to see the copper snake. Thus they were reminded of their sins. After all, they were bitten because of their sins. But everyone who was bitten and looked at this snake was also healed. The brass snake was both an animal of calamity and an animal with healing power.

A must
Nicodemus: The copper snake was raised. So also must the Son of man be publicly crucified  at Calvary and raised from the dead. That is a holy must of God. God must punish the sins. The Israelites were reminded of their sins by seeing the raised copper serpent. If we cast our eyes through the Holy Spirit on the raised Christ on the cross, we are reminded of our sins. What a sadness brings this about. Yet this seeing also gives salvation from perdition and eternal life. What is the means of redemption and eternal life?

Faith (verse 15)
That means is faith. Just listen: 'That everyone who believes in Him should not perish but have eternal life'. "Faith in the Lord Jesus is the key to salvation" (J.C. Ryle, 1816-1900, English pastor / evangelist).
Who looked at the copper snake? Those who were bitten. That way they were healed. Who will believe, or watch Jesus on the cross? Only those who feel more or less the deadly bite of sin. Through faith in Christ they are healed from the mortal bite of sin.
They confess: I should have hanged there. Yet they are driven by the Holy Spirit to cast their eyes at Jesus. This is a ' vision of faith' with the heart.

We have a hedgehog in our garden. In the evening when it is getting dark, he comes out. When danger threatens, he crawls under the hedge. That hedge covers and protects him.
The person who believes is just like that hedgehog. They feel the danger of God's wrath, punishment for their sins.
They hide, under the 'hedge' of God's protective promises in Christ.
Would you like to hear such a promise? This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Faith leans with more or less certainty on such a promise .
Sometimes we sing: " Tired do I come poor and naked to the God Who makes us blessed. This the faith does. Tired of the sins they come to God. Poor, I have nothing to pay the debt that sins make with God. Naked because the 'clothes' of good works can not make amends with God.

The gospel in the gospel (verse 16)
How is it that God does not ruin believing people as is stated in verse 15? Anyway, God is righteous, Who must punish the sins? Is this perhaps because of the belief of those people? Or from their goodwill? Or that they are in God’s good books for their good works?

No and no again! You can read this secret in the beginning of verse 16: Because God so loves (...).
The secret is in the words So loves. This means: with such a great love, so loved, so dearly loved. How much there is in these little words can not be gauged. In this the eternal Father- heart of God opens. This is unilateral, unsolicited love. This is good-pleasure. This is gospel for sinners.

What does this heart of God then show? He loved the world. The human world estranged from God. On which people live who are even hostile to Him. People who do not seek Him by themselves. People who think they can make it without Him. Who think they don’t lack anything and are not in want of anything. Who have made it. They do not think they need redemption. People who…
To such a world God sent His only begotten Son. His dear, unique beloved Son. Out of love.
Wait for a moment to listen or read and marvel about it.

Why did God send His dearly beloved Son? At the end of 16, part of verse 15 is repeated: that everyone who believes in Him should not perish but have eternal life. Whoever: everyone who believes in Him from that world will not be lost.
Here an unsolicited and indeterminate mercy request has been made by the righteous God. This is not to be understood? Are all the people who have ever lived in this world, saved, redeemed? Also those who have lived in their sins?
No! The hinge point is faith. You use hinges to open or close a door.
Everything hinges around true faith. This is the means to open the door of salvation.
That is why this means is also mentioned twice (15; 16). And again later as we will hear.The Lord will ensure that people out of this world come to faith in Christ. What a gospel.

How bad and sad if you reject,denounce this full gospel. God invites sinners. He offers you His Son. To anyone. To repentant sinners. But also to people who have no need for the Lord. Everything He offers, He wants to give for Jesus' sake. Then seek the Lord and live. Amen.