zondag 19 augustus 2018

Een gesprek onder vier ogen (5; slot) - Johannes 3:17-18

Samenvatting toespraak zondagmorgen 19-8-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema: ‘Een gesprek onder vier ogen’ (5; slot) n.a.v. Johannes 3:17-18

Je kent het wel. Er wordt iets verteld en je zegt: het is niet te geloven. Het is te mooi om waar te zijn. Over zoiets ongelooflijks gaat het vanmorgen. God heeft het Liefste wat Hij heeft, Zijn Zoon, gegeven aan vijandige mensen. Zo kunnen ze gered worden, terwijl ze niet voelen dat ze gered moeten worden. Wat een liefde. Vorige week hoorden we ook daarover n.a.v. Joh. 3:14-16. We gaan er nog éénmaal mee verder n.a.v. Joh. 3:17-18. Ons gebed is dat de Heilige Geest deze toespraak zegent. 

Waarom niet
Waarom is de Heere Jezus níet gekomen? Klip en klaar zegt Jezus dit tegen Nicodémus.  
God heeft Zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen. Daar is geen discussie over mogelijk. 
Deze mensenwereld, die bewust van God afscheid heeft genomen, heeft God op het oog. 
Als er nu had gestaan: God heeft Zijn Zoon gezonden naar de wereld om de mensen te veroordelen, dan was dit te begrijpen. Of niet soms? 
Zo is het toch ook in een bedrijf? Als mensen bewust corruptie plegen en het komt uit, dan kunnen ze wachten op hun vonnis. 
De verzen 17 en 18 zijn een herhaling van wat Jezus in vers 16 al tegen Nicodémus zei. 
Die herhaling moet dienen om Gods reddende liefde nog sterker te benadrukken. Vandaar dat het woord wereld drie keer in vers 17 gebruikt wordt. Het is een wereldwijde verlossing. 

Waarom wel
Nicodémus: De Heere Jezus is gekomen opdat de wereld door Hem zal behouden worden. 
Er is zaligheid, redding mogelijk voor alle mensen op de hele wereld.
Als wij écht verdriet hebben over onze zonden dan moet dit ons tot troost zijn. God heeft Zijn Zoon gezonden tot Redder. Er staat niet voor niets 38 maal in het Johannes-evangelie dat God Zijn Zoon gezonden heeft. Daar zit eeuwige liefde achter tot verloren mensen. Wat een blijde boodschap. 

Het geloof
De Heere Jezus gaat in vers 18 door met Zijn herhalingslessen aan Nicodémus. Weer stelt Hij het geloof aan de orde. Dat had Hij in vers 15 en 16 ook al gedaan. Het geloof is van levensbelang. 
Het eeuwige leven is alleen door het geloof te krijgen. Vorige week hebben we gezegd waar dit geloof aan te herkennen is. De Heere Jezus herhaalt het steeds weer. 

In beweging
Het wáre geloof is vaak in beweging. Je kunt het vergelijken met een windmolen. Als er geen wind is, staan de wieken in ruststand. Zo is het met het ware geloof. Als de rust van het geloof er is, wordt het niet achtervolgd door twijfel en verzoekingen. 
Als het stormt, draaien de wieken van de windmolen zeer rusteloos. Zo kan het in het leven van Gods kinderen stormen van ongeloof en verzoekingen. De ene twijfel volgt rusteloos op de andere twijfel of verzoeking. Wat voelen ze zich dan onrustig. 
Hoe het ook stormt, de wieken van de windmolen zitten vast aan de paal die in het cement staat. 
Als Gods kinderen weer oog krijgen voor de Wijnstok en Rots Jezus, keert de rust van het geloof terug. Zij hoeven Hem niet vast te houden, maar Hij houdt hen vast. Ook al zien ze het niet. 

Failliet
Het ware geloof herkent zich in een failliete zakenman. Eerst had hij miljarden. Hij zat er niet mee als er rekeningen betaald moesten worden. Nu hij failliet is, kan hij er onmogelijk aan voldoen. Leningen kan hij ook niet afsluiten, want niemand geeft hem die. 
Zo is het met mensen die een zelfgemaakt geloof hebben. Ze zitten nergens mee. Ze hebben miljarden aan geloof. Ze denken zelf de schuld die we bij God maken door zonden, af te lossen. 
Dat wordt anders als ze door de Heilige Geest geestelijk failliet worden verklaard. Dan schrikken ze als ze de onbetaalde rekeningen door God gepresenteerd krijgen. Ze kunnen onmogelijk daaraan voldoen. Het geloof lenen lukt niet, want het is een persoonlijke zaak. Dan moet er door de Grote Bankier een oplossing komen. En die is er! Wat een bevrijding als dit weerklank vindt in hun binnenste: ‘Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk’ (Jesaja 55:1). 
Alle geestelijke miljarden zijn bij de Heere te krijgen. De geestelijke miljarden van het geloof. 
Dan kunnen ze niet anders dan als een geestelijk failliete de geestelijke rijkdommen aannemen. 

Geloven in de Heere Jezus Christus
Op het gemeentehuis heb je een ambtenaar voor de burgerlijke stand, voor belastingen, voor sportzaken etc. Elke ambtenaar heeft z’n eigen taak.  
De Heere Jezus heeft een ambt met drie taken. Hij is Profeet, Priester en Koning. Voor deze drie taken heeft Hij één Naam: Christus. Aan die Naam kun je Hem herkennen in Zijn ambt-zijn. 

Een waar gelovige kent iets van dit ambtelijk werkzaam zijn van Christus in het hart. Zijn ambt gaat Hij waarmaken in hun leven. Ze geloven daarom in de Heere Jezus Christus.
Als Profeet leert Hij mensen hun zonden kennen. Dit gaat niet langs hen, maar dóór hen. 
Hun hele leven gaat hen aanklagen. Daarnaast corrigeert Hij hun gedachten zodat ze heel anders over Hem en zichzelf gaan denken. Je gaat de zonden haten en krijgt Hem lief.
Als Priester zorgt Hij ervoor dat de zonden vergeven worden. Daar gaf Hij Zijn leven, Zijn bloed voor aan het kruis. Hij moest Mens worden om een barmhartig en getrouw Hogepriester te zijn. 
Zo kon Hij die dingen doen die gedaan moesten worden bij God: de mens met God verzoenen (Hebreeën 2:17). Hij is de unieke Priester. Daarom kun je je zonden aan Hem toevertrouwen.  
In het ambt van Koning zorgt Hij ervoor dat de macht van de zonde in Zijn kinderen steeds meer gebroken wordt. Hij maakt hen door Zijn Heilige Geest een gehoorzame burger van Zijn Koninkrijk. 
Dit ambtelijke werk van Christus is niet als een mooi schilderij waar je op afstand naar kijkt. Nee dit wordt door het geloof ervaren in het hart.
      
Een afschrikwekkende werkelijkheid
Die niet gelooft is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Hoe ruim het ook gepresenteerd wordt, zo afschrikwekkend is het tegendeel. 
Niet geloven is veroordeeld blijven tot de eeuwige straf. 
Dit is voor veel mensen niet te geloven. Hoe kan een God van liefde mensen naar de hel sturen? 
Als je zo praat heb je nog nooit iets begrepen van Gods liefde en rechtvaardigheid.  

De uitdrukking ‘geloven in de Naam van’ (vers18) is karakteristiek voor Johannes (Joh. 1:12; 2:23 en 1 Johannes 3:23). Het is een andere omschrijving voor geloven in de eniggeboren Zoon van God. 
De Heilige Geest wil dit geloof nog geven. Daarom zijn er nog de waarschuwingen en nodigingen. 
Of behoor jij tot deze wereld waar Christus over spreekt? Hij zoekt je veroordeling niet, maar je behoud. Christus is de van de Vader gegeven Ambtsdrager voor de hele wereld. De Fontein tegen alle zonden en onreinheid waar iedereen uit mag drinken ( Zacharia 13:1; Johannes 7:37).  

Het elfde gebod
Zoals de meesten weten hebben we tien geboden. Maar er is nog een gebod: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft’  (1 Johannes 3:23). Dit gebod naast je neerleggen betekent veroordeeld blijven. 
Dit gebod opvolgen is genade. Dan krijgt dit gebod ook handen en voeten in de praktijk van alledag. Dan word je anders tegen je naaste. Dan ga je je werk zo getrouw doen als de engelen in de hemel. Dan wordt het een wonder dat God Zijn Zoon ook aan jou heeft geschonken. 

We hebben vijfmaal gesproken over het gesprek tussen Jezus en Nicodémus. Wat heeft dit gesprek met je gedaan? Christus is ook d.m.v. deze toespraken ook met jou in gesprek geweest. Heb je het Hem gewonnen mogen geven? Dan is dat door de actie van Zijn Heilige Geest. Geef Hem daarom alle eer! Heb je het Hem nog niet gewonnen gegeven? Geef dan gehoor aan het elfde gebod. Amen.  

English version 

Summary speech Sunday morning 19-8-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme: 'A conversation in private' (5, final) w.r.t John 3: 17-18

You know it. Something is told and you say: it is unbelievable. It is too good to be true. It's about this incredible thing this morning. God has given the Dearest that He has, His Son, to hostile people. This way they can be saved while they do not feel that they have to be saved. What a love. Last week we also heard about this in Joh. 3: 14-16. We continue with it one more time. The texts  are Joh. 3: 17-18. Our prayer is that the Holy Spirit blesses this speech.

Why not
Why did not the Lord Jesus come? Very obviously Jesus says this to Nicodemus.
God did not send His Son to condemn the world. There is no discussion about that.
God has this human world, which has consciously said goodbye to God, in mind.
If it had said: God has sent His Son to the world to judge the people, then this would be understandable. wouldn’t it ? The same holds for instance also in a company. doesn’t it?
If people deliberately commit corruption and it comes out, they can wait for their verdict.
Verses 17 and 18 are, in essence, a repetition of what Jesus said in verse 16 to Nicodemus.
This repetition must serve to emphasize God's saving love even more. Hence the word world is used three times in verse 17. It is a worldwide salvation. 

Why
Nicodemus: The Lord Jesus has come that the world may be saved through Him. There is salvation, redemption possible for all people around the world.
If we truly grieve about our sins then this must be our comfort. God has sent His Son as Saviour. There is a good reason that the Gospel of John quotes 38 times that God sent His Son. There is eternal love for lost people embedded in it. What a happy message.

The faith
The Lord Jesus continues in verse 18 with His repetition lessons to Nicodemus. He again broaches the subject of the faith. He had already done that in verse 15 and 16. Faith is of vital importance.
Eternal life can only be gained through faith. Last week we said how this belief can be recognized. The Lord Jesus repeats it again and again.

Moving
The true faith is often in motion. You can compare it with a windmill. If there is no wind, the blades are in a rest position. So it is with true faith. If the peace of faith is there, it is not haunted by doubt and temptations.
When it storms, the blades of the windmill turn very restlessly. Thus the lives of God's children might rant and rage of unbelief and temptations. One doubt follows restlessly on the other doubt or temptation which make them feel uneasy.
Whatever the storm, the blades of the windmill are stuck to the structure which is embedded in a concrete foundation.
When God's children get an eye for the Vine and Rock Jesus again, the peace of faith returns. They do not have to take hold of Him, but He holds them. Even though they do not see it.

Bankrupt
True faith recognizes itself in a bankrupt businessman. At first he had billions. He didn’t care a bit
when bills had to be paid. Now that he is bankrupt, he can not possibly make even. He can not take out loans, because nobody gives him that.
So it is with people who have a self-made faith. They can’t care less. They have billions of faith. They imagine to be able to pay off the debt we make to God through sin.
That will be different if they are spiritually declared bankrupt by the Holy Spirit. Then they get scared when they get the unpaid bills presented by God. They can not possibly meet that. Loaning faith does not work, because it is a personal matter. Then there must be found a solution by the Big Banker. And sure that is there! What liberation if this resonates in their soul: "Come, buy wine and milk without money and without price" (Isaiah 55: 1).
All spiritual billions are available from the Lord. The spiritual billions of faith.
Then they, as a spiritually bankrupt, can not resist taking on the spiritual riches.


Believe in the Lord Jesus Christ
At the town hall you have an official for civil affairs, for taxes, for sports matters etc. Every official has his own task.
The Lord Jesus has a position with three tasks. He is Prophet, Priest and King. For these three tasks He has one Name: Christ. You can recognize Him in His office by that Name.

A true believer knows something of this official activity of Christ in the heart. He will fulfill His office in their lives. They therefore believe in the Lord Jesus Christ.
As a Prophet, He teaches people to know their sins. This does not go past them, but through them. Their entire lives are going to incriminate them. In addition, He corrects their thoughts so that they start thinking very differently about Him and themselves. You are going to hate the sins and love Him.
As a Priest He makes sure that the sins are forgiven. Therefore He gave His life, His blood on the cross. He had to become Man to be a merciful and faithful High Priest. In this way He could do those things that had to be done with God: to reconcile man with God (Hebrews 2:17). He is the unique Priest. That is why you can entrust your sins to Him.
In the office of King He ensures that the power of sin in His children is increasingly broken. He makes them an obedient citizen of His Kingdom through His Holy Spirit.
This official work of Christ is not like a beautiful painting that you look at from a distance. No, this is experienced by faith in the heart.

A horrific reality
He who does not believe is already condemned because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. No matter how widespread it is presented, the opposite is even horrifying. Not believing is being condemned to the eternal punishment.
This is unbelievable for many people. How can a God of love send people to hell?
If you talk like that, you have never understood anything of God's love and justice.
The expression "believing in the Name of" is characteristic of John (John 1:12, 2:23 and 1 John 3:23). It is another description for believing in the only-begotten Son of God.
The Holy Spirit wants to give this faith. That is why there are the warnings and requests.
Or do you belong to this world that Christ speaks of? He does not seek your condemnation, but your salvation. Christ is the office Bearer of the Father for the whole world. The Fountain against all sins and uncleanness that everyone may drink from (Zechariah 13: 1, John 7:37).

The eleventh commandment
As most know, we have ten commandments. But there is another commandment: "And this is his commandment, that we believe in the name of his Son Jesus Christ, and that we love one another, as he hath given us a commandment" (1 John 3:23). Putting this commandment aside means to remain condemned.
Following this commandment is grace. Then this command also gets hands and feet in everyday practice. Then you become different to your neighbour. Then you will do your work as faithfully as the angels in heaven. Then it becomes a miracle that God also gave His Son to you.

We talked five times about the conversation between Jesus and Nicodemus. What did this conversation do to you? Christ has also talked to you by means of these speeches. Did you give up your resistance to Him? Then you frankly admit that it was through the action of His Holy Spirit. Therefore give Him all the credit! Haven’t you given in to Him yet? Then respond to the eleventh commandment. Amen.