zondag 9 september 2018

Jezus en Martha - Lukas 10:38-42

Samenvatting toespraak zondagmorgen 9-9-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742. Thema: ‘Jezus en Martha’ n.a.v. Lukas 10:38-42
 

Bij vrienden op bezoek (Vers 38)
‘En het geschiedde …’ . Echt Lukas om zo te beginnen. Zo begint zijn Kerstgeschiedenis ook. 
Als voormalig arts heeft Lukas alles nauwkeurig onderzocht. 
Lukas neemt na een onderbreking de draad van zijn verhaal weer op. Jezus is op reis naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden. Als reiziger heeft Jezus onderweg onderdak nodig en dat zoekt Hij in Bethanië. Dit is een dorp drie kilometer van Jeruzalem. De Heere komt daar in het huis van vrienden van Hem: Lazarus, Maria en Martha. Twee zussen en een broer. Martha ontvangt Jezus gastvrij in hun huis. Gastvrijheid was in die tijd een algemeen gegeven. Ook wij willen gastvrij zijn en bieden regelmatig na de morgensamenkomst een lunch aan. Zoals vandaag. 

Het bijzondere was dat deze zussen en broer kinderen van de Heere waren. Ze waren bekeerd. 
Wat een wonder als een hele familie dat is. Misschien is dat juist wel jouw zorg. Je zou graag willen dat je man, je vrouw en/of kinderen en anderen tot bekering en geloof komen. Dit is mogelijk hoor, dit zie je in deze geschiedenis. 

Een preek (Vers 39)
Nog maar net is Jezus met Zijn discipelen binnen of Hij begint te spreken. Dat is letterlijk Zijn lust en leven. Maria gaat zo snel mogelijk in de kring zitten om te luisteren naar Jezus’ preek. Ze zit aan Jezus’ voeten. Ze drinkt Zijn woorden in. Opmerkelijk dat de Heere dit toelaat. Veel Rabbijnen uit die tijd vonden het niet nodig dat vrouwen onderwijs uit de Thora (Bijbel) kregen. Zo is deze Rabbi niet. Rabbi Jezus stuurt geen kinderen, jongeren, vrouwen en mannen weg die naar Hem willen luisteren.
Behalve Maria en de discipelen zijn er ook anderen die luisteren naar Jezus’ preek. Dit blijkt uit het kleine woordje ‘ook’ in vers 39. 
Maria kan niet zonder Zijn Woorden leven. Sterker: ze kan niet zonder de Heere Jezus leven. Jezus en Zijn woorden zijn Eén. Hij is het levende Woord. 

Kun jij niet meer zonder Hem leven? Als dat zo is, ben je er als Jezus’ woorden klinken in de samenkomst. Dan zit je met Maria aan Jezus’ ‘voeten’ te luisteren. Al was er elke dag een samenkomst. 

Irritatie tijdens de preek (Vers 40)
Terwijl iedereen luistert, is Martha druk met de maaltijd klaarmaken. Het is geen kleinigheid voor al die mensen een heerlijke maaltijd te bereiden.   
Wie is Martha? Ze is de oudste van dat gezin. Martha is een type dat zich zorgen maakt over dingen. Martha is een soort perfectionist. Ze wil het iedereen naar de zin maken. Zeker nu Jezus op bezoek komt. Voor Hem wil ze het beste van het beste eten op tafel zetten. Wat een mooie trek van Martha. 
Intussen gunt ze zich geen tijd om rustig te luisteren naar Jezus’ woorden. Op dit moment zou dat het belangrijkste voor Martha moeten zijn. Door aan allerlei andere dingen te denken, raakt ze gestresst. 
Lukas zegt heel nadrukkelijk dat ze ‘zeer bezig was met veel dienen’. Ze heeft het ontzettend druk met het klaarmaken van eten. 

Net zo druk als hen die hier vanmorgen vroeg bezig waren met de voorbereiding van de lunch. Nu zitten ze rustig te luisteren naar de woorden van Jezus. 

Ook wij kunnen ons blind staren op allerlei (minder) belangrijke dingen. Dan ben je met van alles en nog wat bezig. Je hebt het razend druk. Dan die nog een mail en die nog een appje. Die nog even bellen etc. Een burn-out ligt op de loer. 

Martha draaft heen en weer. Vanuit haar ooghoeken ziet ze haar zus Maria aandachtig luisteren naar de preek van Jezus. Eén en al aandacht. En zij maar alleen draven. Tenslotte raakt ze geïrriteerd omdat Maria geen hand uitsteekt om haar te helpen. Hoe zou jij reageren?
Waarom is Martha toch zo druk? Dat is toch niet nodig. De Heere Jezus is niet in de eerste plaats gekomen om te eten. Wel nee, Hij wilde eerst iets vertellen over Zijn Koninkrijk. Dat gaat bij Hem voor het eten. Hij deelt eerst Zelf gééstelijk brood uit. Dat is het liefste wat Hij doet. Trouwens een eenvoudige maaltijd zou al genoeg zijn geweest. Waarom toch zo druk Martha? 
Ten diepste wil ze de Heere laten zien wat ze allemaal voor Hem over heeft. Eigenlijk verwacht ze dat de Heere Maria zou aansporen om een handje te helpen. Martha is te veel met zichzelf bezig. 
Ze verwacht een schouderklopje van Hem omdat ze zo goed haar best doet. Maar dit schouderklopje blijft uit. Ze wordt hoe langer hoe bozer en uiteindelijk gaat ze naar Jezus. 

Geïrriteerd zegt ze: hoe kunt U het goed vinden dat mijn zus hier zit en ik al het werk alleen moet doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.
Uit irritatie zegt ze niet: Maria, maar mijn zus. Ze begint Hem verwijten te maken. Ze wil dat de Heere Jezus Maria zal bestraffen. Dan pas is ze tevreden. Dwaze Martha. Daar schiet je niets mee op. 

Dan nog wat: terwijl de Heere Jezus met Zijn preek bezig is, valt ze Hem zomaar in de rede. Ze is een stoorzender voor de Heere Jezus, maar ook voor de andere luisteraars. 
Misschien herken je het wel. Je kunt naar de toespraak aan het luisteren zijn. Ineens ga je je irriteren. Een kind dat zit te huilen of je buurman snurkt of het zingen zint je niet. Of…vul het maar in. 
Wat een listen van de duivel. Hij wil ons af trekken van de woorden van Jezus.         

Eén ding (Vers 41 en 42)
Gaat Jezus op het verzoek van Martha in? Ja, maar op een andere wijze dan ze verwacht. 
Zonder Martha verwijten te maken of niet serieus te nemen, neemt Jezus Maria in bescherming. 
Hij wijst Martha liefdevol maar zeer beslist terecht. Hij doet dit op een liefdevolle, gevoelvolle en besliste wijze. Hoe kan het ook anders. Deze Meester weet volmaakt hoe Hij met mensen moet omgaan. Wij vaak niet.
Jezus zegt: Martha, Martha. Die dubbele herhaling is soms nodig om iemands aandacht te trekken. Een docent kan dit doen om iemand bij de les te houden of te trekken. 
De Heere doet dat hier om Zijn genegenheid voor Martha te benadrukken. Wat is Hij toch goed. 
Wat zegt Hij verder tegen Martha? Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Met andere woorden: maak je toch niet altijd zo veel zorgen! Martha: één ding is nodig. Dat doet Maria. 
Ze luistert naar Mijn woorden. Al het andere, hoe belangrijk ook, is van ondergeschikt belang. 
Martha: Maria heeft het goede deel uitgekozen dat zal van haar niet weggenomen worden.
Dit laatste betekent twee dingen.
Ten eerste: dat wat Maria uitgekozen heeft, het luisteren naar Jezus, heeft eeuwigheidswaarde. Dit in tegenstelling tot de aardse beslommeringen waarom Martha zich druk maakt.
Ten tweede: Martha moet en mag Maria niet hinderen om naar Jezus’ woorden te luisteren. 
Lukas vertelt niet hoe het allemaal is afgelopen. Dit is ook niet nodig. In Jezus’ woorden liggen genoeg lessen voor Martha, maar ook voor ons. 

Spiegel voorhouden
Een enkel woord dat we gebruiken als een spiegel. Zomaar een paar vragen aan elkaar. 
Zijn wij druk om het werk van de Heere of druk om de Heere van het werk? Martha was zo druk voor Jezus, dat ze geen tijd meer had om met Jezus door te brengen.
Je kunt bv. heel druk zijn met de voorbereidingen van een verjaardag of vakantie. Dit zijn geoorloofde dingen. Maar ben je goed bezig als daardoor geen tijd overblijft om naar de samenkomst te komen? 
Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Wees eerlijk voor jezelf en neem de wijze raad van Christus aan Martha ter harte. Doe zoals Maria. Laat je plaats niet leeg in de samenkomst.
Als je nu eens tijdens die bezigheden plotseling sterft, kun je dan verantwoorden voor God waarmee je bezig was? Dit geldt trouwens altijd. Eén is er altijd Die over je schouder meekijkt wat je doet. 
Tot slot: Martha was druk met dienen. Luister wat Christus zegt: ‘de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen (losprijs) voor velen’ (Markus 10:45). Hij staat tot uw dienst gereed. Een oproep aan allen: zoek nu deze dienende Jezus!  
 

English version

Summary speech Sunday morning 9-9-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman. M: 06-W3571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.Themed: 'Jesus and Martha' w.r.t. Luke 10: 38-42

Visiting friends (Vers 38)
'And it happened … We immediatelly think of Lukas  in the way he starts his narratives. That is how his Christmas history begins. As a former doctor(GP), Lukas has carefully examined everything. Lukas takes up the thread of his story after an interruption. Jesus is travelling to Jerusalem to be crucified there. As a traveller, Jesus needs shelter on the way and He seeks it in Bethany. This is a village three kilometers from Jerusalem. The Lord comes there in the house of friends of Him: Lazarus, Mary and Martha. Two sisters and a brother. Martha hospitably receives Jesus in their home. Hospitality was a general custom at that time. We too want to be hospitable and regularly offer lunch after the morning services. Like today. The special thing was that these sisters and brother were children of the Lord. They were converted.
What a miracle and blessing when a whole family may serve the Lord . Maybe that's your concern. You would like your husband, your wife and / or children and others to come to repentance and faith. This is possible, you see this in this history.

A sermon (Verse 39)
Jesus and His disciples are just entered their house or He begins to speak. That is literally His meat and drink. Mary joins the circle as quickly as possible to listen to Jesus' sermon. She is at Jesus' feet. She drinks His words. Remarkable that the Lord allows this. Many Rabbis from that time did not think women needed education from the Torah (Bible). This Rabbi is cast in a different mould. Rabbi Jesus does not send away children, young people, women and men who want to listen to Him. Besides Mary and the disciples, there are others who listen to Jesus' sermon. This is evident from the small word 'also' in verse 39.
Mary can not live without His Words. In fact, she can not live without the Lord Jesus. Jesus and His words are One. He is the living Word.

Can’t you live without Him anymore? If so, you are there when Jesus' words sound in the meeting. Then you sit with Mary listening on Jesus' feet. Even though there was a meeting every day.

Irritation during the sermon (Verse 40)

While everyone listens, Martha is busy preparing the meal. It is no small matter to prepare a delicious meal for all those people.
Who is Martha? She is the eldest of that family. Martha is a type that worries about things. Martha is a kind of perfectionist. She wants to please everyone. Especially now that Jesus has come to visit them. For Him she wants to put the best of the best food on the table. What a nice quality of character of Martha. Meanwhile, she does not give herself time to listen quietly to Jesus' words. At the moment, that should be the most important thing for Martha. By thinking of all sorts of other things, she gets stressed.
Luke says very emphatically that she was "very busy with serving a lot". She is very busy with the preparation of food. Just as busy as those who were here early this morning preparing for lunch. Now they are quietly listening to the words of Jesus.
We too can stare blindly at all kinds of (less) important things. Then you are busy with everything and everything. You are extremely busy. Then another email and that one more app. A quick phonecall, etc. A burn-out is lurking. Martha runs back and forth. From the corner of her eye she sees her sister Mary listening attentively to the sermon of Jesus. One and all attention. And she busy trotting in the meantime. Finally she gets annoyed because Maria does not put out a hand to help her. How would you react?
Why is Martha so busy? That is not necessary. The Lord Jesus did not come to eat in the first place. Well no, He first wanted to tell something about His Kingdom. That is for Him more important than the food. He Himself first and foremost distributes spiritual bread. That is the sweetest thing He does. Besides, a simple meal would have been enough. Why are you so busy Martha?
Actually, she wants to show the Lord that she is willing to give anything for Him. In fact, she expects the Lord to encourage Mary to lend a hand. Martha is too busy with herself.
She expects a pat on the back from Him because she tries her best. But this pat on the back stays out. She becomes increasingly angry and eventually she goes to Jesus. She says irritably: how can you agree that my sister is here and I have to do all the work alone? Tell her to help me. Irritatingly she does not say : Maria, but my sister. She begins to blame Him. She wants the Lord Jesus to punish Mary. Only then is she satisfied. Silly Martha. It doesn’t get you anywhere  Then something else: while the Lord Jesus is busy with His sermon, she just interrupts Him. She is a jammer for the Lord Jesus, but also for the other listeners. Maybe you recognize it. You can listen to the speech. Suddenly you start being annoyed . A child who is crying or your neighbour snoring or you do not like singing. Or ... fill it in. What a trick of the devil. He wants to pull us away from the words of Jesus.

One thing (Vers 41 and 42)

Does Jesus accept Martha's request? Yes, but in a different way than expected.Without reproaching Martha or not taking her seriously, Jesus stands up for Mary. He  reprimands Martha with love but very decisively. He does this in a loving,  sensitive and determined manner. How could it be different. This Master perfectly knows how to deal with people. We often don’t.
Jesus says: Martha, Martha. That double repetition is sometimes necessary to draw someone's attention. A teacher can do this to keep or draw a pupil’s attention to the lesson . The Lord does that here to emphasize His affection for Martha. What is He good?
What else does He say to Martha? You worry and worry about many things. In other words: do not always worry so much! Martha: one thing is needed. Maria does that. She listens to My words. Everything else, however important, is of secondary importance. Martha: Maria has chosen the good part that will not be taken away from her.
The latter means two things.
First, that what Mary has chosen: listening to Jesus, has eternal value. This is in contrast to the earthly worries Martha is bothering about.
Secondly, Martha must not and should not hinder Mary to listen to Jesus' words.
Lukas does not tell  how it all ended. This is also not necessary. In Jesus' words there are enough lessons for Martha, but also for us.

Holding up a mirror
A single word that we use as a mirror. Just a few questions to each other. Are we busy about the work of the Lord or do we care about the Lord of the work? Martha was so busy with Jesus that she did not have time to spend with Jesus.
For example, you can be very busy with the preparations for a birthday or holiday. These are legitimate things. But are you doing well when there is no time left to come to the meeting?
There are many more examples to mention. Be honest with yourself and take the wise counsel of Christ to Martha to heart. Do like Mary. Do not leave your place empty in the meeting.
If you suddenly die during those activities, can you justify the things for God you were working at or so busy with? This is always true. One is always there Who looks over your shoulder what you are doing.
Finally: Martha was busy with serving. Listen to what Christ says: "The Son of man did not come to be served, but to serve and to give His soul a ransom (ransom) for many" (Mark 10:45). He is ready for your service. A call to all: find this serving Jesus now!