zondag 30 september 2018

Jezus en de Samaritaanse vrouw (3) - Johannes 4:15-24

Samenvatting toespraak zondagmorgen 30-9-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.
Tel.: 020-6227742.Thema: ‘Jezus en de Samaritaanse vrouw’ (3) n.a.v. Johannes 4:15-24

Vorige week hoorden we hoe Jezus de Samaritaanse vrouw wijst op de Gave van God. Hij bedoelt daarmee Zichzelf. Ook hoorden we dat Hij Zichzelf vergeleek met ‘levend water’. Ze begreep niet wat de Heere Jezus bedoelde. Hij gaat verder om het haar duidelijk te maken. Wat een geduld heeft Hij met onwetende mensen. Laten wij dat ook hebben.

Verkeerde begeerte (Vers 15)
Als de Heere zegt dat Zijn water een fontein wordt in mensen, een zegen, dan vat ze het verkeerd op. Ze denkt: dat is makkelijk, dan hoef ik nooit meer hierheen om water te putten. 
Toch zit er ook iets positiefs in haar opmerking. Ondanks dat ze het niet begrijpt is ze wel begerig geworden naar dat water dat Jezus aanprijst. Ze raakt geïnteresseerd in de boodschap van Jezus.
Dat is al heel wat als mensen dat krijgen. Vanuit onszelf staan we overal voor open behalve voor Gods Woord. Dit is trouwens wel een ernstige constatering. Het is een onderdeel van onze zonde. 

Al raakt ze geïnteresseerd in de boodschap van de Heere Jezus, het is toch een verkeerde begeerte en interesse. Ze was geïnteresseerd in Zijn boodschap omdat ze dacht dat haar leven daardoor makkelijker zou worden. Ze begrijpt de diepere bedoeling niet van Zijn woorden. De boodschap van Christus moet ons vanbinnen vernieuwen. Die boodschap is erop gericht dat we bereid moeten zijn voor Hem verdrukking en lijden te incasseren (Mattheüs 10:38; Lukas 14:27). 

Wat moet dat trouwens voor de Heere Jezus pijnlijk zijn geweest dat ze Hem niet begreep. 
Vaak begrepen mensen Hem niet. Wat een lijden moet dat voor Hem geweest zijn. Ook in deze geschiedenis zie je daar iets van. We zullen straks horen hoe ze een afleidingsmanoeuvre gebruikt om onder Zijn woorden uit te komen.      
        
Ontdekking (Vers 16-18)
Hoe reageert de Heere Jezus op de interesse van de vrouw? Hij gaat er niet op in, maar stoot door naar de kern. Hij zegt tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.
Met die opdracht wil Hij haar aan haar zonden ontdekken. Hij laat haar hiermee ook merken dat Hij alles van haar weet. Hij is de Alwetende.
Hoe reageert ze? Eerlijk en oprecht zegt ze: ik heb geen man. Dan prijst de Heere haar eerlijkheid die Hij Zelf in haar had gegeven. Niemand is immers eerlijk vanuit zichzelf. Hij zegt: dat heb je juist gezegd: ik heb geen man. Je hebt vijf mannen gehad en die je nu hebt is je man niet. Dat heb je met waarheid gezegd. Ondanks haar zonde – omgang met verschillende mannen – blijft de Heere vriendelijk tegen haar. Daarnaast ontdekt Hij haar aan haar zonden. Daar windt Hij geen doekjes om.

Dat is nog de praktijk die de Heere Jezus erop nahoudt als Hij mensen tot Hem bekeert. Nooit zullen mensen heerlijkheid in Hem zien als Verlosser als ze niet eerst iets van hun zonden kennen. Als we niets kennen van onze zonden zal het lijden van de Heere Jezus nooit echt waarde voor ons krijgen. Dat is toch goed te begrijpen of niet soms? Wat moet ik met een reddingsboei als ik niet op het punt sta te verdrinken? Wat moet ik met een medicijn als ik niet ziek ben? 

Onthoud deze zin eens: onbewust zijn van zonde gaat samen met verwaarlozing van Christus. 
Het erge is dat we Hem vanuit onszelf verwaarlozen. We hebben aan Hem geen boodschap vanuit onszelf. Gelukkig dat Hij wel een boodschap voor ons heeft. De boodschap van genade en vrede door Zijn bloed, Zijn lijden. Om die boodschap waarde te geven, legt Hij eerst min of meer onze zonden kwaal bloot. Zoals bij de Samaritaanse vrouw. 

Een verwonderende uitroep (Vers 19)
Hoe reageert ze op de ontboezeming en ontdekking van de Heere Jezus? Wordt ze boos zoals veel mensen als je ze de waarheid vertelt? Nee, ze belijdt de Heere Jezus als een profeet. Let wel: ze zegt niet: dé Profeet, maar een profeet. Ze is nog niet zover Hem te belijden als dé Profeet. Dat komt later (zie vers 29). Het is al heel wat dat ze in Hem een profeet ziet. Hiermee bekent ze min of meer dat Hij alles van haar weet. En zo is het. De Heere Jezus zal door Zijn Geest ervoor zorgen dat ze Hem niet alleen leert kennen als dé Profeet, maar ook als Priester en als Koning. Dus als de Christus. 

Zo moeten wij Hem ook als dé Christus leren kennen. Over deze kennis zijn soms vragen. Door middel van een voorbeeld probeer ik dit uit te leggen. Zie onderaan deze samenvatting onder het kopje: Goed om te weten en te onthouden.

Afleidingsmanoeuvre (Vers 20)
De Samaritaanse vrouw geeft zich niet zomaar gewonnen. Wat is een mens. Vandaag zouden we zeggen: ze haalt er kerkelijke verschillen bij. Dan kan ze tenminste zelf buiten schot blijven. 

Althans dat denkt ze. Een oud verschil tussen de Joden en de Samaritanen brengt ze ter sprake. 
De Samaritanen zeggen dat ze moeten aanbidden (kerk houden) op hun berg Gerizim. Daar staat een ruïne van hun tempel. De Joden zeggen dat je in de tempel in Jeruzalem moet aanbidden. 

Onderwijs van dé Profeet (Vers 21-24)
Hoe reageert de Heere Jezus op deze afleidingsmanoeuvre? Liefdevol en geduldig. 
Dit moet ons leren om geduld te hebben met andere mensen. Ook al zijn dat mensen die heel andere opvattingen hebben dan jij. Zelfs als ze de kerk de schuld geven van alle ellende. Probeer dan rustig te blijven. Je antwoord krijgt inhoud als je door genade vanuit innerlijke overtuiging spreekt. 

De Heere Jezus geeft de Samaritaanse vrouw na haar opmerkingen ‘gebedsles’. 
In het kort komt het erop neer dat het niet uitmaakt waar je bidt, maar of je in geest en waarheid bidt. Of je Hem, de Heere Jezus, aanbidt Die uit de Joden is (vers 22). Dan aanbid je in geest en waarheid. Dat is oprecht bidden, geleerd door de Heilige Geest. God de Vader zoekt zulke mensen die Hem zo aanbidden. Dat zijn mensen die weten vanuit zichzelf niet te kunnen bidden, maar die daarvoor de Heere nodig hebben. 
Deze les van Christus aan haar wordt gezegend. Dat hopen we volgende week te horen. 

Gewetensvragen
Dit is de derde keer dat we over deze geschiedenis hebben gesproken. Tot hoever kun je mee met de geestelijke lessen in deze geschiedenis? 
Zoals de Heere de Samaritaanse vrouw bekeerde en tot geloof bracht, zo doet Hij het nog. Vaak stap voor stap.  
Geef eens eerlijk antwoord: hoe staat het ermee? Zoek geen afleidingsmanoeuvres, daar schiet je niets mee op. De Heere kijkt dwars door ons heen. Heeft Christus waarde voor je gekregen? En zo ja: waarom en hoe heeft Hij waarde gekregen?

Zijn er onder ons die niet zonder Hem kunnen? Die weten wat het is om dagelijks de strijd aan te binden met de zonden? Die ook heilig voor de Heere willen leven? Die geestelijk uit en door Hem leven. Dan kan het niet anders of de Heere Jezus krijgt steeds meer waarde voor je als Profeet, Priester en Koning. Volgende week zullen we horen dat de Samaritaanse vrouw ook zover komt. Daarom maakt ze Hem bekend aan haar stadsgenoten. Volg dan haar voorbeeld.   
 

Goed om te weten en te onthouden
De beloofde Messias is Christus. Christus is Zijn Ambtsnaam. Dit betekent dat Hij hoogste Ambtenaar van de ‘hemelse burgerlijke stand’ is. Hij beheert daar ‘drie loketten’ als hemelse Ambtenaar. 

Aan het ene loket is Hij ambtelijk Profeet. Als mensen zich daar melden voor een verblijfsvergunning gaat dat niet zomaar. Hij ondervraagt je terdege wat je achtergrond is en wat je gedaan hebt. 
Je komt er bij dat loket niet best af. Hij vertelt je dat je geen recht hebt op een hemelse verblijfsvergunning. Toch stuurt Hij je niet weg. Hij is zo’n wonderlijk goede Ambtenaar. Hij verwijst je naar het volgende loket. Daar zit Hij als ambtelijk Priester. Hij leert je dat Hij Zelf uit liefde Zijn hemelse woning verlaten heeft om Asielzoeker te worden op aarde. Op aarde gaf niemand Hem een verblijfsvergunning. Sterker: ze moesten Hem niet en doodden Hem aan het kruis. Maar omdat Hij een Goddelijke Priester is, is Hij opgestaan uit de dood. Met die opstanding heeft Hij ontelbaar veel hemelse verblijfsvergunningen verdiend. Tot je verbazing ontvang je die aan Zijn loket. 
Bij het volgende loket ontvangt Hij je als ambtelijk Koning. Daar ontvang je gratis de beste hemelse navigatie om de juiste Koninklijke weg te kiezen op aarde. 

Denk nu niet dat bovenstaande iets is dat iedereen zo precies leert. Alsof het een rekensom is. Nee, ik gebruik dit voorbeeld van die drie loketten om te leren wat het wonderlijke ambt van Christus is. 
Gods kinderen leren door de Heilige Geest wel íets van Zijn Profeet, Priester en Koning-zijn. Dit is een blijvende les. 
Op deze manier leren ze dat er alléén door het geloof in Christus verlossing is. Daar gaat het om.

Hij is goed en wonderlijk. Levenslang houdt Hij Zijn kinderen door Zijn hoogste Secretaris, de Heilige Geest, bij Zijn drie hemelse loketten. Deze drie loketten zijn één loket. Dat is het wonderlijke. Iedereen is daar altijd hartelijk welkom. Je hoeft geen nummertje te trekken en ze zijn dag en nacht open. Daar is veel te leren én te krijgen.     
 

English version

Summary speech Sunday morning 30-9-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.
Tel .: 020-6227742.Themed: "Jesus and the Samaritan woman" (3) w.r.t John 4: 15-24

Last week we heard how Jesus points the Samaritan woman to the Gift of God. He means with that Gift Himself. We also heard that He compared Himself to 'living water'. She did not understand what the Lord Jesus was aiming at. He goes on to make it clear to her. What a patience He has with ignorant people. Let's have that too.

Wrong desire (Verse 15)
If the Lord says that His water becomes a fountain in people, a blessing, then she misinterprets it. She thinks: that is easy, then I never have to come here to draw water.
Yet there is also something positive in her comment. Although she does not understand it, she has become desirous for that water that Jesus recommends. She gets interested in the message of Jesus.
That is quite a lot if people get that. From ourselves we are accessible to everything except for God's Word. This is indeed a serious statement. It is part of our sin.

Although she gets interested in the message of the Lord Jesus, it is none the less a bad desire and interest. She was interested in His message because she thought her life would be easier. She does not understand the deeper meaning of His words. The message of Christ must change us inside. The message is that we must be prepared to suffer affliction and suffering for Him (Matthew 10:38, Luke 14:27).

What, by the way, must it have been painful for the Lord Jesus that she did not understand Him.
People often did not understand Him. What a suffering that must have been for Him. You can also see something about this in this history. We will soon hear how she uses a red herring ( diversionary maneuver) to get out of His words.
        
Discovery (Vers 16-18)
How does the Lord Jesus respond to the interest of the woman? He does not react to it, but pushes through to the core. He says to her: Go, call your husband and come here.
With that command He wants to make her discover her sins. He also shows her that he knows everything about her. He is the All-Knowing.
How does she react? Honestly and sincerely she says: I have no husband. Then the Lord praises her honesty that He Himself had given to her. After all, nobody is honest from him or herself. He says: that you have said correctly: I have no husband. You have had five men and the one you now have isn’t your husband. You said that truthfully. Despite her sin - intercourse with different men - the Lord remains friendly to her. Moreover, He discovers her to her sins. He does not beat about the bush about it.

That is still the practice that the Lord Jesus uses when He converts people to Him. People will never see glory in Him as Saviour if they do not know anything about their sins first. If we know nothing of our sins, the suffering of the Lord Jesus will never really get value for us. That is easy to understand, isn’t it? What should I do with a lifebuoy if I am not about to drown? What should I do with a medicine if I am not ill?

Just remember this sentence: being unaware of sin goes hand in hand with neglect of Christ.
The worst thing is that we neglect Him from ourselves. We don’t care a bit from ourselves. Fortunately, He does have a message for us. The message of grace and peace through His blood, His sufferings. To give that message value, He first discloses more or less our deformity because of our sins. As with the Samaritan woman.

Astonishing exclamation (Verse 19)
How does she respond to the disclosure and discovery of the Lord Jesus? Is she angry like many people when you tell them the truth? No, she confesses the Lord Jesus as a prophet. Mind you: she 

does not say: the Prophet, but a prophet. She is not yet ready to confess Him as the Prophet. That will come later (see verse 29). It is already quite a thing that she sees a prophet in Him. Herewith she more or less acknowledges that He knows everything about her. And so it is. The Lord Jesus will through His Spirit ensure that she does not only know Him as the Prophet, but also as a Priest and as a King.
Because this knowledge is important, I briefly described this below the summary under the heading: Good to know and remember.

Diversion maneuver (Verse 20)
The Samaritan woman didn’t easily own defeat. What headstrong is a human being. Today we would say: she brings up ecclesiastical differences. Then she can at least keep out of harm’s way.

At least that's what she was thinking. She brings up an old difference between the Jews and the Samaritans.
The Samaritans say they must worship (keep church) on their mountain Gerizim. There is a ruin of their temple. The Jews say that you must worship in the temple in Jerusalem.

Teaching of the Prophet (verses 21-24)
How does the Lord Jesus respond to this digression? Lovingly and patiently.
This must teach us to be patient with other people. Even if they are people who hold very different views than you do. Even if they blame the church for all the misery. Then try to stay calm. Your answer gets contents when you speak through grace from inner conviction.

The Lord Jesus gives the Samaritan woman "prayer lesson" after her remarks.
In short, it comes down to that it does not matter where you pray, but whether you pray in spirit and in truth. Whether you worship Him, the Lord Jesus, who stems from the Jews (verse 22). Then you worship in spirit and truth. That is praying sincerely, taught by the Holy Spirit. God the Father seeks such people who worship Him in this fashion. These are people who know not to be able to pray from themselves, but who need the Lord for that. This lesson from Christ to her is blessed. We hope to hear that next week.

Conscientious questions
This is the third time we have spoken about this history. How far can you join the spiritual lessons in this history?
Just as the Lord converted the Samaritan woman and brought her to faith, He still does. Often step by step. Think of the above example of those three counters.
Give an honest answer: what is your state,your prospects for eternity? Do not look for diversion maneuvers, red herrings, you will not get anything out of that. The Lord looks right through us. Did Christ receive value for you? And if so, why and how did He get value?

Are there among us who can not live without Him? Who know what it is to take on a daily fight  with their sins? Who also want to live sacredly to the Lord? Who live spiritually out of and through Him. Then it can not be otherwise, or the Lord Jesus gets more and more value for you as Prophet, Priest and King. Next week we will hear that the Samaritan woman is also getting there. That is why she makes Him known to her fellow citizens. Then follow up her example.

 

Good to know and remember
The promised Messiah is Christ. Christ is His Office name. This means that He is the highest Officer of the "celestial civil service." He manages there 'three counters' as a heavenly official.

He is an official Prophet at one counter. If people apply for a residence permit there, that does not happen as if it’s nothing. He will question you thoroughly what your background is and what you have done.
You don’t get off well at that counter. He tells you that you are not entitled to a heavenly residence permit. Yet He does not send you away. He is such a wonderful good Officer. He refers you to the next counter. There He is as an official Priest. He teaches you that He Himself left His heavenly home out of love to become Asylum Seeker on earth. No one gave Him a residence permit on earth. In fact, they did not need Him and killed Him on the cross. But because He is a Divine Priest, He has risen from the dead. With that resurrection He has earned innumerable heavenly residence permits. To your astonishment you receive it at His counter.
At the next counter he receives you as an official King. There you receive the best heavenly navigation for free to choose the right Royal way on earth.

Do not think that the above is something that everyone learns so precisely. No, I use this example of those counters to teach what the wonderful office of Christ, the Messiah is.
God's children are taught by the Holy Spirit something of His Prophet- Priest and Kinghood.
He is good and miraculous. He keeps His children by His highest secretary, the Holy Spirit, at His three heavenly counters all the time of their lives. These three counters are actually one counter. That is the wonderful thing. Everyone is always welcome there. You do not have to draw a number and they are open day and night. There is much to learn and to get there.