David en Goliath - 1 Samuël 17:45

Samenvatting toespraak zondagmorgen 11-11-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel.: 020-6227742.
Thema: ‘David en Goliath’  n.a.v. 1 Samuël 17:45

Als je in de Schuttersgalerij van het Amsterdams Museum loopt, zie je beelden van David en Goliath staan. David als een kleine schaapherder en Goliath als een reus. Veel mensen wandelen door de Schuttersgalerij en zien deze beelden staan. Het is een geschiedenis uit de Bijbel zonder woorden. Wat een prachtig evangelisatiemiddel. Opmerkelijk en dat in het centrum van de stad. We gaan vanmorgen naar de geschiedenis van David en Goliath luisteren. We verdelen de toespraak in tweeën. 1) Het lasteren van de Naam des Heeren en 2) Het verdedigen van de Naam des Heeren. 

1) Het lasteren van de Naam des Heeren.
Vorige week hoorden we hoe David, de schaapherder, tot koning werd gezalfd door Samuël. 
Hoewel Saul nog officieel koning is, is het nu David die de Israëlieten gaat verlossen van een vijand.

De legers van de Filistijnen en de Israëlieten liggen tegenover elkaar. Wat een spanning. 
De Filistijnen waren in die tijd de aartsvijand van de Israëlieten. Steeds probeerden ze een deel van Israël te veroveren.   
Tweemaal per dag daagt een Filistijn Israël uit om de strijd met hem aan te binden. 
Wie is deze Filistijn? Goliath, een reus van 2.93 meter. Hij draagt een koperen helm, een koperen borstpantser van 55 kilo en hij heeft koperen beenlappen. Ook draagt hij een koperen speer van een paar centimeters dik bij zich. De speerpunt is van ijzer en weegt ruim 6,5 kilo. Voor Goliath loopt een wapendrager met een enorm groot schild. Zie 1 Samuël 17:4-7. 
Elke dag is het weer raak. Goliath komt uit het leger naar voren en daagt Israël uit. 
Hij doet een voorstel. Laat niet twee legers tegen elkaar strijden, maar laat Israël één kampvechter aanwijzen om met hem te vechten. Degene die wint, zal het voor het zeggen krijgen in Kanaän. 
Veertig dagen lang houdt hij het vol om het volk Israël diep te beledigen. Daarmee lastert en vloekt hij de God van Israël. Dat is het ergste, het lasteren van de Naam van de Heere. Hij zit vol met vijandschap tegen God en dat laat hij horen. 

Hoe gaat het in het leger van de Israëlieten? Ze beven allemaal als een rietje. Er is niemand uit het leger van de Israëlieten die tegen Goliath wil vechten, ondanks het feit dat de Naam van de Heere gelasterd wordt. Het doet koning Saul blijkbaar niets dat de Naam van de Heere wordt gelasterd. 
Hij wil alleen verlost worden van de Filistijnen. De drie oudste broers van David zijn in het leger. 

Op aanraden van Isaï, de vader van David, moet David eten bij zijn broers gaan brengen en gelijk informeren hoe het met hen gaat. Zie 1 Samuël 17:17-18. 
Als David bij hen is, hoort hij Goliath spotten. David is zeer verontwaardigd over deze brutale uitdagingen. Als 18-jarige jongen kan hij het niet hebben dat zijn God wordt gelasterd. Het snijdt door hem heen. Kunnen wij het aanhoren als de Naam van de Heere gelasterd wordt? 
Snel heeft David zijn besluit genomen. Hij zal gaan vechten tegen Goliath. Hij gelooft dat God hem kracht en moed zal geven. Zijn hulp is van de Heere alleen. Dat geeft in de onmogelijkste situaties moed en kracht. Ook vandaag. Al de andere Israëlieten zagen alleen een reus. David zag een sterfelijke man die God lasterde. Hij keek naar de reus vanuit Gods gezichtspunt. 
Alleen zo kunnen onze reusachtige problemen geslecht worden. 

2) Het verdedigen van de Naam des Heeren.
Kijk daar gaat David Goliath tegemoet. Hoe? Alleen in een eenvoudig herderstenue en gewapend met vijf gladde steentjes, een slinger en een stok. Geen harnas aan en helm op en geen zwaard. 
Davids sterke wapen is zijn geloof in de Naam des HEEREN. Dat is zijn kracht. Dat is een wapen en schild waar niemand tegenop kan. De Naam des HEEREN is een sterke toren (Spreuken 18:10). 
Ook Goliath komt naar voren. Hij komt in zijn éigen naam. Dat kan nooit goed gaan. Luid tierend en spottend komt Goliath op David af. 
Hij schreeuwt het David toe: kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven (vers 44). Hoe reageert David?

David zegt: U komt tot mij met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom tot u in de Naam van de HEERE der heirscharen. De HEERE Die boven elke legermacht staat. Het is de Naam van die God die jij lastert. Hij zal u in mijn hand geven. Wat een geloof van David. 
Als wij een dwangbevel krijgen staat erboven: in Naam van de Koning. Zo gaat David in Naam van de Koning der koningen Goliath tegemoet. Dan moet elke vijand het onderspit delven. Toen en nu. 

Wat zullen de andere Israëlieten met spanning en angst hebben toegekeken. 
Dan gebeurt het: terwijl Goliath op David afkomt, slingert David een steen naar Goliath. 
De steen, bestuurd door de Heere, dringt diep in zijn voorhoofd en doodt hem. Wat een wonder. 
David mocht in de Naam des HEEREN zich verdedigen met een eenvoudig middel. 
Het was in de Naam des HEEREN dat David de vijand(en) verslagen had (Psalm 118:10-12). 

Doe je al mee om met eenvoudige middelen de Naam van de Heere te verdedigen? Die Naam wordt door veel ‘reuzen’ in ons land onteerd. Gaat dit jou ter harte? Wij staan meestal op onze strepen als onze naam door het slijk wordt gehaald. Laten we zo ook in het verweer komen als Zijn Naam door het slijk wordt gehaald.

Voorbeeld
Waar is Goliath een voorbeeld van? Van de mens zonder God. Van antichristelijke machten. 
Als wij een kind van God zijn geworden, krijg je daar oog voor en last van. Je maakt dan kennis met Goliaths, reuzen in én om je. Wat een reuzen kunnen boezemzonden, ongeloof en moedeloosheid zijn. Onderschat ook de duivelse reus niet. Of de reus die je laat twijfelen of er wel een God is. 
Wat doen we met die reuzen? Stilletjes gaan zitten wachten, zoals de soldaten? Ons verstoppen, net doen of de reus er niet is? David zei tegen de reus: ‘Ik kom naar u toe in de Naam van de Heere’. 
Dat is wat we met onze reuzen moeten doen: vechten tegen de zonde in de Naam van de Heere. 
Niet in onze eigen kracht, maar in vertrouwen op Hem. Want de strijd is des Heeren!

Wonder
Weet je wat een wonder is? Dat die Almachtige God niet alleen een Naam heeft, maar dat Hij door de Bijbel ons Zijn Naam laat weten. Hij is in Zijn Naam naar ons toegekomen in Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus is de openbaring, de onthulling van Zijn Naam. In Hem laat Hij zien dat Hij genadig wil zijn voor zondaren. Wij kleine mensjes mogen een beroep doen op die Naam. Zoals David deed. 
Weet je wat Jezus zegt? ‘Zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt’ (Johannes 14:13). Daar kun je van op aan. Iedereen die niet zonder gebed kan leven, mag troost scheppen uit deze woorden. 
De gebeden van een christen zijn zwak en zondig. Maar als een christen zijn of haar gebeden in de handen van Christus legt, zal het niet tevergeefs zijn. Zie Hebreeën 7:25.  
Verdedig jij Zijn Naam al? Verzet je je tegen de reuzen vanbinnen en vanbuiten? Nee, niet met zwaar geschut, maar als een ‘arme smekeling’ aan Zijn voeten. Het geloofsoog door de Heilige Geest gericht op de Naam en Persoon Jezus. In Zijn Naam zullen Gods kinderen overwinnen. Buiten deze Naam is een eeuwige ondergang. Richt je dan op Zijn Naam en verdedig Zijn Naam en Persoon.


English version

Summary speech Sunday morning 11-11-2018. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Tel .: 020-6227742.
Theme: 'David and Goliath' according to 1 Samuel 17:45

When you walk into the Civic Gallery of the Amsterdam Museum, you see images of David and
Goliath. David as a little shepherd and Goliath as a giant. Many people walk through the Gallery and see these images. It is a history from the Bible without words.
What a beautiful means of evangalisation Remarkable and that in the centre of the city.
We're going to listen to the history of David and Goliath this morning.
We divide the speech into two. 1) Slandering the Name of the Lord and 2) Defending the Name of the Lord.

1) Blaspheming the name of the Lord.
Last week we heard how David, the shepherd, was anointed king by Samuel. Although Saul is still officially king, it is now David who is going to deliver the Israelites from an enemy.
The armies of the Philistines and the Israelites are facing each other. What a stress, tension.
The Philistines at that time were the arch-enemy of the Israelites. They always tried to conquer a part of Israel.
Twice a day a Philistine challenges Israel to join the battle with him.
Who is this Philistine? Goliath, a giant of 2.93 meters. He wears a copper helmet, a copper chest suit of armour weighing 55 kilos and he has brass leg slaps. He also carries a copper spear of a few centimeters thick. The spearhead is iron and weighs more than 6.5 kilos. A armour- bearer with a huge shield walks in front of Goliath. See 1 Samuel 17: 4-7.
It's every day the same. Goliath emerges from the army and challenges Israel. He makes a proposal. Do not let two armies fight against each other, but let Israel appoint one champion to fight with him. The one who wins will pull the strings and dominate in Canaan.
For forty days he maintains insulting the people of Israel deeply. With this he slanders and curses the God of Israel. That is the worst, slandering the Name of the Lord. He is full of enmity against God and that is what he is hearing.

How is it in the army of the Israelites? They all tremble like an aspen leaf. There is no one from the army of the Israelites who wants to fight against Goliath, despite the fact that the Name of the Lord is blasphemed. Apparently, It doesn’t affect King Saul at all when the name of the Lord is slandered. He only wants to get rid of the Philistines. The three oldest brothers of David are in the army. On the advice of Jesse, the father of David, David must bring food to his brothers and simultaneously inform how they are doing. See 1 Samuel 17: 17-18.

When David is with them, he hears Goliath blaspheming. David is very outraged by these brutal challenges. As an 18-year-old boy he can not bear that his God is- being slandered. It cuts through him. Can we bear to hear it when the name of the Lord is blasphemed?
David has quickly made his decision. He will fight against Goliath. He believes that God will give him strength and courage. His help is from the Lord alone. That gives courage and strength in the most impossible situations. Today too. All the other Israelites saw only a giant. David saw a mortal man who blasphemed God. He looked at the giant from God's point of view.
Only in this way can our huge problems be solved.

2) Defending the Name of the Lord.
Look, David is approaching- Goliath. How? Only in a simple shepherd's attire and armed with five smooth stones, a slingshot and a stick. No armour and helmet  and no sword.
David's strong weapon is his faith in the name of the LORD. That is his strength. That is a weapon and shield that no one can compete with. The name of the LORD is a strong tower (Proverbs 18:10).
Goliath also comes forward. He comes in his own name. That can never end well. Loudly ranting and mocking Goliath comes to David.
He shouts at David: come here, and I will give your flesh to the birds and the wild animals (verse 44). How does David react?

David says: You come to me with a sword, a spear and a shield, but I come to you in the name of the LORD of hosts. The Lord Who stands above every army. It's the Name of that God that you’re blaspheming. He will give you in my hand. What a faith of David.
If we receive an injunction it says above: in the name of the King. Thus David goes to meet Goliath in the name of the King of kings. Then every enemy must get the worst of it. Then and now.

What will the other Israelites have watched with tension and fear?
Then it happens: while Goliath comes to David, David hurls a stone at Goliath. The stone, controlled by the Lord, penetrates deep into his forehead and kills him. What a wonder.
David was allowed to defend himself in the name of the Lord with a simple means.
It was in the name of the LORD that David had defeated the enemy (Psalm 118: 10-12).

Are you already taking part in defending the Name of the Lord with simple means? That Name is being dishonoured by many 'giants' in our country. Does this go to your heart? We usually are vexed or annoyed  when our name is dragged through the mud. Let us also come to the defense when His Name is dragged through the mud.

Example
What is Goliath an example of? Of man without God. Of anti-christian powers.
If we have become a child of God, you get an eye for it and suffer from it. You then become acquainted with Goliaths, giants in and around you. What giants can be favourite sins, unbelief and despondency. Do not underestimate the devilish giant or the giant that makes you doubt whether there is a God.
What do we do with those giants? Silently sit down and wait, like the soldiers? Hide us, just pretend the giant is not there? David told the giant, "I am coming to you in the Name of the Lord."
That is what we have to do with our giants: fighting against sin in the Name of the Lord.
Not in our own strength, but in trust in Him. For the battle is the Lord's!

Wonder
Do you know what a miracle is? That Almighty God not only has a Name, but that He lets us know His Name through the Bible. He came to us in His Name in His Son Jesus Christ. Jesus Christ is the revelation, the unveiling,disclosure of His Name. In Him He shows that He wants to be merciful to sinners. We futile,insignificant people can appeal to that Name. As David did.
Do you know what Jesus says? "Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son" (John 14:13). You can count on that. Anyone who can not live without prayer may find solace from these words.
The prayers of a Christian are weak and sinful. But if a Christian puts his or her prayers in the hands of Christ, it will not be in vain. See Hebrews 7:25.
Are you already defending His Name? Are you resisting the giants inside and out? No, not with heavy artillery, but as a 'poor beggar' at His feet and with the eye of faith  through the Holy Spirit focused on the Name and Person Jesus. God's children will overcome in His name. Without and outside this Name we face an eternal downfall. Then focus on His Name and defend His Name and Person.