De rijkdom van Christus - Psalm 40:8-10

Samenvatting toespraak zondagmorgen 9-12-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl W: www.bijsimondelooier.nl 
Tel.: 020-6227742.Thema: ‘De rijkdom van Christus’ n.a.v. Psalm 40:8-10

Vandaag, de tweede adventszondag, gaat de toespraak over Psalm 40:8-10. Het thema ‘De rijkdom van Christus’, verdelen we in: 1) In Zijn komst; 2) In Zijn werk en 3) In Zijn boodschap. 

1) In Zijn komst. 
Psalm 40 is een danklied van David. David is gered uit groot gevaar en is er vol van. Hij zegt: Uw wonderen zijn te veel om op te sommen (Vers 6). Ik schrijf ze wel op. Dat doen wij ook wel eens. 
We zeggen dan: ik heb geen woorden om je te bedanken. Ik schrijf het op.  
In de tijd van David uitte je je dankbaarheid door een dankoffer te brengen. Dat heeft David ook gedaan. Hij somt ze allemaal op in vers 7: slachtoffer, spijsoffer, brandoffer, zondoffer. 
David weet dat die offers niet toereikend zijn om écht te danken. Hij zegt in vers 7: U hebt geen behagen in al ónze offertjes. 
Ze tellen ook niet mee om weer in een rechte verhouding met God te komen. 
David weet dat er Eén komt, Die Zichzelf als een offer zal geven. Dat is de Heere Jezus. 
Alleen door het geloof in Zijn offer, Zijn kruisoffer, kunnen we écht danken.
Door de Geest geleid brengt David de Heere Jezus sprekend in: (vers 7- 9).  

Jezus is gewillig om mensen te verlossen. 
De Heere Jezus zegt tegen Zijn Vader in vers 7 ‘Gij hebt Mij de oren doorboord’. 
Dat betekent: Ik ben één en al oor voor U. Ik behoor U toe en ben gewillig. 
Zoals kinderen één en al oor voor hun ouders zijn en daardoor gewillig zijn. 
De Heere Jezus staat vrijwillig en eeuwig ten dienste van Zijn Vader. 
In die gewilligheid zegt Hij in vers 8: Zie, Ik kom, de boekrol heeft het over Mij geschreven.     
Hoewel Zijn komst nog ongeveer 1000 jaar zal duren, is Hij al zeer gewillig om te komen. 
Moet je eens voorstellen. In de hemel was Hij dicht bij Zijn Vader. Daar was Hij in de sferen van de liefde van Zijn Vader. Daar is geen zonde. Hij is gewillig om de hemel te verlaten en Zich te begeven tussen vijanden. Te komen op een door en door verziekte aarde. 
Dat is van Hem uitgegaan. Dat is al besloten voor de tijd in de eeuwigheid (Jeremia 31:3.) 
Toen heeft Hij aan Zijn Vader beloofd om te gaan. ‘In de rol des boeks’  is dat al voorzegd (vers 8). 

Het belang van: Zie, Ik kom.
Deze tekst uit Psalm 40 is zo belangrijk dat Paulus hem aanhaalt in het Nieuwe Testament. 
Daar brengt hij Jezus sprekend in. Jezus spreekt niet over de rol van het boek, maar over het begin van het boek. ‘Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven) (…) (Hebreeën 10:7). In het begin van de Bijbel wordt Zijn komst dus al aangekondigd (Genesis 3:15). 
Dit is de eerste adventsboodschap in de Bijbel.
De hele verlossing van de mens ligt in: Zie, Ik kom. Hier heb je advent in de diepste betekenis van het woord. Advent betekent immers: Hij komt, Jezus komt! 
Niet wij komen tot Hem, maar Hij komt eerst tot ons. Ons komen tot Hem, ons geloven in Hem, is altijd gevolg van Zijn komen tot ons. Let wel: het is een persoonlijk komen van Hem tot ons. En een persoonlijk komen van jou tot Hem. De Bijbel noemt dat wel een ‘openbaring’ van Hem krijgen. 
Zijn ‘openbaring’ kun je vergelijken met een heldere lamp die ineens in een donkere kamer schijnt. 
Hij schijnt ineens met Zijn liefdelicht in de donkere kamer van jouw hart. Van jouw leven. 

2) In Zijn werk. 
‘Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands’  (vers 9). Zijn werk is Gods welbehagen ten uitvoer brengen. 
Wat is Gods welbehagen? Dat is Gods voornemen. Alles wat God besloten heeft toen er nog niets van de schepping was. Gods welbehagen is Gods wil, Zijn plan. 
Dat voornemen, die wil, is bij de Heere Jezus in goede handen. Wat is het hoogtepunt van Gods welbehagen? Dat verloren mensen behouden worden en de wet geheel gehouden wordt. 
Jezus zorgt ervoor dat het welbehagen doorgang vindt (Jesaja 53:10). De Heere Jezus zegt: ‘want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’  (Lukas 19:10). 
Dat is het doel van Zijn komst. Dat is Zijn welbehagen, Zijn voornemen. 

Vanuit onszelf zijn wij reddeloos verloren. 
God eist dat Zijn wet wordt gehouden. Daar doet Hij geen millimeter vanaf. Bij overtreding van één gebod volgt de doodstraf. Dat noemen we Gods rechtvaardigheid. 
Heb jij de wet volmaakt gehouden? De vraag stellen is hem beantwoorden. De schrik moet je daarom om het hart slaan. 

Het is Jezus’ vreugde om de wet volmaakt te houden. Hij kan als Enige ook zeggen dat Hij dat gedaan heeft. Hij zegt: ‘wie van u overtuigt Mij van zonde? (Johannes 8:46). 
Hij heeft de wet gehouden tot eer van Zijn Vader. Dat niet alleen, maar ook voor allen die er zo’n nameloos verdriet over krijgen dat ze de wet niet meer kunnen houden. Die dat als schuld naar binnen krijgen. Waar de schrik om het hart slaat. 

Stukwerk.
Stel dat kinderen aan het spelen zijn en ze breken een prachtige antieke vaas. Juist die vaas waar moeder zo trots op is. Dan slaat de schrik hun om het hart. Ze zullen er alles aan doen om de stukken weer aan elkaar te lijmen. Maar hoe ze het ook proberen, het mislukt. 
Zo breken wij elke dag de ‘vaas’ van Gods wet. Die wet waar Vader zo trots op is. Kun je begrijpen dat er mensen zijn waar de schrik om het hart slaat? Wat een lijmpogingen worden ondernomen om deze ‘vaas’ te herstellen. Dat is gedoemd te mislukken. Ons werk is stukwerk. Onze offertjes tellen niet mee. Alleen eerlijk belijden dat er geen opknappen meer aan is, telt mee. Dan word je door de Heilige Geest gebracht bij de Heere Jezus. Hij had er vreugde in de wet te houden. Wat denk je van zo’n gewillige Zaligmaker? De Vader zegt van Hem: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem’  (Mattheüs 17:5). Luister naar Zijn boodschap.

3) In Zijn boodschap.  
De Heere Jezus kan Zijn lippen niet bedwingen. Het moet eruit. Hij zegt: ‘Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE, Gij weet het’ (vers 10). Alleen Zijn gerechtigheid, Zijn gehoorzaamheid aan de wet, neemt God aan.
Door Zijn gerechtigheid, Zijn gehoorzaamheid, kunnen mensen weer in een rechte verhouding tot God komen. Alsof er geen zonde tussen zit. Dat kan van ons uit nooit meer. Wij hebben krom gemaakt wat recht was. Hij is gekomen. Door Zijn leven te geven aan het kruis, heeft Hij recht gemaakt wat krom was. De Heere Jezus boodschapt, evangeliseert dit nieuws in de gemeente. (Mattheüs 13:53-58). 
Dat is een scherpe boodschap en een vreugdevolle boodschap. Scherp omdat we nooit meer behouden kunnen worden door ons toedoen. Alle goede gedachten van de mens snijdt Hij weg. Vreugdevol omdat we behouden kunnen worden door Hem. Door de gerechtigheid die Hij heeft verdiend aan het kruis. Kan het eenvoudiger? Als je daar zicht op krijgt, wordt het advent in je leven. Dan beleef je iets van de rijkdom van Christus. 

Van ons telt niets mee.
Wie beleeft dat God rechtvaardig is, doet er alles aan om bij Hem in een goed blaadje te komen. 
We bidden en gaan naar de kerk. We doen dit en we laten dat. 
Het is net als met die gevangen vrouw. Ze wachtte op de doodstraf in haar cel. Die was onafwendbaar. Ze probeerde de directeur van de gevangenis te paaien met allerlei mooie voorstellen. Op die manier wilde ze haar straf ontlopen. Wat ze ook deed, het hielp niet.
Zo is het met ons. Wat we ook doen: de ‘doodstraf’ op onze zonden is onafwendbaar. Als we dat door de Heilige Geest leren, leren we ook dat de verlossing door een Ander moet komen. 

Ook nu wordt Jezus, die gerechtigheid, verkondigd. Beleef je de noodzakelijkheid van Zijn gerechtigheid? Het is geen rekensom in de zin van: Jezus is voor zondaren gestorven dus…
Nee, het is de Heilige Geest, Die ervoor zorgt dat deze boodschap landt in harten van mensen. 
Dan beleven ze iets van hun ongerechtigheid en eigengerechtigheid. Wat een hekel krijg je dan aan jezelf. Je gaat hunkeren naar Zijn gerechtigheid. Dan krijgt de boodschap waarde: ‘DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID’  (Jeremia 33:16). Het volle licht valt op Christus. Van ons telt niets mee. 
Dan kan het zelfs middenin de zomer advent voor je zijn.  

Voorgangers moeten hun lippen niet bedwingen. Iedereen moet deze boodschap horen. Jezus’ gerechtigheid en gewilligheid is beschikbaar. Bedwing je lippen niet en geef dit evangelie door! ‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen verzadigd worden’ (Mattheüs 5:6).