Kerstfeest 2018 - Lukas 2:7

Samenvatting toespraak zondagmorgen 25-12-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl W: www.bijsimondelooier.nl 
Tel.: 020-6227742.Thema: ‘Kerstfeest 2018’  n.a.v. Lukas 2:7

‘Kerstfeest 2018’ n.a.v. Lukas 2:7
Een ware kerstgekte maakt zich dit jaar opnieuw van ons meester. Kerstmarkten zijn er te over. 
Je wordt zelfs warm gemaakt om een kerstmarkt in het buitenland te bezoeken. In woonwijken voeren flikkerende rendieren en kerstmannen in sleeën de boventoon. Zou dit kerstfeest zijn? 
Uit een enquête blijkt dat velen niet weten dat we met kerstfeest de geboorte van Jezus herdenken. Wat arm en leeg is het dan als je met kerstmarkten en kerstmannen er een feest van maakt. 
Zeker, kerstfeest is een feest. Wel een ander feest dan de meesten er anno 2018 van maken. 
Voor een christen is het het feest van de herdenking van de geboorte van hun Zaligmaker. 
Ze zijn vol vreugde omdat ze hun ‘geestelijke redding’ aan Hem te danken hebben. Onverwacht kwam Hij hun leven binnen. Daardoor kregen ze in de gaten dat ze gered moesten worden. 
Gered van hun zonden en van hun leven zonder God. Deze redding komt alleen van dit geboren Kind. 
Wie zou dan niet vol van vreugde zijn als Zijn geboorte weer herdacht wordt?

Sober
Tegenover de kerstgekte, is de Bijbel heel sober over de geboorte van Jezus. De evangelisten besteden daar maar een paar woorden aan.  
Mattheüs wijdt er maar één vers aan in zijn eerste hoofdstuk. De evangelist Markus vertelt niets over de geboorte van Jezus. Lukas wijdt er maar één vers aan, vers 7 van hoofdstuk 2. 
De evangelist Johannes vertelt ook niets over de letterlijke geboorte van Jezus. 
Weet je waar al de evangelisten wel aandacht aan besteden? Aan het lijden van Jezus aan het kruis en aan Zijn dood en opstanding. Daar leggen ze de nadruk op. 
Opmerkelijk is het dan, dat de wereld zoveel aandacht geeft aan het kerstfeest.  
Met het lijden, de dood en de opstanding van Jezus weet men geen raad. Terwijl de Bijbel daar juist heel uitgebreid over spreekt. Daaruit blijkt dat de Heere God heel anders rekent dan wij. 

We luisteren naar Lukas 2 vers 7. Daar heb je het hele kerstevangelie van Lukas in een notendop. 
We gaan daarom kort en eenvoudig het verband na. Heel nauwkeurig wordt ons in Lukas 2:1-7 
1) de tijd; 2) de plaats en 3) de wijze beschreven van Jezus’ geboorte. 

1) De tijd
Terwijl Maria hoogzwanger was, werd er een gebod uitgeschreven dat de gehele wereld beschreven moest worden. De gehele wereld was toen het Romeinse rijk, met als grenzen de Rijn en de Donau. Verder Klein-Azië (Turkije), het Midden-Oosten en de kust van Noord-Afrika. Rome was de hoofdstad. 
Keizer Augustus gaf dit bevel. Alle grond moest beschreven worden voor de te heffen grondbelasting. Keizer Augustus regeerde over het Romeinse rijk van 31 v. Chr. tot 14 n. Chr. 
In Israël is Cyrenius stadhouder. Israël was onder heerschappij van dat grote Romeinse rijk. 
Het land was niet vrij.  
In deze tijd werd Jezus als de Vredevorst geboren. Het land was dus niet in oorlog, maar ook niet vrij. 

Zo is het ook met ons. Nederland is niet in oorlog en toch zijn we niet vrij. Ik bedoel dat we geestelijk niet vrij zijn zolang we niet echt in Jezus geloven. Weet je wat deze geboren Koning zegt? ‘Indien dan de Zoon (=Jezus) u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn’ (Johannes 8:32). 
Met andere woorden: Alleen de Heere Jezus kan ons redden. Ga dan door de knieën voor Hem en zoek Hem en volg Hem.

2) De plaats
Ook de plaats waar de Heere Jezus werd geboren is opmerkelijk. In Bethlehem. 
Jozef en Maria hebben in Bethlehem erfgrond. Ze komen uit het geslacht van koning David die daar geboren en opgevoed is. Daarom moeten ze op reis, willen ze het recht op hun grond voor de Romeinse wet niet verliezen. Ze moeten het als het ware notarieel vastleggen. Daarom moeten ze van Nazareth naar Bethlehem. Een afstand van ongeveer 140 km.

Veel belangrijker is: God heeft eeuwen geleden al gezegd dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. ‘En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël’ (Micha 5:1). Dáárom moeten ze op reis, omdat Gods wil vervuld moet worden. Zie je hoe door dit alles God regeert? 
Hij vervult Zijn belofte op Zijn tijd en manier. Vaak door het onmogelijke heen. 


Bethlehem betekent broodhuis. Jezus is het Brood des Levens en wordt in het ‘Broodhuis’ geboren.  Daarom is Zijn geboorteplaats een en al Evangelie. 
De Heere wees later de wijzen uit het oosten de weg naar Bethlehem. Het broodhuis (Mattheüs 2:9). 
Zo wijst de Heere ons door Zijn Woord en Geest de weg naar het geestelijke Broodhuis, de Heere Jezus. Ga met de wijzen van het oosten ‘op reis’. Laat al je wijsheid varen en laat je leiden door Zijn Woord en Geest. Hoor wat Hij zegt: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des Levens’  (Johannes 6:47,48).   

3) De wijze
Zo wonderlijk was ook de wijze waarop Hij werd geboren. Hij wilde geboren worden uit een arme vrouw. Er was niemand die Zijn moeder en Hem een plaats gaf. Uit een vrouw die moe was van de lange reis. Ze had een voettocht achter de rug van ongeveer 140 km. 
Na Zijn geboorte werd Hij, de Koning der Koningen, in doeken gewonden. Het staat er kort en eenvoudig, maar het is een wonder: ‘En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe’ (Lukas 2:7). 

Het pas geboren Kind werd in een kribbe gelegd. De meningen gaan uiteen of deze kribbe in een stal stond of niet. Het staat er niet. In dezen wordt veel gefantaseerd. Moreel bezien was het namelijk onbestaanbaar om een zwangere vrouw – die moest bevallen – onder te brengen in een stal. 
Dit zou ingaan tegen alle Joodse wetten t.a.v. reinheid en gastvrijheid. 
Wellicht gaat het om een krib voor het jaarlijkse paaslam in elk Joods gezin. In die ruimte van het huis was voor Maria nog plaats om te bevallen .
Hoe dan ook, de Zoon van God wilde in een kribbe gelegd worden. Hij onderging dit welbewust. 
Wat een vernedering. God in Jezus in een kribbe gelegd. Hier staat je verstand vol eerbied stil…
Immánuël, God met ons, liet Zich in een kribbe leggen. Geheel vrijwillig en uit liefde. 
Wat een armoede voor Hem van Wie alle dingen zijn. Hij deed dit niet voor Zichzelf. Wel om geestelijk armen die in de ‘geestelijke goot’ liggen, zoals wij, geestelijk rijk te maken. 
Als je door de geestelijke opticien de Heilige Geest, hiervan iets ziet, ga je door je knieën. Ga naar deze geestelijke opticien en laat je een geestelijke bril aanmeten. 

Schatten
Heel Zijn geboorte is een preek. Hij laat hiermee zien dat Hij mensen die geestelijk gesproken failliet zijn, geestelijk rijk wil maken. Hij ontvangt allen zonder dat het je wat kost. Hij deelt Zijn schatten uit. 
De schat van de vergeving van je hoogmoed. De schat van Zijn liefde. De schat van Zijn nabijheid. 
De schat van Zijn hulp in alle omstandigheden. Kortom: de schat van bekering en geloof. 
Wij denken altijd: voor wat hoort wat. Zijn wijze van doen is totaal anders. Hij geeft alleen maar.  
Heb je deze geboren Zaligmaker niet nodig? Dan blijf je rampzalig. Dat kan nooit goed gaan.  
Weet je wat de climax van Zijn geboorte is? ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld  gekomen is om de zondaren zalig te maken’ (1 Timotheüs 1:15). 
‘Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). Daar gaat het om, om de eer van God! Dát is kerstfeest 2018!