Het hoogste lied - Lukas 2:14

Samenvatting toespraak zondagmorgen 30-12-2018. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Het hoogste lied’ n.a.v. Lukas 2:14

Kerstfeest is het grootste wonder dat maar denkbaar is. God is in de Heere Jezus Mens geworden. Immánuël: God met ons. Daar vallen onze wondertjes bij in het niet. 
Bij het grootste wonder past het hoogste lied. Daarom wordt er voor de geboorte van Christus en na Zijn geboorte veel gezongen. Daar hoort lofprijzing bij. 
Voor Zijn geboorte waren het Elisabet, Maria en Zacharias die zongen. Nu Christus geboren is, zingen de engelen het hoogste lied. Bij ons bekend als het Ere zij God. Ze geven God de hoogste eer. Wat wij niet meer kunnen, nemen de engelen van ons over. Onze tonen van dank vallen daarbij in het niet. 

Een eigenaardig lied
Als je dit hoogste lied op je laat inwerken, is het een vreemd lied. Je hoort niets over Bethlehem en over de geboren Zaligmaker. Dat is opmerkelijk.

In deze tijd van het jaar zitten onze agenda’s overvol met samenkomsten. Daar zingen wij het hoogste lied. We hebben een boek vol (kerst)liederen. Prachtig. Zing ze maar veel. Toch moet je ook momenten inbouwen dat je luistert naar wat de engelen gezongen hebben. Daar kunnen we van leren.

De engelen zoeken het hogerop. De engelen beginnen met de eer van God. Ere zij God in de hoogste hemelen. Ze beginnen daar waar wij het hebben laten liggen. Wij moeten God de eer geven. 
Helaas kunnen en willen we dat niet meer vanuit onszelf. Ten diepste is dat een aanklacht. 
Heb je zo het Ere zij God wel eens gelezen en gezongen? Dan ga je een toontje lager zingen.

De eer waar de engelen van zingen is de openbaring van Gods majesteit en heerlijkheid. 
Hoe weten we dat? In het Oude Testament wordt dit woordje eer waar de engelen van zingen ‘kabood’ genoemd. Dat is Gods heerlijkheid. De engelen zingen dus van die heerlijkheid. 
Daar is hun hart van vol. Ook voor hen geldt: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. 
De herders werden omstraald door die heerlijkheid (Lukas 2:9). En de engelen zingen van die heerlijkheid.   

Als je het zo bekijkt, is dat engelenlied toch helemaal gericht op de geboren Zaligmaker. Want alleen dit Kind kan zeggen: Ik zoek Mijn eer niet, maar de eer van Hem Die Mij gezonden heeft (Johannes 7:18). Hij kan zeggen: Vader, Ik heb U verheerlijkt op de aarde (Johannes 17:4). 
Van ons zegt Hij: ‘Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van elkaar neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt’ (Johannes 5:44). Wat een aanklacht! Daar moet je niet min over denken. 
Ons leven moet gericht zijn op de eer van God. Op Gods heerlijkheid. Daar rekent Hij ons op af. 
Zul je er rekening mee houden?

Het hoogste lied door het geloof in Hem
Ere zij God, want dit Kind is een geschenk van de Allerhoogste. Dit Kind is gekomen om God de eer te geven. Nu kunnen mensen die in dit Kind geloven door Hem God weer de eer, de heerlijkheid geven. Zo komen ze weer tot hun doel. Daar zien ze, als het goed is, dag en nacht naar uit. 
Door Hem zingen ze het hoogste lied. 

De herders zingen
De engelen zingen niet voor zichzelf. Nee, in de eerste plaats tot eer van de Drie-enige God. 
Dat gaat voorop. Maar ze hebben nog andere luisteraars. Het zijn een paar eenvoudige herders. 
In die tijd telden die nauwelijks mee. De engelen zingen het zo dat straks ook de herders God zullen gaan grootmaken. Kunnen ze dat dan? Nou en of. Als ze het Kind gezien hebben, nemen ze de klanken van de engelen over. Ze verheerlijken en prijzen God (Lukas 2:20). 

Hoe bestaat het! Mensen die Gods heerlijkheid niet zoeken, gaan ervan zingen. Hoe kan dat? 
Dit geheim vertolken de engelen in hun lofzang. Het is omdat God een welbehagen heeft in mensen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Je mag ook zeggen: vrede op aarde in mensen van het welbehagen. 
Wat is welbehagen? Daar zit het woordje behagen in. Dat kennen we wel. Ouders hebben er behagen in dat het hun kinderen goed gaat. Behagen is het tegenovergestelde van mishagen. In iemand die zich misdraagt heb je een mishagen. We zeggen dan: wat een misselijk iemand!


Nu wil God dat het mensen ‘wel’ gaat. Hij heeft er zelfs behagen in dat het mensen goed gaat. 
Dat is Zijn uitzien. Dat is Zijn wel-behagen. 

God heeft een welbehagen in mensen. Hij is hun gunstig gezind. Daarom lezen we een eindje verder in de Bijbel: ‘God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden ’(Johannes 3:17). Dat is om van te zingen.

Het is zonneklaar dat God niet in álle mensen een welbehagen heeft. Dat bewijst de praktijk. 
Velen weigeren te geloven in de Heere Jezus. Toch heeft Hij er geen behagen in dat mensen verloren gaan. Hij heeft er behagen in dat de goddeloze zich bekeert en geestelijk zal leven (Ezechiël 33:11). Hij heeft het bewijs geleverd: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Johannes 3:16). 

Hoe ligt dit bij jou? Bijt je je stuk op dit welbehagen? Erger je je daaraan? Dat moet je niet doen. Daar kom je niet verder mee. Vraag jezelf af of je met de blinde Bartiméüs bidt: Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over mij (Markus 10:47). Dáár gaat het om.    

Mensen die zich bekeren en gaan geloven verwonderen zich over dit welbehagen. Die stemmen van harte met de engelen in over Gods welbehagen. Dat is inderdaad om van te zingen. 
Ze zingen: het is door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen. Met andere woorden: in ons was niets waarom U ons gunstig gezind was. Dat is alleen om Uw eeuwige ontferming. Dat is nu genade. 
Ze herkennen zich in die oude man die op zijn sterfbed lag. Zijn kinderen stonden rondom zijn bed. Kinderen, sprak hij: dat ik genade heb ontvangen is Gods genade. Dat God mij daarna niet zat werd, is Zijn trouw. Dat ik straks naar de Heere Jezus mag, komt omdat Hij mij heeft liefgehad. Weet je wat het geheim van alles is, kinderen? Gods welbehagen.

Vrede op aarde
Voor veel mensen is deze regel uit het hoogste lied een ergernis. Vrede op aarde? Moet je zien al die oorlogen. Nee, die engelen hebben zich vast vergist. 
Als je zo redeneert, heb je het niet goed begrepen. De engelen bedoelen dat de mensen van het welbehagen weer vrede met God ontvangen. Deze mensen zeggen: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (Romeinen 5:1). 
Wapenstilstand met God. 

We komen niet op de wereld als vredemakers. Dat zien we al bij kinderen. Wat een ruzie kunnen ze maken. Bij volwassenen is het niet minder. Wat een onvrede is er soms in een familie. En als het om God gaat, staan we zeker ons mannetje. We bannen Hem het liefst uit ons leven. Haters van Hem zijn we geworden. Dat is ons visitekaartje.
Wat een geluk dat God vrede heeft voor mensen van het welbehagen. Gelukkig dat het niet andersom is. Dat deze vrede er alleen is voor mensen die een welbehagen hebben in God. Niemand heeft vanuit zichzelf een welbehagen in God. 

Gods welbehagen geeft perspectief om vrede te krijgen met God. Komt verwondert u hier mensen. Vrede door het bloed, het kruisoffer, het leven van Jezus (Kolossenzen 1:20). Als we dit beleven, wordt ons leven één generale repetitie voor het koor in de hemel. 

Het is nodig hier de grondtonen van dit koor te leren. Ken je die nog niet? Hij nodigt je vriendelijk op Zijn ‘koor’. Daar is nog voldoende plaats voor allerlei mensen. Ook al kun je niet zingen. Of als je zo vals zingt als een kraai. Christus, de grote Dirigent, nodigt iedereen op Zijn koor of te wel tot bekering. Laat Hij de Dirigent in en over je leven zijn. Dan leer je van Hem de grondtonen van dit hoogste lied.