Het Evangeliewoord in de wereld - 1 Timotheüs 1:15

Samenvatting toespraak zondagmorgen 6-1-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Het Evangeliewoord in de wereld’  n.a.v. 1 Timotheüs 1:15.

Het thema verdelen we in: 1) De inhoud van dat woord en 2) De vastheid van dat woord. 

1) De inhoud van dat woord
We hebben allemaal wel eens een levensgeschiedenis gelezen. Er bestaan ook boeken waarin iemand z’n bekeringsgeschiedenis vertelt. Dat kan mooi zijn, maar het kan ook een verkeerde uitwerking hebben. Je kunt denken dat je net zo bekeerd moet worden als de persoon in kwestie. Zo is het niet. Nee, hóe je bekeerd wordt, laten we aan de Heere over. Als je maar bekeerd wordt. Wel zijn er bepaalde belevingen die je meemaakt als bekeerde. De Bijbel noemt dit: ellende, verlossing en dankbaarheid. Hier zit een bepaalde orde in. Maar het hoe en wat, laten we aan de Heere over.
Ellende, verlossing en dankbaarheid is net als een klaverblad met drie blaadjes aan één stengel. 
Dat heeft één wortel en één stam, wel onderscheiden, maar het is één geheel. Zo ook met ellende verlossing en dankbaarheid. Ze zijn onderscheiden, maar als één geheel verbonden aan de wortel Christus. Je kunt deze belevingen ook vergelijken met een driebaansweg. De één is verder op deze driebaansweg, dan de ander. Ze ‘rijden’ niet allemaal even hard. Bekeerden worden niet allemaal even intensief bepaald bij deze drie belevingen of banen. De één ‘rijdt’ wat meer op de baan van de ellende. Een ander wat meer op de baan van de verlossing. En weer een ander wat meer op de baan van de dankbaarheid. Toch is het één weg. Aan deze driebaansweg komt in dit leven nooit een eind. Je blijft rondjes rijden. Toch leidt deze driebaansweg naar één en hetzelfde doel. Dat is de hemel waar bekeerden altijd bij Christus zijn. 

Paulus’ bekeringsgeschiedenis
De apostel Paulus leefde ook op deze ‘driebaansweg’. Hij is er zeker van dat zijn einddoel de hemel is. Hij vertelt er ons iets over hoe hij op deze ‘driebaansweg’ gekomen is. Dat is Paulus’ z’n bekeringsgeschiedenis. Deze bekeringsgeschiedenis moet je zien als een schets als inleiding op onze tekst. Z’n bekeringsgeschiedenis bestaat uit een paar zinnen. ‘Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid; Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus’. (1 Timotheüs 1:13,14).

Wat was Paulus voor z’n bekering? Vloeker, vervolger, verdrukker; samengevat: vijand. Wat is Paulus’ leven terwijl hij dit schrijft? Weer drie woordjes: genade, geloof en liefde; samengevat: Christus.  Bekeerden leven uit en door Christus. Daar is een ware bekering altijd aan te herkennen. 

Zondaren
Paulus schetst in één pennenstreek de grondtrekken van de bekering tot God. Iedereen die bekeerd is kan hier volmondig amen op zeggen. Heb je er nooit van harte amen op gezegd dat je een zondaar en vijand van God bent? Dat je Christus nodig hebt tot redding? Dat je Hem de eer wilt geven? Nee? Dan ben je nog onbekeerd. Want Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Jonge zondaren, volwassen zondaren, oude zondaren. Of ze het belijden dat ze zondaren zijn of niet. Dus niet alleen gevoelige of gelovige zondaren. Nee, Christus Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Dit is de rijke inhoud van dit woord. Ga daar niet aan voorbij. Niemand hoeft te wanhopen want Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 

Zalig te maken
Zaligmaken, wat is dat? Het is barmhartigheid ontvangen. Daar weet Paulus alles van. Hij zegt: mij is barmhartigheid geschied (vers 13 en 16). Barmhartigheid: Gods hart brandt van bewogenheid met zondaren. Dat wordt niet opgewekt door onze ellendige toestand, nee dat komt bij God Zelf vandaan. God geeft Zijn barmhartigheid niet aan goede mensen die het wel verdiend hebben. Niet aan mensen die zichzelf bekeerd vinden. Niet aan mensen die zichzelf gelovig vinden. Nee, God geeft Zijn barmhartigheid aan zondaren. Aan gemene doortrapte zondaren. 
Die barmhartigheid geschiedt. Met andere woorden: die wordt bewezen. Het is goedheid van God.

God maakt mensen zalig door Zijn barmhartigheid. Dat komt door Gods bewogenheid en niets anders. 
Zaligmaken is verlossen van je vijandschap tegen God en volgieten met Gods liefde. Zaligmaken is verlossen van schuld en straf. Zaligmaken is de breuk helen die er is tussen God en ons.
Zaligmaken is de grootste tegenstelling die er maar is. In plaats van godslastering en vijandschap komt er een loven en lieven van God. In plaats van ongeloof komt er geloof in Christus Jezus. 
In plaats van vijandschap tegen je naaste, komt er liefde en geduld. Al is het met vallen en opstaan.  
Zaligmaken, je mag ook lezen: om zondaren te redden. Wanneer red je iemand? 

Een bedrijf dat dreigt failliet te gaan, wordt opgekocht door een rijke zakenman en zo van de ondergang gered. Een kind dat in een vijver valt en nog niet kan zwemmen, moet door een ander worden gered. 
Zaligmaken en redden komt dus altijd van een ander. Die Ander is: Christus Jezus. De Naam Christus geeft Zijn bekwaamheid aan. Het is Zijn ambtsnaam. Hij is Profeet en overtuigt van de zonde van ongeloof. Hij is Priester en overtuigt dat Zijn gerechtigheid, Zijn volmaaktheid volkomen is. Hij is ook Koning en overtuigt van oordeel. Hij veroordeelt de ongelovigen tot de eeuwige dood. Dat Hij Koning is betekent ook dat Hij de zonden en de satan kan overwinnen in je binnenste. 
De Naam Jezus geeft Zijn gewilligheid aan om je zonden te vergeven.   

Hij is in de wereld gekomen. Hij is midden in onze ellende gekomen. In onze vijandige wereld. 
Niet maar wat aan de zijkant of aan de rand, maar ín de wereld. 
Dat heeft Hij gemerkt, want deze vijandige wereld heeft Hem aan het kruis genageld. Toch had Zijn hele leven slechts één doel: zondaren zaligmaken die in de wereld leven. Op zo Iemand moet je wel verliefd worden. Ga door de knieën en aanbid Hem, want je eeuwige toekomst hangt ervan af. 

2) De vastheid van dat woord. 
De tekst zegt: dit is een getrouw, betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. 
Letterlijk staat er: betrouwbaar is het woord. Wat een vastheid ligt hierin. Het is niet een woord van mensen. Daar kunnen we vaak niet van op aan. Nee, het is het woord van de rechtvaardige en barmhartige God. Omdat Hij waar en betrouwbaar is, zijn Zijn woorden dat ook. Het is alle aanneming waardig. Daaraan mogen we ons vastklemmen en ons vastgrijpen. Dit woord is het waard om ter harte te nemen. 

Als vader iets zegt tegen zijn zoontje en de juf zegt dat het anders is, dan zegt zo’n ventje: mijn vader zegt dat het zo is.  
Trek dit voorbeeld eens door. Nu zegt de Vader in de hemel dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij zegt dat dit een betrouwbaar woord is. Wat jij zelf, een ander of de duivel dan ook zegt: houd Zijn woord vast. Klem je vast aan dit woord. 
Zeg tegen de Heere: hier ben ik. Ik ben een godslasteraar en vijand, een zondaar. U bent gekomen voor zulke mensen. Een ander zegt: ik ben (nog) niet diep genoeg ontdekt aan mijn zondaar-zijn. Geldt dit woord dan ook mij? Ja! God heeft zondaren uitverkoren en geen beste mensen. 
God heeft Jezus gestuurd om zondaren zalig te maken. Gevoelige, ongevoelige, berouwvolle, verharde, nette of goddeloze zondaren.    

Hij kwam voor mensen zoals Noach die drankproblemen had (Genesis 9:21). Hij kwam voor Rachab de hoer (Jozua 2). Hij kwam voor de Samaritaanse vrouw, die echtbreekster (Johannes 4). 
Hij kwam voor Manasse die niets van de Heere moest hebben (2 Kronieken 33). 
Hij kwam voor David die vreemd ging (2 Samuël 11). Hij kwam voor een deftige Nicodémus (Johannes 3). Hij kwam voor de oplichter Zachéüs (Lukas 19). Hij kwam zelfs voor Paulus die een koploper was in vijandschap tegen God. 
Wie je dan ook bent: je bent hartelijk welkom bij de Heere Jezus. Die kwamen, hebben allemaal ervaren dat Zijn woord vast en betrouwbaar is. 
Ontkracht dit evangeliewoord niet door welke redenering dan ook. Zijn woorden zijn betrouwbaar. 
Hij is van harte bereid en geschikt om zondaren zalig te maken. 
Zet dit bericht op facebook of twitter of wat dan ook, maar geef het door. Iedereen moet het horen.

Zondaar blijven
Jij die door de Heilige Geest getrokken bent tot Christus Jezus, weet uit ervaring dat dit rijke woord waar is. Je weet tot je verdriet ook dat je zondaar blijft. Je gaat naast Paulus zitten en zegt: ik ben ook de voornaamste zondaar. Dit maakt en houdt je klein. 
Het groeien in de genade wordt gekenmerkt door: ‘Vader, ik heb gezondigd, wees mij zondaar genadig’. Groter worden in het geloof wordt gekenmerkt door ‘geestelijk armer’ worden in jezelf. Christus wordt steeds belangrijker. 

Oproep tot geloof
Dit evangeliewoord roept op tot geloof. Het is het geloof waardoor je jezelf veroordeelt. Door dit geloof vind je in jezelf niets anders dan zonde en schuld. Maar door datzelfde geloof zeg je ook: dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om mij zalig te maken. Daar komt het op aan. Het is voor of tegen Jezus. 
Geloven betekent niet dat je zelf aan het werk gaat om je te redden. Nee, geloven laat alles aan Jezus over. Geloven is afzien van jezelf en opzien tot Jezus. Door dit geloof ontvangt een zondaar van Christus vergeving en vernieuwing. Zo krijgt God alle eer. Amen.