zondag 24 februari 2019

Jezus en de liefde van de zondares - Lukas 7:36-50

Samenvatting toespraak zondagmorgen 24-2-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Jezus en de liefde van de zondares’ n.a.v. Lukas 7:36-50

Het thema verdelen we in drieën. 1) Haar liefde gegeven; 2) Haar liefde geminacht en 3) Haar liefde geprezen.

1) Haar liefde gegeven
Liefde, een klein woord, maar met grote betekenis. Liefde tussen mensen is een groot goed. Liefde tot de Heere is het allergrootste goed. Gods kinderen zeggen: ‘Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’  (1 Johannes 4:19). Vandaag gaat het over een vrouw die deze liefde tot de Heere in praktijk bracht. We gaan eerst het verband na.

De Heere Jezus is uitgenodigd in het huis van een Farizeeër om er de maaltijd te gebruiken. 
Hij staat bekend als Simon de Farizeeër. Dit is geen scheldnaam, maar om hem te onderscheiden van andere Simons. Op het eerste gezicht een mooi gebaar van Simon om Jezus uit te nodigen. 
Hebben wij Jezus wel eens uitgenodigd in ons ‘levenshuis’ en gezegd: Heere voor U wil ik leven?

Simon heeft niet de burgerlijke beleefdheid van die dagen in acht genomen. Hij had het stof van de voeten van de Heere Jezus moeten wassen. Hem moeten begroeten met een kus en Zijn hoofd met parfumzalf moeten zalven. Blijkbaar had hij toch niet zoveel met Jezus. Misschien heeft hij Hem wel uitgenodigd uit nieuwsgierigheid.    

Terwijl Simon met Jezus en zijn vrienden aan tafel zit, komt er een vrouw binnen. Ze staat bekend als een zondares. Dat zijn we allemaal, maar deze vrouw heeft aan de zonde haar brood verdiend. 
Ze was voorheen een prostituee. Simon en zijn gezelschap zijn er verlegen mee. Kun je je voorstellen, zo’n slet bij je in huis. Hoe zou jij reageren?
Wat wil deze vrouw? Een hapje mee-eten? Nee, ze zoekt Jezus Die ze al eerder ontmoet heeft. 
Hoe en waar die ontmoeting plaatsvond, weten we niet. Maar door Hem is haar leven radicaal veranderd. Ze heeft met haar zonden gebroken. Ze heeft Christus lief. 
Nu ze gehoord heeft dat Hij hier is, ziet ze haar kans schoon. Ze trekt zich van niemand iets aan en gaat gelijk naar Jezus. Ze heeft er alles voor over Hem opnieuw te ontmoeten. 

Uit hoogachting voor Jezus staat ze achter Hem. Ze heeft een geschenk bij zich voor Hem. Het is een flesje dure parfumzalf. Haar hart breekt in duizend stukken nu ze Hem opnieuw ontmoet. De tranen lopen over haar wangen en vallen op de voeten van de Heere Jezus. Ze droogt Zijn voeten af met haar haren. Daarna kust ze Zijn voeten en zalft ze met de dure parfumzalf. Waarom? 
Nu ze opnieuw Christus ontmoet, heeft ze opnieuw een hartelijke droefheid over haar zonden. Maar ze huilt ook uit liefde omdat door het geloof in Hem, haar zonden vergeven zijn. Uit dankbaarheid kust ze daarom Zijn voeten en zalft Zijn voeten met de dure parfumzalf. 

Hier heb je een gevolg van echte bekering. Als je tot bekering en geloof komt, herken je je meer of minder in deze vrouw. Nee, daar hoef je geen prostituee voor te zijn. Dan ben jij dé zondaar en Jezus ook jouw Zaligmaker.
Als Hij door wedergeboorte Zijn liefde in je hart geeft, breekt je hart van verdriet over je zonden. 
Er komt ook een breken met je zonden en een vluchten tot Jezus. Hij wordt alles voor je. Je wilt voor Hem leven.

2) Haar liefde geminacht
Simon heeft tot nu toe geen woord gezegd, maar zijn gedachten gaan snel. Simon vergelijkt zichzelf met haar. Voor zijn gevoel komt hij er stukken beter vanaf. Hij weet wie ze is. Nee, zo slecht is hij niet. De gedachte dat ze misschien wel bekeerd en gelovig is, komt niet eens bij hem op. Nee, zo’n slet kan niet bekeerd worden. Dat de Heere Jezus voor hoeren en tollenaars is gekomen, is hij vergeten. Hij vindt het maar een belachelijke vertoning wat zij doet. Met een minachtend gezicht en schouder-ophalend, kijkt hij op haar neer. Hij denkt: als Jezus echt een Profeet is, dan zou Hij zeker weten hoe slecht deze vrouw is. Nee, die Jezus is maar niets. 

Zoals altijd neemt de Heere Jezus het op voor Zijn kinderen. De Heere Jezus zegt: Simon Ik heb je wat te zeggen. Dan vertelt Hij Simon een eenvoudige gelijkenis. Het gaat over twee schuldenaars. 
De schuld van de één is tien keer zo groot als van de ander. Toch is er geen verschil. Beiden hebben geen cent om te betalen. In een milde bui scheldt de geldschieter beiden de schuld kwijt. 
Wie zal nu de schuldeiser het meest liefhebben? Geen moeilijke vraag voor Simon. Uiteraard hij die het meeste is kwijtgescholden, antwoordt Simon.

Wat tactvol gaat de Heere Jezus met Simon om. Hij zegt niet: je bent niet bekeerd. Je bent geen gelovige. Je hebt Mij niet lief. Nee, de Heere Jezus plaatst Simon op één lijn met die vrouw. 
Zij heeft niets om de zondeschuld bij God af te betalen, maar Simon ook niet. Jullie zijn er alle twee wat dat betreft even slecht aan toe. De liefdeloze Simon krijgt een les van de liefdevolle Jezus. 

Wat een genade als wij in onze beleving op één lijn staan met de grootste der zondaren. Daar werkt de Heilige Geest op aan als Hij mensen geestelijk bewerkt. Dan kijken we op niemand meer minachtend neer. Dan kijken we hoog op tegen Jezus. De Zondeloze en de Redder van zondaren. Hem krijgen we dan nodig. We worden dan mild, maar wel eerlijk naar anderen.   

3) Haar liefde geprezen
Vervolgens krijgt Simon een berisping van de bovenste plank. De Heere Jezus vraagt aan Hem: zie je deze vrouw? Toen Ik je huis binnenkwam heb je niet de moeite genomen het stof van Mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw heeft met haar tranen Mijn voeten natgemaakt en afgedroogd met haar haren. Jij hebt Mij niet begroet met een kus. Maar zij heeft niets anders gedaan dan Mijn voeten te kussen uit liefde tot Mij. Jij hebt niet het gebruik in acht genomen om Mijn hoofd te zalven met zalf. Zij heeft Mijn voeten gezalfd. 
Wat een liefde schuilt er achter deze berisping van Christus. Simon is hard. Hij had deze vrouw weg willen sturen. Jezus is zo liefdevol dat Hij die vrouw tot Zich trok. Ook Simon wil Hij tot Zich trekken. 

Hoe is het met ons? Herken je jezelf in Simon of in deze vrouw? Geef niet te snel antwoord, maar denk er goed over na. Vanuit onszelf zijn wij net als Simon. Dan kunnen we zelfs zeer godsdienstig zijn. Dat was Simon ook. 
De bekende bijbelverklaarder Matthew Henry zegt dat Simons liefde voor Christus nog heel gering was. Hij had reden, zegt Matthew Henry verder, zich af te vragen of zijn liefde tot Christus wel oprecht was en of zijn zonden wel vergeven waren. 

Om echte liefde tot Christus te krijgen moeten en kunnen we wederom geboren worden. Door die wedergeboorte gaan we ook geloven in Hem en bekeren we ons van de zonde.
Hóe de Heere die wedergeboorte geeft, is een geheim (Johannes 3:8). De intensiviteit ervan ook. 
Je moet letten op de gevolgen: je krijgt Christus lief en gaat geloven in Hem.  

Weer de vraag: herken je je in Simon of in die prostituee? Als je je in haar herkent, erken je geen haar beter te zijn dan die vrouw. Toch kun je niet zonder de Heere Jezus. Zijn vergevende genade heb je nodig. En die krijgt deze vrouw opnieuw van de Heere Jezus.

De Heere Jezus zegt tot Simon: Haar zonden zijn vergeven. Haar zonden zijn niet vergeven omdat ze Jezus lief had. Bij oppervlakkig lezen van vers 47 zou je dit denken. Dan wordt de grond van de vergeving in haar liefde gelegd. Nee, ze heeft Jezus lief omdat haar zonden zijn vergeven. 
Daarna zegt de Heere Jezus tot haar: uw zonden zijn vergeven. Uw geloof heeft u behouden. 
Opnieuw mag ze horen dat haar zonden vergeven zijn door het geloof in Hem.
Matthew Henry zegt bij deze woorden: ‘Hoe meer wij uitdrukking geven aan onze smart over onze zonde en aan onze liefde voor Christus, hoe duidelijker blijk wij zullen hebben van de vergeving van onze zonden’.     

Het hart van het Evangelie is dat God vergeeft om Christus’ wil. De Bijbel zegt: Een ieder die in Christus gelooft, zal vergeving van zonden ontvangen door Zijn Naam (Handelingen 10:43). 
Hij vergeeft graag onze zonden staat er in onze weektekst. Rust niet voordat je dit uit beleving kent. Dan zing je: ‘Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen’ (Psalm 116:1). Dit kan alleen om Jezus’ wil. Amen.