Een stater - Mattheüs 17:27b

Samenvatting toespraak zondagmorgen 17-3-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742 / 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Een stater’ n.a.v. Mattheüs 17:27b

Vorige week ging het over ‘Belastingaangifte’ n.a.v. Markus 12:13-17. Vandaag gaat het over belasting betalen n.a.v. Mattheüs 17:27b. Dit is een wonderlijke en onbekende geschiedenis. 
We verdelen het thema in: 1) Een geëiste stater; 2) een gevonden stater en 3) een gegeven stater.

1) Een geëiste stater
In welk verband staat deze geschiedenis? Alle Joodse mannen moesten jaarlijks tempelbelasting betalen voor het onderhoud van de tempel. De belastingontvangers zaten in hokjes en inden daar het geld. De bijdrage werd voldaan via de synagoge in de plaats waar men woonde. Het ging om een bedrag van 2 drachmen of anders gezegd didrachmen. Dat betekende twee dagen loon. 

Belasting innen ging er toen wel iets anders aan toe dan nu. Nu moeten we zorgen dat onze belastingaangifte voor 1 mei binnen is bij de belastingdienst. De meesten van ons zullen het digitaal hebben opgegeven. Naderhand krijg je de definitieve aanslag.

De Heere Jezus en Petrus woonden in Kapernaüm. Ongetwijfeld heeft de Heere jaarlijks Zijn bijdrage gegeven. Hoe kan het ook anders. Hij als de Wetshandhaver. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
De Heere Jezus en Petrus zijn op weg naar hun huis. Omdat ze veel weg zijn geweest, hebben ze de belasting nu nog niet betaald. Geen moedwil, maar onmacht. Via Petrus wordt de Heere eraan herinnerd. Petrus laat er geen gras over groeien en antwoordt de belastinginspecteurs dat Jezus zeker zal betalen. Daar kent hij Jezus te goed voor. 

Voor Jezus is de vraag van de belastingdienst en het antwoord van Petrus aanleiding voor geestelijk onderwijs. De Heere Jezus gaat Zijn koninklijk ambt benadrukken. 
Koningen hoeven geen belasting te betalen en vragen dat ook niet van hun kinderen en familie. 
Jezus, Zoon van God de Vader – de Koning van de hele aarde – is vrij van belasting. Daarnaast is Hij Zelf de grote beloofde Koning. Opnieuw een argument waarom Hij geen belasting hoefde te betalen.
Toch zal Jezus het geëiste geld voor Zichzelf en Petrus betalen. Hij wil geen ruzie met mensen die niets begrepen van Zoon-zijn van de Vader en van Zijn Koningschap. Jezus wil ook hierin aan de hele wet gehoorzamen. Alles wat de wet eist, zal Jezus volbrengen. Zelfs al heeft Petrus op dit moment het geld niet, Jezus zal ervoor zorgen. 

Misschien zeg je: wat is de geestelijke les hiervan? De Heere God wil dat wij Zijn wet houden. Bij niet houden daarvan levert dat schuld op die betaald moet worden. Zo niet: dan de ‘doodstraf in de hel’. Zeg nou zelf: kunnen wij de wet houden? Dus altijd en overal God en onze naaste liefhebben? 
Daar gaan we allemaal aan mank. Dat levert dus schuld op. Niet bij de belastingdienst, maar bij de hemelse Rechter, Die eist dat de schuld voldaan wordt. De mogelijkheden om in maandelijkse termijnen te betalen, is er niet. Sterker: wij hebben geestelijk geen cent om te betalen. In plaats daarvan wordt onze schuld bij God elke dag meer. Het is wel de vraag of je daarmee zit. Zo niet, dan heb je ook geen last van de eis om betaling. Dan is er geen plaats in je leven voor Jezus. Zit jij er wel mee? Dan biedt de Heere Jezus de oplossing in deze geschiedenis.

2) Een gevonden stater
De Heere Jezus wil niet dat Zijn Naam over de tong gaat omdat Hij geen belasting betaalt. 
Wat een voorbeeld voor een christen om ook hierin Zijn voorbeeld te volgen. Wees eerlijk met je opgave. 
Petrus krijgt opdracht om naar de zee te gaan. Daar moet hij zijn hengel uitwerpen en de vis die het eerst bijt van de haak afhalen. Jezus geeft de verzekering dat de vis in zijn bek een stater heeft.  
Merkwaardige vis, die later wel de Petrusvis of zonnevis wordt genoemd. De officiële naam is Tipala. Deze vis houdt haar jonge visjes in haar bek totdat ze groot genoeg zijn om te zwemmen. 
Om te voorkomen dat de jonge visjes weer terugkomen in haar bek zoekt zij een glimmend voorwerp. Doet dat voor in haar bek tot afschrikking van haar jongen. Zo heeft ze rust. 
Zo gezegd, zo gedaan. Petrus doet wat de Heere zegt en vangt zo’n vis met in haar bek de stater. 
Dat is een zilverstuk ter waarde van 4 drachmen. Precies genoeg om de belasting te betalen, zowel voor de Heere Jezus als Petrus.   

Wat een les voor ware christenen vandaag de dag. De Heere zorgt voor hen in alle omstandigheden. Zonder toedoen van Petrus vindt hij geld genoeg om te betalen. Zegt de Heere het niet tegen al Zijn kinderen: 
‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus’  (Filippenzen 4:6,7). 
Het is zelfs nog sterker: hier zorgt de Heere zelfs voordat Petrus erom gevraagd had. De Heere gaat Zelf het gesprek aan met Petrus en vraagt alleen maar geloofsgehoorzaamheid. 
De Heere Jezus vroeg niet aan Petrus om naar de bank te gaan voor wat geld. Hij vroeg alleen: ga vissen en Hij gaf er een belofte bij. 
Wie dagelijks met Jezus wandelt, ontdekt dat God alle dingen door Hem regeert. Dat alle beloften in Jezus ja en amen zijn (2 Korinthe 1:20). Jezus kan en wil de problemen en noden van Zijn kinderen wonderlijk oplossen. Zowel tijdelijke, maar vooral geestelijke noden. Wat een rijkdom om door wedergeboorte een kind van God te zijn geworden.  

Geloof jij de Heere als Hij zegt: bidt en u zal gegeven worden (Mattheüs 7:7)? Ook hier heb je een opdracht: bidden en een belofte: en u zal gegeven worden. Werp dan de ‘hengel’ van het gebed in het ‘water’ van Gods genade en vind de ‘vis’ van Gods reddende genade.   
Je ziet hier bij Petrus dat de Heere het gesprek aangaat, voordat Petrus erom vroeg. Zo werkt het in het Koninkrijk der hemelen. Hij zegt: ‘Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten’  (Jesaja 65:1) Uit genade vond Petrus de stater.

3) Een gegeven stater
De gevonden stater moet Petrus aan de belastinginspecteurs geven. Zo heeft Jezus voldaan aan Zijn verplichtingen en Hij betaalt ook voor Petrus. Petrus, deze stater is genoeg voor Mij en u. 
En u! Jezus koopt Petrus vrij. Jezus betaalt voor Petrus.  

Hier vind je het evangelie. Jezus is op Zijn laatste reis naar Jeruzalem. Daarna zal Hij gekruisigd worden. Daarmee zal Hij voldoen aan Gods eis om te betalen voor de zonden. Ook wel Gods gerechtigheid genoemd. Hij betaalde de zondeschuld niet met een ‘stater’ aan Zijn Vader. 
Daarmee nam God de Vader geen genoegen. Hij betaalde met de prijs van Zijn bloed.  
Dit klinkt als muziek in de oren voor mensen die geestelijk niet kunnen betalen. Die geestelijk bankroet zijn gemaakt. Hun geestelijk spaarbankboekje geeft alleen maar een negatief saldo. 
Steeds duiken ze meer in de rode cijfers. Geen beursnotering van goede werken helpt hiertegen. 
God de Vader neemt geen genoegen met onze geestelijke prestaties. Met ónze ‘statertjes’. 
Al onze gerechtigheden moeten wegvallen. Hij neemt alleen genoegen met Zijn gegeven Zoon. 

Wat denk je als Petrus de gegeven stater had gelaten voor wat het was? Dan had hij menselijk gesproken met een groot probleem gezeten. 
Zo ook geestelijk. God heeft Zijn Zoon niet gegeven opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden (Johannes 3: 16,17). Zijn kruisoffer is voldoende. 
Niet voor twee mensen, maar voor een wereld vol mensen. Zijn levensoffer, Zijn bloedoffer is zo ruim, dat iedereen behouden kan worden. Hij is een verzoening voor de zonden. 
Ga dan met vrijmoedigheid naar de troon van de genade opdat je barmhartigheid mag verkrijgen. Opdat je genade mag vinden om geholpen te worden op Zijn tijd (Hebreeën 4:16).   

Het is wel een persoonlijke zaak. De Heere Jezus zei tegen Petrus: voor Mij en u. 
En u. Je kunt het niet doen met de gegeven geestelijke genade van een ander. Gelukkig maakt het niet uit van welke groep of kerk je bent. Als je maar lid bent geworden van de wereldwijde Kerk waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Dan mag je ‘vissen’ in de wateren van vrije gegeven genade. 
Dan ben je door wedergeboorte een zoon geworden van de grote Zoon de Heere Jezus. Dan ben je vrij! Want naar de woorden van Jezus zijn de zonen vrij (Mattheüs 17:26b). En u! Dat is het wonder.

Het is gegeven geestelijk goed. Niets telt van ons wat dat betreft mee. Heb je weet van deze gegeven vrijheid? ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft’  (Galaten 5:1). 
/Heb je nog geen weet van dié vrijheid? Kom dan tot de geestelijke wateren. Lees en overdenk onze weektekst: