Liefde naast haat - Markus 14:3-11

Samenvatting toespraak zondagmorgen 24-3-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Liefde naast haat’ n.a.v. Markus 14:3-11

Je maakt het niet veel mee dat iemand zijn dood voorspelt. Je zult het helemaal niet meemaken, dat iemand precies voorspelt welk tijdstip hij of zij zal sterven. Eén is er geweest Die Zijn dood voorspeld heeft. Dat is de Heere Jezus. Hij vertelde het aan Zijn discipelen.

Naar Bethanië
Nadat Jezus Zijn discipelen verteld heeft over Zijn aanstaand lijden en sterven, trekt Hij naar Bethanië. Een plaatsje tegen de helling van de Olijfberg op 3 kilometer van Jeruzalem. Hij komt daar in het huis van Simon de melaatse. ‘De melaatse’ was zijn bijnaam omdat hij vroeger melaats was. Simons huis zit vol vrienden. Uit Johannes 12 weten we dat het bijna allemaal liefhebbers van Jezus zijn. Ook Maria, Martha en Lazarus zijn daar. Dit zijn drie vrienden van de Heere Jezus. 

In deze geschiedenis gaat het over Maria en Judas. Twee uitersten. Maria heeft de Heere Jezus lief, Judas haat Hem. Je kunt deze geschiedenis ook lezen in Mattheüs 26:6-16 en Johannes 12:1-11. 
We houden Markus 14:3-11 als leidraad, maar citeren ook uit Mattheüs en Johannes. We verdelen deze geschiedenis in tweeën: 1) De liefde van Maria tot Jezus ; 2) De haat van Judas tot Jezus.

1) De liefde van Maria tot Jezus. 
Terwijl Jezus in het huis is, staat Maria plotseling op. Ze heeft een kruikje vol kostbare zalfolie bij zich. Ze breekt de hals van het kruikje en giet de kostbare inhoud uit over het hoofd van de Heere Jezus. In Johannes 12 staat dat ze ook de voeten van Jezus zalft. Met haar haren droogt ze Zijn voeten af (Johannes 12:3). Niets is haar teveel om haar liefde voor de Heere Jezus te uiten. 

Er voor uitkomen
Zo is het nu ook nog. Als je door wedergeboorte tot een gelovige bent gemaakt, dan heb je alles voor Hem over. Dan kom je ook voor Zijn Naam uit. Dan zal ons hart weleens overstromen zoals deze fles met dure zalfolie. Het doortrekt dan ons hele leven, zoals de reuk van de zalfolie het hele huis doortrekt (Johannes 12:3). Als wij Hem echt mogen volgen is dat te merken. Je kunt dan niet meer dezelfde blijven. Je gaat als het ware naar Christus ruiken. Je verspreidt dan een goede reuk van Hem (2 Korinthe 2:15). Ze merken het dan aan je, dat je veel de nabijheid van Jezus zoekt. 
Hoe meer liefde Jezus geeft, hoe meer je erachter komt dat je geen beste bent in jezelf.

Waarschuwing
De zalfolie die Maria gebruikt, behoorde tot de duurste soort. Ongeveer driehonderd penningen. 
Bijna het jaarloon van een volwassen man. Sommige discipelen schudden hun hoofd. Ze vinden het maar wat jammer dat de olie zo wordt vermorst. Ze had deze olie beter kunnen verkopen, dan had het geld van de verkoop weer aan de armen gegeven kunnen worden. De discipelen trekken de oprechte bedoeling van Maria in twijfel. 
Misschien heb je dat ook weleens meegemaakt dat mensen je oprechte bedoeling niet begrepen. 
Dat is pijnlijk. Zo verging het ook Maria.
Het is vooral Judas die de woordvoerder is. Hij had dit geld liever in zijn eigen zak gestoken. 
In Johannes 12 vers 6 staat dat hij een dief was: ‘en dit zeide hij, niet omdat hij (=Judas) bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was´.

Wat een waarschuwing. Judas die ruim drie jaar met de Heere Jezus optrok en tegelijk een dief is. Zover kan het gaan met ‘volgelingen’ van de Heere Jezus. Voor de buitenwacht schijnt het dat het échte gelovigen zijn. Intussen houden zulke mensen met hun hart vast aan allerlei zonden. 
Als we niet strijden tegen alle zonden, dan klopt er iets niet in onze bekering. 
Voor Judas is het hier de zonde van het begeren. De zonde tot het geld. Er staat in de Bijbel dat de geldgierigheid een wortel is van alle kwaad ‘Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad’ 
(1 Timotheüs 6:10). We hoeven echt niet veel geld te hebben om aan deze zonde schuldig te staan. 

Een goed getuigenis
De Heere Jezus hoort het gemompel en zegt: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft juist een goed werk aan Mij verricht. Arme mensen zullen er altijd blijven. Die kunnen jullie je hele leven nog goed doen, maar Ik blijf niet altijd bij jullie. Nog een paar dagen en dan zal Ik sterven. Dan kun je Mij op deze manier geen goed meer doen. Mijn lichamelijke tegenwoordigheid is iets heel bijzonders. Dat is met niets te vergelijken. Maria heeft dit gedaan, zo gaat Jezus de daad van Maria uitleggen, tot een voorbereiding van mijn begrafenis. 
Wat een goedheid van de Heere Jezus dat Hij Maria in bescherming neemt. Hij verdedigt Zijn kinderen altijd. Hij gaat haar geloof prijzen. Jezus vertelt dat waar het evangelie ook wordt gebracht, deze daad bekend zal worden. Zoveel waarde hecht Jezus aan de liefde tot Hem. 
Ook wij moeten altijd zorgen dat we een goed getuigenis achterlaten. Dit is het beste bewijs van een levend geloof. De apostel Jakobus zegt dat het geloof zonder de werken dood is (Jakobus 2:17). Alleen een geloof dat door de liefde werkt, zal stand houden. Al het andere is namaak. Haast je om Hem te zoeken!

2) De haat van Judas tot Jezus. 
Jezus vertelt dat Hij gaat sterven voor de zonden van Zijn kinderen. Maria begrijpt dit. Maria is geestelijk veel verder dan de discipelen. De discipelen begrijpen er niet veel van. 
Daaronder is ook Judas. Zijn wereld is ingestort. Zijn ideaal zal niet uitkomen. Judas dacht dat het volgen van Jezus hem voordeel zou opleveren. Nu de Heere Jezus steeds meer spreekt over Zijn aanstaande dood, hoeft het van hem niet meer. Wat een tegenvaller. Hij gaat Hem haten.  
Hij gaat naar de overpriesters en zegt: ik kan Jezus aan jullie overleveren. Wat vang ik er voor? Zonder blikken of blozen zeggen ze: dertig zilveren penningen. 
Zo’n bedrag moest betaald worden als schadevergoeding voor een per ongeluk gedode slaaf. 
Judas gaat ermee akkoord.
Judas krijgt 30 zilveren penningen om Jezus over te leveren. Daarmee kwam zijn toenemende haat tot Jezus naar voren. Maria heeft driehonderd penningen over om Jezus te zalven. Daarmee drukt ze haar liefde tot Jezus uit. Wat een verschil met Judas. Een verhouding van 300 tot 30… 

De duivel in Judas
Wat Judas doet, is puur duivels. Lukas zegt dat de satan in Judas kwam (Lukas 22:3). Dat wil zeggen dat de duivel Judas nu helemaal in z’n macht krijgt. De Heere Jezus heeft Judas geroepen tot discipel. Toch is Judas altijd een kind van de duivel gebleven. De Heere Jezus heeft dat trouwens ook gezegd. ‘Heb ik u niet twaalf uitverkoren? En één uit u is een duivel. En Hij zei dit van Judas, Simons zoon, Iskáriot; want deze zou Hem verraden, zijnde een van de twaalve’  (Johannes 6:70,71). 
Wat een ernstige zaak. Werkzaam in Gods koninkrijk en toch in dienst van de duivel.        

De waarde van Jezus
Wat erg als dat ook bij ons nog zo is. Dan vertrappen we het allerheiligste en proberen uit de liefdehanden van Jezus te blijven. Wat is Jezus ons waard? Alles als het erop aankomt? 
Als we Hem werkelijk liefhebben, dan is deze liefde niet te meten. We geven Hem dan al onze liefde: hart, hand en huis. Hij is dan alles voor ons. 
Bij Judas komt eruit wat erin zit: haat tot Jezus. Hij neemt afscheid van Jezus. Innerlijk is hij nooit echt verbonden met Hem geweest. Jezus valt Judas tegen. Hij had heel andere verwachtingen van Hem. Nee, een Jezus Die vrijwillig de dood ingaat om Zijn bloed, Zijn leven te geven, dat hoeft van hem niet. 

De gewilligheid van Jezus
Jezus heeft Judas verloren en Maria gewonnen. Door Zijn lijden en sterven ‘wint’ Hij er velen voor Hem in. Door Zijn Heilige Geest gaan ze Hem aannemen. Het is één van tweeën: we laten ons inwinnen door Jezus zoals Maria of we verachten Hem zoals Judas. 
Wat willen we? Jezus, Die Zich vrijwillig laat doden voor vijanden, of al het schijnschoon van deze wereld? Symbolisch uitgedrukt in dertig zilveren penningen? 
Hij heeft geestelijke schatten om uit te delen. ‘Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid’ (Spreuken 8:18). Deze rijkdommen houdt Hij niet voor Zichzelf. Hij wil ze geven. 
Zijn rijkdommen ontvang je door Hem je lege ‘levensfles’ te laten zien. Jij hebt vanuit jezelf geen ‘liefdeolie’ om Hem te zalven. Vanuit Zijn rijkdommen wil Hij jouw lege ‘levensfles’ vullen. Alleen dan kun je Hem zalven met jouw liefde. Laat Hem biddend je lege ‘levensfles’ zien.
Mag je Hem kennen? Weet dan dat Hij overloopt van geestelijke rijkdommen. Put uit Hem door dag en nacht met je lege ‘levensfles’ tot Hem te komen. Zij die Hem volgen ervaren soms liefde naast haat in hun hart. Toch ervaren ze dat de Liefde overwint tot roem van Zijn genade. Om Jezus wil.