Jezus’ liefdesopdracht - Johannes 19:26-27

Samenvatting toespraak zondagmorgen 7-4-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Jezus’ liefdesopdracht’ n.a.v. Johannes 19:26-27

De Heere Jezus heeft zevenmaal gesproken aan het kruis. Dat noemen we de zeven kruiswoorden. Vandaag luisteren we naar het tweede kruiswoord. Het is een woord vol liefde en ontferming over Zijn moeder Maria. Ze staat bij het kruis met een aantal andere vrouwen. Ook de discipel Johannes staat bij Zijn kruis.

Maria’s liefdessmart
Wat moet dat voor Maria geweest zijn om zo haar Zoon te zien lijden. Haar moederliefde wordt hier op het diepst geraakt. Dat is toch een eigenschap van een moeder? Die lijdt mee als haar kind lijdt. Vaak willen moeders dan helpen om het lijden te verzachten. Moeders onder ons: dat weten jullie toch? Als je kind ernstig ziek is en je ziet het pijn lijden, dan breekt toch je hart? 
Maria kan hier niets doen voor haar eigen Kind. Maria mag hier ook niets doen. De Heere Jezus moet alleen lijden en strijden. Dat was 700 jaar geleden al voorzegd door de profeet Jesaja. Hij heeft ‘de pers’ alleen getreden (Jesaja 63:3). Met ‘de pers’ wordt Gods toorn tegen de zonde bedoeld. 
Hij moest die alleen dragen. Niemand kon dat overnemen of een deel daarvan. Ook Maria niet. Niemand kan die toorn dragen. Zul je er rekening mee houden? Met andere woorden: onze ‘offertjes’ van goede werken tellen niet mee.     

Het geloof van Maria
Bij het kruis wordt Maria geraakt in haar liefdehart. Daar gaat een zwaard doorheen. Ook dat was al voorzegd toen de Heere Jezus nog maar net geboren was. Het was de oude Simeon die de Heere lief had, die dit voorzegd had. Met het Kindeken Jezus in zijn armen voorspelde hij dat er een zwaard door Maria’s ziel zou gaan (Lukas 2:35). Dat wordt hier vervuld. Op het aller-diepst wordt ze innerlijk geraakt. Toch loopt ze niet weg van het kruis. Ondanks dat haar geloof beproefd wordt. 
Haar geloof? Ja, ze heeft ervan gezongen dat Hij haar Zaligmaker is. (Lukas 1:46-55). 
De engel Gabriel had haar beloofd dat de Heere Jezus ‘groot’ zou zijn. En ook dat Zijn Koninkrijk geen einde zou hebben (Lukas 1:32,33). Daar heeft ze vast in geloofd. Maar wat blijft daar nu van over als ze Hem nu aan het kruis ziet hangen en lijden? 

Gods trouw
Misschien herken je het wel. Vanuit de grote nood in je leven heb je houvast gekregen aan Gods beloften. Daar bouwde je op. Nu zie je het geestelijk gesproken niet meer zitten. Je bent met al de beloften in de ‘geestelijke dood’ gekomen. Dat het zo zou kunnen gaan in je geestelijk leven, had je nooit gedacht. In plaats van vreugdeliederen zing je nu treurliederen.
Hoe komt het dat Maria ondanks alles toch bij het kruis blijft staan? Omdat de Heere Jezus haar op een verborgen manier vasthoudt. Dat is Zijn trouw. 

Hoe komt het dat zij die houvast hebben gekregen aan Gods beloften, daar soms geen zicht op hebben, toch niet loslaten? Omdat de Heere hen op een verborgen manier vasthoudt. 
Hij leert hun dat het vaak anders gaat in het geestelijke leven dan ze denken. 
Gods kinderen komen er steeds meer achter dat ze geen greintje geestelijk leven in zichzelf hebben. Dat alles in Christus ligt. Ze kunnen dat wel zeggen, maar dat te beleven is een andere zaak. Dat gaat de Heere hun meer en meer leren op soms een wonderlijke manier.    

Een Zoon kwijt
Terwijl Jezus Zelf in de grootste nood is, gaat Zijn zorg uit naar Zijn moeder en de discipel Johannes. Hij kan Maria niet loslaten voordat de zaken goed geregeld zijn. Wat een liefde. 
Hij zegt vanaf het kruis tegen Zijn moeder: Vrouw zie uw zoon en tegen Johannes: zie uw moeder. 
Hij zegt tegen Maria niet moeder, maar vrouw. Waarom? Twee dingen. 
Ten eerste was dat in het Oosten een aanspraak van eerbied. Daarmee eert Hij Zijn moeder vanaf het kruis. Daar kunnen onze jongeren van leren. Heb eerbied voor je moeder. Je hebt er maar één op de hele wereld! 
Ten tweede geeft Hij hiermee aan dat Maria’s moedertaak geëindigd is. Jaren heeft ze voor Hem gezorgd als zorgzame moeder. Dat zorgzame is de moeders onder ons toch niet vreemd? 
De Heere Jezus snijdt de ‘vleselijke’ band met Maria voorgoed door. Dat Maria moest leren dat de familieband bij Hem niet in de eerste plaats komt, had Hij al eerder gezegd. (Johannes 2:4). 
Nu herhaalt Hij dit weer.  
De Heere Jezus duwt Maria zo in haar moedertaak op een tere en zachte wijze terug. Maria moet Hem nu niet meer zien als haar Zoon, maar alleen als haar Zaligmaker. 
Dat is heel wat geweest voor Maria. Ze raakt hierdoor haar lievelingszoon kwijt.  
Een zoon ontvangen
De andere zonen van Maria hebben Maria bij het kruis in de steek gelaten. Ze hadden niets met die Broer van hen. Ze geloven niet in Hem. Ze ergeren zich aan het kruis. Maria krijgt er een andere zoon voor in de plaats. Johannes, de apostel der liefde. Tegen Johannes zegt Hij: zie uw moeder. Johannes neemt Maria in zijn huis.  

Zo zien we dat het kruis een scheur trekt in familiebanden. Soms dwars door gezinnen of huwelijken. Zelfs dwars door een gemeente.
Het kruis trekt niet alleen een scheur, maar bindt ook samen. Bij het kruis zien we de geboorte van een nieuw gezin. Maria ontvangt een nieuwe zoon en Johannes een nieuwe moeder. De Heere Jezus is hun oudste Broeder. Een betere zoon of broer kun je niet hebben. Dat is een Zoon of Broer Die altijd voor je klaarstaat. 

Geestelijk gezin
Ben jij al een zoon of dochter van de Heere Jezus geworden? Dat ‘gezin’ is één in hun liefde tot Jezus. Ze doen Zijn wil met hun gehele hart. Ze leven uit Hem en met Hem. Ze leven op Zijn kosten. 
Hij heeft alles betaald op Golgotha met Zijn bloed, met Zijn leven. Dit gezin groeit vanaf Golgotha tegen de klippen op, wereldwijd. Het kruis maakt allerlei nationaliteiten tot familie in Hem. 

Helemaal alleen
Het is belangrijk om te letten op welk momént de Heere Jezus deze liefdesopdracht geeft. Hij stuurt daarna Maria en Johannes weg. Maria, met wie Hij zo’n band had als Zoon, maar ook als Zaligmaker. Johannes waar Hij een bijzondere liefdes-geloofsband mee had. Waarom moesten ze weg? 
Zo wordt de Heere Jezus helemaal alleen gelaten. Zelfs zijn innigste familierelaties doorsnijdt Hij. 
Hij neemt vrijwillig afstand als Zoon van Maria. Hij wil en moet de ‘pers’ alleen treden.

Hij stuurt ze weg vlak voor de drie-urige duisternis. Hij stuurt Maria en Johannes ook weg voordat het vierde kruiswoord wordt uitgesproken. ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Mattheüs 28:46). Wat een diepte ligt in dit kruiswoord! Daarin heeft Hij Zijn verlatenheid en Zijn diepste lijden uitgedrukt. In die verlatenheid kwam Zijn Vader als Rechter met Zijn volle toorn op Hem. 
Hij wilde niet dat Zijn moeder dat mee zou maken. Wat een liefde. 

Eenzaam 
De zonde heeft de mens nameloos eenzaam gemaakt. Heb je er wel eens aan gedacht dat eenzaamheid een gevolg is van de zonden? Dat heeft de Heere Jezus aan het kruis ervaren. 
Zo kan Hij hun die zich door eigen schuld ‘geestelijk’ eenzaam voelen door hun zonden, een relatie geven met God de Vader. Dan weet je je een zuster of broeder van allen die Hem liefhebben. Dat is pas leven!    

Dit tweede kruiswoord geeft, net als de andere kruiswoorden, liefde van één kant aan. 
Ken je iets van deze liefde en het bedroevende van de zonden? Zoek er meer van te kennen. 
Weet je er niets van? Sla Zijn familieaanzoek niet af (Johannes 1:12,13; 1 Johannes 4:9). Hij is graag ook jouw oudste Broeder.