Drie vloekdragers - Lukas 23:39-43

Samenvatting toespraak zondagmorgen 14-4-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Drie vloekdragers’ n.a.v. Lukas 23:39-43

Vandaag is het de laatste lijdenszondag voor Goede Vrijdag. Daarom verplaatsen we ons in gedachten naar Golgotha, de plaats waar Jezus werd gekruisigd. Het thema naar aanleiding van Lukas 23:33-43 verdelen we in drieën. 1) Een haatdragende vloekdrager; 2) Een berouwdragende vloekdrager 3) Een schulddragende Vloekdrager. 

1) Een haatdragende vloekdrager
Eindelijk is het zover: Jezus hangt aan het kruis. Lang hebben de schriftgeleerden en farizeeën hiernaar uitgezien. Naast Hem hangen nog twee kruiselingen. Het zijn moordenaars, want het recht moet zijn loop hebben. Vandaar die afschuwelijke straf. 
Alle drie de kruiselingen zijn vervloekt. Niet alleen door de regering, maar ook door God (Deuteronomium 21:23; Galaten 3:13). Dat laatste is het ergste. Dat komt zelfs zichtbaar tot uiting. Iemand aan het kruis hangt tussen hemel en aarde. Vervloekt door de aarde en de hemel. Zo iemand maakt geen schijn van kans meer op de hemel. Zo werd er geredeneerd. Gelukkig rekent God anders.  

Op Golgotha is het een drukte van belang. Iedereen kijkt en vooral de middelste Kruiseling, Jezus, krijgt de volle aandacht. Wat een mensen heeft Hij genezen en op allerlei andere manieren geholpen. 
Er zijn er zelfs velen bij die hun redding, hun zaligheid, in Hem hebben gevonden. Die zijn boven zichzelf uitgetild. Wat ze in zichzelf en bij anderen niet vonden, vonden ze bij Hem. 
De redding van zichzelf zochten ze niet. Dat werd anders toen ze met Jezus in aanraking kwamen.  
Het is net als met een kind. Zolang je niet vertelt dat je een prachtig cadeau hebt, verlangt het nergens naar. Zodra je haar dit vertelt, wordt het anders. Ze vraagt de oren van je hoofd en heeft geen rust voordat ze het cadeau heeft. Zo gaat de Heere vaak te werk als Hij je aan Zijn kant wil brengen. 
Hoewel het spottend gebeurt, wordt er zelfs nu nog propaganda voor Hem gemaakt. 
Er wordt geroepen dat Hij anderen heeft verlost. Zo is het. Hij heeft anderen van hun egoïstische leven en allerlei andere zonden verlost. Al hun zonden gingen ze belijden en bestrijden en voor Hem neerleggen. Heb jij dat trouwens al gedaan? Zo niet, dan sta jij nog steeds mee te roepen in het koor bij het kruis van Jezus.

Het zijn trouwens niet alleen de toeschouwers die spotten. Zelfs een medekruiseling spot. Dat terwijl hij voelbaar en zichtbaar op het punt staat te sterven. Dan nog vol haat tegenover Jezus. 
Lenin, de Russisch marxist, heeft veel gespot met God en de godsdienst in zijn leven. 
Aan het eind van zijn leven bad hij stoelen en tafels om vergeving van zijn zonden. Toen was het spotten over. Wat denk je van Voltaire, de Franse filosoof? Zijn verpleegster zei: voor al het geld van de wereld wil ik geen ongelovige meer zien sterven. Hij schreeuwde de hele nacht om vergeving.
En wat doet deze kruiseling? Zijn haat naar Jezus gooit hij eruit. Hij is vervloekt om zijn zonden en zijn zonden verzwaart hij zelfs aan het eind van zijn leven. 
Wat is een mens? Inderdaad: met of zonder kruis een vloekdrager. Wij dragen de vloek en zijn vervloekt om onze zonden. De Heere zegt: ‘Vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen’  (Galaten 3:10). 
Ferme taal, ernstige taal zeg je. Mensen, ik kan niet anders om ook dit te zeggen. Die andere moordenaar aan het kruis spotte ook eerst. Later bad hij tot de Heere Jezus om vergeving. Zo moet het ook ons vergaan. Bekeer je en geloof het Evangelie.

2) Een berouwdragende vloekdrager
Dat is wat: aan het kruis tot bekering komen. Zo is het gegaan met die andere moordenaar. 
Nee, hij is niet bekeerd om de pijn aan het kruis. Je hebt mensen die zich ‘bekeren’ als ze in de grootste penarie zitten. Zodra dat over is, gaan ze weer geleidelijk op de oude voet verder. 
Waarom is deze vloekdrager dan bekeerd? De Heilige Geest nam beslag op en in hem. 
Hij ging op het laatst van zijn leven Jezus heel anders zien. Want zeg nou zelf: wat is er aan deze Man aan het kruis te zien met je gewone ogen? Toch niets dan ellende en narigheid? Nee, de Heilige Geest gaf hem ‘geloofsogen’. Deze moordenaar ontving een ‘bril’ om de lijdende Jezus en zichzelf te zien. 

Weet je, als dat gebeurt, ga je niet alleen Jezus met andere ogen zien, maar ook jezelf. 
Bij deze moordenaar heb je de bekering in een notendop. Hij belijdt dat hij terecht het oordeel van God verdiend heeft om zijn zonden. Vandaar dat hij een vloekdrager is. Hij heeft hartelijk berouw over zijn zonden en kan niet meer zonder Jezus leven. Hij belijdt Jezus als Koning. 
Als Jezus zulke klanken hoort, kan Hij niet zwijgen. De moordenaar krijgt de verzekering dat hij heden met Jezus in Zijn Koninkrijk zal zijn. 
Nu zal niet iedereen die bekeerd wordt, zo’n bekering hebben als deze moordenaar. Toch zal iedere bekeerde de grondtonen ervan kennen. Dat staat vast.
Je kunt het vergelijken met het aanmeten van brillenglazen. Bij iedereen is de meting van de ogen en dus van de glazen verschillend. Bij de één duurt de meting ook langer dan bij de ander. Toch ontvangen ze allemaal een bril of contactlenzen om beter te kunnen zien. 
Kijk jij nog steeds door de smerige glazen van je eigen ‘geestelijke’ bril? Dat gaat echt niet goed. 
Dan kom je in de berm en tenslotte beland je in de sloot en je verdrinkt geestelijk. Laat je een geestelijke bril aanmeten door de Heilige Geest. Zijn wachtkamer staat dag en nacht open.

3) Een schulddragende Vloekdrager 
In deze geschiedenis is dit de climax. De middelste Vloekdrager hangt daar niet om Zijn zonden, maar om de zonden van anderen. Jezus hangt daar onschuldig en tegelijk als de grootste Vloekdrager. Onze oude catechismus zegt dat Hij de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Dat is een hele volzin vol zinnige woorden. Het betekent uiteraard niet dat Jezus voor álle mensen geleden heeft. Dat is met de Bijbel in de hand niet vol te houden. Trouwens de praktijk bevestigt het. Er zijn ‘beroemdheden’ die vloekend gestorven zijn. Het betekent wel dat het offer van Jezus zo ruim is dat iedereen gered kan worden.

De Heere Jezus hing aan het kruis als plaatsvervangende Vloekdrager. Trouwens het hele leven van Jezus was plaatsvervangend. Anders gezegd: Hij leefde en stierf niet voor Zichzelf, maar ten eerste om de verbroken wet van Zijn Vader weer te herstellen. Die verbroken wet en de gesmade eer van Zijn Vader, ging Hem aan Zijn hart. Zijn Vader had Hem ook opdracht gegeven om Zijn lievelingen, miljoenen mensen, te redden. Mensen die vanuit zichzelf onder de vloek van God leven. 
Ook dat ging en gaat Hem aan Zijn hart. Kosten nog moeite heeft Jezus gespaard om hen te redden. Zie Hem hangen aan het kruis. Hoor Hem klagen. Zo voldoet Hij de zondeschuld aan Zijn Vader voor vloekdragers. Zie onze weektekst onderaan: Galaten 3:13. 

Hij droeg Zijn kruis gewillig. Het was niet Zijn kruis, maar het kruis van Zijn kinderen. 
Wat op Golgotha is gebeurd, wordt wel de ‘wonderlijke ruil’ genoemd. Gods kinderen zeggen: mijn verdiende kruis werd Zijn kruis, want alzo lief heeft God de wereld gehad. Onbegrijpelijke ruil. 
Wat van ons is (onze zonden) werd van Hem en wat van Hem is (Zijn zondeloosheid) werd van ons. Mijn verdiende vloek werd Zijn vloek. Zo gaan vloekdragers vrijuit. 
Wij zeggen wel eens: van ruilen komt huilen. In zekere zin gaat dat ook hier op. Maar dan is het een huilen van geestelijke blijdschap dat Hij vrijwillig een Vloekdrager wilde worden. Soms zeggen wij tegen elkaar: dat is jouw schuld. Geestelijk gesproken kunnen Gods kinderen dit nooit meer tegen elkaar zeggen. Hun schuld werd Zijn schuld. Wat een geestelijke vrijheid geeft dat.

We zeiden dat Christus niet voor alle mensen een schulddragende Vloekdrager is geweest. Voor wie dan wel? De Nederlands/Duitse theoloog Kohlbrügge (1803-1875) zegt op grond van de Bijbel: 
‘Voor mij en alle zondaren, die anders niet weten waar wij elders leven vinden en vandaan moeten halen’. Met andere woorden: voor hen die geen greintje geestelijk leven in zichzelf vinden. Die het geestelijk leven zoeken bij Jezus Christus. 
De Nederlandse theoloog Smytegelt (1665-1739) zou zeggen: ‘leg er je hart eens naast’. Vrij vertaald: hoe staat het er geestelijk voor? 
Omdat Jezus een Vloekdrager werd, kun ook jij een nieuw mens worden. 
We staan nog eenmaal onder aan de voet van het kruis: ‘en het volk stond en zag het aan’ (Lukas 
/23:35). Je mag bij de Heere aankloppen. Hij leidt je naar het kruis van deze Vloekdrager.