Bevrijdingsdag - Johannes 8:36

Samenvatting toespraak zondagmorgen 5-5-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Bevrijdingsdag’ n.a.v. Johannes 8:36

Vandaag is het Bevrijdingsdag. We kunnen er niet genoeg bij stilstaan dat wij in een vrij land leven. Hoeveel mensen in de wereld missen dit? Wie wil niet vrij zijn? Gewoon doen wat je wilt.  
Het thema is vandaag ‘Bevrijdingsdag’ n.a.v. Johannes 8:36. Het gaat over: 1) Een gebonden vrijheid; 2) Een gekregen vrijheid en 3) Een geweigerde vrijheid 

1) Een gebonden vrijheid
De Heere Jezus is in gesprek met Joodse leiders en andere mensen (Johannes 8:12-29). 
De kern van Zijn boodschap vinden we in vers 24: ‘Indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, (de ware Messias) gij zult in uw zonden sterven’. Dat is een opmerking die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Rechttoe, rechtaan.  
Kennelijk maakt deze opmerking zoveel indruk dat velen in Hem geloven (vers 30). 
Jezus heeft wat dat betreft krediet opgebouwd. De mensen vertrouwen zich aan Hem toe.
Je bent als voorganger blij als mensen de boodschap geloven. Toch gaat Jezus niet over één nacht ijs. Dat is leerzaam. Jezus praat met de mensen verder. Hij laat ‘nieuw gelovigen’ niet aan hun lot over. 

Gevolgen en consequenties van geloven
Hij wijst hen op de consequenties van het geloven in Hem. Als je in Hem gelooft, dan moet je in Zijn Woord blijven. Daarnaar wandelen en handelen. Daarin volharden. 
Dan zul je echt een discipel van Hem zijn. Dan zal de waarheid je vrijmaken (vers 31,32). 
De nieuw gelovigen zijn verbaasd en vragen wat Hij met dit vrijmaken bedoelt (vers 33). 
Ze hadden nooit iemand gediend. De boodschap landde in het geheel niet.

Heldere taal
Rechttoe, rechtaan zoals de Heere Jezus is, legt Hij het hun uit. Zijn boodschap luidt Hij in met: Voorwaar, voorwaar. Met andere woorden: wat Ik nu ga zeggen is heel belangrijk. Iedereen die de zonde doet is een dienstknecht, slaaf, van de zonde (vers 34). 
Jezus zegt dat in de Zoon geloven, ook inhoudt, vrijgemaakt van de zonde te zijn. Vrijgemaakt van de schuld van de zonde. Het is van tweeën één: of je biedt plaats aan de zonde, of aan Zijn woorden. 
Dit is de naakte waarheid voor iedereen. Ook voor de Joden die afstammelingen van Abraham zijn. Die dachten dáárom vrij te zijn. Ze zijn echter gebonden aan de zonden (vers 44). Ze geloven niet echt (vers 46).    

Geen water bij de wijn
De Heere zwakt Zijn woorden niet af. Geen water bij de wijn. 
Wat een les voor ons als we met elkaar praten over het geloof. Geloof en geloof is twee. 
Echt geloof kan tegen een stootje. Een ieder die de zonden doet, die in de zonden leeft. 
Hoor je: een ieder. Gelovig, ongelovig, seculier of niet seculier. Kerkelijk of niet kerkelijk.  
Zonde, dat kan heel veel zijn. Ontucht, liegen, stelen van de baas door te laat te komen of te vroeg weggaan, roddelen etc. Zonde is ten diepste in opstand komen tegen God. Hem negeren. 
Jezus wil met deze woorden zeggen dat een mens de aard van de zonde moet kennen. Beleven hoe diep de zonde zit. We zijn vanuit onszelf aan de zonde gebonden. Ook al vieren we vandaag Bevrijdingsdag. Als dit zo blijft, komt er een keer een eind aan je vermeende vrijheid (vers 35). 
Deze ‘vrijheid’ eindigt in de eeuwige ‘gevangenschap’. Dan ben je voor altijd gebonden aan de duivel. 
Dit slavenleven is uitzichtloos. Vanuit dit uitzichtloze perspectief verkondigt Jezus het Evangelie.                

2) Een gekregen vrijheid
De zondemacht, het gebonden zijn, kan verbroken worden. Hoe? Indien de Zoon je vrijgemaakt zal hebben, zul je inderdaad vrij zijn. Je hoeft daar niets voor te doen. Je kunt deze vrijheid, dit geloof in Hem, van Hem krijgen. Hij heeft van Zijn Vader de autoriteit en macht gekregen om zondeslaven te bevrijden. Hij stelt Zich aan de Joden voor als de grote Bevrijder. 
Elke dag stelt Hij Zich aan ons voor als de grote Bevrijder. Het is Zijn taak om gevangenen vrij te maken (Jesaja 61:1). Hij, de Waarheid, wil ons vrijmaken (vers 32).

Zijn methode
Hoe bevrijdt Hij? Daar heeft Hij Zijn eigen methoden voor. Elk mens pakt Hij anders aan. 
Je kunt het vergelijken met de bevrijding van ons land in 1945. Het ene deel van het land had meer last van de bezetter dan het andere deel. Om de bevrijding van sommige delen van ons land werd 
harder gevochten dan om andere delen. Denk aan de slag om Arnhem in 1944. 
Toch vierde ons hele land op 5 mei 1945 de bevrijding. 
Zo is het ook als de Heilige Geest bevrijdt van de geestelijke verdrukker, de duivel. 
Dan gaan we de Bijbel lezen met een andere ‘bril’. We zien ons ‘gevangen’ in de zonden. 
De één beleeft dit intensiever dan de ander. Alles ontbreekt ons om onszelf te bevrijden. Daar is Jezus voor nodig. Op Zijn tijd geeft de Heilige Geest hun een ‘geestelijk’ oog voor Jezus. De Heilige Geest geeft ons drang om tot Hem te bidden om bevrijding. Op Zijn tijd bevrijdt Hij hen door Zijn liefde en genade. Die gegeven vrijheid die ze dan ervaren, is onbevattelijk en grenzeloos. 

Vele methoden, maar één doel
Heb je van het bovenstaande iets ervaren? Geef Hem de eer voor de vrijheid. 
Heb je het niet precies ervaren zoals ik het beschrijf? Ervaar je wel dat Jezus alles voor je is geworden? Ervaar je door het geloof in Hem, soms iets van de ware vrijheid? 
Bid je tot Hem: ontfermt U over mij? 
Met andere woorden: zoek je nu de Christus ‘Die boven’ en Die nabij is? Die kan bevrijden? 
Heb je Hem lief met je hart hoe vaak ook nog bestreden? Dan heeft God Zijn doel in jou bereikt. 
Zijn doel is dat mensen de vrijheid beleven die in Jezus is. Erken de gekregen vrijheid.

3) Een geweigerde vrijheid 
Hoe reageren de mensen op Jezus’ preek? Ze willen Hem doden (vers 40). Ze zeggen dat Hij de duivel heeft (vers 48, 52). Zo zie je dat roem en verachting heel dicht bij elkaar liggen. 
Eerst roemden ze Hem. Hij kon immers geweldig preken. Als Hij hun eerlijk zegt waarop het vast zit, verachten ze Hem. Ze weigerden de vrijheid die Hij aanbood. 
Stel je voor dat een levenslange gevangene, vrijheid aangeboden krijgt en hij weigert. 
Dan wrijf je toch je ogen uit? Toch doen ze dat hier. Ze keren zich welbewust van Hem af. 
Ze gaan, als ze zo doorgaan, om eigen schuld naar de eeuwige gevangenis. 

Niets nieuws onder de zon
Pas op dat je je niet verbaast over deze Joden. Hoe vaak heb jij Zijn Woord al gehoord? 
Wat heeft het met je gedaan? Wees eerlijk. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. 
Als het Woord je heeft geraakt, weet je je ook actief betrokken bij het Woord. Dan herken je iets van die ‘eigenschappen van het geloof’ die ik boven heb genoemd. Dan ben je er als het Woord wordt geopend in de samenkomsten, op de Bijbelstudie etc. Ga het eerlijke onderzoek niet uit de weg. 
Vaak kan een ernstige kwaal door allerlei behandelingen worden genezen. Als je daarna een onderzoek krijgt om te kijken of alles genezen is, zeg je toch niet: mij niet gezien? 
Laat daarom de scan van het Woord je leven doorlichten. Het kan toch geen kwaad? 
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Bevrijdingsdag
Heb jij een geestelijke Bevrijdingsdag meegemaakt? Bewust of minder bewust? 
Dan ga je een eeuwige toekomst tegemoet (Jesaja 35:10). Dan ben je vrijgekocht door het bloed, het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dan is je roeping om te leven tot eer van Hem. 
Leef dan uit de bevrijding die Jezus Zijn leven heeft gekost. Die bevrijding wil niet zeggen dat je nooit meer in zonde kunt vallen. Belijd Hem dan opnieuw je zonde. 
Eens bevrijd, is altijd bevrijd. Hij zal zorgen dat bevrijdden bij Hem in de hemel komen. 
Dat wil niet zeggen dat bevrijdden er maar op los kunnen leven. Ze willen en kunnen dat niet. 
Door het geloof in Hem, de grote Bevrijder hebben ze elke dag Bevrijdingsdag. Ze willen voor Hem leven. Dat kost strijd tegen de zonden en jezelf. Dit leven met Hem zegt ondanks alles toch: Mijn God U zal ik eeuwig loven. U gaf mij de bevrijding in en door de Heere Jezus. Amen.