De Pinkstergeest maakt tongen los - Handelingen 2:1-41

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1e Pinksterdag 9-6-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl Thema toespraak: ‘De Pinkstergeest maakt tongen los’ n.a.v. Handelingen 2:1-41. 1) geheiligde tongen; 2) gedreven tongen en 3) getroffen tongen.

1) Geheiligde tongen
Het is een drukte van jewelste in Jeruzalem. Veel mensen zijn bijeen om het Pinksterfeest, een oogstfeest, te vieren. Dit feest werd vijftig dagen na Pascha – het feest van de herinnering aan de bevrijding uit Egypte – gehouden. Op de Pinksterdag werden de eerste vruchten van de tarweoogst in de tempel gebracht. Zo werd symbolisch de eerste vrucht aan de Heere gegeven als dankoffer. 
Men was dan één in danken en loven van de Heere. Daarom staat er dat ze ‘allen eendrachtig’ bij elkaar waren. Dat wijst ten eerste op de discipelen die met elkaar in een huis zijn. Ook wijst het op veel Joden die in het buitenland woonden en nu in Jeruzalem zijn (vers 5).
Daarnaast waren er buitenlanders die zich tot het Jodendom bekeerd hadden. Ze worden Jodengenoten genoemd (vers 10). Er zijn wel vijftien nationaliteiten bijeen. 
Juist op die dag, tijdens die drukte, vervult God Zijn belofte van de komst van de Heilige Geest. 
Wij zouden zeggen: je kunt geen betere dag uitkiezen. Hieraan zie je dat Gods tijd altijd de beste tijd is. Dat gold toen en dat geldt nog. Laat dat je tot troost zijn.

Doordrenkt met de Heilige Geest
Terwijl de discipelen in huis zijn, wordt het huis vervuld alsof er een geweldige wind opsteekt. 
Ook komen op de discipelen tongen als van vuur. Het zijn tekenen dat de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest. Ze worden als het ware van de Geest doordrenkt. Zoals het water een spons doordrenkt, zo doordrenkt de Heilige Geest het hele leven van de discipelen. Hij legt beslag op hun hele leven, maar bijzonder op hun tong. Ze beginnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken (vers 4).
Let op dat er staat: zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de discipelen spreken maar niet wat in het wilde weg. Nee, de Heilige Geest legt beslag op hun tong en bestuurt hun tong. Daardoor spreken ze voor hen tevoren onbekende talen. Het zijn voor hen nieuwe talen (Markus 16:17). 
In de oorspronkelijke taal staat dat ze met nieuwe tongen spreken. De Heilige Geest legt beslag op hun tongen. Daarom zijn het geheiligde tongen. Deze mannen met geheiligde tongen, maken nu niet meer ruzie wie van hen de meeste is (Lukas 9:46). Petrus vloekt niet meer (Mattheüs 5:44). 
De Heilige Geest zorgt ervoor dat ze nu Jezus verheerlijken (Johannes 16:14). 
 
Verstaanbaar
Met hun geheiligde tongen zijn ze voor iedere buitenlander verstaanbaar. Ze spreken de mensen aan in hun moedertaal (vers 8). Het is te begrijpen dat de toegestroomde massa verbaasd is. 
Ze kunnen het niet plaatsen. Ze verwonderen zich. De mensen raken erdoor in verlegenheid (vers 7,12). Anderen gaan spotten en zeggen dat de discipelen er eentje teveel op hebben (vers 13). 

Is onze tong al geheiligd door de Heilige Geest? Dan weten we ook iets van onszelf aanklagen bij de Heere vanwege onze zonden. In het bijzonder van onze zonden met onze tong. We kletsen wat af. Denk je er wel eens aan dat we voor elk ijdel woord – leeg, nietszeggend woord – rekenschap moeten geven (Mattheüs 12:36). Als we van de Heilige Geest de geestelijke vernieuwing ontvangen word je ‘verstaanbaar’. Verstaanbaar voor hen die dezelfde geestelijke vernieuwing kennen. Samen weet je dan iets van de klachten over de zonden. Maar ook van het spreken over en van Jezus, Die vergeeft.       
 
2) Gedreven tongen
Na de verschillende reacties verheft Petrus zijn stem. Hij gaat met een gedreven tong een gloedvol betoog houden. Eerst weerlegt hij dat ze dronken zijn. Het is pas negen uur ’s morgens. Hoe kunnen jullie dan zeggen dat we dronken zijn? 
Vanuit de Bijbel toont Petrus aan dat de belofte vervuld is waar de profeet Joël van sprak. Hij wijst de luisteraars op de Schriften. Daar mag hij ze op aanspreken. Daar mogen en moeten we elkaar allemaal op aanspreken. Dus niet wat wij mensen vinden, maar wat zegt de Schrift.  
De laatste dagen waar de profeet Joël van sprak, (Joël 2:28) zijn aangebroken. Dat is het rijk van Christus dat Hij opgericht heeft na Zijn komst. Dat rijk stuwt met grote zekerheid naar de dag dat Christus weer terugkomt. In die tussentijd zal God Zijn Heilige Geest uitstorten op allerlei mensen. Daar is dit Pinksterfeest een voorproefje van. 

Jongeren eerst
Het is opmerkelijk dat Joël eerst jongeren noemt die de Geest zullen ontvangen. Ook Joël wist het: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Je kunt ook zeggen: die de Geest heeft, heeft de toekomst. 
Wij zouden misschien eerst denken aan de volwassenen. Die maken tenslotte de dienst uit in de kerk en maatschappij. De Bijbel zegt hier: eerst de jongeren en dan de ouderen. Is dat niet opmerkelijk?

Voor jongeren staat er als eerste de belofte dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Niet karig, maar rijk en vrij. Ze zullen met de volle emmer van Gods genadewater overgoten worden. Ze mogen horen van rijke zegen. De Geest wil jongeren helemaal vol maken van geloof, hoop en liefde. Ze zullen profeteren en gezichten zien. Ze zullen God kennen en over Hem spreken tegen anderen. 
Er zullen jongeren blijven die zich bezighouden met God omdat God Zich met hen bezighoudt. Ze zijn samen bezig met bijbelstudie, gebed en zingen. Ze ontvangen een persoonlijke geloofsband met de Heere Jezus. Van de Heilige Geest zullen ze een gedreven tong ontvangen om Jezus groot te maken. 

Ouderen
Misschien ben je al wat ouder. De moed zinkt je misschien in de schoenen als je dit hoort. 
Toch spreekt de Pinkstergeest ook tot ouderen in deze tekst. De ouden zullen dromen dromen. 
Dat betekent dat ook ouderen goed van God zullen spreken. Ook ouderen zullen zich door de Geest bekeren en tot geloof komen. Ook zij zullen met een gedreven tong de Heere grootmaken. 

3) Getroffen tongen
Dat de preek van Petrus tongen losmaakt, blijkt wel uit de reactie van zijn luisteraars. Vooral de toepassing van Petrus raakt hen in het hart. Hij wijst ze erop dat zij Christus, de Zaligmaker hebben gekruisigd. Met andere woorden: jullie hebben je eigen Redding aan het kruis gespijkerd. 
Deze woorden raken hun tot in het diepst van hun bot. Ze worden doorstoken van die woorden. 
Ze worden radeloos en zijn getroffen. Met een getroffen tong vragen ze wat ze moeten doen. 

Niet zoetsappig
Van de preek van Petrus kunnen we leren dat voorgangers niet zoetsappig moeten zijn. Recht toe, recht aan moeten ze mensen de boodschap van de Bijbel voorhouden. Dat is een boodschap van zonde én genade. Van schuld én vergeving. Die boodschap mag niet koud, afstandelijk en liefdeloos worden gebracht. Nee, een voorganger moet zich mede schuldig weten. Hij moet ook weten van de genade zoals die in Christus is. Is het niet opmerkelijk dat juist de apostel Petrus deze preek hield? 
Hij was het die de Heere Jezus verloochend en zichzelf vervloekt had. Hij wist wat schuld was. 
Petrus wist ook van de oneindige genade van de Heere Jezus.

De enige oplossing
Petrus laat er geen gras over groeien. Nadat zijn luisteraars met getroffen tong hebben gevraagd wat ze moeten doen, wijst hij gelijk het middel aan. Ze worden opgeroepen tot bekering. 
Wat wil dat zeggen? Belijd met getroffen tong en waar berouw je schuld voor God. Geloof ook dat de Heere Jezus de schuld vergeeft van allen die het voor Hem belijden (1 Johannes 1:9). Dat God dit meent, wil Hij laten zien als je je laat dopen. 
Wat is het nodig dat ook wij onze schuld met waar berouw aan de Heere belijden. Dan zullen we ook ervaren dat het bloed (Zijn lijden en sterven) van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7). 

Spraakmakende gemeente
Ook deze mensen met getroffen tong, wordt een belofte voorgehouden. Ze zullen, nadat ze zich hebben bekeerd en gedoopt zijn, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Met andere woorden: hun getroffen tongen zullen geheiligde en gedreven tongen worden. Ze zullen als een spraakmakende gemeente het evangelie van Jezus verbreiden.
Zo moeten ware christenen ook nu zijn. Met elkaar een spraakmakende ‘gemeente’. Dan weet je uit ervaring iets van zonde én genade. Van schuld én vergeving. Dan weet je van een getroffen, een geheiligde en een gedreven tong door de Heilige Geest. Drie-enig God, U alleen zij alle eer.