Het grootste nieuws - Lukas 3:18

Samenvatting toespraak zondagmorgen 17-11-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Het grootste nieuws’ n.a.v. Lukas 3:18

Een doorkijkje
Wat een nieuws komt er elke dag op ons af. Je kunt het nauwelijks meer bijhouden. Vandaag hebben wij ook een nieuwsbericht. Het is het grootste nieuws! Niet van Rob Trip of Annechien Steenhuizen. Die zijn in dienst van de NOS. Dit nieuws gaat vaak niet iedereen aan. 
Vandaag is er nieuws van Johannes de Doper. Dit nieuws gaat iedereen aan. Waarom? Johannes de Doper is in dienst van de hemelse Spreker. Van God. Wat Johannes in opdracht van Hem zegt, gaat iedereen aan (Spreuken 8:4). Het is internationaal nieuws. 
Vorige week hoorden we al iets over Johannes de Doper. Hij was een lichtend voorbeeld. 
Wat was zijn nieuws? Het Evangelie, de goede of blijde boodschap. Hij kondigde de Heere Jezus aan. Van Hem was hij vol en dat moest eruit. 
Het is Lukas die ons het een en ander daarover vertelt. ‘Hij dan nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het Evangelie’ (Lukas 3:18). 
Met deze slotzin vat Lukas het werk van Johannes de Doper samen. We gaan na wat dit betekent.

Vermaande
Dit woord kennen we wel. We vermanen iemand als hij vaak te laat op z’n werk komt. Of als iemand zich vaak misdraagt. 
Wie en hoe heeft Johannes de Doper vermaand? Johannes de Doper vermaande allerlei mensen. Velen gingen er prat op dat ze nakomelingen van Abraham waren. Daardoor dachten ze een streepje voor te hebben (Vers 7-9). 
Anderen vermaande hij dat ze hun overvloed moesten delen met de armen (Vers 10-11).
Belastingambtenaren mochten niet meer belasting vragen dan waar ze recht op hadden (Vers 12-13). 
Tegen de soldaten zei Johannes de Doper dat ze niet de beest moesten uithangen (vers 14). 
Hij vermaande ook dat Jezus in aantocht was. Jezus zal komen met de wan (=zeef) in Zijn hand om Zijn dorsvloer te zuiveren. Het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Het tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen (Vers 17). Met kaf bedoelt Johannes de Doper de Joden die zich niet bekeren. 
Met tarwe Zijn kinderen die zich wel hebben bekeerd en steeds weer bekeren.   
Iedereen kreeg van Johannes de Doper een beurt. Zonder aanzien des persoons sprak hij mensen aan. Hij vermaande hoe men als christen behoorde te leven. 

Vanuit de oorspronkelijke taal betekent vermanen: ‘verzoeken, oproepen, aansporen of vriendelijk aanmoedigen’. Dus Johannes vermaande niet botweg zoals wel eens gedacht wordt. 
Nee, hij vermaande op een indringende, aanmoedigende en vriendelijke manier. 
Maar wel zo dat men wist waar men aan toe was.  

Zo moet het vandaag ook gebeuren. De botte bijl hanteren heeft geen zin. 
Dan jaag je de mensen in het harnas. Wel moeten we liefdevol, helder en duidelijk zijn. 
Laten we elkaar wijzen op hele gewone praktische dingen. Zo zoek je het goede voor en met elkaar. Praat niet over elkaar, maar met elkaar. Probeer zo met elkaar om te gaan in de dagelijkse praktijk. 

Ook in de toespraken moet vermaand worden. Eerlijk moet verteld worden dat we niet kunnen blijven wie we zijn. Er moet indringend en vriendelijk verteld worden dat het anders moet worden in je leven.
Dat bekering nodig en mogelijk is. Je moet breken met de zonden. 
Leven in de zonden en toch de hemel verwachten kan niet. Dat is water en vuur of stro en vuur.
Iemand die een tijdje in een afgesloten ruimte leeft, krijgt zuurstofgebrek. 
Op den duur loopt het verkeerd af met zo iemand. 
Zo is het met mensen die in de zonde leven. 
Die krijgen geestelijk zuurstofgebrek. Uiteindelijk sterven ze in de zonden en dat is vreselijk. 
Schets ik met bovenstaand voorbeeld jouw leven? Breek met de zonden. Kom tot Jezus. 
Dit betekent: bid tot Hem en stel je vertrouwen op Hem. Bij Hem leer je geestelijk ademhalen. 
Bij Hem is geen gebrek. Al kom je tot Hem voor de duizendste keer, Hij blijft vol van genade.

Het Evangelie
Soms wordt er gezegd dat Johannes de Doper vermaande de regels van de wet te houden. 
Dus dat hij een soort sociaal evangelie bracht. Door dat sociale evangelie moet er dan een weg worden gebaand naar hét Evangelie, naar Jezus. 
Dan wordt er gezegd dat hij een ‘wegbereider’ is voor de Heere Jezus. 
Dus iemand die voor de Heere Jezus uitging. Op zich is dat laatste waar. 
Maar we moeten daar niet een verkeerde voorstelling van maken. 
Wat doet Johannes de Doper? Lees eens goed. Er staat niet: hij vermaande én verkondigde daarna het Evangelie. Nee, er staat: vermanende, verkondigde het volk het Evangelie. 
Het vermanen staat dus in het teken van het Evangelie.    
Alleen zijn naam wijst daar al op. Johannes betekent: God is genadig. Johannes doet Zijn naam met recht eer aan. Johannes’ preken zijn scherp geweest, maar wel Evangelie. 
Het zijn preken geweest van Gods genade. Van Gods liefde voor zondaren. 

Johannes verkondigt het volk het Evangelie. Verkondigt betekent vanuit de oorspronkelijke taal: 
Ik evangeliseer u. Evangeliseren is een goed bericht brengen. Het grote nieuws brengen dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Om zondaren te redden. 
Of ze daarop wachten of niet. Deze boodschap moet gebracht worden. Dit grote nieuws.
Letterlijk staat er dus: al vermanende bracht hij de goede boodschap. Het grote nieuws. 
Hij bracht dit grote nieuws aan het vólk. Dus aan iedereen. Niemand uitgezonderd.
Johannes de Doper had een heilige drang deze goede boodschap aan iedereen te brengen. Hij ging niet discussiëren over van alles en nog wat. Nee, hij evangeliseerde het grote nieuws aan iedereen.

Aan jou
Ook vandaag wordt er vermanend, verkondigend geëvangeliseerd. Het goede nieuws, het grote nieuws wordt aan jou verkondigd. Je hoeft dus niet verloren te gaan. Er is genade bij de Heere.
Maar en dat is de vermaning, het heeft consequenties dat dit aan jou geëvangeliseerd wordt. 
Je kunt het niet vrijblijvend aanhoren. Het Evangelie brengt als het goed is een omkeer in je leven. 
Je kunt niet je oude leventje blijven voortzetten. 
Heeft het Evangelie, dit grote nieuws je hart al geraakt? Is je leven veranderd? 
Aan de Heere Jezus ligt het niet als dat nog niet het geval is. De Heere komt tot ons met Zijn Evangelie. Met Zijn belofte van genade en vergeving. Van dat Evangelie kun je leven. Een leven lang. Wat zeg ik: een eeuwigheid lang. Wat moet je nog meer? Kom tot de Heere Jezus. 
Vertel Hem hoe je leven tot nu toe is geweest.

Kracht
In dit Evangelie is ook kracht om het nieuwe leven met de Heere voort te zetten. Alles is beschikbaar in dit Evangelie. In dit grote nieuws. Daarin is kracht om tegen je verkeerde neigingen te vechten. 
Daarin is kracht om je steeds meer af te keren van de zonden. Daarin is kracht dat Jezus groter voor je wordt en jij minder wordt (Johannes 3:30). Dit is de grote liefdeswet van het Evangelie: Hij meer, ik minder. Daarin is kracht om goede vruchten voort te brengen (Johannes 15). Daarin is kracht om de geestelijke wapenrusting op de juiste manier te gebruiken (Efeze 6:10-17). Daarin is kracht tot heiligmaking (Hebreeën 12:14). Daarin is kracht om Jezus steeds dierbaarder te vinden (1 Petrus 2:7). Daarin is kracht om te groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus (2 Petrus 3:18). 
Daarin is kracht tot steeds weer vergeving van zonden (1 Johannes 1:7-9). 
Daarin is kracht om het Lam Jezus eeuwig te prijzen (Openbaring 5:12). 
Dit Evangelie is je vandaag geproclameerd. Niet in mijn naam, maar in Naam van Jezus door Johannes de Doper. In opdracht van de HEERE God. Bid om dit Evangelie met je hart te kennen.