Eindeloos gelukkig - Lukas 1:33b.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 15-12-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Eindeloos gelukkig’ n.a.v. Lukas 1:33b.

Sterren?
In ‘roddelbladen’ staan vaak verhalen over sterren uit de filmwereld. Vooral hun privéleven wordt breed uitgemeten in tekst en foto. Dan gaat het vooral om hun relaties die vaak veelvuldig en veelkleurig zijn. Die ‘sterren’ schijnen eindeloos gelukkig te zijn. Schijnen zeg ik, want meer dan schone schijn is het niet. Kijk maar eens achter de voordeuren van deze sterren. Als je in hun hart zou kunnen kijken, zou je schrikken. Wat een angst en ellende leeft er vaak achter de grote verhalen. 

Afgebrand en afgedankt
Straks met oud en nieuw wordt er weer veel vuurwerk afgeschoten. Vuurwerppijlen gaan de lucht in en schitteren even. Daarna vallen ze verbrand en wel op de grond. Afgebrand en afgedankt.
Afgebrand en afgedankt. Zo is het vaak met ‘sterren’ van deze tijd. Dit geldt ook voor ons leven. 
Wie weet over 100 jaar nog van ons bestaan af?
Luister naar de Heere. Hij wil je vurig van geest maken door Zijn vernieuwende genade. 
Dan ga je door Jezus en om Jezus leven tot Zijn eer. 

Geen ster
De Bijbel kent ook z’n mooie en minder mooie verhalen. Achter elk verhaal zit een geschiedenis. Achter het verhaal zit Gods heilsgeschiedenis. Dwars door onze leugenverhalen, gaat Zijn verhaal, Zijn geschiedenis door. Mensen die voor ons niet meetellen, tellen voor Hem dubbel. 
Let eens op Maria, de moeder van Jezus. Wie heeft nog nooit van moeder Maria gehoord? 
Haar naam is bekend bij moslims en christenen.  
Toen zij leefde was dat anders. Zij was geen ster. Integendeel, het was een eenvoudig meisje. 
Maar God koos haar uit om de ‘moeder van Zichzelf’ te worden. In Jezus gaf God immers Zichzelf. 
Haar ster rees, terwijl niemand dat in de gaten had. Zelfs ‘haar man’ Jozef wilde daar niet aan. 
Hij moest van God Zelf daarvan overtuigd worden. Dat is nu een mens ten voeten uit. 
Wij laten ons niet zo snel overtuigen. Zeker niet als het over godsdienstige dingen gaat. 
Gelukkig gaat God door met Zijn heilsplan. Dat zie je vooral in de adventstijd.  

Rijzende ster  
De Heere maakt van eenvoudige mensen ‘rijzende sterren’. Dat doet Hij door Zijn genade, zoals bij Maria en zovele anderen. 
Maria krijgt in al haar eenvoud hoog bezoek vanuit de hemel. God stuurt een engel naar haar. 
Niet zo maar één, maar Gabriël die voor God staat. Hij komt met een persoonlijke boodschap in Naam van God de Vader. Hij is de hemelse boodschapper. In Gods Naam hoort ze dat ze de moeder van Gods Zoon zal worden. Het zal je maar gezegd worden. Eén en al oor en gehoorzaamheid, accepteert ze deze hemelse boodschap in geloof. Ze buigt in geloofsgehoorzaamheid. Lees maar mee: 
‘En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar’ (Lukas 1:38).
Zo gaat dat in het Koninkrijk van God de Vader. 
In deze wereld schiet je als een pijl omhoog als je naam maakt. Daar wordt men wat mee. 
In Gods Koninkrijk gaat het net andersom. Als Hij je laat rijzen, ga je diep door de knieën en aanbidt Hem. Je kunt het niet begrijpen dat Hij met jou te maken wil hebben en je nooit zat wordt. 

Zijn Koninkrijk
Maria’s Zoon Jezus zal eindeloos zijn in woord en daad. Zijn woorden zijn met macht en Zijn daden met kracht. Iemand die Hij aanspreekt, gaat door Zijn macht door de knieën en buigt voor Hem. 
Maar ook de reikwijdte en de invloedsfeer van Zijn Koninkrijk zullen eindeloos zijn. 
Hij heerst van rivier tot rivier, van zee tot zee, tot aan de einden van de aarde. 
Overal oefent Hij Zijn invloedssfeer uit. 
De meeste mensen zien dit niet of willen dit niet erkennen. 
Of ze negeren Zijn invloedssfeer omdat ze het niet begrijpen. Vragen als: ‘als er een God is, waarom is het dan zo’n puinhoop’?, worden gesteld. Intussen vergeten ze dat we er zelf zo’n puinhoop van hebben gemaakt. Wij zijn bij Vader weggelopen.
Een kind van twee dat van huis wegloopt, loopt op den duur te ver en verdwaalt.
Wij zijn dat kind van twee jaar. Wij zijn hardnekkig van Huis weggelopen. We komen nooit meer terug. Vader heeft Zijn Zoon achter ons aangestuurd om ons terug te roepen. 
Als dat geen liefde is, weet ik het niet meer.

Ten diepste is Hij Zelf het Koninkrijk. In Hem is het Koninkrijk van God nabijgekomen. 
Hij zegt dat we eerst Zijn Koninkrijk moeten zoeken (Mattheüs 6:33). 
We kunnen druk zijn met van alles en nog wat. Jezus geeft ons het dringende advies eerst Hem te zoeken. Die zoekt, zál vinden (Mattheüs 7:7). Beloofd is beloofd.  

De rijksgenoten van Zijn Koninkrijk
Zijn Koninkrijk is alles wat met Hem te maken heeft en wat aan Hem verbonden is. 
Dat is het rijk van Zijn genade. Dat vind je in de harten van Zijn rijksgenoten, Zijn kinderen. 
Daar zwaait Hij de scepter met vaste en liefdevolle hand. 
Zelfs Zijn rijksgenoten, Zijn kinderen, kunnen druk zijn met van alles en nog wat. 
Soms gaan ze grenzen van Zijn Koninkrijk over. Dan spelen ze zelf weer koninkje op allerlei manieren. 
Dan denken ze het beter te weten dan de Koning Zelf. Dat is majesteitsschennis. Dat noemt de Bijbel nu zonde. Door Zijn Heilige Geest brengt Hij ze weer binnen de grenzen van Zijn Koninkrijk. 
Sommigen van Zijn rijk blijven te veel op de grens van twee rijken dubben. Ze durven niet helemaal over de grens van Zijn Koninkrijk te komen. Daar voelen ze zich te ‘onwaardig’, niet geschikt voor. 
Hij zo groot en ik zo klein en dan al mijn zonden? Hoe moet dat toch? Als Koning weet Hij er raad mee. 
Door Zijn Heilige Geest trekt Hij hen met liefde over de streep. Hij geeft berouw en belijdenis van zonden. Hij zorgt ervoor dat ze de zonden gaan laten en haten.
Wat een Koning is Jezus. Hij wil je eindeloos gelukkig maken. 
Het paspoort voor Zijn Koninkrijk geeft Hij je in handen. Het is ondertekend met Zijn hartenbloed.   

Eindeloos gelukkig
Aan Christus’ Koningschap zal geen einde komen. 
In de oorspronkelijke taal wordt voor einde het woord ‘telos’ gebruikt. 
Daarmee wordt bedoeld het einde waarop een persoon of iets ophoudt te bestaan. 
Je leest in de Bijbel over het einde van alle dingen of het einde der eeuwen. Of over het einde van iemands leven. Je kunt denken aan het einde van 2019. Maar Zijn Koninkrijk zal geen telos hebben. 
In meer overdrachtelijke zin wordt Christus het Einde genoemd (Openbaring 1:8). Daarmee wordt bedoeld dat Christus het Begin en Einde van alles is. Hij staat aan het begin en einde van de geschiedenis.   
In een goed huwelijk of een goede relatie, is de ander het einde voor je. Maar aan dat huwelijk of die relatie komt een keer een einde. 
Christus is het Einde voor Zijn kinderen. Hij is alles voor hen. Aan dit ‘Huwelijk’ komt nooit een einde.  
In het woord telos, lees je ons woord telescoop. Als je door een telescoop kijkt, lijkt er geen einde aan te komen van wat je ziet. Zo is het met de liefde die Christus heeft tot Zijn kinderen. 
Deze liefde heeft geen begin en einde. Christus’ kinderen zijn eindeloos gelukkig. 

Christus maakt Zijn kinderen ook eindeloos gelukkig in Zijn eindeloze Koninkrijk. 
Aan de koninkrijken van deze wereld komt een einde. Alles wijst erop dat dit einde wel eens heel snel nabij kan zijn. Zijn Koninkrijk kent geen einde. Wat een perspectief biedt dat voor Zijn kinderen.

Ben je nog geen burger van Zijn Koninkrijk? Sta je nog ingeschreven in het rijk van de duivel? 
Doe er dan alles aan om ingeschreven te worden in de registers van Zijn Koninkrijk. 
Er is nog steeds plaats. 
Christus is niet alleen Koning, maar ook Ambtenaar van deze burgerlijke stand. 
Hij schrijft je in. Hij zorgt er ook voor dat je integreert in Zijn Koninkrijk.  
Christus wil als Profeet, Priester en Koning mensen eindeloos gelukkig maken. 
Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg want die is eindeloos gelukkig.