Het eerste gebed - Genesis 4:26b

Samenvatting toespraak Nieuwjaarsdag woensdag 1-1-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Het eerste gebed’ n.a.v. Genesis 4:26b

Vandaag is het nieuwjaarsdag. Niemand van ons weet wat dit jaar ons zal brengen. 
De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De hele wereld is in beweging. 
Eén ding is vast en zeker: Gods trouw voor al Zijn kinderen. 
Gisteravond, oudejaarsdag, luisterden we naar het laatste gebed in de Bijbel. 
Je vindt het in Openbaring 22:20: ‘Ja, kom, Heere Jezus!’.
Vanmorgen luisteren we naar het eerste gebed in de Bijbel. Dit staat in Genesis 4:26b: ‘Toen begon men de Naam des HEEREN aan te roepen’. 

Adam en Eva
In welk verband staat dit gebed? Zoals jullie weten zijn Adam en Eva de eerste mensen die de Heere schiep. Ze leefden in het Paradijs en de Heere was dag en nacht bij hen. Ze hadden de Heere lief met alles wat in hen was. Niets kwamen ze te kort. Ondanks dat kwamen ze bewust in opstand tegen de Heere, hun trouwe Zegenaar. Ze aten van de vrucht die de Heere verboden had. 
De kern van deze opstand, deze zonde was bewuste revolutie tegen hun Schepper. De liefdesrelatie met de Heere hebben ze bewust verbroken. De gevolgen hiervan zijn dan ook niet uitgebleven. 
Ze moesten het Paradijs uit en het werd voor hen voorgoed gesloten. 
Even tussendoor: het begin van alle ellende ligt hier. Of je het gelooft of niet, maar de Bijbel zegt dit. Deze geschiedenis uit de Bijbel moeten we nooit overslaan. Ook al kunnen we hiervan veel niet begrijpen. Toch geeft het een bepaalde rust als je deze geschiedenis gelooft. Het belangrijkste is dat je in Adam en Eva je evenbeeld ziet. Met andere woorden: dat je voelt niet beter te zijn dan zij. 
Jij zou hetzelfde gedaan hebben in het Paradijs. 

Het geslacht van Kaïn
Adam en Eva hebben de gevolgen van hun revolutie al snel ondervonden. 
Hun eerste zoon Kaïn doodt hun tweede zoon Abel. Wat een ellende en verdriet in het gezin van Adam en Eva. Kaïn is de eerste moordenaar van ontelbaar velen daarna.
Na die moord gaat Kaïn een eigen leven leiden. Hij vertrekt uit het ouderlijk huis. 
Ver van zijn ouderlijk huis bouwt hij een ‘stad’. Uiteraard moet je hier niet denken aan onze steden. Maar het is een soort nederzetting geweest. Toch vind je hier wel de eerste contouren van een stad.  
De geslachtslinie van Kaïn laat verder een aantal belangrijke namen zien. Het zijn landbouwers, handelaars en uitvinders geweest. Ook is het een muzikaal geslacht geweest.
Ondanks dit moeten we vrezen dat de meesten van hen zonder de Heere konden leven. 
De meesten van hen gingen een eigen weg. Je vindt in deze geslachtslinie ook de eerste polygamie. Het is Lamech, een achter-, achterkleinkind van Kaïn, die twee vrouwen heeft. Dit tegen het uitdrukkelijke gebod van God. Dit is het geslacht van de seculiere mens van vandaag. 
De mens die z’n eigen gang gaat zonder God. De mens die opgaat in het hier en nu. 

Het geslacht van Seth
Adam en Eva hebben, na de dood van hun zoon Abel, weer een zoon gekregen. 
Ze noemen hem Seth. Volgens de Rabbijnse literatuur betekent Seth: fundering. 
Adam en Eva geloofden dat de Heere in deze zoon een teken van Zijn trouw gaf. Dat drukken ze uit in de naamgeving. Die zoon is een teken van Gods fundament. Van Zijn vastheid en trouw.
Van Zijn trouw moesten Adam en Eva het hebben. Zelf waren ze ontrouw tot op het bot. 
In hen was na de zonde in het Paradijs geen fundament meer om op te bouwen. 
Met hun goede werken, hun goede bedoelingen, konden ze niet meer bij de Heere aankomen. 
Dat belijden ze in de naamgeving van hun derde zoon. 
Maar daarmee belijden ze ook dat hun verwachting op de Heere is gevestigd. 
In Hem is het fundament van trouw. Hij is Zelf het Fundament, de Rots. 
De apostel Paulus schrijft duizenden jaren later: ‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw’ 
(2 Timotheüs 2:13). Van Gods trouw in de Heere Jezus, moeten al Gods kinderen het hebben. 
Ook in 2020. Anders komt er niets van terecht. 
Het nageslacht van deze mensen leeft vandaag nog. Het zijn mensen die geen fundament in zichzelf hebben. Daar zijn ze grondig vanaf gebracht. Ze zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Jezus Christus is de hoeksteen van dit fundament (Efeze 2:20).
Een hoeksteen is de beslissende steen op de hoek van het fundament. 
Deze steen zorgt ervoor dat een stenen gebouw recht en stabiel is. 
Zo steunen, vertrouwen ware gelovigen op de Heere Jezus. Door Hem blijft het gebouw van hun geloof recht en stabiel.  

Gebed
Let op het woordje ‘toen’ dat voorafgaat aan dit eerste gebed in de Bijbel (Genesis 4:26b). 
Dat was na de geboorte van Enos, de zoon van Seth. 
Enos betekent ‘sterfelijke mens’. Met die naamgeving drukken ze het betrekkelijke uit van alles. 
Dat beleefden ze. Dat wisten ze. Ze leefden niet (meer) voor het vaderland weg. 
Men hield rekening met het sterven. 
Van dit nageslacht van Seth lezen we dat ze de Naam des HEEREN gaan aanroepen. 
Aanroepen is meer dan roepen. Is meer dan gewoon bidden.
In het Nieuwe Testament kom je dit woord aanroepen ook tegen. Het grondwoord betekent daar ‘iemand erbij roepen om hulp’. Als je dit weet dan wordt het duidelijker. 
Het nageslacht van Seth had de HEERE nodig. Ze konden zonder Hem niet leven. 
Hopelijk geldt dit ook voor ons. Zonder Hem durf je 2020 niet in. Je weet dat je elk moment kunt sterven. Hem heb je elk moment nodig in 2020. Dan heb je echt een gezegend nieuw jaar. 

Naam des HEEREN
Dat aanroepen is doelgericht. Ze roepen maar niet iets in het luchtledige. 
Ze roepen de Naam des HEEREN aan. Wat betekent dit?
HEERE staat met allemaal hoofdletters. Dat betekent de Bestaande of Ik ben er. Hij Die trouw is. 
Hij Die aan Zijn verbond, Zijn afspraak, Zijn beloften vasthoudt. Hij Die dat nakomt. 
De nakomelingen van Seth geloven, betrouwen dus op deze God. Ze weten wat ze aan Hem hebben.
Dat ze op Hem aankunnen. Hij is voor hen de Levende God. 
Ze roepen de Náám des HEEREN aan. Naam is een ander woord voor Persoon. 

In het Nieuwe Testament kom je dit ook tegen. Dat is de wonderlijke eenheid van de Bijbel.
In Handelingen 4:12 lezen we: ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden’. 
Deze woorden spreekt Petrus tegen de Joden nadat ze een kreupele hebben genezen. 
Petrus wijst hen erop dat ze deze genezing gedaan hebben in de Naam van Jezus Christus (Handelingen 4:10). 
Wie en wat wordt er dus ten diepste met de Naam des HEEREN bedoeld? De Heere Jezus. 
Hij is de Naam des HEEREN. De Persoon des HEEREN, de Gestuurde van de HEERE. 
De nakomelingen van Seth roepen in het geloof de Heere Jezus aan. Hij Die nog moest geboren worden op aarde. Hem zagen ze al door het geloof. Hem roepen ze erbij. Hem hebben ze nodig in al hun levensomstandigheden. Ze weten dat ze moeten sterven. Dat drukten ze uit in de naam Enos.
Ze weten dat sterven een gevolg is van de zonde. Dat zonden vergeven moeten en kunnen worden door het offer van Christus. 
Deze Naam des HEEREN, deze Christus, roepen ze aan. Wat een zegen. 

Zoek deze zegen of zoek verdieping van deze zegen in 2020. Laat dit je eerste en laatste gebed zijn in 2020. Ook in 2020 geldt: ‘En het zal zijn, dat een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden’ (Handelingen 2:21).