Eindeloze liefde - Johannes 13:1

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1-3-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Eindeloze liefde’ n.a.v. Johannes 13:1

Liefde is een geliefd onderwerp in de Westerse literatuur, liedjes en films. Ook bij de oude Grieken werd er romantisch over de aantrekkingskracht tussen twee mensen geschreven. Vanaf het moment dat ze elkaar in de ogen keken was er geen ontkomen meer aan. Dat was liefde op het eerste gezicht. 
Gods liefde is geen liefde op het eerste gezicht. Dit is een eeuwige liefde. Dit zijn oceanen vol liefde. Deze liefde heeft geen begin en einde. Vandaar het thema. Deze eindeloze liefde is: 
1) Alwetende liefde; 2) Overgevende liefde en 3) Eindeloze liefde

1) Alwetende liefde
Het is avond en de Heere Jezus is met Zijn twaalf discipelen samen. Veel is er de afgelopen weken gebeurd. Velen hebben zich van Hem afgekeerd. Tenslotte zijn er twaalf volgelingen overgebleven. Die gaat Hij Zijn laatste instructies geven voordat Hij zal sterven aan het kruis. 
Het is een bewogen ogenblik. De discipelen voelen wel aan dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Hoewel de Heere Jezus ze dat meer dan eens verteld heeft, begrijpen ze er weinig van.  
Alles wat de Heere Jezus op deze avond gezegd heeft, kun je vinden in Johannes 13-16. 

Dit hoofdstuk begint heel treffend: ‘En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was’. Dat is het feest waarop de Israëlieten herdachten hoe ze in 1447 voor Chr. uit Egypte waren bevrijd. Voor het pascha gaat Jezus Zijn discipelen opnieuw leren dat Hij het ware Paaslam is.  
Zie je ze in gedachte zitten? Aan Hem zijn ze met liefdebanden verbonden. Ze kunnen niet buiten Hem. Ze zijn één en al oor. Jezus weet wat de discipelen nog niet weten. Daar is Hij de Alwetende voor. Hij weet dat ‘Zijn ure’ nu gekomen is. 
Dat zegt een vrouw die een kind ter wereld gaat brengen ook wel eens. Ze zegt dan tegen haar man: ik geloof dat het nu begint. Ik heb mijn tijd uitgelopen. 
Zo bedoelt de Heere Jezus het. Ik heb Mijn tijd bijna uitgelopen. De tijd is vervuld. Hij weet op de minuut nauwkeurig wanneer Hij uit deze wereld zal overgaan naar Zijn Vader. 
Johannes schrijft dat Jezus zal overgaan naar Zijn Vader. Zijn heengaan is een overgang. 
Wat een vreugdevolle zaak moet dit voor Hem geweest zijn. Drieëndertig jaar heeft Hij geleefd in een wereld waar Hij bijna niets anders dan vijandschap ondervond. Wat een onbegrip heeft Hij ondervonden. Wat een lijden is ook dat voor Hem geweest. Nu gaat Hij weer van die totaal verdorven wereld naar de hemel. Daar heerst alleen maar vrede. Daar is God alles en in allen.  

Gods wil in je leven
Als echt Mens is Hij al biddend en luisterend te weten gekomen dat het nu Zijn ure is. 
Hierin is Hij ons ook tot voorbeeld. Hoe komen wij te weten wat Gods wil is in ons leven? 
Door biddend de Bijbel te lezen. Zo wil God ons de weg wijzen door dit leven. Dat wil niet zeggen dat we dan alles gelijk op een presenteerblaadje krijgen. 

Sterven
Wij moeten allemaal eens overgaan van deze wereld naar de onzichtbare wereld. Wij moeten sterven. Sterven is het welverdiende loon op onze zonden. Daarna moeten we verantwoording afleggen voor 
de troon van de rechtvaardige God. Als we in ‘eigen persoon’ voor Gods troon verantwoording moeten afleggen, zullen we het niet redden. Dat kost ons de eeuwige dood. We redden het voor Gods troon alleen als we hier op aarde gered zijn door Jezus. Als we tot het geloof in Hem gebracht zijn. 
Wat een ernstige zaak! Zul je nooit over het sterven spreken in termen van: ‘uitstappen’? 

2) Overgevende liefde
Wat er ook gaat gebeuren, de Heere Jezus wil Zijn taak op aarde volbrengen. Hij gaat door tot het einde, het doel is bereikt. Dit doel is ten eerste de eer van Zijn Vader. Maar ook dat Hij Zijn kinderen liefheeft met een alles beslissende overgevende liefde.  
Als je kinderen mag hebben, heb je alles voor je kinderen over. Als ze door rood licht zijn gereden, wil je desnoods voor hen de bekeuring betalen. Dat doe je omdat je je kinderen liefhebt. 
Zo heeft Jezus alles voor Zijn kinderen over. Ze hebben ‘ontelbare zware bekeuringen’ omdat ze door het rood van Gods wet constant rijden. God eist betaling. Daar kunnen we niet omheen. Jezus heeft voor al Zijn kinderen alles betaald door Zijn leven te geven.    

Hij heeft een overgevende liefde tot de Zijnen. Dat zijn Zijn discipelen en allen die bij Hem horen.
Daar bevindt zich een driftige Petrus onder die Hem straks gaat verloochenen. Ook een twijfelende Thomas en een liefdevolle Johannes. Dat Zijn de discipelen die Hem zullen verlaten. 
Onder de Zijnen bevindt zich een moordenaar aan het kruis (Lukas 23: 39-43). Of de deftige farizeeër Nicodémus (Joh. 3:1-21). Of hoeren (Jozua 2; Joh. 4). Hij heef ze lief met een overgevende liefde. 


De Zijnen leren zich kennen als hardleers, ongelovig, ongehoorzaam en liefdeloos. De Zijnen leren zich ook kennen als zondaren die geen recht hebben op Zijn genade. Op Zijn overgevende liefde. Daartegenover staat Zijn liefde. Dat is liefde van één kant. Hij geeft liefde in hun hart tot Hem.
De Zijnen bevinden zich nog in deze boze Gode-vijandige wereld. Waarom denk je dat er zoveel christenen vervolgd worden? Omdat de wereld niets van de ware godsdienst moet hebben. 
Als het goed is leven Zijn kinderen niet naar het schema van deze wereld. Dat kunnen ze niet meer. Dat wekt weerstand en vijandschap op bij anderen. Dat valt wel eens niet mee. 
Het belangrijkste is echter dat Hij Zijn kinderen liefheeft tot het einde.     

3) Eindeloze liefde
De spits van alles is dat Zijn liefde een eindeloze liefde is. Dit is een liefde zonder begin en zonder eind. Hij heeft Zijn kinderen lief zonder ophouden. Ook als Hij straks aan het kruis hangt voor hun zonden, heeft Hij ze lief. Dan is Hij Zelf in de grootste nood en dan nog heeft Hij hen lief. 
Dat is echt eindeloze liefde. Voor Zijn dood en in Zijn dood heeft Hij Zijn kinderen lief. Dat is liefde tot het einde. Na Zijn dood heeft Hij Zijn kinderen ook nog lief. Hij heeft en houdt ze altijd lief.  
Deze eindeloze liefde is er ook als Gods kinderen geen greintje liefde tot Hem in zichzelf meer kunnen ontdekken. Wat voelen ze zich dan arm. Hij is het dan Die hen weer vervult met Zijn liefde. 
Ook als Gods kinderen op hun sterfbed liggen, is Zijn liefde er nog. 

Zijn eindeloze liefde is ook een vertroostende liefde. Gods kinderen voelen zich soms troosteloos.
Wat een ongeloof en zonden. Wat een liefdeloosheid. Toch zegt Hij tegen al Zijn kinderen: ‘Uw hart worde niet ontroerd; u gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen’ (Johannes 14:1,2). 
Zijn eindeloze liefde is ook een vergevende liefde. Ze beleven het meer of minder dat hun zonden als een zware last op hen liggen (Psalm 38:5). Toch kunnen ze het door de genade van de Heilige Geest niet laten tot Hem te vluchten. 
Van zulke mensen staat geschreven: ‘dat een ieder die in Hem gelooft (=Jezus), vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam’ (Handelingen 10:43). 
Zijn eindeloze liefde is ook een vermanende liefde. Soms is het nodig dat Hij Zijn kinderen ernstig vermaant. Hij ‘verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten’ (Markus 16:14). 

De oceaan van Zijn liefde stroomt nog steeds. Begeef je dan in het water van deze oceaan. Laat je redden. Zijn liefde komt bijzonder naar voren als Hij aan het kruis hangt. Achter Zijn kruis, door het geloof in Hem, ben je veilig. 
In oorlogsgebieden is het Rode Kruis vaak aanwezig. In een internationaal verdrag is vastgesteld dat men niet op Rode-Kruisauto’s mag schieten. Ongehinderd moeten ze hun werk kunnen doen. 
De Rode-Kruissoldaten hebben een veilige schuilplaats onder het Rode Kruis in hun witte auto. 
Zo zijn ook wij veilig als we onder het rode bloed van Jezus’ kruisliefde mogen schuilen. 
Wat je zonde ook is, kom tot Hem. Hij wijst niemand af. Zijn eindeloze liefde staat daar garant voor. 
Baad je in de oceanen van Zijn eindeloze liefde. In Hem is geen gebrek. Kom dan met al je zonden en gebreken tot Hem. Wat je kwaal ook is, voor Hem zijn geen hopeloze gevallen.