De toren van Babel - Genesis 11:1-9

Samenvatting toespraak biddag woensdagavond 11-3-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘De toren van Babel’ n.a.v. Genesis 11:1-9

Elk jaar is het de tweede woensdag in maart biddag. Een dag waarop we aan de Heere vragen of Hij ons het komende seizoen wil zegenen. Zijn zegen hebben we nodig, maar niet verdiend. 

De torenbouw.
Sommigen van jullie weten het misschien nog wel van school. De juffrouw kon heel spannend de bijbelse geschiedenissen vertellen. Ook de geschiedenis van de torenbouw van Babel hoorde daarbij. 
Babel of Babylon is een stad uit de oudheid waar de bouw van de toren plaatsvond. 
Het was een plaats die zich in het huidige Irak bevond, 80 kilometer te zuiden van Bagdad. 
Babylon is een verbastering van een Grieks woord en betekent ‘Poort van God’.

Wat was er aan de hand? Bij de schepping van de mens had de Heere gezegd dat de mens de hele aarde moest gaan bewonen en benutten. Van die opdracht trokken ze zich weinig aan. In plaats daarvan bleven ze behoorlijk dicht bij elkaar wonen. Lekker knus en gezellig. 
Toch moesten ze zich op den duur wel wat verspreiden. Er kwamen teveel mensen op één kluitje te wonen. Een grote groep trok naar het Oosten. Naar de streek Sinear, oftewel de oudste naam voor Babel. Die streek was het hart van het oude Babylonië. Daar komen ze op het grandioze idee om een toren te bouwen tot in de hemel. 
Waarom tot in de hemel? Ze willen naam maken (Genesis 11:4). Ze willen ook niet dat ze over de hele aarde verstrooid worden. Dus verzet tegen Gods opdracht. Ze gaan de toren van Babel bouwen. 
Het valt op dat ze wel over de ‘hemel’ spreken, maar niet over God. Hier zit de angel. Ze denken alles te kunnen zonder God. Daarbij willen ze een soort hemel op aarde creëren, maar zonder God. 
Een heilstaat op aarde zoals veel later de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. 

De machtige mens.
Hier vinden we voor het eerst het denkbeeld van een machtige staat. De kiem van één wereldmacht. Hetzelfde streven vinden we ook nu. Eén Europese macht. 
Men wil ook naam maken in allerlei technische hoogstandjes. In de ruimtevaart, genetische manipulatie, in milieu. De mens wil zelf mensen maken. Eén financieel systeem. Kijk in Amsterdam maar naar de zogenaamde Zuid – As langs de ringweg A-10. Prachtige hoge kantoorpanden verrijzen er. Ooit stonden er ook kantoren van omvergevallen banken. Even tussendoor: als een baken in zee.     
De toren van het menselijk kunnen moet zo hoog mogelijk worden. Tot in de hemel. 
Mag dat dan niet? We moeten toch onze talenten gebruiken? Zeker, maar weet je wat het is? 
Zoals de toren van Babel werd gebouwd zonder God, zo worden ook onze idealen gebouwd. 
We hebben een prachtig geheel dat steunt op ónze inzichten en financiële mogelijkheden. 
Financiële middelen wereldwijd inzetten tot hulp van de allerarmste? Daar moeten we eerst eens langdurig over vergaderen. Gods zegen vragen over onze inspanningen op biddag? Ach, wat moeten we daarmee? We zijn vergeten dat de zegen van God alleen rijk maakt (Spreuken 10:22). We denken overal recht op te hebben. Mensen die echt belijden dat ze nergens recht op hebben, zijn bijna op de grote massa een zeldzaamheid. Mensen die op biddag bedelen om Gods onverdiende zegen? Je moet ze bijna zoeken als een speld in een hooiberg. 

De stagnatie van de bouw.
In de torenbouw van Babel kwam stagnatie. Heel menselijk wordt gezegd dat de HEERE kwam kijken waarmee de mensen zo druk waren. Hij spotte met hun torenbouw. Met één vingerknip stagneerde 
Hij hun bouw. Zoals nu door een hack van kwaadwilligen een heel computersysteem wordt platgelegd. Hij zorgde ervoor dat ze elkaar niet meer verstonden. Iedereen ging ineens een andere taal spreken. Daardoor werd verder bouwen onmogelijk. De Heere blies in hun plannen.
Hier ligt de oorsprong van de vele talen die we hebben. Ze bouwden de toren als een monument voor hun eigen grootheid en niet tot Gods eer. Ze wilden daarmee de aandacht op zichzelf vestigen tot roem van hún kennen en kunnen. Dat is nu zonde. Herken je het?                

Zoals er toen stagnatie kwam in de torenbouw ‘stagneert’ de Heere ook nu mensen. Ze zijn door Gods genade gestopt met de bouw van hun persoonlijke toren van Babel. Hun idealen. Toen ze met God te maken kregen, liepen ze vast. Op deze puinhopen van hun leven vestigt de Heilige Geest hun aandacht op de Heere Jezus.  Ze leren door het geloof hun levenshuis op Hem bouwen. 
Hij wordt de vaste Rots van hun behoud. Zonder Hem kunnen ze niets doen. Met biddag bidden ze: Lieve Heere Jezus, wilt U mij, zondaar, zegenen met Uw genade? Ik heb nergens recht op, maar ik kan en wil niet zonder U en Uw zegen. Heere, help mij alstublieft. 

 

Het financiële systeem gestagneerd.
De torenbouw van Babel werd gestagneerd. De Heere stagneert ook onze ‘torenbouw van Babel’.  
Denk b.v. aan het uitbreken van het coronavirus in China. Uitgerekend in een land waar men alle godsdienst wil uitroeien. 
Wat denk je van ons economisch systeem? Waar de economie nog ‘goed’ gaat, is het schone schijn. De rente wordt kunstmatig laag gehouden om de boel te redden.     
Laten we dichter bij huis blijven. De milieuproblemen stapelen zich op. Denk alleen maar aan de 
pfas problemen. De huizenbouw stagneert. Koop – en huurprijzen schieten door het plafond. 

Schuld belijden.
Moeten we in deze tijd biddag houden? Ja, juist nu is het nodig onze nationale en persoonlijke schuld te belijden voor de Heere. Heb je al beleden dat alles jouw schuld is? Ik heb mijn levenshuis op mijn inzichten gebouwd. Ik had de Heere niet nodig. 
Laten alle ware liefhebbers van Christus elkaar zoeken en schuld belijden voor de Heere. 
Ze moeten ook iedereen oproepen tot bekering. Alleen als er een persoonlijke en nationale geestelijke crisis ontstaat, is er hoop. Waar dat gebeurt, is de redding door Jezus nabij.

De verwarring rond de bouw.
De verwarring bij de bouwers aan de toren is groot geweest. Ze begrepen er niets meer van. 
In gedachten zie je ze door elkaar lopen. Niemand verstaat elkaar meer. Er heerst spraakverwarring en angst. Ineens zakken hun idealen als een kaartenhuis in elkaar. 
Het enige wat ze kunnen doen is hen opzoeken die dezelfde taal spreken. Die gaan bij elkaar wonen. Ze gaan zich verspreiden. Wat zij meenden te voorkomen, is hun door Gods rechtvaardig oordeel overkomen. God regeert. 

Hoe is het in onze tijd? Een paar jaar geleden hadden we niet kunnen voorstellen wat er nu gebeurt. Niemand weet hoe het zover heeft kunnen komen. De ene econoom zegt dit en de andere dat. 
De spraakverwarring is groot. De een roept dit en een ander dat. Een economische recessie steekt opnieuw de kop op. Oorlogsdreiging, natuurrampen en besmettelijke ziekten, zoals het coronavirus,
zijn er. De ongerechtigheid neemt toe. Wij hebben er een grote puinhoop van gemaakt.

God staat op Zijn recht.
Alles wat er gaande is, hebben we over onszelf uitgeroepen. Om ons verlaten van Hem en het denken zelf wel te kunnen. Hoe dan ook: de rechtvaardige Heere staat op Zijn recht. Hij eist van ons in liefde dat Hij verheerlijkt wordt. Hij wil het alleenrecht op ons leven. Daar kan niemand onderuit. 
Is dát op biddag jouw grootste zorg? Dan bidden we niet in de eerste plaats of we dit of dat mogen ontvangen. Nee, we bidden dan of we mogen leren denken vanuit Zijn Koninkrijk en Zijn eer. 
We zeggen dit niet om de economische en persoonlijke zorgen weg te redeneren. Wel om eerlijk te zijn. Laten we schuld belijden. Dat geeft verwachting. Niet óm onze gebeden. Wel omdat de Heere zegt: óp uw gebeden wil en kan Ik helpen om Jezus’ wil.

De Heere Jezus is in de grootste crisis geweest die maar denkbaar is. Aan het kruis werd Hij volkomen verlaten van Zijn Vader. Hij onderging dat vrijwillig. Niet omdat Hij dat verdiend had. Hij deed dat om allen te redden die op deze biddag belijden dat ze om hun zonden voor eeuwig van God verlaten moeten worden. Die ondanks dat ook zeggen: Heere ik kan U niet missen. Ik wil tot eer van U leven. 
Voor de Heere Jezus is het altijd biddag. Waarom? Zo kan Hij volkomen zalig maken allen die door Hem tot God gaan. (Hebreeën 7:25). Hij is de Poort, de Deur tot God. Zoek Hem en leef (Amos 5:4).