Van God verlaten - Mattheüs 27:46

Samenvatting toespraak zondagmorgen 5-4-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Van God verlaten’ n.a.v. Mattheüs 27:46

Aanstaande vrijdag is het weer Goede Vrijdag. De dag waarop we hopen te gedenken dat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is. Vandaag staan we stil bij het vierde kruiswoord van de Heere: 
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’. 

Onze tekst geeft precies aan hoe laat de Heere Jezus deze woorden sprak. Het was de negende ure. Dat was toen drie uur in de middag. Het was al vanaf twaalf uur aardedonker.  
Tijdens deze drie uur durende duisternis is het stil geworden op Golgotha. De meeste spotters zijn gestopt met spotten. Ook de Heere Jezus heeft tijdens deze duisternis gezwegen. Na drie uur wordt de stilte doorbroken door deze uitroep van de Heere Jezus. 
Dit is geen zucht geweest. Ook geen snik, maar er staat duidelijk dat Hij met ‘grote stem’  riep. 
Hij riep dit met kracht, luid en duidelijk voor iedereen. Het is een angstkreet. 
Hier is de Heere Jezus in Zijn diepste lijden. Hier voelt Hij Zich totaal van Zijn Vader verlaten. 
God van God verlaten. Onbegrijpelijk. Hier maakt Hij de angsten van de hel mee. Wat dit voor Hem is geweest, is met geen pen te beschrijven.
De Heere Jezus Die altijd in de nabijheid van Zijn Vader ademde en leefde, moet dat nu missen.

Een verlaten naar recht.
Een zwijgend God. Misschien is dat ook voor jou wel het ergste wat er is. Helaas hebben de meeste mensen daar geen last van. Ze vinden het wel best zo. Maar er zijn mensen die het daaronder niet uit kunnen houden. Dat is het ergste voor hen. Laat staan voor dit Kind van Vader! 

Misschien zwijgt God wel in jouw leven. Je merkt niets van Hem. Je vraagt jezelf af: kan ik wel op  Hem aan? Er staat toch in de Bijbel dat Hij het gebed hoort? Zegt Hij niet: bidt en u zal gegeven worden? (Mattheüs 7:7). Er staan toch genoeg voorbeelden in de Bijbel van mensen die wél verhoord werden door de Heere? Ze ervaarden de nabijheid van de Heere. Waarom zij wel en ik niet? 
Vergis ik me niet? Is God niet getrouw? Ik voel me verlaten van Hem. Is dat jouw zorg?

Jouw zorg is Zijn zorg.
Luister eens. Jouw zorg was in deze drie uur van duisternis ook de zorg van de Heere Jezus. 
Dan wel zo, dat Zijn zorg, Zijn verlatenheid, echt niet is te vergelijken met jouw zorg. 
Toen Hij voor Zijn rechter Pilatus stond antwoordde Hij niet. Nu Hij aan het kruis hangt krijgt Hij geen antwoord. Hij is van Zijn Vader totaal verlaten. Onmenselijk vind je niet? Is dat nu een God van liefde Die zelfs Zijn eigen Zoon verlaat? En dat in deze omstandigheden. Waarom toch?

Omdat Jezus vrijwillig al de zonden van Zijn kinderen op Zich nam, wordt Hij van Zijn Vader verlaten. God rekent Zijn Zoon toe, wat Hij al de mensen had moeten toerekenen: eeuwige verlatenheid van God. Het is liefde van de Heere Jezus dat Hij deze verlatenheid wilde ondergaan. Zijn zorg is jouw verlatenheid van God. Jouw zorg is Zijn zorg. 
Zo leren Zijn kinderen door het geloof belijden: Hij van God verlaten, zodat ik nooit meer van God verlaten zal worden.  

Iedereen heeft gezondigd en daarom missen wij de nabijheid van God. Dat is terecht of met andere woorden: dat is het recht van God. Vanuit onszelf missen wij Gods nabijheid niet. Dat is het erge. 
Zoals een vader soms tegen zijn zoon zegt: nu is het genoeg. Ik wil je niet meer zien. Nu ga ik op m’n strepen staan. Zo moet God op Zijn strepen, Zijn recht staan. Daarom kan God geen relatie hebben met de zonde en met de zondaar. Hij wil ze niet meer zien. Daar is Hij te heilig voor.  

Weet je wat een eigenschap is van Gods kinderen? Dat ze vroeg of laat gaan belijden dat het terecht is als God ze voor altijd verlaat. Dat hebben ze verdiend door hun leven dat zo vaak haaks staat op Gods wil. Zoals Hij sterft, zouden zij moeten sterven. Totaal verlaten van God. 

Rechtvaardig en toch liefdevol.
In de Heere Jezus kan God op Zijn recht staan. Tegelijk kan Hij in Jezus Zijn liefdevolle nabijheid laten ervaren. Gods kinderen leren dat ze geen toegang hebben tot de heilige God, dan alleen door het geloof in de Heere Jezus (Hebreeën 7:25). Christus is de toegang, de Deur tot God. Deze toegang heeft Hij verdiend doordat Hij aan het kruis een gesloten deur bij Zijn Vader vond. 
Wat levensnoodzakelijk om tot het ware geloof in Christus te komen als je dit nog mist. Ga niet door zoals je nu leeft. Bekeer je. Hij is van Zijn Vader verlaten, opdat jij van Hem de kracht kunt ontvangen om de zonde te verlaten en je te bekeren. 

Een verlaten in toorn.
Als er een goede verhouding is tussen ouders en kinderen, kunnen kinderen het niet uithouden onder boosheid van vader of moeder. Dat vreet aan hen. 
Zo is het hier met dit Kind. Hij verteert eronder dat Zijn Vader Hem verlaten heeft. Al profeterend werd er van Hem gezegd dat Hij zou zeggen: ‘Ik ben een Worm en geen Man’  (Psalm 22:7). 
Wat is een worm in onze ogen? Als ze ergens kruipen waar we er last van hebben, trappen we ze in boosheid dood. 

Aan het kruis ervaart Christus de volle toorn van Zijn Vader tegen de zonden. Hij wordt als het ware als een worm doodgetrapt door Zijn Vader. God gaat hier tot het uiterste: Hij verlaat Zijn Zoon. 
Het is een verlaten in toorn vanwege de zonden. Dat heeft de Heere Jezus goed gevoeld. 
Daarbij is het aardedonker. Hier brandt de volle last van de toorn van God tegen de zonden van heel het menselijk geslacht op Zijn Zoon. Vandaar die angstroep: waarom hebt Gij Mij verlaten? 

Wil je weten wat zonde is? Hier zie je het. Wil je weten hoe heftig Gods toorn tegen de zonde is? 
Hier leer je het. Kun je niet breken met je zonden? Verkeer dan veel in je gedachten op Golgotha. Breng je zonden aan de voet van het kruis en overdenk Zijn lijden en sterven. Jezus is machtig jouw zonden te verbreken. Hij wil je een heftige afkeer van de zonden geven. Dan leer je tot Zijn eer leven.  

Ongestraft verlaten?
We moeten de mensen bij het kruis maar niet te ver zoeken. Die dachten ook ongestraft hun leven te kunnen leiden. De Heere laat de mensen bij het kruis schijnbaar hun gang gaan. Hij grijpt niet direct in op hun vergrijp aan de Heere Jezus. Iets van Zijn toorn laat Hij merken in de uren dat het donker is. Hoeveel mensen bij het kruis zullen dat opgemerkt hebben? 
Als je ziet wat er vandaag allemaal gebeurt, lijkt het wel alsof God niet ingrijpt. Maar juist dat zwijgen van God is een zwijgen in toorn. Het is de stilte voor de storm. Iets van die storm laat Hij al zien in het coronavirus. 

Het ergste wat een mens kan overkomen is als de Heere iemand zijn gang laat gaan. Als Hij niet meer waarschuwt door middel van Zijn Woord en Geest. Als Hij zwijgt in Zijn toorn. Daardoor denk je alles ongestraft te kunnen doen. Niets is minder waar. We moeten maar bang zijn dat we in ons land die grens bijna bereikt hebben. Wat dat betreft is het coronavirus nog een ‘sprekende’ daad van Hem. 
Hij heeft er één doel mee: bekering.  

Misschien denk je: waarom grijpt God niet in op Golgotha? Dat doet Hij juist wel. Zijn zwijgen is daar een spreken in toorn. Hij heeft al genoeg gesproken door Zijn daden. De grootste daad liet Hij zien op Golgotha. De Vader heeft Zijn Zoon gegeven en de Zoon gaf Zichzelf. Deze Zoon is in toorn verlaten, opdat mensen die toorn verdiend hebben, liefde kunnen ontvangen. Kan de Heere nog meer doen? 

Een verlaten in liefde. 
Stel je voor dat de rechtvaardige God in Zijn toorn gekomen was op Golgotha. Dan hadden Zijn vijanden het niet overleefd. Dan was alles voor niets geweest. Daarom is Zijn niet-komen, ook Evangelie. Besef je dat?
In het verlaten van Zijn Zoon op Golgotha blinkt de liefde van de Vader tot een verloren wereld. ‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden’ (Johannes 3:17). 

Zo mogen wij er zeker van zijn dat Hij hen nabij is die tot Hem vluchten. Hen die zich in hun zonden en ellenden tot Hem Zich ter genezing wenden. Die niet meer buiten Hem kunnen leven. Die Hem ook nodig krijgen of hebben als Verbreker van hun zonden in hun leven. 
Christus is verlaten en had een zwijgend God boven Zich op Golgotha. Daarom kunnen mensen al sprekend hun zonden belijden. In deze weg ontvangen ze op Zijn tijd antwoord: Ga heen in vrede. 
Uw zonden zijn vergeven. Zo ontvangen ze de nabijheid van de Heere. Tegen hen zegt Hij: wees heilig, want Ik ben heilig (1 Petrus 1:16). Amen.