Van alle kanten - Markus 1:45b.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 5-7-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon: 06-83571391. Thema van de toespraak: ‘Van alle kanten’  n.a.v. Markus 1:45b.

Bij een ernstig ongeluk, komen er vaak van alle kanten mensen toesnellen. De één komt kijken uit sensatie. Een ander uit nieuwsgierigheid. 
Vanmorgen lezen we in de Bijbel ook zoiets. Er is geen ongeluk gebeurd. Wel komen er drommen mensen naar de Heere Jezus. Waarom? De bekendheid van de Heere Jezus wordt steeds groter. Zijn wonderen en preken bereiken steeds meer mensen. Men wil er meer van weten. Men zoekt Hem op. We luisteren ernaar n.a.v. Markus 1:45b.

Het verband van dit gedeelte
De Heere Jezus is aan het preken in de synagoge van Kapérnaüm. Een plaats aan het Meer van Galilea. In die plaats woonde de Heere Jezus. 
Er staat heel eenvoudig in de Bijbel dat de Heere Jezus hun leerde. Vanuit het oorspronkelijke woord betekent het dat Hij aan het onderwijzen is. Net zoals bij ons een meester of juffrouw de kinderen onderwijs geeft. De Heere Jezus houdt daarbij rekening met wat Zijn luisteraars aankunnen (Markus 4:33). Dat doet een goede meester of juffrouw ook. Die praat niet over de hoofden van de kinderen heen. Ook een voorganger moet daarmee rekening houden.
De mensen die de Heere Jezus horen, staan versteld over wat Jezus vertelt. Hij geeft onderwijs met autoriteit. Ze voelen dat het waar is wat Hij vertelt. Ze kunnen er niet omheen.   

Een bezetene
Als de Heere Jezus aan het preken is, wordt het onrustig in de synagoge. Er is een bezeten man. 
Hij is bezet met een demon. Hij verstoort de preek van Jezus. 
De demon gebruikt deze man als medium. Hij vraagt wat ze met Jezus te maken hebben. Of Hij gekomen is om hen ten gronde te richten? De demon weet heel goed wie Jezus is. Dat Hij niet is gekomen om mensen ten gronde te richten. Hij is gekomen om mensen ten hemel te richten. 
Om ze te behouden. Om ze op te roepen tot bekering. 
Wat een consternatie tijdens de preek van Jezus. Dan laat Jezus Zijn macht zien. Hij bestraft de demon die daarop de man met luide stem verlaat.
Dit is een zichtbare preek dat Jezus gekomen is om mensen te verlossen en te behouden. 
Als Jezus’ luisteraars dit zien, zijn ze verbaasd en enthousiast. Helaas staat er niet bij dat ze Jezus erkennen als de Zoon van God. Dat ze hartelijk in Hem geloven. Door dit voorval wordt er in de wijde omtrek over gesproken wat Jezus zegt en doet. Je ziet de Ster Jezus rijzen. Hij wordt steeds bekender. 

Een zieke genezen
Na dit voorval gaat de Heere Jezus naar het huis van Petrus en Andreas. Daar ligt de schoonmoeder van Petrus met hoge koorts op bed. Opnieuw zal Jezus laten zien dat Hij alle macht heeft. Niet alleen over demonen, maar ook over ziekten. 
Hij pakt de hand van Petrus’ schoonmoeder en zorgt ervoor dat ze gaat staan. Gelijk verlaat de koorts haar en zorgt ze voor Jezus en Zijn discipelen. Ze is direct genezen. Welk een macht heeft Jezus. 
Ook dit wonder van Jezus gaat als een lopend vuurtje rond. Daarom komen veel mensen ’s avonds met hun zieken en bezetenen bij Jezus. Jezus geneest er velen. Wat voor ziekte iemand ook had. 
Wie er kwam, die werd genezen. De bekendheid van Jezus stijgt met de dag in de stad en rond de stad. 
Heb jij al een zieke of bezetene door het gebed tot Jezus gebracht? Zoals Hij toen genas en van demonen bevrijdde, zo is Hij nog. Hij wil vooral mensen ‘geestelijk’ genezen. Met andere woorden: 
Hij wil ons op God richten. Hij wil ons van het ziekelijk op jezelf gericht zijn, genezen. Kom tot Hem. 

Zoekende mensen
De populariteit van de Heere Jezus krijgt ongekende hoogten. Om Zijn preken en wonderen zoekt iedereen Hem. Men is sensatiebelust. Die Jezus is nog eens een superster.  
Later zegt Jezus dat ze Hem zoeken omdat ze van Hem te eten hebben gekregen (Johannes 6:26). 
We hebben dus te maken met Jezus - zoekende mensen. Het opmerkelijke is dat Jezus ze niet wegstuurt. Ook al weet Hij dat de meesten Hem niet zoeken om vergeving van hun zonden.
Ben jij een Jezus - zoeker? 
Heb je Hem nodig voor genezing van een ziekte? Of om verlost te worden van een demon? Of om een maatschappelijk probleem? Jezus verbiedt het niet dat je Hem daarom zoekt. Hij wil je zelfs beter maken of bevrijden en/of maatschappelijk helpen (Markus 1:39). 
Het liefst ziet Hij dat je Hem zoekt omdat je vergeving van zonden nodig hebt. Hij staat als het ware in de startblokken om je dat te geven. Zo gewillig is Hij. Hij hunkert ernaar om jou bekering en geloof te geven. Dat moet het belangrijkste zijn of worden in ons leven. 

Als we eerlijk zijn, zoeken we Hem om deze dingen niet. Door Zijn Heilige Geest maakt Hij door de toespraken mensen zoekend naar vergeving van zonden. Laat daarom je plaats niet leeg in de samenkomst. Lees ook de Bijbel en bid elke dag. 

De genezing van een melaatse
Omdat Jezus steeds meer bekendheid krijgt, komt er zelfs een melaatse man tot Hem. Zeg maar een leprapatiënt. Dat is opmerkelijk. Eigenlijk mag dit niet, want deze man is naar de Joodse wetgeving onrein. Ondanks dat, doet deze man dat toch. Hij heeft immers niets te verliezen? 
Hij valt op z’n knieën voor Jezus en zegt: Indien U wilt, U kunt mij reinigen. 
Hij bewijst Jezus goddelijke eer en is ervan overtuigd dat Jezus kan reinigen. Maar wil Hij dat ook bij hém doen? Jezus zo machtig en rein en hij zo nietig en onrein. Passen die twee wel bij elkaar?
De Heere Jezus laat deze man niet lang in het ongewisse. Hij kan én wil hem reinigen. 
De barmhartigheid van Jezus komt naar buiten. Jezus raakt hem aan waardoor Hij eigenlijk ook onrein wordt. Omdat Jezus alle macht heeft, wordt Jezus niet onrein, maar wordt de man rein. 
De man is vol van zijn reiniging. Hij kan niet meer zwijgen. Hij gaat aan het evangeliseren. 
Hij vertelt wat hij van Jezus gehoord en gezien heeft. 
Hij zou bijvoorbeeld bij het CS staan met een bord: ‘Jezus is barmhartig en goed’. Hij zou daar ‘honderduit’ over vertellen. 
Wat deze man zei, zo is het. De Bijbel staat er vol van om ons begeerlijk te maken naar Jezus. 
Kniel voor Hem, net als deze man, op je knieën met alles wat je bezighoudt. Bid zo tot Hem. Hij kan én wil je helpen. Neem de proef op de som en doe het. We hebben immers toch niets meer te verliezen. Alles is al verloren aan onze kant. De redding moet en kan van boven komen.

Buiten de stad
De evangelisatieactie van deze man wordt rijk gezegend. Duizenden komen tot Jezus. Ze willen er meer van weten. Er komen zoveel mensen op af dat Jezus niet meer openlijk in Kapérnaüm kan komen. Hij gaat naar een eenzame plaats buiten de stad. Ook daar komen de mensen van alle kanten tot de Heere Jezus. 
Wat is het prachtig wat we hier lezen. Of ze nu komen uit sensatie, met hun zieken of om vergeving, ze komen tot Jezus. Hij stuurt ze niet weg. Ze komen van alle kanten. Van alle windstreken.
Jezus weet dat er ook tussen zitten die door Zijn Vader tot Hem zijn gebracht. Die Hem nodig hebben gekregen voor hun ‘geestelijke kwaal’. Voor vergeving, voor bekering en voor geloof.
Later zal Jezus zeggen: Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen. En die tot Mij komt, zal Ik absoluut niet wegsturen (Johannes 6:37).  
Wie je ook bent, je bent welkom bij Hem. Van welke kant je ook komt. Al kom je van de ‘kant’ van een verslaving of van wat dan ook. De wonderen die Hij deed, zijn een teken dat Hij macht en wil heeft zonden te vergeven. Die macht kreeg Hij van Zijn Vader. Waarom kreeg Hij die macht? Omdat Zijn Vader ‘tevreden’ was met het offer voor de zonden. Dat offer bracht Hij op Golgotha aan het kruis. Daar gaf Hij als offer Zijn bloed, Zijn leven voor de zonden. 
Met het oog op dat offer mogen mensen nu bidden: trek mij tot U, dan zal ik komen. Dan geef ik U de eer voor mijn komen tot U, voor het eerst of opnieuw.