De boodschap van de Bijbel

Aan de hand van een bekend Bijbelgedeelte gaan we op zoek naar de kern van het christelijk geloof.
Jezus vertelt gelijkenissen om onderwijs te geven over Zijn Koninkrijk. Een daarvan is de ‘gelijkenis van de verloren zoon’. Lees eerst Lukas 15:11-32.

De verloren zoon

Het is eigenlijk een verhaal in ‘vier bedrijven’. Het is het verhaal van een rijke herenboer, die met zijn twee zonen het familiebezit beheert.

 1. Het vertrek en de ellende van de jongste zoon
 2. De ontferming door de vader
 3. De reactie van de oudste zoon
 4. De reactie van de vader daarop

Een vader had twee zonen. De jongste vraagt zijn deel van de erfenis, terwijl zijn vader nog leeft!  Hieruit blijkt dat hij geen enkele liefde heeft tot zijn vader en alleen leeft voor zichzelf. Daarna vertrekt hij naar een ver land, verbrast zijn geld en komt in diepe ellende. Daar komt hij tot inkeer en besluit terug te gaan naar zijn vader, zijn schuld te belijden en te vragen dagloner bij zijn vader te mogen worden om zo zijn schuld terug te kunnen betalen.

Als de jongste zoon het huis van zijn vader nadert, ziet deze hem, loopt hem tegemoet en omhelst hem. Hij hoort alleen zijn schuldbelijdenis aan; over terugbetalen wordt niet gesproken. Vervolgens zorgt de vader ervoor dat hij weer helemaal opgenomen wordt in de familie. Hij laat een feest houden en zegt: want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden.

De oudste zoon komt terug van zijn dagelijks werk op de boerderij. Hij hoort dat er feest is en vraagt wat er gebeurt. Een knecht vertelt het verhaal. Hij reageert boos en wil niet meedoen met het feest.
Dan komt zijn vader naar buiten en smeekt hem binnen te komen en blij te zijn, omdat zijn broer terug is. Maar in plaats van blij te zijn, maakt hij zijn vader verwijten.

We kunnen hierin kernbegrippen van het christelijk geloof ontdekken:

 1. De mens is goed geschapen om in heerlijkheid en in liefde tot God en de naaste te leven. Maar de mens is door moedwillige ongehoorzaamheid in diepe ellende gevallen. Voor God is hij geestelijk dood en kan als verloren beschouwd worden. Ook rust de toorn van God over de zonde op ieder mens. Genesis 1-3.
 2. God is vol liefde en ontferming om verloren mensen weer aan te nemen als Zijn kinderen en maakt redding mogelijk door Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven aan het kruis als een betaling voor de schuld van allen die het geloof in Hem ontvangen.
 3. Zo is er door Hem uit genade vergeving van schuld en herstel in een nieuw, heerlijk en eeuwig leven met God zijn Schepper weer mogelijk.
 4. De oudste zoon denkt recht te hebben op loon, maar mist de liefde tot zijn vader. Hij blijft door eigen schuld buiten het heerlijk leven met de vader, ondanks de liefdevolle uitnodiging.
 5. De beleving van het herstel tot nieuw geestelijk leven met God komt duidelijk tot uitdrukking bij de jongste zoon. We zien daarin de drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid; of: inkeer tot zichzelf, afkeer van het leven zonder zijn vader en een terugkeer naar zijn vader.
 6. God de Heilige Geest gebruikt de Bijbel, Gods Woord als het middel om dit nieuwe leven in harten en levens van mensen te verwekken. Jezus noemt dit 'wederom geboren worden', Johannes 3:3.
 7. Heel mooi komt in deze geschiedenis ook de kern van het geloof aan de orde: vergeving door God uit pure genade. Daarin schittert de liefde van God:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16

foto_5526.jpg