Kerkelijke Feestdagen.

Advent

De periode voorafgaand aan het Kerstfeest. Het is dus de tijd van voorbereiding op de komst van de Heere Jezus hier op aarde. Advent duurt vier weken. Advent betekent ook dat christenen Zijn wederkomst verwachten.

Kerstfeest

Kerstfeest valt op 25 en 26 december. Het is het feest van de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem.

Goede Vrijdag.

De dag waarop christenen de kruisdood van de Heere Jezus op Golgotha gedenken. Het is dan ook een droevige dag. Toch spreken we van “Goede” Vrijdag, want de Heere Jezus droeg de straf over de zonde. Een straf die mensen hadden moeten dragen, want zij hadden gezondigd. Goede Vrijdag valt twee dagen voor Pasen. 

Pasen

Het feest van de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Het is een vreugdevolle dag. Het is lente in de natuur en in de kerk.

Hemelvaartsdag

Christenen gedenken dat de Heere Jezus is opgevaren naar Zijn Vader in de hemel. Hemelvaartsdag valt altijd op donderdag, 40 dagen na Pasen.

Pinksteren

Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen van de Heere Jezus. Zij konden daardoor spreken in alle talen. Zij verkondigden dat de redding die Jezus brengt alle mensen aangaat. De goede boodschap is wereldwijd. Pinksteren wordt gevierd op de 50e dag na Pasen en tien dagen na Hemelvaartsdag.

 

Bid- en Dankdag

Naast deze dagen kennen we binnen de kerken nog bid- en dankdagen. Op biddag vragen wij de zegen van God over gewas en arbeid. Op dankdag danken wij God voor alle ontvangen gaven. Biddag valt in het voorjaar en dankdag in het najaar.

 

Drie kardinale begrippen met hun symbolen.

Tot slot zijn er nog drie kardinale begrippen binnen de christelijke kerk, waar elke christen zich op moet toeleggen. Het gaat om geloof, hoop en liefde, voorgesteld door het kruis, het anker en het hart. 
Het geloof (gesymboliseerd door het kruis) verwijst naar de kruisdood en de opstanding van de Heere Jezus. Het geloof vertrouwt op het Woord van God en geeft zich daaraan over.

De hoop (gesymboliseerd door het anker) geeft aan dat de verwachting van de christen vast ligt in de beloften van God, weergegeven in de Bijbel. Ook op een woelige zee vaart een christen op een veilig kompas.

De liefde (gesymboliseerd door het hart) is volgens de apostel Paulus de belangrijkste van deze drie. Wij moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Liefdeloosheid is dodelijk. De kern van het christelijk geloof is liefde. Christenen zien vooral op de peilloze liefde van de Heere Jezus, Die zondeloos was, maar toch stierf voor zondige mensen.