Augustus of Christus - Lukas 2:1-20

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1e Kerstdag 25-12-2016. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl Thema van de toespraak: ‘Augustus of Christus’ n.a.v. Lukas 2:1-20

Inschrijven
Volgend jaar 15 maart, zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Nu al wordt gezegd dat het een spannende race zal worden. Er zal ook flink met modder gegooid worden naar elkaar. 
Veel wordt beloofd aan de burger. Van alles is mogelijk. Iedere partij heeft zijn zegje. 
Dat is het voordeel van een democratie. Ondanks dat, kun je je soms zo’n machteloos burger voelen. Vaak kom je erachter dat onze democratie niet zo democratisch is als gezegd wordt. 
Je voelt je als de gewone man of vrouw vaak machteloos. 

Toch is dit van alle tijden. Ook in de kerstgeschiedenis komen we machteloze burgers tegen. 
Ze moeten zich laten inschrijven. Want de Romeinse keizer Augustus wil een volkstelling. 
En de wet van Augustus is koning. Gehoorzaamde je daaraan niet, dan zwaaide er wat. 
Iedereen moest tijdelijk naar de plaats waar hij familiebezit had. 
Dat inschrijven was een heel gedoe. Sommigen moesten daarvoor een heel eind reizen. 
Zeker in die tijd, zonder OV, was dat een hele opgave. Dit gold ook voor Jozef en Maria. Ze moesten van Nazareth in het Noorden naar Bethlehem in het Zuiden. Een reis van ongeveer 80 km. 
Die inschrijving was vaak ook een voorbode van nog meer narigheid. 
Als je ingeschreven was, wisten ze je te vinden voor de belastingen. 
Soms waren er rond die inschrijvingen allerlei opstandjes. Want dat inschrijven was vernederend. 
Het liet de mensen in Israël opnieuw voelen dat ze niet vrij waren. Dat een vreemde Romeinse heerser over hen regeerde. Die alles nauwkeurig wilde weten van dat vreemde volk.  

Augustus
Zoals ik al zei, de wet van Keizer Augustus is koning. Overal heeft hij zijn zetbazen zitten. Overal in Israël zijn zijn legers aanwezig. Augustus is op het toppunt van zijn macht. Hij heeft de rust in het rijk hersteld na een aantal onrustige jaren. Nu zit hij alleen op zijn troon. Onaantastbaar. De vijanden van zijn rijk houden zich rustig. Augustus is als het ware de vredevorst. De Romeinse vrede noemen ze dat. De wereld vaart er wel bij. Als er verkiezingen zouden geweest zijn, dan zou Augustus de populairste politicus zijn. Kandidaat voor premier. Ze noemen hem zelfs de verlosser. Augustus is z’n bijnaam. Het betekent de verhevene, de goddelijke. Augustus heeft de macht, denkt hij. 

Die machtige Augustus moet Lukas een plaats geven in zijn Kerstgeschiedenis. Niet om hem te eren. Ook niet alleen uit historische belangstelling. Nee, Lukas wil er wat mee zeggen. Hij wil laten zien wie nu de uiteindelijke macht heeft. Het gaat om de vraag wie de echte koning is. Dat is Christus.

Kwetsbaar  
Op het eerste gezicht zou je dat niet zeggen. Want waar komen we in deze geschiedenis Christus tegen? Bij machteloze burgers. Hij is één met de gewone man. Eén met gewone mensen zoals Jozef en Maria. Met hen gaat Hij op reis. Maria is in de ogen van anderen een gewoon zwanger meisje. Christus is bij haar. Bij de machteloze burgers die niets te zeggen hebben. Die alleen maar te gehoorzamen hebben op het bevel van Augustus. 
Als ze straks in Bethlehem komen is er zelfs geen plaats voor hen. Dus ook geen plaats voor Christus. Bij die mensen wil dit hulpeloze Kind in de ogen van mensen, Zich voegen. Wat een vernedering terwijl Hij nog geboren moet worden. Wat een liefde. Met zulke mensen wil Hij Zich bemoeien. 
Deze kleine Baby, nog in de schoot van Maria, stelt Zich hier al kwetsbaar op. Want onthoud: Hij heeft hier de touwtjes in handen. Tot de dag van vandaag. Hij regeert.
Al is er dan geen plaats in een huis in Bethlehem, Hij maakt voor Zichzelf plaats. Hij wil geboren worden in een stal. 
Keizer Augustus zit op zijn troon in zijn paleis. Koning Jezus ligt in een kribbe in een stal. 
Schijnbaar kwetsbaar en onmondig. Toch heeft Hij in de stal alle macht in hemel en op aarde. 
Hij heeft het voor het zeggen. Daar moet nu met recht licht over vallen. Als dat gebeurt, kniel je aan Zijn kribbe en aanbid je Hem. 

Engelen
Mensen zullen Hem in de stal gaan aanbidden. Daar zorgt God de Vader voor. Daar gebruikt Hij een engel voor. Die zal Hem als de Christus eren. 
Hij gebruikt daarvoor koninklijke en keizerlijke woorden. Hij zegt tot de herders in het veld: u is heden geboren de Zaligmaker. Dat is Christus de Heere, in de stad van David, in Bethlehem. 
Hij zegt: vandaag is de Redder geboren, de Verlosser. 
De erenaam van Augustus, de verlosser, wordt hier gegeven aan dit Kind. Deze Baby is dé Verlosser.

Dé Verlosser
In de wereld zoeken, verwachten we het van sterke, rijke mensen. Bij keizers, koningen, bij presidenten. We zoeken het niet bij de gewone man of vrouw. Zeker niet bij een arme baby.
Toch: hier in de kribbe van Bethlehem ligt de Verlosser. De Redder van de wereld. 
Hij lijkt arm, maar is rijk. Hij is gekomen om alle ellendige dingen in de wereld aan de orde te stellen. Zeker die ellendige persoonlijke dingen, onze zonden, aan de orde te stellen. 
Augustus kan dingen afdwingen, maar zo wordt het kwaad niet vernietigd. Het blijft wonen in de harten van mensen. Het wordt gevoed door frustraties. Door onze innerlijke woede, onze zonden.
Maar deze Verlosser stelt onrecht, zonden, aan de kaak om die uit te roeien. Te vergeven. 
Zo machteloos als Hij lijkt in de kribbe, zo machtig is Hij voor het geloof. Daarom noemt de engel Hem ook Heere.

Heere
De engel noemt Hem Heere, de Kurios. Die naam wordt Hem niet gegeven aan het eind van Zijn leven. Nee, aan het prille begin van Zijn leven. Zonder dat iemand het in de gaten heeft is Hij Heer en Meester vanaf het begin. Vanaf het eeuwige ‘begin’ tot het eeuwige ‘einde’.
Deze Heere is naar ons toegekomen in armoede, als een schijnbaar Machteloze. Daar denken we met Kerst aan. Zó is deze Koning. Zo is deze God. Zo anders als Augustus. Als de wereld.  
Mensen die zich arm, ellendig en machteloos voelen door hun zonden, zijn welkom bij Hem. 
Deze twee passen precies bij elkaar. Door Zijn Heilige Geest maakt Hij ze passend. 
Zelfs als je helemaal niets voelt bij jezelf, ben je welkom bij Hem. 
Zelfs als je niets voor Hem voelt, ben je welkom. Wat een Heere, wat een Koning is Hij. 

Vrede
Daarom hebben de engelen het over vrede op aarde. Niet een opgelegde vrede, maar een verdiende vrede door Jezus. Daarom moet deze Heere aan het kruis. 
Hij geeft deze vrede door het zaaien van Zijn liefde in het innerlijk van mensen. Aan mensen in wie Hij een welbehagen heeft. Mensen die in Zijn plan meetellen. Ze tellen zichzelf niet mee. Hij telt ze wel mee. Hij is solidair met machtelozen. 

Christus of Augustus
Wie kies jij? Christus of Augustus? Augustus staat model voor macht en glitter. Augustus staat ook symbool voor een nieuwe wereldleider. Een die het zal maken. Wereldmachten en wereldleiders spreken grote woorden, maar ze maken ze zelden waar. 
De engelen wijzen met Kerst naar Christus. Naar het nederige Kind in de kribbe. Gekomen voor gewone mensen. Vanuit Zijn kribbe, wat zeg ik, vóór Zijn kribbe regeerde Hij al.
Hij zorgde ervoor dat Augustus de hele wereld wilde laten beschrijven. Dat Maria en Jozef op reis moesten naar Bethlehem. Daar moest naar de voorzegging van de profeten Jezus geboren worden.
Daar in Bethlehem, wat broodhuis betekent. In dat broodhuis is het Levende Brood Jezus te vinden. 
Hij biedt Zichzelf aan. Hij zegt: Ik ben het Levende Brood. Maak dan steeds weer gebruik van Hem. 
Of leer gebruik van Hem te maken. Hoe? Gewoon hardop zeggen dat je er niets van begrijpt waarom en waarvoor Hij gekomen is. Zeg het maar hardop. Zeg er ook bij: leer mij waarom ik U nodig heb als het Kind van Bethlehem. Leer mij Augustus afzweren. Zo leer je zingen: Ere zij God! Amen.