Bijbeluur 22 augustus 2021 - Ik geloof....... in God de Vader

Ik geloof… in God de Vader

Matthéüs 6:25-34

25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?

28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?

31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Pin op Gods schepping..Wonderlijk mooi

 

 

 

 

 

 

Vragen uit Heidelbergse Catechismus over geloven

(originele versie)

26 Wat gelooft gij met deze woorden: 'Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?

Dat de eeuwige Vader onzes Heeren Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om Zijns Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is; op Welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in God de Vader’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Lees de volgende Bijbelteksten en artikel 9 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)

Gen. 1:26-27 ‘Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis’.

Gen. 3:22: ‘Ziet, de mens is geworden als Onzer één’.

Luk. 1:35 ‘De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden’.

Math. 28:19 ‘Doopt al de volken in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes’.

1 Joh. 5:7 ‘Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één’.

Artikel 9: Uit alle genoemde Bijbelverzen blijkt dat de Bijbel ons leert dat er drie Personen zijn in één Goddelijk Wezen. De leer van de Drie-eenheid kunnen wij met ons verstand niet begrijpen. Toch geloven wij die leer op grond van de Bijbel en wij zien ernaar uit om straks in de hemel het helemaal te begrijpen en God te kennen zoals Hij is.

  • Bovenstaande is een Bijbels bewijs van de Drie-eenheid van God. Is de uitspraak dat je dit moet geloven in plaats van begrijpen een dooddoener? Waarom wel/niet?

  1. In het antwoord van vraag 26 (Zondag 9) lees je de volgende zin: en ook al het kwaad dat Hij (= God de Vader) mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren.
  • Welke Bijbelse voorbeelden ken je hiervan?
  • En persoonlijk?

  1. In Zondag 9 van de HC werd ook gesproken over de voorzienigheid van God de Vader.
  • Hoe zou je ‘voorzienigheid’ eenvoudig kunnen uitleggen?
  • Wat heeft de voorzienigheid van God de Vader je persoonlijk te zeggen?