Bijbeluur 19 september 2021 - Ik geloof....... in Jezus' opstanding en Hemelvaart

 

Ik geloof… in Jezus' opstanding en Hemelvaart

1 Korinthe 15: 1-8

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.

6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.

8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

Het Woord van God met Henk van Zon: Het bewijs voor de opstanding van Jezus        

Handelingen 1: 6-11

6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?

7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

45 Wat hebben wij aan de opstanding van Christus?

Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Daardoor kunnen wij delen in Zijn gerechtigheid, die Hij met Zijn dood verdiend heeft.

Door zijn opstandingskracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven.

De opstanding van Christus is voor ons een bewijs dat wij ook eens zullen opstaan.

46 Wat wordt bedoeld met 'opgevaren tot in de hemel'?

Christus is voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel opgenomen.

Daar is Hij voor ons welzijn, totdat Hij terugkomt om alle mensen te oordelen.

49 Wat hebben wij aan de hemelvaart van Christus?

Hij is in de hemel onze Voorspraak bij Zijn Vader.

Christus is als mens in de hemel. Dit geeft ons de zekerheid dat Hij ons daar tot Zich zal nemen. Wij behoren namelijk tot hetzelfde lichaam: Christus is het Hoofd en wij zijn de lichaamsdelen.

Christus heeft zijn Geest tot een onderpand (=voorschot) gegeven. Door de kracht van de Geest zoeken wij de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in Jezus’ opstanding en hemelvaart’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Het is een grote troost voor een gelovige dat Jezus niet alleen een Middelaar is die verdiend heeft maar ook toepast.
  • Waarom?
  • Welke troost ligt er dan m.b.t. Zijn opstanding en hemelvaart voor de gelovige?

  1. Jezus heeft beloofd in Mattheüs 28: 20 dat Hij altijd bij Zijn gelovigen zal zijn tot het einde van de wereld. ‘En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’
  • Wordt deze belofte van Jezus verbroken door Zijn hemelvaart?  

  1. In Kolossenzen 3:1 staat:

‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zit gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God’.

  • Waarom moet Paulus de gemeente aansporen dit te doen?
  • Welke les ligt hierin voor onszelf?