Bijbeluur 26 september 2021 - Ik geloof....... in Jezus aan Gods rechterhand en in Zijn wederkomst

Ik geloof… in Jezus aan Gods rechterhand en in Zijn wederkomst.

Matthéüs 24: 29-35 en 42-44

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Wat de profeet Daniël zegt over deze tijd? | Evangelisch Nieuws           

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

50 Waarom staat er: 'zit aan de rechterhand van God'?

Omdat Christus naar de hemel is gegaan om daar te laten zien dat Hij het Hoofd is van Zijn kerk. God de Vader heeft aan het Hoofd alle macht gegeven en laat door Hem alles regeren.

52 Welke troost haal je uit de wederkomst van Christus, dat Hij komt om de levenden en doden te oordelen?

Te midden van al het leed en vervolging verwacht ik met een omhoog gericht hoofd, dezelfde Christus als Rechter uit de hemel.

Vanwege mij heeft Hij Zichzelf voor God laten veroordelen en heeft Hij de vloek weggenomen, die op mij lag. Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de hel werpen, maar mij en alle uitverkoren mensen zal Hij tot Zich nemen in de hemel.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in Jezus’ aan Gods rechterhand en wederkomst of over het Bijbelgedeelte?

  1. In de belijdenis belijden we dat Jezus aan Gods rechterhand zit. Waarom lezen we in onderstaande Bijbeltekst over Stefanus dat Jezus staat?

Handelingen 7: 56

En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

  1. In vraag en antwoord 51 van de HC lees je over welk nut wij hebben aan het zitten van Jezus aan Gods rechterhand.

Wat hebben wij eraan dat ons Hoofd Christus verheerlijkt is?

Door de Heilige Geest geeft Hij hemelse gaven aan ons, de leden van Zijn lichaam. Ook beschermt en bewaart Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden.

  • Wat wordt bedoeld met Zijn hemelse gaven? 

  1. De Bijbel spreekt altijd met twee woorden: Adam/Christus, dood/leven, zonde/genade, hel/hemel. Als we de Bijbel willen naspreken kan het een niet zonder het ander omdat we anders Gods boodschap tekort doen.
  • Waarom zorgt spreken over Adam, dood, zonde en hel voor zoveel weerstand?
  • Wat doet het spreken over deze ‘donkere’ kant met de andere kant: Christus, leven, genade, hemel?