Bijbeluur 3 oktober 2021 - Ik geloof....... in de Heilige Geest

 

Ik geloof… in de Heilige Geest

Johannes 3: 1-10

1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;

2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?

10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?        

Welke gaven van de Geest heb jij gekregen? - Groot Nieuws Radio

Vragen uit Heidelbergse Catechismus

53 Wat geloof je over de Heilige Geest?

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God.

Hij is ook aan mij gegeven, om mij door het geloof te laten delen in Christus en al Zijn zegeningen, om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ik geloof… in de Heilige Geest of over het Bijbelgedeelte?

  1. Het werk van de Heilige Geest is meestal op de achtergrond. Het gaat Hem om Jezus en Zijn werk in het middelpunt te plaatsen en de eer van de Vader en de Zoon te zoeken. Is, met dit in je achterhoofd:
  • een bekeringsverhaal, uitgegeven in boekvorm gepast?
  • een bekeringsverhaal, uitgezonden via TV gepast? 

  1. Lees de volgende Bijbelteksten:

Ezechiël 37: 9,10

En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.

En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Hosea 14:6

Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon.

Hooglied 4:16

Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien.

  • Wat zeggen deze Bijbelteksten over het werk van de Heilige Geest? Leg uit… 

  1. Welke troost ligt er in het feit dat de Heilige Geest plaats maakt voor Zichzelf in het leven van mensen?