Bijbeluur 22 augustus 2021 - Klimaat(t)op!

 

    Klimaat(t)op

Genesis 1:1-13, 2:15 , 3:23

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.

8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.

10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.

11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.

12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

Genesis 2: 15

Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.

Genesis 3: 23

Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Klimaat(t)op’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Als het gaat over verantwoord omgaan met Gods schepping moet je zoeken naar concrete Bijbelteksten. Toch is de Bijbel vol van zorg voor de schepping en daaruit volgend ook voor de naaste.
  • Welke voorbeelden zou je hiervan kunnen noemen?

  1. Op welke manier kan een christen terug naar Gods opdracht om met zorg en verantwoordelijkheid de aarde te bebouwen en te bewaren?

  1. Wat heeft het klimaatprobleem je persoonlijk te zeggen?
  • Welke rol speelt het geloof hierin?

Wat kunnen wij doen aan de opwarming van de aarde? - Bruynzeel Storage  Systems