Bijbeluur 20 februari 2022 - Onbekend / gekend

 

                                      onbekend/gekend

    serie: onbekende leerlingen van Jezus           

2 Timotheüs 2:19-26

19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.

20 Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere.

21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.

22 Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart.

23 En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen.

24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;

26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

Johannes 14: 18-24

18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Onbekend / Gekend’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Judas Thaddéüs stelt een vraag aan Jezus wanneer Hij heeft aangegeven dat zij Hem zullen zien, maar dat dit niet voor iedereen geldt.

Deze vraag is begrijpelijk tegen de achtergrond van de Messiasverwachting van die dagen.

  • Zou deze vraag niet alleen met de Messiasverwachting in die tijd te maken kunnen hebben maar ook met de wederkomst van Jezus?

(zie ook Matth. 24:30 hieronder)

En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

  1. Hoe komt het dat mensen die niet ‘met elkaar door één deur kunnen’, wanneer ze Jezus leren kennen, broeders/zusters worden? (Simon Kananítes en Levi)
  • Welke Bijbelse- of praktijkvoorbeelden ken je?

  1. In 2 Timothéüs 2:20 gaat het eigenlijk ook over volgelingen van Jezus.
  • Kun je dit uitleggen?
  • Kun je tevreden zijn als je een ‘vat ter onere’ bent? Waarom wel/niet?

     Jakobus, zn van Alféüs    Judas Thaddéüs     Simon Kananites

Heilige Jakobus de Mindere | MaryPages Saint Jude Thaddeus by Mathäus Stomer the Younger on artnet Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving