Bijbeluur 27 februari 2022 - Totaal bedorven

 

     Totaal verdorven

                                                                                       serie: TULIP, 5 thema’s in het geloof      

Romeinen 3: 9-24

9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Foto's met de zoekterm 'bedorven' op Zoom.nl

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Totaal verdorven’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Na de zondeval is er ook veel moois en goeds op aarde en in mensen overgebleven. Denk aan liefde voor anderen. Klopt dat wel met de belijdenis dat we totaal verloren zijn?

  1. Wat heeft het onderstaande citaat uit onze belijdenis Dordtse Leerregels, hfdst. 3,4 paragraaf 3 met bijbehorende verwijsteksten je persoonlijk te zeggen?

Alle mensen zijn dood in de zonden.

Daarom worden alle mensen in zonden ontvangen en geboren en zijn ze ‘kinderen des toorns’. Zij zijn onbekwaam tot iets wat zaligmakend goed is, geneigd tot het kwaad, dood in de zonden en slaven van de zonde. Zonder de genade van de Heilige Geest, Die hen doet wedergeboren worden, willen en kunnen zij niet tot God terugkeren. Ook kunnen zij hun verdorven natuur niet verbeteren of zich daarop toeleggen.

Efeze 2:1      En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.

Efeze 2:3      Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.

Johannes 3:3   Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Johannes 3:5-6  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Titus 3:5        Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.

Preken HC / NGB / DL | Ernst Leeftink - Predikant / Pastor Gereformeerde  Kerk (vrijgemaakt)