Bijbeluur 13 maart 2022 - Eén ding ontbreekt u

 

Markus 10:17-23.     Thema: ‘Eén ding ontbreekt u’

17 En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?

18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God.

19 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand tekortdoen; eer uw vader en moeder.

20 Doch hij antwoordende zeide tot Hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.

21 En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op en volg Mij.

22 Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.

23 En Jezus rondom ziende, zeide tot Zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben, in het Koninkrijk Gods inkomen!

Vragen 

  1. Op welke manier benaderde de rijke jongeman de Heere Jezus?
  2. Hoe denk je dat de jongeman over zijn rijkdom dacht voordat hij bij Jezus kwam?
  3. Wat valt je op over de manier waarop de Heere Jezus naar hem keek?
  4. Waarom vroeg Christus de jongeman om iets te bereiken waarvan Hij later zei dat het menselijkerwijs onmogelijk was?
  5. Welke belemmeringen zijn er in jouw leven om de Heere Jezus volledig te kunnen volgen? Ben je bereid die belemmeringen uit je leven te verwijderen?