Bijbeluur 3 april 2022 - Volharding

 

                                    Volharding

                                                                                                      (Perseverance of the saints)

           serie: TULIP, 5 thema’s in het geloof      

Matthéüs 24:4-14

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

2 Timotheüs 2:11-13

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;

12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.

Preken HC / NGB / DL | Ernst Leeftink - Predikant / Pastor Gereformeerde  Kerk (vrijgemaakt)

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Volharding’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Als de volharding van de gelovigen vast ligt in het werk van God de Heilige Geest in de gelovige, waarom staan er dan oproepen in de Bijbel om te volharden in het geloof? (Denk aan Matth. 24:13 en aan Fillip.2:12 ‘Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven’.)

  1. Is de volharding van het geloof hetzelfde als de zekerheid van het geloof?
  • Waarom wel/niet?

  1. In onderstaande citaat uit onze belijdenis (Dordtse Leerregels, hfdst. 5, paragraaf 15) lees je over de volharding van de gelovigen.

De volharding van de gelovigen is iets wat door de natuurlijke mens niet begrepen wordt, door de satan gehaat, door de wereld bespot, door onervaren mensen en huichelaars misbruikt en door dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft deze wetenschap altijd als een onschatbare rijkdom heel innig liefgehad en verdedigt. De enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  • Leg uit waarom dit niet begrepen, gehaat, bespot, misbruikt en bestreden wordt.
  • Leg uit waarom de gelovigen dit liefhebben en God de eer geven.